گزارش هفته بهداشت روانی

بسمه تعالی

گزارش برنامه های هفته بهداشت روانی

به مناسبت هفته بهداشت روانی از 24/7/91لغایت 30/7/91برنامه های ذیل در آموزشگاه اجراءشد

---  نصب تراکت اعلام هفته بهداشت روانی از 24الی 30مهر

--- نصب تراکت شعار جهانی امسال هفته بهداشت روانی

--- تعریف وتوضیح بهداشت روانی وتوصیه هایی برای برای رعایت بهداشت روانی دانش آموزان

--- مختصری توضیح در مورد بیماری های روانی افسردگی –وسواس

--- مراسم پیاده روی از مدرسه تا پارک به مناسبت هفته بهداشت روانی

--- سرکشی منزل  یکی از دانش آموزبه مناسبت هفته بهداشت روانی

--- دعوت از کارشناس مرکز بهداشت وسخنرانی ایشان برای مادران دانش آموزان در مورد رعایت مسائل بهداشت روانی


مطالب مشابه :


گزارش فعالیت های انجام شده در هفته ی بهداشت روان

هفته بهداشت روان گرامی باد در سر در اموزشگاه در اغاز این هفته . 14- نصب تراکت ها روانی
تراکت های ارسالی هسته مشاوره بمناسبت هفته بهداشت روانی به تمامی مدارس شهرستان

گروه مشاوره شهرستان گيلان غرب - تراکت های ارسالی هسته مشاوره بمناسبت هفته بهداشت روانی به
گزارش هفته بهداشت روان در آموزشگاه هفته بهداشت روان 93-92

گزارش هفته بهداشت روان در آموزشگاه هفته بهداشت بهداشت روانی بین تراکت و پیام
دستور العمل هفته بهداشت وروان در مدارس

دستور العمل هفته بهداشت و تراکت هفته بهداشت و روز شمار هفته بهداشت روانی
گزارش هفته بهداشت روانی

بسمه تعالی . گزارش برنامه های هفته بهداشت روانی. به مناسبت هفته بهداشت روانی از 24/7/91لغایت 30/7
دستورالعمل هفته بهداشت روان

دستورالعمل هفته بهداشت ناهنجاری های روانی و رفتاری تراکت ، بسته های
جدول ارزيابي هفته بهداشت روان

جدول ارزيابي هفته بهداشت ارتقای کیفیت وضعیت روانی در قالب تراکت و
کمیته شهرستانی بهداشت روان به مناسبت هفته بهداشت روان در شبکه بهداشت

به مناسبت هفته بهداشت روان در تاریخ جهت حمایتهای روانی فرد و جامعه تراکت و پمفلت و
ارسال دستورالعمل هفته بهداشت روان (30-24 مهر1393 )

تشکیل کمیته برگزاری برنامه های هفته بهداشت روان بنر ،تراکت کیفیت وضعیت روانی
برچسب :