اقسام دخول كردن

و آن بر پنجاه و يك وجه است سه وجه واجب و شانزده وجه حرام و پنج وجه سنّت و بيست و هفت وجه مكروه امّا


سه وجه واجب


 (اوّل) دخول كردن بعد از چهار ماه چه هر گاه چهار ماه بگذرد و بزن خود دخول نكند واجبست كه بعد از آن دخول كند بر او بى‏عذر شرعى.
 (دوّم) هر گاه شخصى قسم خورد كه با زن خود دخول نكند در اين صورت آن زن معامله خود را بحاكم شرع عرض مى‏كند و حاكم شرع تا چهار ماه آن شخص را مهلت مى‏دهد و مخيّر مى‏سازد ميانه دخول كردن يا كفّاره يا طلاق دادن آن‏گاه بر او واجب مى‏شود دخول كردن يا كفّاره يا طلاق دادن چنانچه در بحث ايلا خواهد آمد.
 (سيّم) هر گاه كسى با زن خود گويد كه پشت تو هم چو پشت مادر منست در اين صورت آن زن حال خود را بحاكم شرع عرض مى‏كند و حاكم شرع تا سه ماه او را مهلت مى‏دهد آن‏گاه واجبست بر او دخول كردن يا كفّاره يا طلاق دادن چنانچه در بحث ظهار خواهد آمد


شانزده وجه حرام


 (اوّل) دخول كردن در حالتى كه حيض داشته باشد.
 (دوّم) در حالتى كه نفسا باشد.
 (سيّم) در حالتى كه هر يك از زن يا شوهر احرام حجّ يا عمره بسته باشد.
 (چهارم) در حالتى كه هر يك از ايشان روزه واجب چون روزه ماه رمضان يا نذر معيّن داشته باشد و در نذر غير معيّن خلافست.
 (پنجم) در حالتى كه وقت نماز تنك شده باشد.
 (ششم) هر گاه يكى از ايشان اعتكاف واجب كرده باشد.
 (هفتم) در حالتى كه يكى از ايشان معتكف باشد.
 (هشتم) هر گاه كسى بزن خود گفته باشد كه پشت تو هم چو پشت مادر منست پيش از آن كه كفّاره بدهد دخول كردن حرامست.
 (نهم) در حالتى كه شخصى زن ديگر را به شبهه دخول كند شوهر آن زن را دخول كردن بآن زن حرام است تا آن كه از عدّه دخول كننده بيرون رود.
 (دهم) هر گاه به سبب دخول كردن به دختر غير بالغ كه مخرج بول و غايط يا مخرج حيض و بول او يكى شود دخول كردن با او حرامست و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر نيك شود دخول كردن به او حلال مى‏شود.
 (يازدهم) دخول كردن بيكى از زنان در شبى كه نوبت زن ديگر باشد بى‏اذن زنى كه نوبت او باشد بر قول بعضى از مجتهدين.
 (دوازدهم) در وقتى كه زن نگذارد كه شوهر با او دخول كند جهت گرفتن مهر خود پس اگر شوهر به قهر و غلبه او را دخول كند
حرامست.
 (سيزدهم) در حالتى كه زن را طلاق گفته باشد و شوهر را رسد كه رجوع كند پيش از آن كه از عدّه بيرون رود دخول كردن غير شوهر با او حرام است.
 (چهاردهم) دخول كردن به كنيز حامله كه خريده باشد پيش از آن كه چهار ماه از حمل او بگذرد حرامست.
 (پانزدهم) دخول كردن به زنى كه از دخول عاجز آيد به واسطه بيمارى او يا بزرگى آلت شوهر حرامست.
 (شانزدهم) هر گاه كنيزى را بخرند پيش از آن كه آن كنيز يك حيض بيند يا چهل و پنج روز از وقت خريدن او بگذرد دخول كردن با او حرامست «1» و آيا در اين مدت چنانچه دخول كردن به او حرامست بوسيدن آن كنيز و دست ماليدن با او نيز حرامست يا نه ميانه مجتهدين در آن خلافست و


امّا پنج وجه مستحب


 (اوّل) مطلق دخول كردن با زن خود بى‏آن كه ضررى به او رسد و قدرت بر آن داشته باشد.
 (دوّم) دخول كردن در شب اوّل ماه رمضان.
 (سيّم) دخول كردن در شب سه شنبه و دوشنبه و پنجشنبه و جمعه و بعد از خفتن.
 (چهارم) دخول كردن در روز پنجشنبه در وقت ظهر.
 (پنجم) دخول كردن در روز جمعه بعد از عصر
و
امّا آن بيست و هفت وجه مكروه


 (اوّل) دخول كردن بعد از آن كه محتلم شده باشد پيش از آن كه وضو بسازد يا غسل كند چه در حديث آمده كه اگر كسى بعد از آن كه محتلم شده باشد وضو نساخته يا غسل نكرده با زن خود دخول كند فرزندى كه حاصل شود ديوانه باشد.
 (دوّم) برهنه دخول كردن.
 (سيّم) دخول كردن در كشتى يا جائى كه سقف نداشته باشد يا در زير درختان ميوه‏دار.
 (چهارم) دخول كردن از وقت طلوع صبح تا بر آمدن آفتاب.
 (پنجم) دخول كردن در وقت زردى طلوع آفتاب.
 (ششم) دخول كردن در وقت ظهر مگر در روز پنجشنبه كه سنّت است.
 (هفتم) دخول كردن در آخر روز در وقتى كه آفتاب زرد باشد.
 (هشتم) دخول كردن بعد از غروب آفتاب تا برطرف شدن شفق.
 (نهم) دخول كردن در شب اوّل هر ماه مگر در شب اوّل ماه رمضان كه سنّت است چنانچه مذكور شد و هم چنين مكروهست دخول كردن در اوّل ساعت شب.
 (دهم) دخول كردن در نيمه هر ماه خصوصا نيمه ماه شعبان.
 (يازدهم) دخول كردن در آخر هر ماه چه در حديث آمده كه اگر فرزندى در اوّل ماه يا در ميان ماه يا در آخر ماه صورت بندد از شكم بيفتد و اگر نيفتد ديوانه خواهد بود.
 (دوازدهم) دخول كردن در وقتى كه ماه يا آفتاب گرفته باشد يا بادهاى سياه و سرخ و زرد ترسناك بوزد يا
زلزله باشد.
 (سيزدهم) دخول كردن در جائى كه طفل ايشان را ببيند چه در حديث آمده است كه اگر در اين حالت فرزندى بهم رسد پس اگر پسر آيد زانى باشد و اگر دختر آيد زانيه باشد و بعضى از مجتهدين برآنند كه اگر طفل مميّز باشد مكروهست و در حديث مطلق واقع شده و هم چنين مكروهست دخول كردن با زن هر گاه زن ديگر نگاه كند.
 (چهاردهم) دخول كردن در حالتى كه روى يا پشت بقبله يا ايستاده يا رو به آفتاب باشد.
 (پانزدهم) دخول كردن در سفر هر گاه آب يافت نشود و اگر در حضر نيز آب نباشد دخول كردن آيا مكروهست يا نه ميانه مجتهدين در اين خلافست.
 (شانزدهم) دخول كردن با دختر بكر هر گاه متعه كرده باشد چه سنّت است كه در اين حالت بكارت او را نبرد.
 (هفدهم) دخول كردن در دبر زنان و مالك نيز كه يكى از علماى سنّيانست بر اين رفته و بعضى از مجتهدين ما اين را حرام مى‏دانند.
 (هجدهم) دخول كردن به كنيز حامله بعد از آن كه از آبستنى او چهار ماه گذشته باشد.
 (نوزدهم) دخول كردن به زنى كه از زنا بهم رسيده باشد خواه بعقد باشد و خواه به خريدن.
 (بيستم) دخول كردن پيش از دادن مهر يا بعضى از آن.
 (بيست و يكم) دخول كردن به زنى كه مهر او را در وقت عقد كردن ذكر نكرده باشند پيش از آن كه مشخّص كند.
 (بيست و دوّم) دخول كردن به زنى كه از حيض و نفاس پاك شده باشد و غسل نكرده باشد «1».
 (بيست و سيّم) دخول كردن در شب عيد قربان.
 (بيست و چهارم) دخول كردن ميان اذان و اقامت.
 (بيست و پنجم) دخول كردن در شبى كه روز آن از سفر آمده باشد.
 (بيست و ششم) دخول كردن در شبيكه روزش بسفر رود.
 (بيست و هفتم) دخول كردن با زنى به اشتهاى غير آن زن

منبع:جامع عباسى و تكميل آن (محشى)، ج‏2، ص: 278مطالب مشابه :


روشهای مقاربت و دخول و آمیزش جنسی

آموزش - روشهای روشهای مقاربت و دخول و آمیزش جلو و عقب یا بالا و پایین بدن خود عمل مقاربت
انواع آمیزش جنسی(مخصوص زوج ها)

آموزش . آموزش توضیح اینکه عمل دخول عملی رو می گن که آلت مرد در مهبل زن وارد می
روش‌های آمیزش جنسی

پا ایستاده و شکمش بر روی سطح نرم قرار دارد و مرد به صورت ایستاده عمل دخول را انجام دهد.
» انواع آمیزش

آموزش كامل مسائل در این روش مرد دراز كشیده و زن طوری روی آلت مرد می نشیند كه عمل دخول انجام
شب زفاف - پاره كردن پرده دختر - آموزش آمیزش سالم

کار پاره شدن پرده دوشیزگی نه تنها جبر نباید در کار باشد بلکه این عمل دخول فرا رسیده
اقسام دخول كردن

دخول كردن در جائى كه طفل ايشان را ببيند چه در حديث آمده چهل حدیث تصویری از امام محمد
حالتهای مختلف رابطه جنسی، خوابیدن، آمیزش، سک س، تنوع طلبی، پا، ران، باسن،

و پاكتهاي عجيب، آموزش فتوشاپ، ،HTML، word نوع عمل در حین دخول آموزش تصویری
برچسب :