جزوه اصطلاحات روانشناسی


جزوه اصطلاحات روانشناسی
 
 Glossary  of  Psychological terminology
 
مترجمان این جزوه
 
رضا پوردستگردان فوق لیسانس میکروبیولوژی
Rotating graduate R. Pourdast gardan Microbiology
 
دکترمهشید فروزش رزیدنت بالینی
Clinical Resident doctor Mahshid forozesh
 
 
تابستان 1392
 
 
1Abnormal psychology
روانشناسی غیر طبیعی منطقه از تحقیقات روانی در رابطه با درک ماهیت منحصر به فرد بیماریهای ذهن، خلق و خوی، و رفتار است 
2Absolute threshold
آستانه مطلق حداقل مقدار انرژی فیزیکی مورد نیاز برای تولید یک تجربه حسی قابل اعتماد و عملیاتی به عنوان سطح محرک اقتصادی که در آن یک سیگنال حسی تشخیص داده شده است نیمی از زمان تعریف شده 
3Accommodation
اسکان در فرایند است که توسط عضلات مژگانی ضخامت عدسی چشم را تغییر دهید به اجازه متغیر تمرکز بر روی اشیاء نزدیک و دور
  
4Acute stress
استرس حاد یک وضعیت گذرا است انگیختگی با شروع به طور معمول روشن و الگوهای افست
  
5Addiction
اعتیاد یک بیماری است که در آن بدن نیاز به مواد مخدر به منظور بدون واکنش های جسمی و روانی نبودن آن عمل، اغلب نتیجه تحمل و وابستگی
  
 
6Agoraphobia
موقعیت هراس ترس شدید از بودن در مکان های عمومی یا فضاهای باز که از آن فرار ممکن است مشکل یا شرم آور است 
7Alzheimer's disease
بیماری آلزایمر سندرم مغزی مزمن آلی است که با از دست رفتن تدریجی حافظه، کاهش در توانایی فکری، و زوال شخصیت 
8Amnesia
فراموشی شکست حافظه ناشی از جراحت بدنی، بیماری، استفاده از مواد مخدر، و یا ضربه روانی 
9Anorexia nervosa
بی اشتهایی عصبی اختلال خوردن است که در آن یک فرد کمتر از 85 درصد از او و یا وزن مورد انتظار خود را وزن اما هنوز هم کنترل غذا خوردن به دلیل درک خود از چاقی 
10Anxiety
اضطراب پاسخ عاطفی شدید ناشی از به رسمیت شناختن قبل از خود اگاهی که یک تضاد سرکوب شده است در مورد ظهور به آگاهی است 
11Anxiety disorders
اختلالات اضطرابی اختلالات روان انگیختگی فیزیولوژیک، احساس تنش و دلهره شدید بدون دلیل آشکار مشخص شده اند
  
12Apparent motion
حرکت ظاهری توهم حرکت که در آن یک یا چند چراغ ثابت روشن و خاموش رفتن پی در پی به عنوان یک نور در حال حرکت درک و ساده ترین شکل از حرکت ظاهری پدیده فی است 
13Auditory nerve
عصب شنوایی عصبی که حامل تکانه از حلزون به هسته حلزون مغز 
14Auditory cortex
قشر شنوایی منطقه از لوب تمپورال است که اطلاعات مربوط به شنوایی را دریافت و پردازش 
15Autonomic nervous system   ANS
زیربخش از سیستم عصبی محیطی است که پاسخ های حرکتی غیر ارادی بدن را کنترل و با اتصال به گیرنده های حسی به سیستم عصبی مرکزی به عضله صاف، عضله قلب و غدد است 
16Axon
آکسون فیبر طولانی نورون تکانه های عصبی که از طریق آن سفر از سوما به دکمه ترمینال
 


 
17Behavior
رفتار اقدامات که توسط آن یک ارگانیسم به محیط زیست خود را تنظیم میکند
  
 
18Behavior therapy
رفتار درمانی اصلاح رفتار کنید 
19Behavior therapy
رفتار درمانی اصلاح رفتار کنید 
20Behavioral confirmation
تایید رفتاری فرایند است که توسط مردم در راه هایی که استخراج از دیگران واکنش های خاص انتظار می رود و سپس استفاده از آن عکس العمل به تایید باورهای خود را رفتار می کنند


 
21Bipolar disorder
اختلال دوقطبی یک اختلال خلقی با دوره های متناوب افسردگی و شیدایی مشخص می شود


 
22Brain stem
ساقه مغز ساختار مغز که فرآیندهای زندگی اساسی بدن را تنظیم میکند 
23Broca's area
 
منطقه بروکا منطقه از مغز که ترجمه افکار به گفتار و یا ثبت نام است


 
24Bulimia nervosa
پرخوری عصبی یک اختلال در غذا خوردن است که با افراط در خوردن و پاک سازی مشخص میگردد 
25Central nervous system CNS
سیستم عصبی مرکزی CNS
 بخشی از سیستم عصبی شامل مغز و نخاع است


 
26Cerebellum
مخچه منطقه از مغز که به ساقه مغز که کنترل هماهنگی حرکتی، استقرار، و تعادل و همچنین توانایی برای یادگیری کنترل حرکات بدن متصل است 
27Chronic stress
استرس مزمن دولت پیوسته از برانگیختگی است که در آن فرد متوجه خواسته بیشتر از منابع داخلی و خارجی در دسترس برای برخورد با آنها است 
28Classical conditioning
 
شرطیسازی کلاسیک یک نوع از یادگیری است که در آن رفتار (واکنش شرطی) می آید توسط یک محرک (محرک شرطی) است که قدرت خود را از طریق ارتباط با یک محرک بیولوژیک قابل توجهی (محرک غیرشرطی) به دست آورد را برانگیخته است
 


 
29Clinical psychologist
روانشناس بالینی، فردی است که دکترای خود را در روانشناسی به دست آورده و که آموزش در ارزیابی و درمان مشکلات روانی شده است 
30Clinical social worker
مددکار اجتماعی بالینی حرفه ای سلامت روان که آموزش های تخصصی او آماده به در نظر گرفتن زمینه اجتماعی مشکلات مردم 
31Cognitive appraisal
ارزیابی شناختی با توجه به احساسات، این فرآیند که از طریق آن انگیختگی فیزیولوژیک است با توجه به شرایط در تنظیمات خاص است که در آن در حال تجربه تفسیر، همچنین، شناخت و ارزیابی یک عامل استرس زا برای ارزیابی تقاضا، اندازه تهدید، منابع موجود برای برخورد با آن، و استراتژی های مقابله ای مناسب 
32Cognitive development
رشد شناختی توسعه فرآیندهای دانستن، از جمله تصور، درک، استدلال و حل مسأله است 
33Cognitive psychology
روانشناسی شناختی مطالعه فرآیندهای ذهنی بالاتر مانند توجه، استفاده از زبان، حافظه، ادراک، حل مسأله، و تفکر مشکل است


 
34Conditioned stimulus CS
محرک شرطی CS در شرطیسازی کلاسیک، یک محرک قبلا خنثی می آید که برای استخراج یک واکنش شرطی است 
35Conditioning
تهویه راه های است که در آن حوادث، محرک و رفتار تبدیل با یکدیگر همراه است 
36Conformity
انطباق تمایل مردم را به اتخاذ رفتارها، نگرش ها، و ارزش سایر اعضای گروه مرجع 
37Conservation
اعتبار سنجی مبتنی بر رضایت طرفین تاکید متقابل بازدید آگاهانه از واقعیت است 
38Consistency paradox
تناقض سازگاری مشاهده شده است که رتبه بندی شخصیت در طول زمان و در میان ناظران مختلف سازگار هستند، در حالی که رتبه بندی رفتار در سراسر شرایط سازگار نیست 
39Date rape
تاریخ تجاوز به عنف تجاوز جنسی ناخواسته توسط آشنایی اجتماعی


 
40Daytime sleepiness
خواب آلودگی در طول روز تجربه خواب آلودگی بیش از حد در طول فعالیت های روزانه، شکایت
عمده ای از بیماران در مراکز اختلال خواب 
41Delusions
توهمات باورهای غلط و غیر منطقی با وجود شواهد روشن بر خلاف داشت 
42Dendrites
دندریت ها الیاف شاخه از نورون که سیگنال های ورودی را دریافت است 
43Descriptive statistics
آمار توصیفی و روش آماری استفاده می شود که به طور خلاصه مجموعه از نمرات با توجه به گرایش مرکزی، تنوع، و ارتباط 
44Developmental psychology
روانشناسی رشد شاخه از روانشناسی در رابطه با تعامل بین فرآیندهای جسمی و روانی و با مراحل رشد از لقاح در سراسر کل طول عمر است 
45Discriminative stimuli
محرک های افتراقی محرک که به عنوان عوامل مؤثر بر تقویت عمل می کنند، سیگنالینگ زمانی که رفتارهای خاصی در تقویت مثبت شود


 
46Dissociative disorder
اختلالات تجزیهای اختلال شخصیت هایی که توسط اختلال در یکپارچگی هویت، حافظه، یا آگاهی 
47Dissociative identity disorder DID
اختلال هویت تجزیهای DID
تجزیهای اختلال روانی که در آن دو یا چند شخصیت متمایز در درون
 همان فرد وجود دارد، که قبلا به عنوان اختلال شخصیت چندگانه شناخته شده است 
48Distal stimulus
محرک دیستال در فرآیندهای ادراک، جسم فیزیکی در جهان، و با محرک های پروگزیمال، تصویر نوری بر روی شبکیه در تضاد است 
 
49Divergent thinking
تفکر واگرا از جنبه های خلاقیت است که با توانایی تولید پاسخهای غیر معمول است اما مناسب به مشکلات
 

 


50Echoic memory
پژواکی حافظه حافظه حسی است که اجازه می دهد تا اطلاعات مربوط به شنوایی می شود برای مدت زمان کوتاهی ذخیره می شود


 
51Ego defense mechanisms
مکانیسم های دفاعی نفس استراتژی های روانی (خودآگاه یا ناخودآگاه) استفاده شده توسط نفس خود را دفاع در برابر درگیری های با تجربه در دوره عادی از زندگی است 
52Electroconvulsive therapy ECT
درمان با الکتروشوک ECT استفاده از شوک الکتریکی به عنوان یک درمان موثر برای افسردگی شدید است 
53Electroencephalogram EEG
نوار مغزی EEG
ثبت فعالیت الکتریکی مغز است 
54Emotion
احساسات یک الگوی پیچیده ای از تغییرات، از جمله انگیختگی فیزیولوژیک، احساسات، فرایندهای شناختی، و واکنش های رفتاری، در پاسخ به یک موقعیت تصور می شود شخصا معنی دار ساخته شده است 
55Emotional intelligence
 
نوع هوش عاطفی هوش تعریف شده به عنوان توانایی درک، ارزیابی و احساسات بیان دقیق و مناسب، استفاده از احساسات برای تسهیل تفکر، درک و تجزیه و تحلیل احساسات، از دانش هیجانی را به صورت به طور موثر استفاده کنید، و به احساسات تنظیم برای ترویج هر دو عاطفی و رشد فکری 
 
56Endocrine system
سیستم غدد درون ریز و متابولیسم شبکه ای از غدد است که تولید و ترشح هورمون وارد جریان خون 
57Episodic memories
متغیرهای محیط زیست تأثیرات خارجی بر رفتار دارند 
58Estrogen
استروژن هورمون جنس مؤنث، تولید شده توسط تخمدان ها، این است که مسئول برای آزادی تخم مرغ ها از تخمدان و همچنین برای توسعه و نگهداری از ساختارهای تولید مثلی زن و صفات ثانویه جنسی است 
59Fear
ترس یک واکنش منطقی به خطر خارجی عینی شناسایی شده است که ممکن است یک فرد به فرار و یا حمله در دفاع از خود شوند 
60Ganglion cells
سلول سلول های گانگلیونی در سیستم بینایی 
61Generalized anxiety disorder
اختلال اضطراب منتشر یک اختلال اضطرابی است که در آن فرد احساس اضطراب و بیشتر از آن زمان به مدت حداقل شش ماه از زمانی که توسط هر خطر خاص و یا شی تهدید نگران است


 
62Genes
ژن ها واحد وراثت بیولوژیکی، بخش های مجزا از کروموزوم های مسئول برای انتقال صفات است 
63Genetics
ژنتیک مطالعه نحوه توارث صفات جسمی و روانی از اجداد 
64Genotype
ژنوتیپ ساختار ژنتیکی یک ارگانیسم از پدر و مادر خود به ارث می برد 
65Glia
گلیا سلول که سلول های عصبی هستند 
 
66 Hallucinations
توهم برداشت های نادرستی که در غیاب تحریک عینی رخ می دهد 
 
67Health
بهداشت و درمان شرایط عمومی صحت و قدرت بدن و ذهن است، نه به سادگی میتوان نبود بیماری یا آسیب دیدگی


 
68Health promotion
ارتقای سالمت توسعه و پیاده سازی استراتژی ها و تاکتیک های خاص برای از بین بردن و یا کاهش
خطرات 
69 Health psychology
بهداشت روانشناسی زمینه روانشناسی اختصاص داده شده به درک راه مردم سالم ماندن، دلایل تبدیل شدن آنها به بیمار، و راه به پاسخ آنها هنگامی که تبدیل شدن آنها بیمار است 
70Heredity
 
وراثت انتقال بیولوژیکی صفات از والدین به فرزندان 
71Hippocampus
هیپوکامپ بخشی از سیستم لیمبیک است که در اکتساب حافظه صریح نقش دارند 
 
72Hormones
هورمون ها پیام رسان های شیمیایی، تولید و ترشح شده توسط غدد درون ریز، که تنظیم متابولیسم و رشد بدن نفوذ، خلق و خوی، و ویژگی های جنسی
 


 
73Human behavior genetics
ژنتیک رفتار انسانی مناطق مورد مطالعه، که جزء ژنتیکی تفاوت های فردی در رفتارها و صفات ارزیابی 
74Human-potential movement
جنبش انسان بالقوه حرکت درمانی است 
75Hypothalamus
هیپوتالاموس ساختار مغز است که رفتار با انگیزه (مانند خوردن و نوشیدن) و هموستاز تنظیم 
 
76Implosion therapy
 
انفجار درمانی یک روش درمانی رفتاری است
 که فرد در معرض یک مشتری به محرک های تحریک اضطراب، قرار دارد
  
77Insomnia
بی خوابی و ناتوانی مزمن به خواب به طور معمول، علائم شامل مشکل در به خواب رفتن، بیداری مکرر، ناتوانی برای بازگشت به خواب، و بیداری صبح زود
  
 
78Language-making capacity
زبان گیری ظرفیت دستورالعمل های ذاتی و یا اصول عملیاتی که کودکان به کار یادگیری یک زبان 
79Language production
تولید زبان چه مردم می گویند، ثبت و نوشتن، و همچنین فرآیندهای آنها را از طریق آن به تولید این پیام 
80Latent content
محتوای نهفته در تجزیه و تحلیل رویای فرویدی، معنای پنهان از خواب 
81Learning
یادگیری فرایند بر اساس تجربه که منجر به یک تغییر نسبتا دائم در رفتار یا رفتار بالقوه است 
82Learning-performance distinction
تفاوت یادگیری عملکرد تفاوت بین آنچه آموخته شده است و آنچه که در رفتار آشکار بیان شده است 
 
83Libido
میل جنسی انرژی روانی است که همواره افراد نسبت به لذات نفسانی از همه نوع، به
 خصوص آنهایی که جنسی است
  
 
84Limbic system
سیستم لیمبیک منطقه از مغز است که رفتار عاطفی، اساسی انگیزشی ترغیب، و حافظه، و همچنین به عنوان توابع اصلی فیزیولوژیکی را تنظیم می کند 
85Long-term memory LTM
حافظه LTM
 
 حافظه بلند مدت در ارتباط با حفاظت از اطلاعات برای بازیابی در هر زمان بعد 
86Magnetic resonance imaging MRI
یک تکنیک برای تصویربرداری از مغز است که اسکن مغز با استفاده از میدان مغناطیسی و امواج رادیویی 
87Major depressive disorder
اختلال افسردگی ماژور اختلال خلقی احساسات شدید افسردگی بیش از یک زمان طولانی شناخته شده است، بدون فاز بالا جنون به افسردگی دو قطبی 
88Maturation
بلوغ تاثیر وراثت در طول توسعه، تغییرات فیزیکی و رفتاری مربوط به سن مشخصه از یک گونه

 
89Memory
حافظه ظرفیت روانی برای رمزگذاری، ذخیره و بازیابی اطلاعات است 
90Menarche
شروع قاعدگی شروع قاعدگی 
91Mental age
سن روانی در اندازه گیری هوش بینه، سن که در آن یک کودک در حال انجام فکری، بیان شده در شرایط متوسط ​​"سن که در آن کودکان عادی رسیدن به یک نتیجه خاص است 
92Mood disorder
اختلال خلقی اختلالات خلقی مانند افسردگی شدید یا افسردگی متناوب با شیدایی 
93Narcolepsy
حمله خواب یک اختلال خواب است که با اجبار مقاومت ناپذیر به خواب در طول روز 
 
94Neuron
نورون سلول در سیستم عصبی تخصصی برای دریافت، پردازش و / یا انتقال اطلاعات به سلول های دیگر

 


 
 
95Neuropathic pain
درد نوروپاتیک ناشی از عملکرد غیر طبیعی 
96Neurotic disorders
اختلالات عصبی و اختلالات روانی که در آن فرد نشانه هایی از ناهنجاری های مغزی را ندارد 
97Nociceptive pain
درد درد ناشی از یک محرک مضر خارجی، انتهای عصب تخصصی در پوست ارسال این پیام درد از پوست، از طریق وتر ستون فقرات، به مغز. 
98Norms
هنجارهای استاندارد بر اساس اندازه گیری از یک گروه بزرگی از مردم؛ برای مقایسه نمرات یک فرد با دیگران در یک گروه به خوبی تعریف شده استفاده می شود 
99Obsessive-compulsive disorder OCD
اختلال وسواس OCD
یک اختلال روانی است که با افکار وسواس عود، تصاویر، و یا انگیزه هایی است که عود و یا علی رغم تلاش برای سرکوب آنها و وسواس عملی تکراری، اعمال هدفمند با توجه به قوانین خاص و یا در صورت آداب و رسوم گذاشت 
100Optic nerve
عصب بینایی آکسون از سلول های گانگلیونی است که انتقال اطلاعات از چشم به سمت مغز است
  
101Panic disorder
اختلال پانیک اختلال اضطرابی است که در آن افراد مبتلا به تجربه غیر منتظره، حملات هراس شدید که با احساس دلهره شدید، ترس، و یا ترور شروع می شوند 
102Parietal lobe
لوب آهیانهای منطقه از مغز در پشت لوب فرونتال و بالاتر شقاق جانبی؛ 
103Peripheral nervous system PNS
بخشی از سیستم عصبی متشکل از اعصاب نخاعی و مغزی است 
104Personality
شخصیت منحصر به فرد از ویژگی های روانی یک فرد که انواع مختلفی از الگوهای رفتار خاص (چه آشکار و چه پنهان) را در شرایط مختلف و در طول زمان را تحت تاثیر قرار می دهد 
105Personality disorder
اختلال شخصیت مزمن، انعطاف ناپذیر، الگوی ناسازگارانه درک، تفکر، و رفتار که به طور جدی مختل توانایی یک فرد به عملکرد در محیط اجتماعی یا دیگر 
106Personality inventory
موجودی شخصیت پرسشنامه خود گزارش برای ارزیابی شخصیت است که شامل یک سری از آیتم های در مورد افکار، احساسات، و رفتارهای شخصی استفاده می شود
 

 
107Personality types
انواع شخصیت الگوهای متمایز از ویژگی های شخصیتی مورد استفاده قرار گیرد را به او واگذار به مردم به طبقه بندی محصولات، تفاوت های کیفی، به جای تفاوت در درجه، به تبعیض در میان مردم 
108PET scans
تصاویر مغز تولید شده توسط دستگاهی است که به دست آوردن تصاویر دقیق از فعالیت در مغز
را بر عهده دارد 
109Phenotype
فنوتیپ ویژگی های قابل مشاهده یک ارگانیسم، ناشی از اثر متقابل بین ژنوتیپ و محیط زیست آن ارگانیسم است 
110Phobia
ترس ترس مداوم و غیر منطقی از یک شیء خاص، فعالیت، و یا وضعیت این است که بیش از حد و غیر منطقی است، با توجه به واقعیت تهدید است


 
111Pituitary gland
 
غده هیپوفیز واقع در مغز، غده ای که هورمون رشد ترشح و ترشح هورمون های غدد درون ریز دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد

 
 

112Posttraumatic stress disorder PTSD
اختلال اضطرابی است که توسط
 مداوم از حوادث پس از سانحه را از طریق خاطرات ناراحت، رویاها،
 توهمات، یا فلش بک تجزیهای توسعه در پاسخ به تجاوز، حوادث تهدید کننده زندگی، آسیب های شدید، و بلایای طبیعی 
113Psychiatrist
روانپزشک فردی است که مدرک
 
به دست آمده و همچنین به اتمام رسانده است آموزش تخصص فوق
 دکترا در اختلالات روانی و عاطفی، یک روان پزشک ممکن است داروها را برای درمان اختلالات روانی تجویز شده است 
114Psychoactive drugs
مواد روانگردان مواد شیمیایی که بر فرآیندها و رفتارهای روانی به طور موقت با تغییر آگاهی و آگاه از واقعیت 
115Psychologist
روانشناس یک فرد با مدرک دکترا در رشته روانشناسی از سازمان یافته، برنامه های پی در پی در منطقه ای دانشگاه معتبر یا مدرسه حرفه ای


 
116Psychology
روانشناسی مطالعه علمی رفتار افراد و فرایندهای ذهنی خود را 
117Psychotic disorders
اختلالات روانی اختلالات روانی شدید 
118Puberty
بلوغ دستیابی به بلوغ جنسی برای دختران با شروع قاعدگی و برای پسران تولید اسپرم زنده و توانایی انزال نشان داد 
119Rapid eye movements REM
نشانه های رفتاری از مرحله خواب است که در طی آن دارای جای خواب است به احتمال زیاد به تجربه فعالیت ذهنی خواب 
120Rational-emotive therapy RET
یک سیستم جامع تغییر شخصیت بر اساس تغییر باورهای غیر منطقی که باعث نامطلوب، واکنش های احساسی بسیار به اتهام مانند اضطراب شدید 
121Reflex
استخراج توسط محرک های خاص که ارتباط بیولوژیکی ارگانیسم
 

 


 
122Schizophrenic disorder
اختلال اسکیزوفرنی فرم شدید روانی است که با شکست از عملکرد یکپارچه شخصیت، عقب نشینی از واقعیت، تحریف های عاطفی، و فرایندهای فکری اختلال است 
123Sensory neurons
گیرنده های حسی سلولهایی که تبدیل سیگنال های فیزیکی را به سیگنال های سلولی هستند که توسط سیستم عصبی پردازش های تخصصی 
124Sex chromosomes
کروموزوم های جنسی کروموزوم که حاوی ژن هایی که برای توسعه از ویژگی های مرد یا زن 
125Sexual scripts
اسکریپت های جنسی اجتماعی برنامه های پاسخ جنسی آموخته است 
126Short-term memory STM
با حفظ تجربه های اخیر و در ارتباط با بازیابی اطلاعات از حافظه دراز مدت، حافظه کوتاه مدت از ظرفیت محدود و اطلاعات فروشگاه ها فقط برای مدت کوتاه از زمان و بدون تمرین 
127Signal detection theory SDT
 
یک رویکرد نظاممند به مشکل از تعصب پاسخ است که اجازه می دهد تا یک آزمایشگر برای شناسایی و جدا کردن نقش محرک های حسی و سطح معیار فرد در تولید پاسخ نهایی
 


 
128Sleep apnea
آپنه خواب اختلال خواب از سیستم تنفسی فوقانی است که باعث می شود که فرد برای جلوگیری از تنفس هنگام خواب 
129Social categorization
طبقه بندی اجتماعی فرایند است که توسط از مردم سازماندهی محیط اجتماعی خود و دیگران به دو گروه طبقه بندی میشود 
130Social development
توسعه اجتماعی راه های است که در آن تعاملات و انتظارات اجتماعی افراد در سراسر عمر تغییر است


 
131Stress
استرس الگوی پاسخ خاص و غیر اختصاصی ارگانیسم را به رویدادهای محرک که تعادل و مالیات آن را مزاحم و یا بیش از توانایی خود را برای مقابله است


 
132Testosterone
تستوسترون هورمون جنسی مردانه، ترشح شده توسط بیضه ها، که باعث تحریک تولید اسپرم و همچنین مسئول توسعه از ویژگی های جنسی ثانویه در مردان است 
133Type A behavior pattern
الگوی پیچیده ای از رفتارها و احساسات که شامل تاکید بیش از حد بر رقابت، پرخاشگری، بی قراری، و خصومت و دشمنی خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب را افزایش می دهد 
 
134Type B behavior pattern
کمتر رقابتی، کمتر مهاجم هستند، الگوی کمتر خصمانه رفتار و احساسات است 
135Type C behavior pattern
مجموعه ای از رفتارهایی که ممکن است پیش بینی کند که افراد بیشتر احتمال ابتلا به سرطان یا پیشرفت سرطان خود را به سرعت، این رفتارها عبارتند از: پذیرش منفعل و ایثار است

 
منبع این جزوه
http://www.apa.org/
 


مطالب مشابه :


درمانگاه مطالعات درمانگاه رساله درمانگاه درمانگاه طرح نهایی درمانگاه رسا

مجموعه چشم پزشکی متخصص اطفال متخصص گوش و حلق و بینی ریز فضاهای کلینیک دندانپزشکی
مطالعات درمانگاه تخصصی

مجموعه چشم پزشکی متخصص ریز فضاهای کلینیک
آمار شیوع سل

همچنین در بین زندانیان که با تراکم زیاد در فضاهای ریز و متابولیسم کلینیک چشم پزشکی
آمار شیوع مالاريا

سی سال پس از کنار گذاردن مصرف د.د.ت. و سایر حشره‌کش‌ها در فضاهای ریز و کلینیک چشم پزشکی
جزوه اصطلاحات روانشناسی

موقعیت هراس ترس شدید از بودن در مکان های عمومی یا فضاهای ریز، که تنظیم کلینیک چشم پزشکی
جزوه اصطلاحات بیماری کلیوی

بینابینی اشاره به فضاهای در درون یک مرکز تحقیقات غدد درون ریز و کلینیک چشم پزشکی
برچسب :