آيين‌نامه آموزشي دوره پيش‌دانشگاهي بزرگسالان

 

آيين‌نامه آموزشي دوره پيش‌دانشگاهي بزرگسالان

تعداد واحدهاي‌درسي دوره پيش‌دانشگاهي در هر رشته ۲۴ واحد است که شامل ۸ واحد دروس‌عمومي و ۱۶ واحد دروس‌تخصصي است. به گزارش «توانا» شرايط ثبت‌نام در دوره پيش‌دانشگاهي دانش‌آموزان مدارس بزرگسالان و داوطلبان‌آزاد شامل «دارا‌بودن گواهينامه پايان‌تحصيلات دوره‌سه‌ساله آموزش‌متوسطه»، «دارا‌بودن شرايط ادامه‌تحصيل ازنظر قانون نظام‌وظيفه‌عمومي براي دانش‌آموزان‌پسر» و «ازدست‌دادن شرايط ادامه‌تحصيل در دوره پيش‌دانشگاهي روزانه» است.

متقاضيان ثبت‌نام در دوره پيش‌دانشگاهي موظفند در موعد مقرر برابر دستورالعمل‌هاي مربوط جهت ثبت‌نام و انتخاب واحدهاي درسي به دبيرستان‌هاي‌بزرگسالان مراجعه‌کنند؛ فارغ‌التحصيلان دي‌ماه دوره متوسطه و قبل از آن مي‌توانند با رعايت ساير شرايط از نيم‌سال‌دوم سال‌تحصيلي، برابر ضوابطي که توسط معاونت‌آموزش‌متوسطه تهيه و ابلاغ‌مي‌شود، ثبت‌نام کنند؛ در اين نيمسال، ارائه ۱۲ واحد درسي به صورت حضوري و ۱۲ واحد درسي به صورت غيرحضوري به دانش‌آموزان دوره پيش‌دانشگاهي بزرگسالان يا مدارس آموزش از راه دور و ۲۴ واحد درسي به داوطلبان آزاد مجازخواهدبود.

* سن ثبت ‌نام در دبيرستان‌هاي‌ بزرگسالان حداکثر ۲۰ سال تمام است.

سن ثبت‌نام در دبيرستان‌هاي‌بزرگسالان براي مشمولان قانون‌نظام ‌وظيفه حداکثر‌۲۰ سال تمام است «ملاک سن دانش‌آموز براي ثبت نام اول مهرماه هرسال خواهدبود.»دانش‌آموز مشمول دوره پيش‌دانشگاهي که از معافيت تحصيلي استفاده مي‌کند، درصورتيکه در حين نيمسال تحصيلي، سن او به حداکثر سن‌مجاز برسد، استثنائاً تا پايان آن نيمسال‌تحصيلي مي‌تواند در دبيرستان بزرگسالان ادامه‌تحصيل دهد.

مديران دوره‌پيش‌دانشگاهي بزرگسالان موظفند در هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان تمام مدارک‌لازم مندرج در دستورالعمل‌هاي مربوط را کنترل و رسيدگي‌کنند و درصورت وجود هرگونه نقص در مدارک از ثبت‌نام آنان خودداري‌کنند؛ اين قبيل افراد مي‌توانند حداکثر يک هفته پس از مهلت مقرر جهت اصلاح يا رفع نقص مدارک خود اقدام و سپس در دبيرستان‌هاي بزرگسالان ثبت‌نام کنند؛ بديهي است مسئوليت عدم رسيدگي و اقدام به موقع که منجر به تضييع يا ايجاد حق براي دانش‌آموزان شود، متوجه مديران خواهدبود.

دانش‌آموزان مشمول با رعايت حداکثر سن مجاز مي‌توانند حداکثر يک سال تحصيلي به صورت روزانه و يک سال بعد در دوره پيش‌دانشگاهي بزرگسالان و يا مدارس آموزش از راه دور تحصيل کنند و از معافيت تحصيلي برخوردارشوند و ادامه‌تحصيل آنان در سال‌هاي بعد فقط به صورت داوطلب آزاد مجازخواهدبود.

دانش‌آموزان غيرمشمول محدوديت‌سني و يا سنوات‌تحصيلي در دبيرستان‌هاي‌بزرگسالان و يا داوطلب‌آزاد نخواهندداشت.

دانش‌آموزي که دفترچه آماده به خدمت (بدون مهر غيبت) گرفته‌است، چنانچه تاريخ اعزام مندرج در دفترچه وي حداقل تا پايان آن نيمسال تحصيلي باشد، مي‌تواند با رعايت ساير شرايط در همان نيمسال تحصيلي به عنوان دانش‌آموز ثبت‌‌نام کند و ادامه تحصيل دهد.

* برنامه آموزشي به صورت دونيمسال و هريک به مدت ۱۸ هفته اجرامي‌شود

آموزش در اين دوره مبتني بر نظام نيمسالي ـ واحدي است؛ در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي‌شود و قبولي يا عدم قبولي دانش‌آموز در يک درس به همان درس محدودمي‌شود و ارتباطي به ساير دروس ندارد.

هر واحد درس نظري و آزمايشگاهي و کارگاهي به ترتيب معادل۳۰  و۴۵  و۶۰  ساعت آموزش در طول هر نيمسال است که طبق برنامه مصوب تدريس‌مي‌شود؛ برنامه‌آموزشي در هر سال تحصيلي به صورت دونيمسال و هريک به مدت ۱۸ هفته اجرامي‌شود.

در هرنيمسال پانزده‌هفته کامل به تشکيل کلاس درس اختصاص‌داشته و زمان باقيمانده هر نيمسال براي برگزاري امتحانات، اعلام نتايج و تمهيد مقدمات نيمسال بعدي منظورمي‌شود.

دانش‌آموز دوره پيش‌دانشگاهي بزرگسال يا داوطلب آزاد در هر نيمسال مجازخواهدبود حداقل ۸ واحد و حداکثر 12واحد درسي را با رعايت ساير شرايط انتخاب‌کند؛ چنانچه تعداد واحدهاي باقي‌مانده دانش‌آموز در آخرين نيمسال‌تحصيلي به کمتر از۸ واحد برسد، انتخاب واحد و ادامه تحصيل وي در آن نيمسال تحصيلي بلامانع است.

رشته‌هاي دوره پيش‌دانشگاهي شامل «رياضي‌فيزيک»، «علوم‌تجربي»، «ادبيات‌و ‌علوم‌انساني»، «علوم‌و‌معارف‌اسلامي» و «هنر» است.

تعداد‌واحدهاي‌درسي دوره‌پيش‌دانشگاهي در هررشته ۲۴ واحد است که شامل ۸ واحد دروس‌عمومي و ۱۶ واحد دروس‌تخصصي است.

دروس رشته‌هاي پيش‌دانشگاهي شيوه نيمسالي ـ واحدي

دروس رشته رياضي فيزيك شامل : معارف اسلامي؛ زبان فارسي؛ زبان خارجه؛ فيزيك؛ شيمي؛ حساب ديفرانسيل و انتگرال؛ هندسه تحليلي و جبرخطي؛ رياضيات گسسته

دروس رشته علوم تجربي شامل: معارف اسلامي؛ زبان فارسي؛ زبان خارجه؛ فيزيك؛ شيمي؛ رياضي عمومي؛ زيست شناسي؛ علوم زمين

دروس رشته ادبيات وعلوم انساني: معارف اسلامي؛ زبان فارسي؛ زبان خارجه؛ ادبيات فارسي؛ عربي۳؛ تاريخ۲؛ جغرافيا۲؛ علوم اجتماعي؛ فلسفه؛ رياضي پايه

دروس رشته علوم و معارف اسلامي: اخلاق؛ اصول عقايد؛ زبان فارسي؛ زبان خارجه؛ ادبيات عرب؛ منطق صوري؛ فلسفه؛ فقه و اصول

دروس رشته هنرشامل: معارف اسلامي؛ زبان‌فارسي؛ زبان خارجه؛ آشنايي با رشته هاي مختلف هنري؛ هنروادب فارسي؛ سير هنر در تاريخ؛ كارگاه هنر؛ انسان،فضا،طراحي؛ آشنايي با ميراث هنري فرهنگي ايران

تمام دانش‌آموزان دوره پيش‌دانشگاهي بزرگسالان بايد در آزمون روخواني قرآن شرکت کنند و ۸ نمره از درس معارف اسلامي در ارزشيابي مستمر به اين آزمون اختصاص مي‌يابد.

* درج کلمه "محروم" در کارنامه براي کساني که غيبت غيرموجه دارند.

چنانچه غيبت غيرموجه دانش‌آموز در هر درس بيش از دو پانزدهم مجموع ساعات آن درس در هرنيمسال باشد، از شرکت در امتحان‌پاياني آن درس محروم و در محاسبه معدل، نمره درس مذکور صفر منظورخواهدشد؛ در چنين مواردي کلمه «محروم» به جاي نمره درس موردنظر قيدشده ليکن در محاسبه جمع نمرات و معدل کل، کلمه محروم به منزله صفر خواهدبود؛ ميزان ساعات غيبت دانش‌آموز در کسر نمره انضباط وي مؤثر مي‌باشد. اگر دانش‌آموزي در امتحانات‌غيرنهايي پاياني درس يا دروسي غيبت‌موجه داشته‌باشد، براي آن درس يا دروس نمره‌اي منظورنمي‌شود؛ در چنين مواردي کلمه موجه به جاي نمره درس يا دروس، قيدمي‌شود و در جمع نمرات و معدل منظورنمي‌شود.

دانش‌آموز دوره‌پيش‌دانشگاهي بزرگسالان که در امتحانات غيرنهايي نيمسال اول،‌ نيمسال دوم و يا شهريورماه با عذرموجه غايب باشد درصورت درخواست دانش‌آموز يا ولي وي، مديردبيرستان مجاز است حداکثر تا دوهفته پس از آخرين امتحان از درس يا دروس مربوط به رعايت ضوابط امتحان به عمل آورد.اگر دانش‌آموزي در طول نيمسال‌تحصيلي به دليل غيبت‌موجه در درس يا دروسي (نهايي يا غيرنهايي) نمره مستمر نداشته‌باشد، نمره‌ارزشيابي پاياني وي عيناً براي نمره ارزشيابي مستمر آن درس يا دروس نيز منظورمي‌شود.‌چنانچه دانش‌آموزي در امتحان پايان نيمسال اول، نيمسال دوم و يا شهريورماه يک يا چنددرس به علت غيبت غيرموجه شرکت‌نکند، نمره امتحان پايان نيمسال او در آن درس يا دروس صفر محسوب‌مي‌شود؛ در چنين مواردي کلمه غايب(غ) به جاي نمره درس يا دروس موردنظر قيدشده، ليکن در محاسبه جمع نمرات و معدل، مجموع نمره ميان نيمسال و صفر به عنوان نمره درس يا دروس موردنظر ثبت‌مي‌شود.تشخيص غيبت موجه براساس دلايل و مدارک ارائه‌شده از طرف دانش‌آموز در امتحانات غيرنهايي با شوراي مدرسه و در امتحانات نهايي با رئيس حوزه اجرا پس از هماهنگي با مديردبيرستان است.

* اعلام نمرات امتحانات نهايي حداکثر ۱۰ روز پس از برگزاري آخرين امتحان

امتحانات پايان‌نيمسال از تمام محتواي ‌برنامه ‌درسي به دوصورت غيرنهايي (داخلي وهماهنگ) و يا نهايي برگزارمي‌شود.

امتحانات داخلي يا سؤالاتي که توسط معلمان مربوط و زيرنظر مديردبيرستان تهيه‌مي‌شود، با نظارت اداره آموزش و پرورش محل برگزارمي‌شود؛ براساس اين امتحانات براي هر درس يک نمره مستقل به عنوان نمره امتحان پايان نيمسال آن درس منظورمي‌شود؛ اوراق امتحاني حداکثر تا يک هفته پس از انجام امتحان هر درس توسط معلم مربوط و زيرنظر مديردبيرستان تصحيح و پس از ثبت نمره دانش‌آموزان در ليست نمرات و امضاء به دفتر دبيرستان تحويل مي‌شود؛ مدير مي‌تواند با مسئوليت خود اوراق امتحاني را جهت تصحيح درخارج از محل مدرسه دراختيار معلمان قراردهد.

شیوه نامه ثبت نام مراكز پيش‌دانشگاهي نوبت دوم (بزرگسالان) :

1)  كليه داوطلباني كه برابر مقررات موفق به اخذ مدرك ديپلم در يكي از شاخه‌هاي نظري, فني و حرفه‌اي و كاردانش مي‌شوند و شرايط تحصيل در مراكز پيش‌دانشگاهي روزانه «نوبت اول» را ندارند يا شرايط را داشته ولي تمايل به تحصيل در مراكز روزانه را ندارند مي‌توانند با رعايت ساير ضوابط و مقررات در مركز آموزش پيش‌دانشگاهي نوبت دوم (بزرگسالان) در رشته مربوط ثبت‌نام و انتخاب واحد كنند.

2)  ارائه تمامي مدارك مورد نياز بند ب  (نوبت اول) به منظور ثبت‌نام در مراكز پيش‌دانشگاهي نوبت دوم بزرگسالان الزامي است.

3)  داوطلبان آزاد (متفرقه) كه قصد ادامه تحصيل در مراكز پيش‌دانشگاهي نوبت دوم (بزرگسالان) را به صورت حضوري دارند بايستي گواهي قبولي مربوط به امتحانات تغيير رشته براي متقاضيان ورود به يكي از رشته‌هاي تحصيلي دوره پيش‌دانشگاهي غيرمتناظر با رشته تحصيلي آنان در دوره متوسطه را ارائه نمايند.

4)   متقاضياني كه قصد ثبت‌نام به صورت داوطلب آزاد در دوره‌ پيش‌دانشگاهي را دارند با داشتن هر نوع ديپلم مي‌توانند بدون شركت در امتحانات تغيير رشتهدر امتحانات داوطلبان آزاد رشته مورد علاقه شركت نمايند.

5)   به استنادمفادبند2نامه شماره 227/400-18/1/82 وزارت  به دانش‌آموزان دوره پيش‌دانشگاهي كه حداقل يك نيمسال (حضوري يا به شيوه‌ي داوطلب آزاد) تحصيل كرده باشند مشروط بر آنكه در مراكز پيش‌دانشگاهي بزرگسالان (با انتخاب حداقل 12 واحد به صورت حضوري) و يا به شيوه داوطلب آزاد ثبت‌نام كنند اجازه داده مي‌شود پس از بررسي اسناد و مدارك توسط كميسيون خاص اداره آموزش و پرورش منطقه يا ناحيه و صدور رأي توسط كميسيون مذكور, بيش از حد مجازانتخاب واحد كنند.( ابلاغيه بشماره 410/24600 ـ 1800 ـ 28/2/82).

لازم به توضيح است كه دانش‌آموزاني مي‌توانند از مفاد بند 5 اين شيوه‌نامه استفاده نمايند كه در زمان ثبت‌نام و انتخاب واحد نيمسال اول و يا نيمسال دوم از كميسيون خاص منطقه ناحيه رأي موردي گرفته باشند.

  6)  دانش‌آموزي كه بيش از يك سال تحصيلي موفق به گذراندن كليه واحد‌هاي درسي دوره پيش‌دانشگاهي نشود در هر نيمسال مي‌تواند حداكثر 12 واحد درسي انتخاب كند. اين قبيل افراد بايد در نيمسال اول تمامي دروس باقيمانده از نيمسال اول و در صورت امكان دروس نيمسال دوم را انتخاب نمايد و چنانچه در امتحانات پاياني نيمسال اول موفق به كسب نمره قبولي نشود بايد در امتحانات جبراني اسفند ماه و جبراني تيرماه دروس مذكور شركت كند. در هر صورت انتخاب دروس مربوط به نيمسال اول در نيمسال دوم هر سال تحصيلي مجاز نمي‌باشد.

 تبصره :  مديران مراكز پيش‌دانشگاهي موظفند براي كليه‌ي دروس مانده دانش‌آموزان (روزانه, شبانه و داوطلبان آزاد) در جبراني اول (اسفند ماه) و جبراني دوم (تيرماه) انتخاب واحد نمايند.

7)  علاوه بر مدارك لازم جهت ثبت‌نام در مراكز آموزش پيش‌دانشگاهي روزانه ارائه فيش بانكي بابت هزينه‌ي واحد‌هاي انتخابي هر نيمسال و كارنامه دوره پيش‌دانشگاهي براي دانش‌آموزاني كه نتوانسته‌اند كليه دروس خود را قبلاً در مراكز پيش‌دانشگاهي با موفقيت بگذرانند نيز ضرورت دارد. دستور العمل مربوط به هزینه ی واحد های انتخابی طی شیوه نامه ثبت نام نوبت دوم (بزرگسالان) متعاقباً ارسال خواهد شد.

8)  دانش‌آموزاني كه دفترچه آماده به خدمت (بدون مهر غيبت) دريافت كرده‌اند در صورتيكه تاريخ اعزام مندرج در دفترچه آماده بخدمت آنان حداقل بعد از پايان نيمسال تحصيلي مي‌باشد با رعايت ساير شرايط مي‌توانند در آن نيمسال تحصيلي ثبت‌نام كرده و ادامه تحصيل دهند.

9)  ثبت‌نام و ادامه تحصيل مشمولاني كه ترك تحصيل داشته‌اند در صورت ارائه كارت پايان خدمت يا معافيت و پس از روشن‌ شدن وضعيت مشموليت آنان مطابق مقررات در دوره‌ پيش‌دانشگاهي بزرگسالان بلامانع مي‌باشد اين قبيل دانش‌آموزان بايد در هنگام ثبت‌نام تصوير گواهي مربوط را تحويل دهند.

10)  ضوابط تشكيل دوره‌ي پيش‌دانشگاهي بزرگسالان و ميزان دريافت هزينه ها از طريق شيوه‌نامه‌ي تشكيل كلاسهاي بزرگسالان ابلاغ خواهد شد.

 


مطالب مشابه :


آئین نامه مربوط به غایبین امتحانات

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه دريافت فيش حقوق. آموزی در امتحانات نوبت دوم و یا هر
آئین نامه فارغ التحصیلی

اداره آموزش و پرورش ناحيه 3 كرمانشاه. دريافت فيش حقوق. حدّاکثر در دو
بيش فعالي

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه فيش حقوق. و فقدان توجه دو نوع دارد كه هر كدام
بلوغ زودرس

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه دريافت فيش حقوق. در هر دو جنس بدلیل افزایش تمایل
آيين‌نامه آموزشي دوره پيش‌دانشگاهي بزرگسالان

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه دريافت فيش حقوق. در هر درس بيش از دو پانزدهم مجموع
آخرین اصلاحیه های آین نامه های تحصیلی دوره پیش دانشگاهی

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه دريافت فيش حقوق. برنامه درسي به دو صورت داخلي و
تغيير شاخه يا رشته در دوره متوسطه

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه فيش حقوق. است حدّاكثر تا دو هفته قبل از شروع
مشكل زبان و تكلم در كودكان

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه دريافت فيش حقوق. به نظر مي رسد اين بيماران به دو
بهداشت روان

گروه آموزشي مشاوره ناحيه 3 كرمانشاه دريافت فيش حقوق. اين بررسي نشان داده که در طول دو
برچسب :