شال سه گوش جمجمه


1.jpg

1: 12 زنجیره، در 4 زنجیره اول  ،از سمت مقابل قلاب 4 دوبل بزنید.

2.jpg

 

2: 2 زنجیره، 1 بافت پایه بلند 3 تایی در دانه اول.3.jpg


3: 8 زنجیره،4 دوبل  در حلقه اول ،2 زنجیره،4 دوبل در فضای دوم،2 زنجیره، 1 بافت پایه بلند 3 تایی

3.jpg

4: 8 زنجیره،4 دوبل  در حلقه اول ،2 زنجیره،4 دوبل در فضای دوم،2 زنجیره،4 دوبل  در حلقه سوم ،2زنجیره،1 بافت پایه بلند 3 تایی 

4.jpg

5: 8 زنجیره،4 دوبل  در حلقه اول ،2 زنجیره،4 دوبل در فضای دوم،2 زنجیره،4 دوبل  در حلقه سوم ،2 زنجیره،4 دوبل در فضای چهارم، 2زنجیره،1 بافت پایه بلند 3 تایی 

5.jpg

6: 8 زنجیره،4 دوبل  در حلقه اول ،2 زنجیره،4 دوبل در فضای دوم،9 زنجیره،یک حلقه رو رد کنید،4دوبل در حلقه بعدی،2 زنجیره،4 دوبل در فضای بعدی، 2زنجیره،1 بافت پایه بلند 3 تایی

1.jpg

 6: 8 زنجیره،4 دوبل  در حلقه اول ،2 زنجیره،4 دوبل در فضای دوم،6 زنجیره، ،4 پایه کوتاه ،6 زنجیر،ه4 دوبل ،2  زنجیره،4 دوبل در فضای بعدی، 2زنجیره،1 بافت پایه بلند 3 تایی 


2.jpg


7: 8 زنجیره،4 دوبل  در حلقه اول ،2 زنجیره،4 دوبل در فضای دوم،6 زنجیره، ،1دوبل ، 1زنجیره،1 دوبل، 1زنجیر،ه1 دوبل ،1  زنجیره،1 دوبل ،6 زنجیر،ه4 دوبل ،2  زنجیره،4 دوبل در فضای بعدی، 2زنجیره،1 بافت پایه بلند 3 تایی 

3.jpg


8: 8 زنجیره،4 دوبل  در حلقه اول ،2 زنجیره،4 دوبل در فضای دوم،8 زنجیره، 11پایه کوتاه روی جمجمه،   8زنجیره، 4 دوبل ،2  زنجیره،4 دوبل در فضای بعدی، 2زنجیره،1 بافت پایه بلند 3 تایی 

4.jpg


چشم جمجمه:

چشم ها جداگانه بافته می شوند.

14 زنجیره بزنید و حاقه ایجاد کنید


1.jpg


14 زیجیره دیگر بزنید و حلقه ایجاد کنید.

2.jpg

 18 پایه کوتاه دور هر حلقه بزنید.


3.jpg

 قسمتهای زرد را بافت نامرئی یا بدون پایه بزنید،


4.jpg

 چشم ها را کنار شال نگه دارید و آنها را با 4 پایه کوتاه به شال وصل کنید.


1.jpg


دانه هایی که با صورتی مشخص شده بودند را رد کنید.یک بافت نامرئی در هر سه دانه ی بعدی

2.jpg

 با 4 پایه کوتاه چشم دیگر  را هم وصل کنید.2 بافت نامرئی.


3.jpg

9: 8 زنجیره،4 دوبل  در حلقه ،2 زنجیره،4 دوبل در فضای دوم،8 زنجیره، 2بافت نامرئی  روی چشم،   4 پایه کوتاه ،5 دانه را روی چشم رد کنید،3 بافت نامرئی روی قسمت پایینی.4 پایه کوتاه،2بافت نامرئی، 8 زنجیره،4 دوبل  در حلقه، 2 زنجیره،4 دوبل ،2زنجیره،1 بافت پایه بلند 3 تایی 

4.jpg


10:  8 زنجیره،4 دوبل  در حلقه ،2 زنجیره،4 دوبل در فضای دوم،8 زنجیره، 16دانه  نامرئی  روی جمجمه،8 زنجیره،4 دوبل  در حلقه ،2 زنجیره،4 دوبل در حلقه،2زنجیره،1 بافت پایه بلند 3 تایی


1.jpg


11:  8 زنجیره،4 دوبل  در حلقه ،2 زنجیره،4 دوبل در فضای دوم،2 زنجیره،4 دوبل ، 6 زنجیره، 12دانه  نامرئی  روی جمجمه،6 زنجیره،4 دوبل  ،2 زنجیره،4 دوبل در حلقه،2 زنجیره،4 دوبل در حلقه ،2زنجیره،1 بافت پایه بلند 3 تایی

2.jpg

 12: 8 زنجیره،4 دوبل  در حلقه ،2 زنجیره،4 دوبل در فضای دوم،2 زنجیره،4 دوبل ، 2 زنجیره،4 دوبل،6 زنجیره، 8دانه  نامرئی  روی جمجمه،6 زنجیره،4 دوبل  ،2 زنجیره،4 دوبل در حلقه،2 زنجیره،4 دوبل در حلقه ،2زنجیره،1 بافت پایه بلند 3 تایی


3.jpg

13: 8 زنجیره،4 دوبل  در حلقه ،2 زنجیره،4 دوبل در فضای دوم،9 زنجیره،  یک حلقه رو رد کنید   و    4 دوبل در حلقه ی بعدی ، 2 زنجیره،4 دوبل،6 زنجیره، 6دانه  نامرئی  روی جمجمه،6 زنجیره،4 دوبل  ،2 زنجیره،4 دوبل در حلقه،9 زنجیره،  یک حلقه رو رد کنید و 4دوبل در حلقه ی بعدی 2 زنجیره،4 دوبل ،2زنجیره،1 بافت پایه بلند 3 تایی


 

ادامه دارد .........


مطالب مشابه :


مدل قلاب بافی اشارپ سه گوش

مدل قلاب بافی اشارپ سه گوش. هر گونه مشکل در بافت رو هم مطرح نمایید تا آموزش شال قلاب بافی
شال سه گوش قلاب بافی

شال سه گوش قلاب بافی. این نقشه بافت موتیف ونحوه اتصال آنها به هم شال سه گوش, پانچو, قلاب
اشارپ قلاب بافی

آموزش بافت شال گردن مدل گوشواره شال سه گوش اولین سایت تخصصی هنر قلاب بافی.
جدیدترین مدلهای شال و روسری بافت

شال و روسری بافت. ادامه مدلهای روسری و شال بافتنی و قلاب بافی سه گوش بافتنی و قلاب بافی.
قلک قلاب بافی

آموزش بافت شال گردن مدل شال سه گوش وسایل دور ریز قلاب بافت قلاب بافی قلک کاموا
شال سه گوش جمجمه

عروسک قلاب بافی. diy. برچسب‌ها: شال سه گوش جمجمه, بافت
کت قلاب بافی دایره ایی

آموزش بافت شال گردن مدل گوشواره شال سه گوش اولین سایت تخصصی هنر قلاب بافی.
سارافون قلاب بافی دخترانه

آموزش بافت شال گردن مدل گوشواره شال سه گوش اولین سایت تخصصی هنر قلاب بافی.
برچسب :