داده های ماهانه هواشناسی ایستگاه های سینوپتیک کشور

پژوهشکده اقلیم شناسی در اقدامی ارزشمند داده های ماهانه ایستگاههای سینوپتیک کشور را روی سایت قرار داده است.برای دانلود به پیوند زیر مراجعه فرمایید:
داده های ماهانه هواشناسی ایستگاه های سینوپتیک کشور

(از بدو تاسیس لغایت سال 2005 میلادی)


مطالب مشابه :


شاخص های خشکسالی

مواد و روشها در این تحقیق با استفاده از داده های بارندگی سالانه) سال آبی 1348 تا 1386
آمار هواشناسی ایستگاه های سینوپتیک، اقلیم شناسی و باران سنجی کل کشور (2008 تا 2010)

آمار هواشناسی ایستگاه های دانلود داده های روزانه هواشناسی های سینوپتیک و
دانلود داده های روزانه هواشناسی شمال کشور

داده های روزانه هواشناسی شمال این داده ها توسط ایستگاه های سینوپتیک صورت می گیرد.
دانلود داده های روزانه هواشناسی غرب و شمال غرب کشور

داده های روزانه هواشناسی، بخشی از داده های هواشناسی و اقلیم شناسی های سینوپتیک
داده های ماهانه هواشناسی ایستگاه های سینوپتیک کشور

پژوهشکده اقلیم شناسی در اقدامی ارزشمند داده های ماهانه ایستگاههای سینوپتیک کشور را روی
دانلود داده های ماهانه و میانگین 180 ایستگاه سینوپتیک کشور

دانلود داده های ماهانه و میانگین 180 ایستگاه سینوپتیک داده های هواشناسی استان
آمار هواشناسی ایستگاه های سینوپتیک، اقلیم شناسی و باران سنجی کل کشور (2008 تا 2010)

آمار هواشناسی ایستگاه های سینوپتیک این آمار توسط سازمان هواشناسی داده های
آمار هواشناسی ایستگاه های سینوپتیکی سراسر کشور 2006 و 2007

دانلود داده های روزانه هواشناسی غرب و هواشناسی ایستگاه های سینوپتیک کل کشور در
اقلیم وهواشناسی

داده های روزانه هواشناسی شمال آمار هواشناسی ایستگاه های سینوپتیک
برچسب :