بررسی زایمان سزارین و زایمان واژینال پس از سزارین زنان مهاجر و بومی

بررسی زایمان سزارین و زایمان واژینال پس از سزارین زنان مهاجر و بومی : مطالعه مشاهده ای  گذشته نگر در زنان تایوانی با زایمان سزارین و زایمان واژینال پس از سزارین در مقایسه با مهاجرین تایوانی

 


مقدمه :

 

با افزایش رفاه و دست یابی به آموزش عالی در زنان، جامعه تایوان تغییراتی عمده ایی در نگرش نسبت به ازدواج و ترس از بچه دار شدن را تجربه می کند.کاهش سرعت باروری در بسیاری از زنان تایوانی منعکس کننده نپذیرفتن یا به تاخیر انداختنن ازدواج و
 بچه دار شدن می باشد. میزان باروری در تایوان 1.07 است که کمترین میزان نسبت به سایر کشورها را داراست. سن ازدواج از 30.7 تا 31.1 در مردان و 26.9 تا 28.4 در زنان بین سال 2004 تا 2008 افزایش نشان می دهد. سن زایمان اول از 26.4 از سال 1998 به 28.9 در سال 2008 افزایش یافته است. تغییر در اولویتهای ازدواج و بچه دار شدن در زنان تایوانی بومی نشان دهنده این است که بسیاری از مردان تایوانی بخصوص آنهایی که در وضعیت پایین اجتماعی- اقتصادی ، تحصیلات و درآمد پایین و زندگی روستایی دارند برای ازدواج در جستجو زنان کشورهای همسایه آسیایی خود هستند. اکثریت آنها در چین و ویتنام ازدواج و بچه دار می شوند. همزمان با کاهش باروری در بومیان تایوانی، میزان سزارین تقریبا سه برابر افزایش تدریجی را نشان می دهد که نسبت به سایر کشورها در بالاترین سطح قرار دارد. زایمان سزارین با عوامل خطر زیادی برای مادر و نوزاد مانند مرگ و میر مادر، بستری شدن های مکرر به علت عوارض و عفونت، جفت غیرطبیعی در تولدهای بعدی، پارگی رحم، زایمان پره ترم، عوارض نوزاد و هزینه بالا مرتبط است. علل میزان سزارین با قومیت و نژاد مادر در مطالعات سیستماتیک گزارش نشده است. فرهنگ ، قومیت ، ملیت در زنان از اهمیت ویژه ای در اولویت های باروری و تولد قابل پذیرشّ است. میزان بالای سزارین در آمریکا و کاهش میزان 10.1% در ویتنام ثبت شده است. محققین اظهار نموده اند میزان سزارین بین زنان مهاجر نشان دهنده متداول بودن در کشورهای آنها می باشند. میزان سزارین در زنان مهاجر ویتنامی نسبت به سزارین در کشورهای میزبان کمتر است. پایین بودن میزان سزارین در زنان مهاجر ویتنامی نشان دهنده آن است که در سوئیس زنان مهاجر ویتنامی نسبت به مهاجرین آمریکایی میزان زایمان سزارین کمتر است. در نروژ ، در مقایسه سزارین مهاجران ویتنامی ها 10.1 نسبت به مهاجران شیلی و برزیل 24.3% در کشور آمریکا است . سزارین در سال 1997 در برزیل 36% و شیلی 40%  بوده است. سازمان بهداشت جهانی سزارین را در نواحی جنوبی آمریکا33%گزارش نموده است. صرف نظر از میزان سزارین در ویتنام ، میزان آن به چینیان بومی تایوانی نیز وابسته است زیرا جمعیت زیادی از چینیها به تایوان مهاجرت نموده اند. میزان سزارین در چین ، حدود 40% در شهرها افزایش یافته است که با پیشرفت شهرنشینی میزان آن روبه افزایش است. میزان سزارین در نواحی مختلف متفاوت می باشد و با چهار نوع تفاوت بین بالاترین و پایین ترین میزان قرار دارد. در تایوان ، زنان مهاجر روستایی تمایلات نامناسبی به سزارین دارند . همچنین زمینه ساز کاهش میزان سزارین در بسیاری از کشورها مهاجران می باشند که در آنها سزارین کمتر است. در مقابل نوزادان زنان مهاجر تمایل به دیدگاه پدران خود دارند که باعث افزایش تمایل طبیعی به سزارین می شود. صرف نظر از اندیکاسیون های پزشکی، فاکتورهای خارجی بسیاری در کشورها وجود دارد مانند درخواست مادر، پوشش بیمه، برنامه های سازمانی، و علایق پزشکان می باشد. سن مادر عاملی برای افزایش درخواست سزارین می باشد به خصوص در مادرانی که سن بالای 35 سال دارند.عامل دیگر افزایش میزان سزارین گرایش اخیر به انتخاب و تصمیم آزادانه بیمار در بالین می باشد. در مروری از مطالعات بیمارستانی میزان زایمان سزارین انتخابی صورت گرفته درخواست مادر می باشد که در انگلیس 24.9% ، ایتالیا 9% و نروژ 7.6 % بیان شده است. میزان زایمان سزارین در جنوب شرقی چین 60% است که نیمی از این سزارین ها با درخواست مادر صورت گرفته است. زایمان واژینال پس از سزارین مسئله ای در برخی از پرونده های تایوانی می باشد درحالیکه فراهم بودن امکانات عامل مهمی برای موفقیت زایمان واژینال می ماند. تفاوت در میزان زایمان واژینال پس از سزارین در میان زنان مهاجر در بومیان شاید تا حدودی منعکس کننده تفاوت فرهنگ مادر به خصوص در زایمان سزارین باشد. میزان تفاوت موفقیت زایمان واژینال پس از سزارین نسبت به قومیت در آمریکا با کاهش میزان موفقیت در میان سیاه پوستان بیان شده است. مطالعات اخیر به مسئله دشوار در مورد زایمان واژینال پس از سزارین توجه بیشتری شده است . زایمان واژینال پس از سزارین معمولا زمانی عاقلانه است که شرایط مطلوب بالینی فراهم باشد. گزارشات اخیر نشان دهنده دو برابر شدن خطرات عمده مادر و عوارض جنین مانند پارگی رحم ، هیستروسکوپی ،
 افزایش مرگ و میر پره ناتال در زایمان واژینال پس از سزارین می باشد. در آمریکا علل چشمگیر کاهش زایمان واژینال پس از سزارین از 28.3% در سال 1996 تا 9.1%در سال 2004 و 7.9% در سال 2005 گزارش شده است. پارگی رحم از عوارض بد در حدود 1% (یا کمتر) بین موارد زایمان واژینال پس از سزارین بیان شده است. در سراسر جهان هیچگونه مدرکی برپایه جامعه مورد مطالعه در سزارین اولیه و زایمان واژینال پس از سزارین در قومیت ها وجود ندارد. شرایط مادر و عوارض زایمانی مطابقت دارد. خصوصا ، هیچ مطالعه ای در مورد احتمال ارتباط بین سزارین و زایمان واژینال پس از سزارین درمیان زنان بومی و مهاجر در کشورهای آسیایی انجام نشده است. این مطالعه در جهت بررسی اطلاعات جمعیت پایه تایوان برای دستیابی ارتباط احتمال زایمان سزارین (اول یا تکرار) و زایمان واژینال پس از سزارین در بین مادران مهاجران و بومی انجام گرفت. عواقب بالینی و تطابق میزان برای مقایسه با میزان سزارین در کشور تایوان بود.


مواد و روش ها:

 

در این مطالعه داده ها از سراسر کشور با استفاده از شناسنامه تولد ( ژانویه 2006 تا دسامبر 2007) صادر شده دپارتمان وزارت بهداشت ،اداره امور ارتقا سلامت تایوان ، جمع آوری شد . جمع آوری داده ها از تمامی موسسات تایوان آنلاین بود.مجموع تولد زنده ≥ 20 هفته بارداری مادران تایوانی، ویتنامی و چینی اصیل ، شامل 99 ٪ تولدهای تایوانی بود. متغیرهای وابسته اصلی؛
در علاقه مند بودن زایمان اول (زایمان اول سزارین در زنان نولی پار بدون در نظر گرفتن زایمان قبلی)، سزارین کلی (سزاین در تمام موارد)، و VBAC (زایمان واژینال پس از سزارین)، به دو قسمت تقسیم می شدند . متغیر مستقل در علاقه مند بودن؛ به قومیت کشور محل تولد ، تایوانی ، چینی اصیل، و ویتنامی تقسیم می شدند. اطلاعات دموگرافیک مادر را به ( سن کمتر از 20 ، بین 20 تا 34، و بیشتر از 34)، سکونت(شهری ، روستایی )، وضعیت تاهل(مجرد، مطلقه)، مشخصه های کودک(جنسیت، وزن تولد، سن حاملگی)، سن پدر(کمتر از 24، بین 25-35 و بیشتر از 35) ، محل زایمان (درمانگاه ، بیمارستان) تقسیم کردیم .وزن هنگام تولد کمتر از منفی 1 انحراف معیار، بین 1 تا منفی 1 انحراف معیار، بیشتر از یک انحراف معیار تقسیم می شدند.سن بارداری به زایمان پره ترم، پست ترم و ترم طبقه بندیو سن بارداری در تایوان براساس آخرین روز قاعدگی با سونوگرافی در سه ماهه اول سنجیده می شود. برخی از ماماهای قدیمی از سونوگرافی استفاده نمی کنند و معیار LMP را معتبر می دانند. تاریخچه زایمان سزارین قبلی در ارزیابی تمام خطرهای سزارین بازبینی شد.

تمام موسسه ها را بررسی کردیم زیرا مطالعات قبلی میزان بالای سزارین را در کلینیک زنان نسبت به بیمارستان تایوان گزارش نمودند. محل زایمان با وضعیت آموزشی و خصوصی ارزیابی نشد زیرا در شناسنامه افراد این متغیر وجود نداشت.وجود هرگونه مشکل مامایی در بالین که منجر به زایمان سزارین می شود را کنترل کردیم(یک یا بیشتر این علت ها: بریچ یا وضعیت غیرطبیعی ، دیستوشی، دسترس جنینی ،عدم تناسب سری – لگنی، پلاسنتا پرویا، جفت سرراهی). مشکلات بارداری شامل هیپرتانسیون یا دیابت بود.بیمار هیپرتانسیون به فردی اطلاق می گردید که به فاصله 6 ساعت دو بار مکرر فشار خون سیستول بالای 140 و دیاستول مساوی و بیشتر 90 ، صرف نظر از هپپرتانسیون قبل از بارداری یا مرتبط به پره اکلامیسی خفیف یا شدید را داشته باشد . دیابت در شناسنامه تولد قبل بارداری بوده یا دیابت بارداری ذکر شده باشد.پاریته مادر در اطلاعات ما وجود نداشت.

برای تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک چندگانه استفاده شد . در این مطالعه عامل مخدوش گر زایمان گروه مهاجر بود که در گروه تایوانی ها قرار داشتند. از برنامه آماری SPSS نسخه 15 استفاده شد.

در این مطالعه فرضیات شامل:

1-    زنان ویتنامی کمترین زایمان سزارین اولیه یا سزارین را نسبت به زایمان واژینال پس از سزارین را دارند

2-    مادران تایوانی و چینی با احتمال مشابه ای زایمان اول و سزارین و زایمان واژینال پس ازسزارین را دارند.


نتایج:

از مجموع 411،943 تولد ، 392،246 با معیارهای ما مطابقت داشتند. ازاین تعداد 349،730 (89.2 درصد) مادران بومی تایوانی ، 19،866 (5.1 ٪) چینی اصیل، و22،650 (5.8 ٪) مادران ویتنامی بودند. از این تعداد ، 53،186تکرار سزارین و 2،294 زایمان واژینال پس از سزارین داشتند. آنالیز داده ها از تمام سزارین ها شامل 392،246 تولد؛ سزارین اول 336،766 (به استثنای تکرار سزارین و زایمان واژینال پس از سزارین( ،احتمال زایمان واژینال پس از سزارین 55،480 (پس از حذف سزارین اول و زایمان واژینال بدون تاریخچه سزارین قبلی) بود.

جدول 1 اطلاعات دموگرافیک تولدها و عوامل خطر پزشکی را نشان می دهد. میانگین سن مادران به ترتیب 29.3 ، 28.2 و 24 در تایوانی ، چینی و ویتنامی بود. در مقابل بالاترین سن پدر نوزادان (میانگین 37.8) و کمترین سن تایوانی (32.2) مشاهده شد. وضعیت تاهل (مجرد، مطلقه، بیوه) با نسبت بیشتر در زنان تایوانی (7.4 % درمقابل 1% در زنان چینی و ویتنامی) بود. وضعیت سکونت نشان داد که کمترین میزان روستایی در زنان تایوانی 11.3 % در مقابل 22.6 در میان زنان ویتنامی و 15.2 در میان زنان چینی بود. به استثنای زایمان سزارین اول ، مادران تایوانی بالاترین میزان بروز در زایمان قبلی سزارین و زنان ویتنامی کمترین میزان را دارا بودند.

جنسیت در سه قومیت یکسان بود. در مقایسه تمام میانگین های انحراف معیار وزن؛ نوزادان چینی ، بیشتر از یک انحراف معیار و نوزادان تایوانی انحراف معیار کمتر از یک را داشتند. شایع ترین مشکل مامایی در میان زنان تایوانی و کمترین در میان زنان ویتنامی بروز یافته بود. بیشترین میزان قابل ملاحظه زنان ویتنامی ها و چینی ها در مقایسه با زنان تایوانی ها در درمانگاه زایمان کرده بودند.

جدول 2، قومیت مادران در سزارین ، سزارین اولیه و زایمان واژینال پس از سزارین نشان می دهد. بالاترین میزان زایمان سزارین برنامه ریزی نشده در میان زنان تایوانی ، سپس چینی و ویتنامی بود.

میزان الگو زایمان اول تقلیدی از سزارین بود. میزان زایمان واژینال پس از سزارین الگوی معکوسی را نشان می دهد. . میزان زایمان واژینال پس از سزارین در بومی ها 4.1%  بود.

جدول 3 سزارین و زایمان واژینال پس از سزارین را با توجه به اطلاعات دموگرافیک مادر، وضعیت نوزاد، سن پره ناتال و محل زایمان ، عوارض بارداری ، مشکلات مامایی و وزن تولد رانشان می دهد. نسبت به زنان تایوانی ، مادران ویتنامی و سپس زنان چینی کمترین میزان زایمان سزارین را داشتند . زنان ویتنامی و سپس زنان چینی بیشترین میزان زایمان واژینال پس از سزارین را داشتند.

زایمان سزارین ، زایمان اول ، زایمان واژینال پس از سزارین ارتباط معنی داری با محل زایمان ، محل سکونت ، سن مادر، سن پدر، دوران بارداری ، وزن هنگام تولد، جنسیت ، مشکلات مامایی و بارداری در تجزیه و تحلیل تمام سزارین ها ، تاریخچه زایمان سزارین وجود داشت.احتمالا به روستایی بودن و محل زایمان کمتر بستگی دارد. زایمان در بیمارستان با زایمان واژینال پس از سزارین ارتباط زیادی داشت. وزن هنگام تولد ارتباط معنی داری با زایمان سزارین داشت. احتمال زایمان زایمان سزارین با افزایش سن مادر،زایمان پره ترم ، زایمان طول کشیده ، دیابت مادر ، هیپرتانسیون ، تاریخچه سزارین قبلی و مشکلات مامایی افزایش
می یابد. زایمان واژینال پس از سزارین با زایمان طول کشیده در زمان ترم و با وزن کم هنگام تولد ارتباط داشت.
زایمان واژینال پس از سزارین ارتباط کمتری با سن پره ناتال، سن پدر و وجود هیپرتانسیون داشت.

برای تایید این یافته ها حساسیت تجزیه و تحلیل آماری انجام شد. همه ی نمونه ها در سزارین به عوامل خطر سن مادر ، سن پره ناتال ، تاریخچه زایمان قبلی، محل سکونت ، وزن تولد، و محل زایمان طبقه بندی شد.

جدول 4 زایمان سزارین و زایمان واژینال پس از سزارین تقسیم شد . در هر یک از نمونه ها عوامل خطر در زیر گروه ها طبقه بندی شد. در همه ی گروه ها به جز سن پدر کمتر از 25 سال و سن مادر بیش از 35 ، احتمال زایمان سزارین در زنان ویتنامی کمتر بود و زنان چینی به خصوص زنان کمتر از 35 و پدران بالای 25 سال میانگین قرار داشتند.

 

بحث

 

الگوی یافته ها به خصوص ارتباط قومیت با طبقه بندی زیرگروه خطر از فرضیه حمایت کرد که نوع زایمان سزارین ( هردوزایمان سزارین اول یا تکرار ) ممکن است تحت تاثیر نگرش مادر قرار بگیرد ، که به احتمال زیاد با نگرش فرهنگی و اصلیت زنان بستگی دارد.

میزان یزارین در در زنان مهاجران تایوانی – ویتنامی تقریبا مشابه با مهاجرین کشور نروژی وهمچنین کشور خودشان را نشان
می دهد. اعتبار یابی یافته ها دیگر در مطالعه ما میزان زایمان واژینال پس از سزارین بود که به مقبولیت زایمان  سزارین مشاهده شود ، اگر چه امتیاز زایمان واژینال پس از سزارین کم است. در مجموع شواهد نشان داد که طرز تفکر مادر ممکن است با عامل تفاوتهای قومیتی یکسان باشد.

براساس یافته ها ، این اولین مطالعه جامعی است که به بررسی فرضیه جامعه مبتنی بر هدف، مطابق با موثر بودن بسیاری از اطلاعات دموگرافیک ، عوامل خطر پزشکی و همچنین اعتباریابی یافته ها با طبقه بندی به زیر گروه خطر می باشد. مهاجران ویتنامی با میزان پایین سزارین مشابه به کشورهمسایه 101% بودند که ممکن است منعکس کننده ترجیح پایین فرهنگی و اصلیت آنها پس از سازگاری  با اطلاعات دموگرافیک و خطرات پزشکی باشد. میزان سزارین در مهاجرین چینی نسبت به تایوانی های بومی کمتر می باشند . در مهاجرین چینی میزان سزارین بیشتر به محل سکونت آنها بستگی دارد تا چینی بودن شان. همچنین ممکن است میزان مهاجرت روستایی ها کمتر از شهری ها باشد.

تایوان تجربه منحصر به فرد طبیعی و بهداشت و درمان را با بررسی این فرضیه ارائه داد.پوشش بیمه درمانی در سراسر کشوربا ؛ برنامه بهداشتی مفید، میزان پایین هزینه ها و مهمتر از همه حمایت رایگان مادر و نوزاد بدون در نظر گرفتن محل سکونت فراهم کرده است.از سال 2005 بیمه درمانی ، هزینه زایمان را به صورت یکسان در هر دو زایمان واژینال و سزارین ، با 10% حق بیمه زایمان واژینال پس از سزارین پرداخت می کند. کاهش هزینه ها موجب افزایش تمایل به سزارین در بسیاری از کشورها شده است. بدون شک تا حدودی به تمایل پزشک به خصوص به علت هزینه های پیش بینی شده و زمان و صرف نظر از عامل ضروری برای انتظار زایمان واژینال منجر به سزارین می شود. با این حال ،بعید است به علت ترجیح پزشک در مورد نوع زایمان ، نگرش قومیتی بیمار تغییر کند. اگر چه هیچ گونه مدرکی در مطالعات تایوانی ها در این مورد وجود ندارد.

تنها پرداخت کننده ، با یکسان کردن کدها و کاهش خطر روند استفاده از مستندها می تواند احتمال غیر تصادفی بودن خطا در موربیتدیته و خطر عوامل مستند سازی شده را کاهش دهد. تایوان با افزایش قابل توجه جمعیت اخیرا نقش اساسی در وضعیت اجتماعی مهاجران ( ازدواج ) ، با پذیرش مهاجرت و حفظ طرز تفکر تربیتی بومی آنها دارد.با توجه به جزیره ای بودن این کشور، تایوان موفقیتی در جمعیت مهاجران با تعیین قانون مهاجرت دارد ،مهاجرت بیش از دو دهه گذشته رخ داده است ، بنابراین جمعیت مهاجرین اخیر یکسان شده اند. در نهایت ، مهاجرین شرق آسیا از نظر قومیت و فرهنگ متنوع می باشند. ترکیب این موارد شرایط واحدی را فراهم می کند که فرد فرصت مطالعات مختلفی در مورد نسبت سزارین و ترجیحات بدون عامل مداخله گر با دستیابی مراقبین یا فرهنگ های مختلف پذیرفته شده در فرهنگ کشور مقصد است.

در مطالعه گذشته مهاجران در مقابل جمعیت بومی متولد شده برخی محدودیتها به علت استفاده از حداقل زمان برای جمع آوری داده های بومی یا جمعیت منطقه براساس شناسنامه وجود داشت. عامل مداخله گر در مطالعه خطر اختلاف مالی توسط بیماران بود که به نوبه خود مراقبت های دوران بارداری و انتخاب نوع زایمان را برای فراهم کننده و بیماران را تحت تاثیر قرار می داد. در این مطالعه ، بر پایه پرداخت کننده واحد عامل مخدوش گر را به حداقل رساندیم. مطالعات برپایه ادعای بیمه بودن یا جدول مرور مانند کمبود اطلاعات ما از اهداف موجود مانند ساختار برنامه ریزی مفید ، پرداخت کننده (بیمه یا خود فرد) و توانایی پرداخت کننده انجام شد. بسیاری از شناسنامه ها اطلاعات مشکلات مادری و مامایی را نداشت.

در پایان مطالعه ما با یافته بالینی کافی و اطلاعات دموگرافیک از یک یا چند موسسه جمع آوری شد .با قدرت انتخاب، عامل شانس را کنترل کردیم. همچنین این مطالعه ، کمک بزرگی به متون در تفاوت بین زایمان اول و سزارین و کنترل وضعیت نوزاد کرد.

یافته ها بیشترین میزان سزارین را در زنان شهری مانند مطالعات چین ؛ برزیل نشان داد. فراهم کننده خدمات، ظرفیت سیستم بهداشتی ، ترس از شکایت قصور پزشکی در مناطق شهری به نسبت بیشتر است و میزان باروری در مناطق شهری پایین است.
یافته ها افزایش میزان سزارین را با افزایش سن مادر همگام با مطالعه نشان داد. همچنین افزایش تمایل به سزارین درکلینیک نسبت به بیمارستان افزایش یافته است. یافته های ما عدم وجود ارتباط سن بالای پدر، به صورت متناقض با مطالعات اخیر را نشان می دهد. با این حال ،با شهر نشینی و تاریخچه قبلی سزارین ارتباطی وجود ندارد. تمایل مادر عامل مهم غیرپزشکی می باشد اما به طور عمومی در اطلاعات ثبت نمی شود زیرا NHI  در موارد غیرضروری سزارین هزینه ای پرداخت نمی کند.

میزان بالای وضعیت بریچ در پرونده ها سزارین 12-8%  بود. وضعیت های غیرطبیعی عموما ممکن است نشان دهنده ارتباط
غیر مستقیم در بسیاری از شواهد تشخیصی برای پرداخت هزینه باشد .میزان زایمان بریچ در مطالعات مختلف 2.7% تا 3.2% گزارش شده است.به علاوه ، ارتباط معنی داری بین موارد سزارین بدون مشکل مادری و مامایی مشاهده می شود که ممکن است با درخواست مادر توسط پزشک مخفی بماند.در داده های ما میزان تمام سزارین 32.7% تنها 23.3 درصد مشکل مامایی یا مادری بیان شده بود.میزان 8.5 درصد مشکلات مامایی شامل وضعیت بریچ به صورت وسیع در شناسنامه تولدها وجود داشت که به پرداخت هزینه توسط بیمه مرتبط می باشد که قانونی نیست.

مطالعه فاقد اطلاعات مدت زمان مهاجرت به تایوان بود که می تواند در سلامت رفتاری و تصمیم گیری آنها موثر باشد. همچنین اطلاعات در مورد وضعیت مادر مثل SES ، تحصیلات، مراقبت پره ناتال ، پاریته ، وزن و قد حاملگی های قبلی را وجود نداشت.کمبود SES و تحصیلات با میزان پایین سزارین مرتبط است.تا جایی که روستایی بودن و به میزان کمتری شهر نشینی با کاهش SES ، همراه است. پاریته عمل مهم دیگر از دست رفته می باشد، تا آنجایی که ممکن است یافته های ما را مخدوش کند.

یکی دیگر از محدودیتها صحت پایین کدهای مشکلات مادر و مامایی در شناسنامه تولد بود که ناقص یا اشتباه طبقه بندی
می شود. هیچ گونه معتبرسازی برای شناسنامه های تولد وجود ندارد.بنابراین متغیرهایی مانند دیستوشی ، و دیسترس جنین (به خصوص به علت تشخیص بیش از حد و وضعیت های غیر طبیعی ) قابل اطمینان نیست. با این حال هیچ گونه دلیلی قابل انتظار برای گزارش های موجود برای خطا ، با طبقه بندی اشتباه یا تشخیص بیش از وجود ندارد.  به ویژه ، یافته های ما احتمال کاهش قابل توجه سزارین را بین ویتنامی ها ، پس از کنترل برخی از متغیرها نشان می دهد که تفاوت بین قومیتی در تمایل به سزارین به میزان واقعی ، فراتر از تاثیر متغیر بالینی است . زیرا یافته ها از طریق اطلاعات ثانویه تجزیه و تحلیل شده و امکان ندارد که شناسایی تقسیم بندی عوامل را متفاوت در نظر گرفت.در حالی که فرهنگ و اولویت ها ی وضعیت مادر ممکن است عاملی احتمالی برای تعامل فراهم کننده و مادر با قومیت مادر باشد.در حال حاضر در مطالعات موجود مدرکی برای ارتباط مادر و پزشک در تایوان وجود ندارد.


نتیجه گیری:

مادران مهاجر چینی اصیل و ویتنامی ها کمتر زایمان سزارین یا سزارین اولیه را در مقایسه با تایوانی ها انتخاب می کنند. این نشان دهنده عدم تطابق و تطابق احتمالی با علائم بالینی و اطلاعات دموگرافیک مادر است. تمام یافته ها با حساسیت تجزیه و تحلیل بین زیر گروه های طبقه بندی شده با عوامل خطر بود ( در تمام یافته تکراری بود.). در نهایت شانس تطابق سزارین بین گروه های قومیتی منعکس کننده شانس زایمان واژینال پس از سزارین است.در مجموع ، یافته ها فرضیه را ثابت کرد مهاجرانی که از کشورهای با میزان سزارین کمتری به کشور مهاجرت می کنند میزان سزارین کمتری دارند و احتمالا میزان زایمان واژینال پس از سزارین در این گروه بالاست.

 

 

Fu et al. BMC Public Health 2010, 10:548http://www.biomedcentral.com/1471-2458/10/548

Cesarean and VBAC rates among immigrant vs. native-born women: a retrospective observational study from Taiwan Cesarean delivery and VBAC among immigrant women in Taiwan


مطالب مشابه :


سزارین یا طبیعی ؟

بررسی زایمان سزارین: سزارین یک جراحی بزرگ است که با شکافتن پوست روی شکم ، عضلات زیر آن و جدار
وضعیت فعلی زایمان سزارین درجهان وایران

وضعیت فعلی زایمان سزارین درجهان وایران. سالانه تقریباً ۵/۱۸میلیون زایمان سزارین در سرتاسر
تعریف سزارین، علل انجام آن، مزایا و معایب و عوارض انجام عمل سزارین

زایمان و خاطرات شیرینش - تعریف سزارین، علل انجام آن، مزایا و معایب و عوارض انجام عمل سزارین
بررسی زایمان سزارین و زایمان واژینال پس از سزارین زنان مهاجر و بومی

تولد - بررسی زایمان سزارین و زایمان واژینال پس از سزارین زنان مهاجر و بومی - "تولد" بزرگترین
سزارین

سزارین یک جراحی بزرگ است که با شکافتن پوست روی شکم ، عضلات زیر آن و جدار رحم همراه است به
انواع زایمان

زایمان طبیعی : مزایای زایمان طبیعی:شما به عنوان یک مادر باردار حتماً تا بحال در مورد زایمان
سزارین و عمل سزارین و توضیحاتی بدرد بخور در مورد سزارین/سوال/جواب/سزارین

نرم افزار,طالع بینی,ترفند,بازی,پزشکی, - سزارین و عمل سزارین و توضیحاتی بدرد بخور در مورد
سزارین .کلیپ سزارین . آموزش کامل نکات سزارین . عمل جراحی سزارین

وبلاگ تخصصی اتاق عمل - سزارین .کلیپ سزارین . آموزش کامل نکات سزارین . عمل جراحی سزارین
برچسب :