نقشه برداری مسیر


خطوط ارتباطی مثل راه راه آهن لوله کشی آب "از خطوط انتقال نیرو تلفن و... مسائلی هستند که چه در طرح و چه در مرحله اجرا و یا کنترل به عملیات نقشه برداری احتیاج دارند.

مجموعه فعالیت های نقشه برداری که در این موارد به کار می رود رشته ای به نام نقشه برداری مسیر را به وجود آورده است و با وجود آنکه در این رشته نیز فوتوگرامتری و عکس های هوایی تحول بزرگی به وجود آورده است و به خودکار نمودن قسمت زیادی از عملیات آن کمک کرده اند.باوجود این نقشه برداری مستقیم در تمام رشته های فوق کم و بیش مورد استفاده قرار میگیرد.د

در طرح مسیر نیز مراحل مختلف عمل به شرح زیرند:

-طرح مقدماتی و شناسایی

-تهیه نقشه توپوگرافی به عرض کافی در طرفین مسیر

-مطالعه و تهیه طرح نهایی بر اساس نقشه توپوگرافی فوق

-مطالعه و تهیه طرح نهایی بر اساس نقشه توپوگرافی فوق

-پیاده کردن مسیر

-محاسبه حجم عملیات و کنترل

از نظر محاسبه حجم عملیات و مطالعه نهایی طرح علاوه بر نقشه توپوگرافی خطوط تراز زمین نیمرخ های طولی و عرضی مسیر مورد استفاده قرار میگیرد

پیاده کردن مسیر:

یک مسیر از نظر مطالعه طرح و بررسی آن از نظر اجرا با دو مؤلفه اش مشخص می گردد

مؤلفه ی افقی:یعنی تصویر آن بر صفحه ی افقی که به صورت پلان مسیر داده میشود.

مؤلفه ی قائم:که با نیمرخ های طولی آن نمایش داده خواهد شد. و همراه آن مشخصات دیگری از قسمت های مختلف مسیر داده میشود

مؤلفه های مسیر چه افقی و چه قائم از پاره های مستقیم تشکیل می گردد که به وسیله ی کمان یا کمان هایی به هم وصل میشوند.

منظور از پیاده کردن مسیر مشخص نمودن محل عبور محور آن در روی زمین است که با میخ کوبی نقاط مختلفش عملی می گردد.


مطالب مشابه :


مسیر

نقشه برداری - مسیر - In the name of God - نقشه برداری
مبانی نقشه برداری مسیر

مراحل اساسی احداث یک مسیر راه به ترتیب از قرار زیر است: 1.مطالعات اولیه و طرح مقدماتی مسیر
نقشه برداری مسیر

مهندسی نقشه برداری - نقشه برداری مسیر - نقشه‌برداري مسير نقشه برداري
مراحل اساسی احداث یک مسیر وعملیات های موردنیاز

نقشه برداری - مراحل اساسی احداث یک مسیر وعملیات های موردنیاز -
تعریف نقشه برداری

گروه نقشه برداری مسیر - تعریف نقشه برداری - مشاوره در امور راه سازی
آشنایی با دوربین لایکا تی سی ۸۰۵ – Leica TC 805

گروه نقشه برداری مسیر - آشنایی با دوربین لایکا تی سی ۸۰۵ – Leica TC 805 - مشاوره در امور راه سازی
جزوه نقشه برداري مسیر

نقشه برداري مسیر مقدمه به طور کلی مراحلی که در پروژه مسیر انجام می شود به صورت مراحل زیر می
مراحل اساسی احداث یک مسیر راه

وبلاگ نقشه برداری - مراحل اساسی احداث یک مسیر راه - 2-طراحی مسیر روی نقشه
نقشه برداری مسیر

وبلاگ تخصصي نقشه برداري - نقشه برداری مسیر - خطوط ارتباطی مثل راه راه آهن لوله کشی آب "از
برچسب :