آمار کلی از دانشگاه ها و موسسات و مراکز آموزش عالی قزوین

 

استان قزوین در حال حاضر با دارا بودن پانزده مرکز دانشگاهی ، پذیرای بیش از سی و نه هزاردانشجوی ایرانی و خارجی است.حضور مراکز قدرتمند و صاحب نام دانشگاهی از جمله : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ، دانشگاه علوم پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ( که به تنهایی قریب به یک سوم جمعیت دانشجویی استان را در خود جای داده است) ، دانشگاه پیام نورمنطقه یک کشور و ... ونیز قرار گرفتن بر سر محور ارتباطی ۵ استان مهم کشور با پایتخت ، و همچنین موقعیت خاص استان از نظر صنعتی و مسائل مرتبت بر آن، بر جنبه های علمی این استان افزوده است.

دانشگاه های استان قزوین:

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قزوین
دانشگاه آزاد اسلامی -واحد تاکستان
دانشگاه آزاد اسلامی – واحدبویین زهرا
دانشگاه پیام نور – واحد قزوین
دانشگاه پیام نور – واحد تاکستان
دانشگاه پیام نور – واحد بویین زهرا
دانشگاه پیام نور منطقه یک کشور(سرپرستی )
دانشگاه جامع علمی کاربردی محمدیه
مرکز آموزش علمی کاربردی خدمات فنی دندهقزوین
مرکز آموزش عالی کار
مرکز آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء
موسسه آموزش عالی پژوهش صنایع ایران
مرکز تربیت معلم پسران(شهیدرجایی )
آموزشکده فنی پسرانه شهیدبابایی قزوین
آموزشکده فنی دخترانه بقیه الله قزوین

آمار دانشجویان در دانشگاه ها

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره): ۴۶۰۶ (۴۳۰خارجی)
دانشگاه علوم پزشکی قزوین: ۳۱۵۷ ( ۵۶ خارجی)
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قزوین: ۱۲۴۶۴
دانشگاه آزاد اسلامی -واحد تاکستان: ۷۱۷۲ (۱دخترافغانی)
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بویین زهرا: ۷۰۴
دانشگاه پیام نور – واحدقزوین: ۳۶۷۵ ( ۶ افغانی)
دانشگاهپیام نور – واحد تاکستان: ۲۱۵۶ (۱دخترافغانی)
دانشگاهپیام نور – واحد بویین زهرا: ۱۰۰۲
مرکز آموزش جامع علمی – کاربردی علوم وفنون قزوین: ۱۳۸۵
مرکز آموزش عالیکار: ۱۹۴۶ (۲ مرد)
مرکز آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء: ۱۱۷۸ (۱افغانی)
آموزشکده فنی پسرانه شهید بابایی قزوین: ۱۱۲۰ (۲افغانی)
آموزشکده فنی دخترانه بقیه الله: ۱۰۰۰
موسسه آموزش عالی پژوهش صنایع ایران: ۱۰۳۵
مرکز تربیت معلم پسران (شهید رجایی): ۳۵۷
مرکز آموزش علمی کاربردی خدمات فنی دنده : ۶۰۰
جمع کل: (۴۳۵۵۷) اتباع خارجی۴۹۹ نفر


آمار به تفکیک جنسیت:

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (۳۶۰۶) ۱۵۱۶ ۲۰۹۰
دانشگاه علوم پزشکی قزوین (۲۱۵۷) ۴۹۲ ۱۶۵۰
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین (۱۰۴۶۴) ۶۶۲۰ ۳۸۴۴
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان (۷۱۷۲) ۲۸۲۲ ۴۳۵۰
دانشگاه آزاد اسلامی واحدبویین زهرا (۷۰۴) ۲۲۸ ۶۹۹
دانشکاه پیام نور واحد قزوین (۳۶۷۵) ۹۹۴ ۲۶۸۱
دانشگاه پیام نور واحد تاکستان (۲۱۵۶) ۹۸۶ ۱۶۳۷
دانشگاه پیام نور واحد بویین زهرا (۱۰۰۲) ۲۴۶ ۱۸۱
دانشگاه جامع علمی کاربردی (۱۳۸۵) ۵۶۳ ۴۳۴
مرکز آموزشعلمی کاربردی خدمات فنی دنده ( ) ؟ ؟
مرکز آموزش عالیکار ( ۱۹۴۶) ۶۵۱ ۷۰۹
مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی رجاء (۱۱۷۸) ۳۴۵ ۸۳۳
آموزشکده فنی پسرانه شهیدبابایی قزوین (۱۱۲۰) ۱۴۷۷ ۰
آموزشکده فنی دخترانه بقیه الله (۱۰۰۰) ۰ ۱۰۰۰
موسسه آموزش عالی پژوهش صنایع ایران (۱۰۳۵) ۲۶۴ ۵۴۱
مرکز تربیت معلم (شهید رجایی ) (۳۵۷) ۱۴۵ ۲۱۲
مجموع: ۱۷۳۴۹ ۲۱۶۹۸

تعداد رشته

کاردانی : کارشناسی : ارشد: دکترا:
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۲ ۲۸ ۱۴ ۰
دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۷ ۲ ۱ ۸
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ۸ ۱۲ ۶ ۲
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان ۱۴ ۱۹ ۳ ۰
دانشگاه آزاد اسلامی واحدبویین زهرا ۳ ۴ ۰ ۰
دانشکاه پیام نور واحد قزوین ۰ ۱۳ ۰ ۰
دانشگاه پیام نور واحد تاکستان ۰ ۷ ۰ ۰
دانشگاه پیام نور واحد بویین زهرا ۰ ۱۴ ۰ ۰
دانشگاه جامع علمی کاربردی (پودمانی) -۴۰ ۰ .
مرکز آموزش عالی کار ۶ ۶ ۰ ۰
مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی رجاء ۲ ۳ ۰ ۰
آموزشکده فنی پسرانه شهیدبابایی قزوین ۸ ۰ ۰ ۰
آموزشکده فنی دخترانه بقیه الله ۷ ۰ ۰ ۰
موسسه آموزش عالی پژوهش صنایع ایران ۱ ۲ ۰ ۰
مرکز تربیت معلم (شهید رجایی ۶ ۰ ۰ ۰
مرکزآموزش علمی کاربردی خدمات فنی دنده

اساتید:

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۱۶۴
دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۲۵۲
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ۳۴۱
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان ۲۳۰
دانشگاه آزاد اسلامی واحدبویین زهرا ۱۵
دانشکاه پیام نور واحد قزوین ۱۳۲
دانشگاه پیام نور واحد تاکستان ۵۴
دانشگاه پیام نور واحد بویین زهرا ۸
دانشگاه جامع علمی کاربردی ۴۳
مرکز آموزش علمی کاربردی خدمات فنی دنده ؟
مرکز آموزش عالیکار ۲۶
مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی رجاء ۴۲
آموزشکده فنی پسرانه شهیدبابایی قزوین ۱۰۲
آموزشکده فنی دخترانه بقیه الله ۱۰۰
موسسه آموزش عالی پژوهش صنایع ایران ۵۰
مرکز تربیت معلم (شهید رجایی ) ۴۷
جمع۱۶۰۴ نفر

مرکز تربیت معلم شهیدرجایی قزوین

۱- خوابگاه شمارهیک داخل محوطه مرکز در حال حاضر خالیست( پسرانه)
۲- خوابگاه شماره دو داخل محوطه مرکز ۷۸ پسر
۳- خوابگاه شمارهسه داخل محوطه مرکز ۵ دختر
تلفن مشترک هر سه خوابگاه: ۳۳۳۹۹۷۸ ۳۳۳۰۶۷۹
سرپرست خوابگاهها: ۱- رمضان مجیدی۲- غلامرضا زارعی۳- حسن باغبان آقایی
(سرپرستان خوابگاهها به صورت شیفتی موظف به حضور درهر سه خوابگاه هستند. )

خوابگاهها:

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره):
۱- خوابگاه مرکزی برادران مجتمع خوابگاه هاآقای حسن پور۳۶۶۴۰۸۱ - ۳۶۶۲۷۶۷پسر ۳۵۰
۲- خوابگاهشهید رجایی مجتمع خوابگاه ها آقای صلاحی۳۶۶۴۰۸۲ پسر ۳۱۰
۳- خوابگاهشهید باهنر مجتمع خوابگاه ها خانمها :حسنی- مافی۳۶۶۵۰۹۹ دختر ۳۰۰
۴- خوابگاه مرکزی خواهران مجتمع خوابگاه ها خانمها کریمی-شفیعی۳۶۶۵۰۶۷ دختر ۳۸۰
۳۶۶۱۰۰۱
۵-خوابگاه مهدیه دانشگاه کوچه۳۴ آقای نجفی ۳۶۶۰۴۱۵ دختر ۱۴۷
۶- خوابگاه الهیه دانشگاه کوچه۳۴ آقای زارعی ۶۶۵۰۶۸ دختر ۱۳۰
۷- خوابگاه زینبیه دانشگاه کوچه۳۴ آقای حیدری ۳۶۶۵۰۶۸ دختر ۱۲۰
۸- خوابگاه شهیدچمران(متاهلی) مجتمع خوابگاه ها آقای شرکتی ۳۶۶۱۴۲۷ ( ۴۸ واحدایرانی . وخارجی )
۹- خوابگاه شهیدحامدمسیحا خ فلسطین اول توحید آقای حسامی ۳۳۳۳۱۱۶ پسر ۱۷۰
۱۰-خوابگاه فاطمیه (خودگردان).نوروزیان روبروی مجتمع. خانم مرادی ۳۶۶۷۲۶۹ دختر ۵۳
۱۱-خوابگاه (ساختمانهای شهید مدنی) خ فشار قوی.فاقد مسئول ۳۶۷۹۵۱۰ پسر ۸۵
۳۶۷۹۵۱۱-۳۶۷۹۵۱۲-۲۵۵۲۰۳۸-۳۳۲۵۳۶۶
جمع کل:۲۰۴۵نفر تحت پوشش خوابگاه

دانشگاه علوم پزشکی:
۱-گلستان انقلاب خیابان نواب خانم نیره السادات خوئینی ها ۲۲۲۴۸۲۸ دختر ۴۱۹
۲-شماره یکمیدان ولیعصربه طرف اتوبان.گلستان پنجخانم رقیه ابراهیمی ۳۷۷۳۰۶۸ دختر ۱۵۸
۳-شماره دو میدان ولیعصرمقابل پارک بهشتی خانم عفت درگاهی ۳۳۴۹۸۵۰دختر ۱۳۳
۴-شماره سه فلسطین مقابل دبیرستان علامه امینی خانم صدیقه محمدی _ دختر ۱۰۳
۵-شماره چهار خ امام بین دروازه وبازارنبش کوچه زکی خانم رباب کردار ۲۲۳۷۷۵۶ دختر ۷۸
۶-شماره پنج ولیعصر بلوارخرمشهرکوچه۶پلاک۲۵ آقای حسن روز نو طلب۳۶۷۳۵۰۲پسر ۵۵
۷-شماره شش نوروزیان پاستورخیابان زاگرس پلاک۹۲ آقای حمدا...فلاح ۳۶۶۰۰۷۳ پسر۱۶۵
۸-شماره هفت(متاهلین) ” ” ” ” ” ” آقای حسن نظام دوست ۳۶۷۰۰۴۶ ۲۰ خا نوار

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
شهید بابایی روبروی مرکزاداری دانشگاه بین المللی کوچه ۳ پلاک ۱۱ خانمها:کاظمی- مهرجو- محمدی تلفن ۳۶۷۲۹۲۱ دختر ۸۰
دارایی خیابان طالقانی –داراییروبروی اداره ثبت احوالخانمها: آقایی- حبیبی-اینانلو تلفن۲۲۲۲۱۸۳ دختر ۱۹۲
پادگان خیابان پادگان نبش کوچه اردیبهشت پلاک ۱۸۲ خانمها زینالی-امیری نژاد- تقی پورتلفن۳۳۳۷۹۶۱ دختر ۱۰۸
ملاصدرا شهرک ملاصدرا کوچه۵۷بلوک۲۹ الی ۳۲ خانمها:قربانی- یزدان مهر- تقوی تلفن۳۶۷۶۴۸۸ دختر ۲۴۶

دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان
کوثر تاکستان خ امام چهارراه دخانیات خانم لیدا محمدی آذر تلفن ۵۲۲۵۵۴۰و۵۲۲۵۳۰۷ دختر ۶۳۰
• عفاف تاکستان خ امامکوچه بانک مسکن خانم شیرین ناصری تلفن۵۲۲۵۰۸۳و۵۲۲۵۰۸۴ دختر ۲۲۰
آموزشکده فنی حرفه ای دختران قزوین(بقیه ا...)
خوابگاه مرکزی بقیه ا...
آدرس: قزوین – میدان ولیعصر ،روبروی هتل مرمر
مسئول خوابگاه:خانم ربابه یزدی
تلفن: ۳۳۲۳۲۵۱
دانشجویان مستقر در خوابگاه :۱۰۱دختر

مرکز تربیت معلم پسران ( شهید رجایی )
خوابگاه شمارهیکداخل محوطه مرکز( مسئول : رمضان مجیدیخوابگاه فعلا خالیست )
خوابگاه شمارهدوداخل محوطه مرکز( مسئول : غلامرضا زارعی ۷۵ پسر )
خوابگاه شمارهسهداخل محوطه مرکز( مسئول : حسن باغبان آقایی ۵ دختر - که سکونت همگی آنها موردی و موقتی است)
n تذکر : سرپرستها شیفتی و همگی موظف به کنترل همه خوابگاهها هستند تلفن : ۳۳۳۹۹۷۸-۳۳۳۰۶۷۹


مطالب مشابه :


آغاز ثبت نام کارشناسی ناپیوسته پودمانی ومدارک لازم ثبت نام

ارائه فیش واریزی ۸۵% کل شهریه به حساب جاری همراه ۱۱۴۵۷۲۱ نزد بانک رفاه شعبه مرکزی قزوین بنام مرکز آموزش علمی _ کاربردی علوم و فنون قزوین قابل واریز در کلیه
لیست آدرس وب دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان · http://www.gau.ac.ir. دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر. دانشگاه فردوسي .... دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استان چهارمحال و بختياری · http://www.chp-uast.ac.ir .... وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران
تاسیس و ثبت اولین شرکت تعاونی دانشجویی علمی – کاربردی استان قزوین در مرکز آموزش علمی کاربردی علوم وف

به گزارش مدیریت دانشجویی مرکز ، اولین شرکت تعاونی دانشجویی علمیکاربردی استان قزوین در مرکز آموزش علمی کاربردی علوم وفنو ن قزوین دانشجویی مرکز با
نتایج قرعه کشی حج عمره دانشگاهیان استان قزوين

نتایج قرعه کشی حج عمره دانشگاهیان استان قزوين. برای اطلاع از نتایج قرعه ... گنجینه فرهنگ علوم وفنون قزوین ... نمونه سئوالات آزمون جامع دانشگاه علمي - كاربردي
مقدمه کتاب ایمنی و بهداشت در محیط کار

در اینجا لازم می‌دانیم از دانشجویان دانشگاه‌ علمی کاربردی علوم و فنون قزوین که انگیزه تهیه این کتاب را در ما ایجاد کردند، تشکر کنیم. همچنین از ریاست محترم مرکز
معرفي برگزيدگان چهارمين جشنواره ملي علمي‌ - كاربردي

به گزارش روابط عمومي دانشگاه جامع علمي كاربردي ، نيازعلي گودرزي، داو‌د شجاعي ... آموزش علمي كاربردي جهاد دانشگاهي مشهد ، مركز آموزش علمي كاربردي علوم و فنون قزوين و
منابع

قزوین= قزوین= معرب کَسپین یا کاسپین = سرزمین کسپی ها یا کاسپی ها ..... در حال حاضر دو دانشگاه علمی کاربردی علوم و فنون قزوین و دانشگاه غیر انتفاعی البرز در
اعلام نمرات کاربرد فناوری اطلاعات دانشگاه سمبل شیمی

کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه علمی و کاربردی علوم و فنون قزوین ... دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه سمبل شیمی نمرات درس کاربرد فناوری با حداکثر
اعلام نمرات اسمبلی و مخابرات دانشگاه لوازم خانگی پارس

مهدی تاروردی فیشانی Mehdi Tarverdi - اعلام نمرات اسمبلی و مخابرات دانشگاه لوازم ... کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه علمی و کاربردی علوم و فنون قزوین
متفاوت ترین بازارهای سنتی جهان

مديريت دانشجويي وفرهنگي مرکز علوم وفنون - متفاوت ترین بازارهای سنتی جهان ... جالب توسعه جهان همواره مورد توجه بود و دانشمندان علم اقتصاد آن را مورد بررسی قرار داده ... به حول قوه الهی توفیق حاصل شد جهت اطلاع رسانی برای خدمات بهینه به دانشجویان دانشگاه علوم وفنون قزوین این وبلاگ ... نمونه سئوالات آزمون جامع دانشگاه علمي - كاربردي
برچسب :