روش های برآورد پارامترهای رگرسیون

برای برآورد پارامترهای رگرسیون روش های زیادی وجود دارد . روش حداقل مربعات معمولی که وابسته به

برقراری فروض کلاسیک است از جمله رایج ترین روش های برآورد پارامترهاست . زمانی که هریک از

فروض کلاسیک نقض شود دیگر روش حداقل مربعات معمولی بهترین برآورد کننده بدون تورش خطی نخواهد

بود. برای مثال زمانی که فرض همسانی واریانس یا عدم خودهمبستگی خطاها نقض شود برآورد واریانس

پارامترها با تورش همراه است که برای رفع این مشکل از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده

می نماییم. در زمان نقض فرض برون زایی اکید متغیرهای توضیحی می توان از روش متغیر ابزاری استفاده

نماییم .

علاوه بر روش های بالا روش های دیگری برای برآورد پارامترهای وجود دارد که مخصوص نمونه های بزرگ

می باشند بدین معنی که ویژگی های مطلوب آنها به صورت مجانبی برقرار است. از جمله این روش ها

 می توان به روش حداکثر درست نمایی ، روش گشتاورها و روش حداقل فاصله اشاره نمود.


مطالب مشابه :


رگرسیون و مدل سازی به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square)

انجام پروژه های spss -مقاله-پایان نامه - رگرسیون و مدل سازی به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least
آموزش اقتصاد سنجی

استخراج بردار هم انباشتگی در داده های تابلویی با روش حداقل مربعات معمولی پویا (Panel DOLS)
روش حداقل مربعات معمولی OLS

باشگاه اقتصاددانان جوان - روش حداقل مربعات معمولی ols - اخبار و مطالب اقتصادی و سیاسی در جزیره
روش حداقل مربعات معمولی

ریاضی دان معروف آلمانی در قرن هجدهم مطرح کرده است. زیربنای فکری روش حداقل مربعات معمولی این
رگرسیون و مدل سازی به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square)

روش حداقل مربعات جزئی (P artial L east S quare) به عنوان یک جایگزین برای روش های OLS رگرسیون، Canonical
اجرای روش تعیین حداقل مربعات به صورت بازگشتی (RLS)

انجام پروژه های مهندسی برق-کنترل - اجرای روش تعیین حداقل مربعات به صورت بازگشتی (rls) - - انجام
روش های برآورد پارامترهای رگرسیون

برای برآورد پارامترهای رگرسیون روش های زیادی وجود دارد . روش حداقل مربعات معمولی که وابسته به
برچسب :