آموزش استاتیک ومقاومت مصالح

آموزش استاتیک ومقاومت مصالح تعادل اجسام صلب

تعادل اجسام صلب دو بعدی

رسم نمودار جسم آزاد برای اتصالات دو بعدی

معادلات تعادل برای مسائل دو بعدی

حل یک مساله از تعادل دو بعدی

مثالی از تعادل تیر دو بعدی

اجسام صلب سه نیرویی

تعادل اجسام صلب سه بعدی

حل یک مساله از تعادل سه بعدی اجسام صلب

st%2024.jpg

check-256.png خرپا ها

خرپاهای دو بعدی

اعضای دو نیرویی

استفاده از روش مفصل برای یافتن نیروی اعضای خرپاها

مثالی از روش مفصل برای یافتن نیروی اعضای خرپاها

استفاده از روش مقطع برای یافتن نیروی اعضای خرپاها

مثالی از روش مقطع برای یافتن نیروی اعضای خرپاها (1)

مثالی از روش مقطع برای یافتن نیروی اعضای خرپاها (2)

مثالی از روش مقطع برای یافتن نیروی اعضای خرپاها (3)

مثالی از روش مقطع برای یافتن نیروی اعضای خرپاها (4)

check-256.png قاب ها و ماشین ها

معرفی قاب ها و ماشین ها

یافتن نیروی داخلی اعضای یک انبردست

قاب ها و ماشین ها: یافتن نیروی داخلی اعضای یک لودر

مثالی دیگر از یافتن نیروی داخلی ماشین ها

st%2017.jpg

check-256.png

بارگذاری توزیعی بر روی تیرها

روش های رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی (1)

روش های رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی (2)

رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی (1)

رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی (2)

رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی (3)

check-256.png تسمه ها و گوه ها

یافتن نیروی کابل ها و تسمه ها (1)

یافتن نیروی کابل ها و تسمه ها (2)

یافتن نیروی کابل ها و تسمه ها (3)

نیروی اصطکاک در گوه ها

st%2027.jpg

check-256.pngضمیمه:

یافتن مرکز سطح و ممان اینرسی سطح

یافتن مرکز سطح و گشتاور اول سطح (1)

یافتن مرکز سطح و گشتاور اول سطح (2)

check-256.png

آشنایی با مفهوم تنش و کرنش
یادآوری از استاتیک: به دست آوردن نیروی اعضا
مفهوم تنش عمودی
آشنایی با مفهوم تنش برشی
تشخیص سطح تنش برشی

تنش برشی در پیچ ها

آشنایی با مفهوم تنش لهیدگی

دانلود نمونه مبحث آموزشی 3

دانلود نمونه مبحث آموزشی 4

تنش بر روی صفحات مایل

آشنایی با قانون هوک

مساله نمونه: پیدا کردن تنش برشی دو گانه در یک پین

مساله نمونه: یافتن انواع تنش در یک سازه

مساله نمونه: تنش برشی در پیچ فلنج ها

 

m21.jpg

check-256.png

تغییر طول اعضای تحت بار

بررسی روابط تغییر طول محوری و کرنش

انجام تست کشش بر روی نمونه ها

تحلیل منحنی تنش کرنش

مساله نمونه: تغییر طول محوری سازه مرکب

مساله نمونه: سازه محوری نامعین از نظر استاتیکی

مساله نمونه: اثر تغییرات حرارت بر تغییر طول

مساله نمونه: حل مسائل به روش هندسی

m3.jpg

check-256.pngپیچش سازه ها

تئوری پیچش برای مقاطع استوانه ای

مثالی از تنش برشی پیچشی

تنش برشی پیچشی در مقاطع توخالی

تنش پیچشی در محورها

پیچش سازه های چند تکه

اتصال محورها توسط چرخدنده ها

پیچش اعضای هم محور

پیچش سازه های چند تکه

انتقال گشتاور پیچشی توسط محور ها

6.jpg

check-256.png تنش خمشی در تیرها

مثالی از تنش خمشی در تیرها

فرمول تنش خمشی در تیرها

توزیع نیرو حاصل از تنش خمشی

مثالی از تنش خمشی در تیرها

یافتن تنش خمشی با استفاده از قضیه محورهای موازی

تنش خمشی در تیر تحت بار گسترده

تنش خمشی در تیر با تکیه گاه های ساده

تنش خمشی در تیر مرکب

7.jpg

10.jpg

check-256.pngبرش در تیرها

یافتن رابطه تنش برشی عرضی در تیرها

نکات تنش برشی عرضی در تیرها

تنش برشی عرضی در تیر یکسر گیردار

تنش برشی عرضی در تیر با تکیه گاه های ساده

تنش برشی عرضی در تیر با مقطع توخالی

برش در تیر چوبی

جریان برش در تیرها

9.jpg

check-256.pngتنش های مرکب

تنش در مخازن تحت فشار کروی

تنش در مخازن تحت فشار استوانه ای

ترکیب تنش ها در گیره C شکل

بارگذاری ترکیبی در تیر یکسر گیردار

تنش های اصلی در تیر یکسر گیردار

مثالی از ترکیب تنش ها

خمش تیر حول دو محور مجزا

تنش ترکیبی در یک عضو استوانه ای

check-256.pngجابجایی و تغییر شکل تیرها

یافتن شرایط مرزی در تیرها

یافتن جابجایی تیرها با استفاده از روش انتگرال گیری

نکاتی در مورد یافتن جابجایی تیرها

استفاده از جداول برای یافتن جابجایی تیرها

استفاده از اصل برهمنهی (Superposition) برای یافتن جابجایی تیرها

مثالی از  اصل برهمنهی  (1)

مثالی از  اصل برهمنهی  (2)

مثالی از  اصل برهمنهی  (3)

مثالی از  اصل برهمنهی  (4)

تیرهای نامعین از نظر استاتیکی (1)

تیرهای نامعین از نظر استاتیکی (2)

تیرهای نامعین از نظر استاتیکی (3)

check-256.pngانتقال تنش و کرنش

به دست آوردن روابط انتقال تنش

مثالی از انتقال تنش (1)

مثالی از انتقال تنش (2)

رسم دایره مور

مثالی از دایره مور

مثالی از انتقال کرنش (1)

مثالی از انتقال کرنش (2)

16.jpg

استفاده از کرنش سنج برای یافتن تنش ها

کرنش بحرانی

check-256.png حل مسائل مقاومت مصالح با استفاده از نرم افزار MD Solids

اعضای تحت بار محوری

پیچش و تنش برشی

تنش عمودی و برشی در تیرها

کمانش تیرهای تحت بار محوری

آموزش نحوه نصب نرم افزار Md Solids

check-256.png اسلایدهای آموزشی

مقدمه

بارگذاری محوری

تئوری پیچش

خمش خالص تیرها

تنش های برشی

انتقال تنش

تنش های اصلی

ستون ها

روش های انرژی


مطالب مشابه :


دانلود نرم افزار ترسیم دیاگرام برش و خمش

دانلود نرم افزار ترسیم نمودار برش و خمش. از اجزای تیر ، نمودار برش و و تحلیل تخصصی
. نرم افزار رسم دیاگرام خمش و برش و تغییر مکان تیرها

نرم افزار رسم دیاگرام خمش و برش و تحلیل می کنه. نمودار نیروی از اپتدای تیر
آزمایش خیز تیر

اولین گام در تحلیل تیر، تعیین نمودار نیروی برش در تیرها و رسم ترسیمه های
آموزش تصویری مقاومت مصالح و استاتیک

رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور مصالح مانند تنش، کرنش، پیچش، برش، خمش و خمش تیر حول
پكيج اول نرم افزارهاي مهندسي عمران

هفته چهارم مرداد ۱۳۹۳ هفته چهارم تیر و رسم نمودارهای برش و خمش رسم نمودار برش و خمش
دانلود گزارش کار ازمایشگاه مقاومت مصالح

رسم نمودار در ازمایش خمش در اینجا ما سعی در بررسی سازه های ستونی یعنی تحلیل و طراحی
آموزش استاتیک ومقاومت مصالح

رسم نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی (3) برش در تیر خمش تیر حول دو محور
سر فصل های کارشناسی ارشد عمران

تنش و کرنش ، نمودار تنش و کرنش ، قانون هوک ( مرکز برش)) .( خمش تحلیل ابعادی و قوانین
برچسب :