اشعار فاطمیه-شهادت حضرت زهرا(س)

غزل مدح و مرثيه فاطميِّه

سينه ي اين سينه زن فاطمه را جلا بده                براي اين فاطميه کمی نَفَس به ما بده

نفس بده به بنده ات نفس براي نوکری                    نفس براي گفتن از کوثر مصطفی بده

قسم به آيه آيه ي سوره ي عشق مرتضی         معرفت و عشق علی درون سينه جا بده

مثل علی نبود ونيست جلوه ي کبرياعليست         سخن که از ابالحسن آمده هل اتی بده

هوايیِّ مدينه ام  حريم مادرم کجاست؟!             نشان قبر بی نشان به اهل روضه ها بده

چه شدخدا که ياس در کوچه ي غم کبودشد؟!     شرح صداي سيلیُّ و دو چشم تيره رابده

بانوي خانه تکيه بر شانه ي کودکش زده           توان به پاي بی بیُّ و شانه ي مجتبی بده

بغض گلوي حسن و نگاه شاه بی کفن                 وَ اشک زينبيِّه گفت فاطمه را شفا بده

مَرهم زخم مرضيِّه عيد ظهور دلبراست                         حکم اميد کعبه وُ بقيع و کربلا بده

*********

غزل مصيبت فاطميِّه

داغ فراق مصطفي کم نيست امّا!!!                    هيزم که آوردند رفت از ياد زهرا

هيزم که آمد حال و روزم زيرورو شد                      لرزيد از غم سينه ي اولاد زهرا

ميسوخت درب خانه پيش چشمهايم                  آمد فقط فضِّه به استمداد  زهرا

سلمان ومقداد واباذر شاهد من                               بيداد بود وکينه ها وداد زهرا

بردند از خانه علی را دست بسته                      با پوسخندي دشمنان شاد زهرا

زهرا يداللهِ يدالَّـــله بود و قنفذ                               زد ضربتی بر بازو وافتاده زهرا

اشک علیُّ وآه زهرايی درآميخت                              ناد علی بود ونوا وناد زهرا

شد العجل ذکر لب مولا ومادر                         قلب شکسته شد علی آبادزهرا

********

غزل مصيبت فاطميِّه

هرچه شد درکوچه شد آنجا شدي نيلوفری          بعد ازآن قصِّه شدي درخانه مادر بستری

پيش چشم مجتبی باضرب کين خوردي زمين                 شد قباله پاره و بردند حقِّ ديگری

گوشواره گم شد وبر روي چادر خاک بود               شانه هاي کوچک من شدعصاي مادری

چشمهاي نور چشم مصطفی را تار کرد                     دستها ميکرد کار ديده هاي کوثری

سينه اي زخمي لگد خورد ودوباره تازه شد                جاي زخم ميخ و ياد ناشکفته پرپری

راه کوتاهم به سوي خانه شد راهي دراز            بغض من شد علّت دلشوره هاي خواهری

بعد از آن باچادر خاکیِّ خود رو ميگرفت             بانويی مظلومه در کاشانه اش از همسری

همسري که زير لب ميگفت ذکر العجل                  العجل امِّيد زهرا  حجّة ابن العسگری

*********

دوبيتی های فاطميِّه

روی ياس مصطفي شد ارغوانی پيش من               قامت تازه جوانی شد کمانی پيش من

ضربه ی دست سقيفه مادرم را زد زمين                 هر دوچشم از کارافتادند آنی پيش من

**********

تا خانه راهی نيست امّا مادر ما                                  آنقدر افتاده زمين درکوچه ها تا----

فهميده راز کوچه را از خاک چادر                                 هم زينب غمديده هم  باباي تنها

***********

برادر چرا بغض داري بگو؟!                                           چرا  مضطر وبي قراری  بگو؟!

چرا چادر مادرم خاکی است ؟!                                    چرا چشم تو شد بهاری بگو؟!

**********

رنگ پريده ي حسنت روضه خوان توست                 گلهاي سرخ پيرُهَنت روضه خوان توست

ارثيِّه ي تو بُغچه اي از آه زينب است                       زهرا عزيز بی کفنت روضه خوان توست

*********

گوشهای چاه را   آه علی  پرکرد آه                    بی تویازهرا شدم از زندگی دلسرد آه

سینه ام ازکینه های این مدینه سوخته              مرد تنهای خدا  و اینهمه  نامرد آه

*********

روی من زردودوچشم حسنت سرخ شده               غسل دادم تنت امّا   کفنت سرخ شده

وارث چادر خاکیِّ تو هم  فهمیده                      میخ باچشمه ی خون بدنت سرخ شده

*********

صورت رازنگهدار تو بردیوار است                           ازعطش یاغم تو باز حسین تب داراست

دیدن بسترت وچادر و در سخت ولی                      وای   جاروزدنِ دخترکت دشوار است

**********

حرم برای غم بی حرم زدیم بیا                          به عشق فاطمه دم از عَلَم زدیم بیا

به نام یاس از عبّاس وعلقمه خواندیم                         رضای مادرت آقا  رقم زدیم بیا

**********

ضربه بردرخوردولوح یاس خانه سرخ شد            میخ از خون دل وحُرم زبانه سرخ شد

کوثربی جان حیدر روی خاک افتاد وای               روی غیرت ازغم تلخ زمانه سرخ شد

**********

جنس عزای فاطمیِّه جنس دیگریست                  قلبی که فاطمی شده    وَالله حیدریست

سینه زن مدینه ی غمهای مادرم                       الگوی ناب سینه زدن یابن العسگریست

**********

درسینه ی سقیفه فقط کینه ریشه داشت        بغض علیُّ وفاطمه اش راهمیشه داشت

کوبید بالگد به در ویک نفر نگفت                  ملعون نزن    وَ مادرما بارشیشه داشت

**********

دشمن شکسته دنده وپهلوی من علی                 وای ازغلاف کینه و بازوی من علی

ملعون مرازمین زد وجانم کشید وبُرد                کوریِّ  اهل فتنه    هیاهوی من علی

**********

خاطرات در و دیوار عذاب آوربود                           مادرم بود ولگد بود وفشار در بود

غنچه ای وانشده دررَحِمَش پرپرشد                   ردِّ خونابه روی میخ در وبستر بود

**********

اشکهایت قاتل زهراست پاکش کن علی              فکربغض مجتبی وقلب چاکش کن علی

جان نثارت ازتوداردخواهشی سردارعشق         نیمه شب دورازنگاه شهرخاکش کن علی

*********

(عیادت همسایه ها)

وقتی برای دیدن مادر گذاشتند                     داغی به روی سینه دخترگذاشتند

زینب شنیدپچ پچِ همسایه هاچه بود؟!               سنگ بنای رفتن کوثر گذاشتند

*********

خانه ی بی توچه لطفی داردازرفتن نگو             پیش زینب از غم بی مادری لطفاً نگو

بغچه را بردار که دلشوره من رامی کشد            پیش من ازنیزه دار وپاره پیراهن نگو

*********

دوبیتی زبان حال حضرت عبّاس به مادر سادات

تودست داریُّ و من نه   خدانگه دارد              به من بگو فقط این   آن   چرانگه دارد؟!

تودیده داریُّ ومن نه    هزار شکرولی            چه دیده ایست که دستت تورا نگه دارد؟

***********

غزل مصيبت فاطميِّه

بسترِ بيمارپهن و بسترَّم ناخوش است          ياس سرخ ونيلیُّ وخاکستريَّم ناخوش است

نيمه شب گاهی صداي آه مخفی ميرسد             تا بدانم زخمیِّ نيلوفريَّم ناخوش است

پيش پاهاي علی برخواست ازجايش ولی           تکيه برديوار زد همسنگريَّم ناخوش است

سعی دارد تابخندد بر رويم امّا خدا                      خنده ي تلخ سلام آخريَّم ناخوش است

قوت قلبم  قرارم  بي قرارم رفتنی ست         آنکه در شادیُّ وغم شد مشتريَّم ناخوش است

روي بستر روي در گوشه کنار خانه ام           لَخته هاي خون به من گويد پريَّم ناخوش است

چادرش َبررو ودستش را به پهلويش گرفت              آيه هاي کوثر پيغمبريَّم   ناخوش است

سينه ي اين عاشق و آه مدينه گفته اند                مادر اين کودکان مادريَّم  ناخوش است

*********

غزل مصيبت فاطميِّه

فکری برای خانه ی درد ومَلال کن                  زانو بغل نگیر و بتولت حلال کن

از این به بعدتازه غمت میشودشروع             غسل شبانه ی بدنم راخیال کن

درخانه ام گرفتم اگر روی صورتم                  راز عجیبش ازحسن من سوال کن

شبها برای تشنه لب کربلا ببر                          آبیُّ و فکر تشنگیِّ نونهال کن

پَرمی کشم اگرچه پرم راشکسته اند               حیدربرو برای عزا فکر شال کن

شال عزای فاطمه بنداز و ناله ای                    بهر ظهور روز قصاص و قتال کن

********

مثنوی اشک – فاطمیِّه

اشک یعنی مادری درکوچه ها              شانه های یک پسر جای عصا

اشک یعنی آفتابی درغروب                 بغض یک دُردانه در حنجر رسوب

اشک یعنی کوچه های بی کسی             کودکی مأنوس با دلواپسی

اشک یعنی اضطراب و واهمه                       ناله یعنی انقلاب فاطمه

اشک یعنی انقلابی در سُجود             صورتی در قابی ازسیلی کبود

اشک یعنی ضربه سنگین مرگ             سیلی ودیوار وروی وکوی تنگ

اشک یعنی هرقدم یکبار آه                 دردُدل با نخل وتنگستان وچاه

اشک یعنی غسل ازروی لباس                ارغوانی دیدن بازوی یاس

اشک یعنی داستان سایه بان               بیت الاحزان خراب وکودکان

اشک یعنی آستینی بر دَهن           نیمه شب غسل وکفن بغض حسن

اشک یعنی درب نیمه سوخته              سینه ای بامیخ بر در دوخته

اشک یعنی کودکانی هاج و واج        دست جای دیده میجوید سِراج

اشک یعنی قبر بی شمع وچراغ              اشتیاق دیدن یار و فراق

اشک یعنی کوثری مخفی شده        شستن آن پیکر زخمی شده

اشک یعنی فاطمه یعنی فدک          ضربه ای در پاسخ حقِّ نمک

اشک یعنی مادری باچشم تار          چادری خاکیُّ وطفلی خانه دار

اشک یعنی دختری زار وصبور          غصه وغمهای بیتی سوت وکور

اشک را با فاطمیُّون دیده ام             در میان لخته ی خون دیده ام

اشک یعنی آه با شور وشعور

انتظار یار تا            روز ظهور

********

غزل فاطمیِّه-مدح ومرثیه حضرت زهرا سلام الله علیها

ازفاطمیُّون میشوم ان شاءالله  لاحول ولاقوة الّاباالله

بالاست سرنوکرزهراوَالله        لاحول ولاقوة الّاباالله

ازفاطمه دم میزنم ومولایش ازعاشقیِّ خالص وبی همتایش

دلداده ودل بسته به مولاوالله لاحول ولاقوة الّاباالله

سرچشمه عشق اَزلی زهرابودسرمشق تولّای علی زهرابود

مرضیّه وانسیِّه ی حوراءوالله     لاحول ولاقوة الّاباالله

بانوی علی بازوی یاریِّ خدا یک لحظه نشدازاسدالله جدا

عشق علیِّ عالیِّ اعلاء والله    لاحول ولاقوة الّاباالله

راضیِّه وهانیِّه وامُّ النُّجباء نوردل خیرالبشر وبی بیِّ ما

علم وعمل اوست چوباباوالله   لاحول ولاقوة الّاباالله

اوعصمت کبراست خدامیداند کاروکس مولاست خدامیداند

کوثرشده در فاطمه معنی والله لاحول ولاقوة الّاباالله

پشت درخانه ماندویاحیدرگفت اوچادرخودتکاندویاحیدرگفت

درفکرعلی همیشه هرجا والله  لاحول ولاقوة الّاباالله

بالاترازآسمان هفتم مادر درظاهر اگر قبرتوشدگم مادر

داری حرمی کنج دل ما والله   لاحول ولاقوة الّاباالله

راضی به رضایت ولیَّت بودی توچشم به راه مهدیِّ موعودی

آوای ظهورگل زهرا والله    لاحول ولاقوة الّاباالله

**********

غزل امام زمان (عج) و فاطمیِّه

عالم فدای شال عزای تو العجل                        این اشک فاطمیِّه برای تو العجل

این اشکهای فاطمیِّه نذریِّ ظهور                  حال خوشی فقط به هوای توالعجل

آقا قسم به قدُِّ کمانیِّ  مادرت                         می آید ازمذینه صدای تو  العجل

پهلوشکسته ای به امیدت نشسته که...         دلخوش شده به اشک ودعای توالعجل

مردی تمام دردُدلش رابه چاه گفت                 آهی کشید  چاه به جای تو  العجل

بغض گلوی کودک کاشانه حرف داشت             اشک عمو و زمزمه های تو العجل

چشم اُمید  خیره به راهت شده بیا                 زخمیِّ کینه ها وشفای تو  العجل

*********

غزل مدح ومرثیِّه فاطمیِّه

گدای فاطمه و نوکر اباالحسنم                       هزارشکر که در فاطمیِّه سینه زنم

هزارشکر که عطرولایت مولا                     گرفته است دراین کوچه ی صفابدنم

میان کوچه سینه زنان فاطمه ام                    کبود میشود از داغ یاس کوچه تنم

به یادکوچه تنگ ودلی که سنگی بود                 به یادبغض گلوی غریب انجمنم

چرابه یاس پیمبر مدینه سیلی زد؟!                 دوباره در تب وتاب غم دل حسنم

نوای خاکیُّ وافلاکیِّ حرم زهراست              ندای فاطمه گوید غریب بی کفنم

فدای ناله ی زهرا فدای ذکرحسین              به یاد کرب وبلا سرخ میشودسخنم

میان فاطمیُّون سینه میزنم ارباب               به انتظارظهورم خوشم که سینه زنم

*********

غزل مصیبت فاطمیِّه

رزق دو عالَم ازنفست می رسد ولی             کشته مرا نفس نفست همدم علی

بانوی خانه لرزش زانوی من مشو                      کمتر بِلرز سنگر مستحکم علی

گردانده رومدینه ای از بی کس غدیر                     دیگر تورونگیرونرومَحرم علی

این خاکهای چادرتو حرف می زنند                     ازکوچه وکبودیُّ ویاس خَمِ علی

باغ فدک بهانه شده تا تو  تا شوی                   ای بغض این گلوی پرازماتم علی

سیلی به روی توزده وپشت پازدند                   اهل سقیفه برحرم وپرچم علی

حامیِّ حیدریُّ ودر آتش پرت شده                     سدِّ بلا و سوختنم  شبنم علی

تنها دوای دردتو نجوای العجل                        چاه وصدای آه وشفا  مرهم علی

*********

غزل مصیبت فاطمیِّه

امید خانه ی ما ناامید وبیمار است                   چراغ وچشم علی هر دودیده اش تار است

نشسته است وگرفته به دست جارویی               شفا گرفته مگر؟! مادری که تب دار است

فقط به یاریِّ یک دست پخته نانهایی              که رزق چندشب سفره ای علی وار است

به فکرغسل وکفن در شبی غریبانه                    برای پوشش این زخمهای بسیار است

نگفته های هویدابه رو وپهلویش                              فقط حکایتی از قصِّه های آزار است

کبوتری که تنش سرخ وبال اوزخمیست                 کشیده پر    به گمانم زمان دیدار است

چه حال و روزعجیبی؟!چه قصِّه تلخی؟!         چه دیده ها که دراین روضه خیس وپرباراست

دوای یاس کمانی که رنگ نیلی داشت                       دم ظهور نگار و   ترنُّم یار است

*********

غزل مصیبت فاطمیِّه (شکرخدا.....)

شکرخدا که سینه پراز حبِّ حیدر است                    شکرخداکه زمزمه ام وای مادر است

شکرخدا لباس غم فاطمیِّه  را                        دارم به جسم وچشم ترم حوض کوثراست

شکرخدا که سینه زن مجلسی شدم                 که روضه خوان ونوحه سَرایش پیمبراست

شکرخدا دلم حرمی شد که نیمه شب                       بااشک وآه فاتحه خوانان منوَّر است

شکرخدا که گریه امانم نمی دهد                       وقتی که حرف فاطمه و آتش و در است

شکرخدا شبانه واز روی پیرُهن                       شُست و ندید ردِّ چه ها روی پیکراست؟!

شکرخدا که می رسد آن ساعتی که تیغ                 با نیَّت تقاص غمت دست دلبر است

*********

غزل مصیبت فاطمیِّه

آخرین نفسهایم  ذکریاعلی مولا                          می روم ولی فکرم پیش حیدرتنها

نیمه جان زدم شانه موی کودکانم را                سوختم ولی پختم نان برای این گلها

شب که شدبده غسلم یاعلی حلالم کن           کنده میشودخونِ لَخته سخت ازاعضاء

مخفیّانه وآرام روی شانه از خانه                         جسم یاس نیلیُّ و پرپرت ببر مولا

یک نفرنباشد ازدشمنان نامردت                         قبرفاطمه پنهان ظاهراً بماند تا.....

روز وعده احمد روزجمعه موعود                         ساعتی که بر کعبه تکیه میزندآقا

وعده تووزهرا  لحظه تقاص یاس                         درمدینه باشورِ یاعلی ولیُّ الله

*********

غزل مصیبت فاطمیِّه

عشق است پای عشق علی بستری شدن           قامت کمان وزخمیُّ ونیلوفری شدن

برهان آه فاطمه این دردسینه نیست                  سخت است شاهدغم بی یاوری شدن

جان میدهم که راه ولارا نشان دهم                      این است اصل واقعیِّ حیدری شدن

بازوی من به ضربه قنفذ کبود شد                  امّا خوش است بازوی همسنگری شدن

رویم گرفته ام تونبینی که نیلیَّم                          دور ازوفاست دردسرِ همسری شدن

تنها عذاب فاطمه تنهاییِّ علیست                           بایدبه باغ دین خدا   نوبری شدن

دستورصبر آمده ونیست چاره جز                       چشم انتظار وصل گل عسگری شدن

*********

غزل مصیبت فاطمیِّه

خودم عصای توهستم بیابیا مادر                      توراقسم به دل مرتضی  بیامادر

نمیزنم سخنی باعلی ولی چادر                       نگفته فاش کندرازکوچه  رامادر

تمام قصِّه آن گوشواره که گم شد             مشخَّص است دراین صورت وصدامادر

پریده رنگ من ولرزه صدایم را                         دلیل نیست مگر سیلیِّ جفامادر

سند که پاره شد وروی خاکهاافتاد                     بلارسید و زد و زار ومبتلا مادر

برای رفتن اندوه جاودانه بخوان                         دعای ندبه که آید امید ما مادر

*********

غزل مدح حضرت زهرا سلام الله علیها

وقتی که نام فاطمه روی لب من است                 نادعلی علیست که تاب وتب من است

باید برای فاطمیِّه زیر ورو شوم                    چون مدّعی شدم که علی مذهب من است

برروی ضربه های دلم کارکرده ام                       زهرا صدای هرتپش و مطلب من است

شایسته نیستم ولی از لطف فاطمه                     یافاطمه مدد دم روز و شب من است

زهرائیَّم به مرحمت شیر مادرم                            روضه تمام دَبدبه و کَب کبِ من است

دارم یقین که عاشق و معشوق حیدرم              برهانم اشک و ناله ی یازینب من است

عجِّل علی ظهورکَ یابن الحسن بیا                    اینجا که نام مادرتو  برلب من است

**********

غزل مصیبت فاطمیِّه

ای نورذات لم یزلی  همدم علی                       سمت وصراط مصطفوی   مَحرم علی

آئینه تمام قدِ  شأن  مصطفی                             همپای اشتیاق و شریک غم علی

سرچشمه ی تمامیِّ عرفان و معرفت                   عالِم به علم کاملی  ای عالَم علی

افلاک رابرای شما آفرید و داد                              خالق به دست لایقتان  پرچم علی

خشنودیَّت رضایت حق بود وخشم تو                        اسباب قهر احمدیُّ و ماتم علی

طوبای خانه علوی دست روزگار                      کم کم خمیدم می کندت محکم علی

بازوی یاوریِّ غریبیُّ وبا غلاف                             افتاده ای به کوچه تو درمقدم علی

درمان درد مردخدابستری شدی                        دردت دوا نمی شود ای مرهم علی

**********

غزل مصیبت فاطمیِّه

چشم امیدفاطمه ازغصِّه تر شده                      غمهای یار غایب ما بیشتر شده

روزیِّ بستریِّ علی ازعیادتِ....                   همسایه های شهرفقط نیشترشده

زینب خودش شنید کسی باکنایه گفت                 زهراچقدر پیرتر ازپیشتر شده

در پچ پچِ زنانه کسی گفت رفتنی ست         گفت وگذشت ورفت ودلم ریشترشده

مادربه انتظارسفربوده....دختراست               که دیده اش برای غم خویش ترشده

درشهرفقر معرفت و پاسخ سلام                        وای ازابوتراب که درویشتر شده

*********

غزل مصیبت فاطمیِّه

گلبرگ یاس باغچه ی حق سفید نیست                 در خِس خِسِ نفس نفسِ توامید نیست

شاهد برای اشک غریبیِّ ما به جز                          این خانه دار وچاه که آهم شنیدنیست

چیزی نگفتیُّ و حرکتهای دست تو                              معلوم کرد چشم تورا نورِدید نیست

زهراخودت بگو به علی خاک چادرت                            آیا دلیل رنگ رخی که پرید نیست؟!

آیا برای چیدن گل استفاده از....                             میخ و فشارضربه وآتش شدیدنیست؟!

در باور زمانه جنین وجوان پیر                                یا سینه ای که درد ولایت کشید نیست

تو شاهراه رفتن دل سوی منزلی                        آنکس که فاطمه نخریدش شهید نیست

یارب به حقِّ فاطمه مهدی شناس کن                      ما راکه هرکه دلبر خود راندید نیست

*********

مثنوی شهادت حضرت زهراسلام الله علیها

فکری به حال زار غریب حجاز کن                     جان علی برای علی دیده باز کن

حرفی بزن عزیزدلم زار ومضطرم                 رحمی نما به حال من واین دودخترم

ای مادررسول خدا در غم وعذاب                   این دخترسه ساله ی تو...این ابوتراب

جاروزدن به خانه شده کاردخترت                   زانوبغل گرفتن وغم   کار شوهرت

اوغصِّه دار چادر خاکیُّ وبسته ات                 من داغدار پهلو و  دست شکسته ات

اوفکر مجتبی و تب وبغض درگلو                    من یاد شاه تشنه لب وخنجر عدو

غصِّه به نام ما شده انگار فاطمه                   شد روضه خوان تو درودیوار فاطمه

دیوار تکیه گاه علی رانگاه داشت                 یاسی که شد شقایق ورنگی سیاه داشت

حالابرای غسل وکفن آمدم ولی                         گُل کرده لاله برکفنت  همدم علی

با من نگفتی از وَرَم بازویت چرا؟!                      خونابه می چکد گلم از پهلویت چرا؟!

تابوت تو به شانه ی من جاگرفته وای                    دنیا تمام دلخوشیَّم را گرفته  وای

از این به بعد حیدر واین کودکان زار                      چشم انتظار راه شب وآه بر مزار

ذکر لب من وحسنین است و دختران                   آوای العجل به غم و ناله و فغان

می آید آنکه منتقم درد حیدر است                  حکم تقاص کینه و  لبخند مادراست

صبح ظهور و مرگ شب تار می رسد           کعبه به گوش باش که دلدار می رسد

*********

غزل مصیبت فاطمیِّه

کبود بود ولی از علی حمایت کرد                        ولی نبود ولی با علی ولایت کرد

چقدرخطبه ی عشق خطیب خیبرخواند                 خمید وراه ندید و حرم هدایت کرد

تمام بی کسیُّ و غصِّه های حیدر را                   شنید ودید وخرید وفقط رعایت کرد

گلی که برکفن او شکفت بامن گفت              چرا به جای من ای فضِّه اوصدایت کرد

عجیب نیست که بازوی او ورم کرده                 غلاف بود که درکوچه این جنایت کرد

بریز آب که خونابه ها کتاب شد و....                 برای من همه ی روضه را روایت کرد

فدای دین و ولای علی شدی هرچند              خدازمین و زمان انس وجان فدایت کرد

برای روز تقاص غم تو حق به نگار                      توان و تیغ و دم حیدری عنایت کرد

*********

غزل مصیبت فاطمیِّه

درِ آتش گرفته می داند      که درآتش که بود وپرپرشد

ماشنیدیم و او تماشا کرد لحظه ای را که سینه سنگرشد

هیزم وآتش و فشار در و لگد و میخ و سینه ی مادر

روضه های شهادت محسن روضه ای بی شروع  آخرشد

کارزهرا رسیده آنجا که فضِّه باشد عصای دستش وای

بند اهل سقیفه در کوچه   قسمت دستهای حیدر شد

قصِّه ی الغدیر رویا بود به اسارت امیر را بردند

حامیِّ  دین حق به ضرب غلاف آیه های کبودکوثرشد

امرپروردگار صبرست وُ جای نفرین زبان دین روضه

بیت الاحزان به پا ومادرمان گریه کرد وکمی سبکترشد

قصِّه ی سایه بان ویران وسایه بانهای سرخ وسوخته را

مردخیبر شنید وآه کشید تب این روضه صدبرابر شد

زخم پهلو و رو وبازو وغربت وبی کسیُّ وتنهایی

جمع شد باعذاب خونابه حاصلش ناله های بسترشد

ذکرأمَّن یجیب و دارو در  حال مادر نداشت تأثیری

نیمه شبها دعای نافله خوان   مُردن ودیدن پیمبرشد

وارث خانه دار زخمیِّ خانه ی دردوغصِّه زینب بود

اِرث اوچادری پرازخاک وکفن وبوسه ای به حنجرشد

فاطمیِّه رسید آنجاکه سفری کرد روی نیزه سری

کربلا گریه کرد وقتی که دم زهرا غریب مادر شد

**********

غزل مصیبت فاطمیِّه

شهری برای بردن من صف کشید آه                  قلب تودر هوای علی می تپید آه

دست طناب و گردن ودست ابوتراب                        آه غریب قائله را می شنید ماه

ماهی که جای پنجه ی طوفان به چهره داشت         خورشید می کشید به سوی امید گاه

گاهی که کین به شکل غلافی شد وگرفت           دامان آسمان و به ضربی برید راه

راه حرم سیاه شد و دست روزگار                   درکوچه با طمع به اسارت کشید شاه

شاه ولا  ولیِّ خدا  مَحرمی نداشت                     آه دل شکسته ی حیدر خرید چاه

چاهی که رأفتش سَر ازاین شهرفتنه بود            با روضه ی غریبیِّ ماآفرید.... آه

**********

غزل پیوسته شهادت حضرت زهراسلام الله علیها

دلداده دیده روی که بسته  عجیب نیست؟!             پرواز باپری که شکسته عجیب نیست؟!

هرروز در به روی علی باز می نمود...                       این اوج غربت مردی غریب  نیست؟!

او بود واین مدینه امانم بریده بود                       حالا که رفته طاقت وصبروشکیب نیست

روزیِّ یار و همدم صدِّیقه بعدازاین                       جزطعنه وکنایه ی اهل فریب نیست

یک لحظه هم که واشده چشمش کلام او          جزروضه های خنجروشیب الخضیب نیست

پهلوشکسته قلب علی را شکست و رفت

پشت وپناه من کمرم را شکست و رفت

امشب بساط نافله ام طور دیگراست                    اشکم برای شستن خونهای پیکر است

گفتم به کودکان که مبادا فغان کنید                             بازوی تو بهانه ی فریاد حیدر است

غسل شبانه ی بدن ازروی پیرُهن!!!                    این هم نشان عشق و تولّای کوثر است

حس می کنم تورُّم و سوراخ وزخم را....                   که ازغلاف ومیخ وهجوم ستمگراست

یاس لطیف زبر شده  این نشانه ی ِ .....                  طول زمان ماندن همسر به بستراست

این روضه های زنده ی تو می کشد مرا

خونابه از جنازه ی تو   می چکد چرا؟!

خواب خوش مدینه وغمخانه ی علی                      تابوت فاطمه َست روی شانه ی علی

یارب چه باشکوه به تشییع آمدند                            جمعی فرشته با غم پروانه ی علی

خاک بقیع ودست امین  یاس راگرفت                  همچون شقایقیُّ و...شد افسانه ی علی

رویش کبود وبوی تنش بوی خون و دود                 شد شرح شورِشعله به گلخانه ی علی

حالا چهل مزار وچهل بارصحنه ای                                تکراری ازعذاب غریبانه ی علی

داردسپیده می زند ای اهل اشک و آه

باقیِّ روضه با درو دیوارو میخ وچاه

ازاین به بعد حیدر وغمها واضطراب                             روباه وگورکَن صفتان فکرنبش آب

زنجیرصبرشیرخدا پاره می شود                                زردیِّ خشم وتندیِّ تیغ ابوتراب

خانه نشین ودیدن کنجی که کودکش                    با بغض خوددهد به سوال پدرجواب

آب وسفارشات وحسینی که نیمه شب                 ازشدَّت عجیب عطش می پرد زِخواب

ازفاطمیِّه  کرب وبلا می خوردرقم                        ازکوچه می رود به نوک نیزه آفتاب

ای بی قرارفاطمیِّه   ای قرارعشق

پایان بده به شام غم و انتظار عشق

آقابیا و پاسخ این کینه را بده                             داروی زخم کهنه ی این سینه رابده

سیلی به قلب شیعه ی تونیش میزند                        برگرد و پاسخ غم دیرینه را بده

آئینه طعنه زد که شده موی من سپید                     جمعه جواب طعنه ی آئینه را بده

شهر رسول وگم شدن تربت بتول؟!                       با تازیانه پاسخ این کینه رابده

دیشب دوچشم شیعه به دنبال صحن بود               صحنی بساز و حالت دوشینه رابده

تادرمیان روضه ی او روضه خوان شویم

مرهم برای سینه ی  صاحب زمان شویم

**********

غزل مصیبت فاطمیِّه اززبان امام حسن(ع) بعدازشهادت

هیچکس مثل من عزا نگرفت                           رازدارم       دلم بهانه گرفت

جزمن اینجا ندیده مادرجان                           کوچه ای که تورانشانه گرفت

سندی بود وضرب شصتی که                       حقِّ ما را چه وحشیانه گرفت

چشم کم سوء و نونهالی که                        دست تو درمسیر خانه گرفت

کاش قد می کشیدم آن لحظه                         لحظه ای که دل زمانه گرفت

غم تو بغض ودیده دریا شد                             اشک برگونه  آشیانه  گرفت

العجل گفت مجتبی وقتی                                   زیرتابوت را شبانه  گرفت

قبر من مثل مادرم خلوت                           نیمه شبها چه عاشقانه گرفت

*********

غزل مصیبت فاطمیِّه(حضرت عباس علیه السّلام)

نقش برخاکم ولی این خاک   خاکی دیگراست         ریگ نَه    گلبرگ یاس نیلیِّ پیغمبراست

قطره ی اشک وِلا در کربلا حس می کنم            درفراتم یا نَمِ ساقیِّ حوض کوثر است

بوی خاک از فرش زیرصورتم آید ولی              عطریاس آمد مگراین قدکمانی مادراست؟!

قدکمانی دست بر پهلو پذیرایم شده               مادرم زهراست پس أدرک أخا زیباتراست

دست زخمی پیکربی دست راتیمارکرد            چشم خونین شاهد کم سوییِّ چشم تر است

جای دست کیست این؟ چادرچراخاکی شده؟           قاب تار و ارغوانی  آشنای حیدر است

دیده ام خون بود وشدبا دیدنش دل خون حسین         دردخوداز یادبردم    دردمادر بدتر است

من همینجا پیش مادر می روم از دست تو               مرگ ساقی برروی دامان کوثر بهتراست

گفت این عاشق از عبّاس وعزای یاس در....      علقمه تکمیل شد  مهمان هیأت دلبر است

***********

غزل مصیبت فاطمیِّه وحضرت عبّاس

روضه های بانوی آب و نوای آب آب                تشنه های خیمه می گویند ساقی آب آب

مادربا ران به خاک افتاده و خورشیدرا                خاک غم می دیددرحالی که می بوسدکتاب

پاره های مشک ودل همراه تیروخون واشک               ضرب سنگین عمودی روی فرق آفتاب

ظاهراً ماه حرم باصورت افتاده زمین                      درحقیقت فاطمه درعلقمه  گفته جواب

پاسخ ایثار و احساس علمدارحسین                 شد رضای حضرت یاس وأخاأدرک خطاب

دستهایی روی شنها بود وبازویی کبود        چشمهایی تاروچشمی چشمه ای ازخون وآب

مژده اِی امُّ البنین فرزندتو سقّا شده                   فاطمه عبّاس را  کرده چو اربابم حساب

  منبع:"سِحر اشک" اشعار آئینی "حسین ایمانی"


مطالب مشابه :


توصیه های شهدا

هئیت خادمین حضرت فاطمه معصومه » حرم حضرت معصومه سرنشینان خودرو سعی کردند تا با هر
آثار و بركات حضور حضرت معصومه(س) در قم

ارتباط با ما. طراح شد به طورى كه حرم فاطمه معصومه عليها السلام حضرت معصومه عليها
شصت سال نماز جماعت در حرم مطهر فاطمه معصومه (س)

شصت سال نماز جماعت در حرم مطهر فاطمه معصومه حرم حضرت معصومه ها با ما در ارتباط
حضرت معصومه(س)-شهادت

ارتباط با ما. طراح انگار قسمت نیست وصل ما حضرت معصومه(س) برچسب ها : محمد جواد
اقامه نماز رهبر معظم انقلاب بر پيکر "آيت‌الله تهراني"/ پيکر آيت‌الله تهراني در حرم عبدالعظيم به خاك

هیئت مذهبی خادمین ارتباط با الله تهراني" در قسمت مسجد بالاسر حرم حضرت
روايت "ضريحي" كه تا چند صباحي ديگر در "قطعه‌اي از بهشت" منزل خواهد گزيد+ تصاوير

هیئت مذهبی خادمین ارتباط با عاشقاني كه براي ساعاتي در حرم مطهر حضرت معصومه
عمليات‌ عاشوراي‌3

ارتباط با ما. طراح پخش زنده حرم حضرت معصومه(ع) خادمین حسین بن علی(ع) شهرستان
گزارش عملكرد 2

مسئول واحد با مدیر حرم در ارتباط خادمین افتخاری حرم حرم حضرت معصومه
لوح فشرده/ آفتاب و مهتاب

» بخش "ارتباط با یا رضی (س) - زيارتنامه امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) با تصاويري از حرم با
اشعار فاطمیه-شهادت حضرت زهرا(س)

هیئت مذهبی خادمین حسین ارتباط با حضرت معصومه(س) اشعار محرم
برچسب :