ابوذیات ارسلتها عبر النقال الی مخاطبین...المسافه ابینه میلین ومیـــــــــلان
وجبل حبی فلا یرجف ومیـــلان
لا شکن ولا وسوس ومیــــــلان
وصرت دمی وتدگ وتعیش بیه
====================
یهل سارح ترد ضعنک وروحـــــه
وگلبی من الهجر هوده و روحـــــه
علی الساری خذت عگله و روحـه
وجسد خالی الذی باجی بدیـــــــــه
===================
وکتب لی احد الاصدقاء البیت التالی

اعیونی اعلیک تربی تضل ماشاف
و علی الوجناة دمعی یسیل ما شاف
جرح گلبی امن اهد فرگاگ ماشاف
احســـــبه ایطیب لو عدتو علیـــــه

جوابنا له:

بحر حبی علیـــــکم طفح ماشاف
اصبی العین غیر اهواک ماشاف
جرحتــــونی جرح لساع ماشاف
و یطیب ایردت اضعونک علیه

جوابهم لنا:

الدهــــــر ویای بسهامه ترا دم
وتسیل العین من فگدک ترا دم
احبنـــــــکم واریدنکم ترا دوم
اعزاز انتم واعز الناس الیــــه

الجواب من عندنا:

جبل ذنبی وجبل صبرک ترا دم
ابکثر ماگصــــرت دمعی ترا دم
یمیـــن احلف فلا ناسی ترا دوم
اهم بیــــــــک وتشب النار بیه
 
ایضا لنا حیث اقول:

انرسم جنه ابوسط گلبی خیالک
ولاحجنی  ولا ینفک خیــــالک
اکحیله انتی وما یحصل خیالک
فریده وکل محاسنها اعربیــــــه
====================
وحگ غصنک المایذبل ورد لـــه
اگلبی ابـــــیوم مرسولک ورد لــه
اگول اتعیش من حبــک ورد لــــه
لان حبــــــک حیاتی البــــین ادیه
====================
ایضا مختارات من الابوذیه خاطبت فیها الاصدقاء

بیک احلف اگلیبگ مایردنه
و هذا اشهور طیرک مایردنه
لچن ندری ابغرورک مایردنه
مع هذا نــــــذکرک کل مسیه
=====================
اشکثر نشدیت الک یشگر ونامیت
وفوگ اسمک غفیت آنه ونامیـــت
حی انت یهی عونـــک ونامــــیت
وتـــتفرج گمت وســــفه علیـــــــه
=====================
هاک اشعل گلب گلبی و وجـــــهاک
اعله حالی راح اعلمــنک و وجـهاک
ابذله لا تضم اسمک و وجـــــــــهاک
وانه ویــــــاک امد اثنـــــین ادیــــــه
===========================
احبک یا جمیل وبیک شامات
وتسوی الساکنین ادیار شامات
اخاف اتعوفنی وتفرح الشامات
ویشمت کل عدو لو خنت بیـه
=========================
اوگف بالشمس عمری وقف لک
وگلبی و ما ملکت آنه وقف الک
لو بیدی تجی الـــــداری وقفلاک
وضیع کل مفاتیــــــــحک بدیه
=========================
یهل صاحب علیک اشصار شجره
نشف مای الصـــداقه و ذبل شجره
غشــــــــیم ونار گلبی غدت شجره
اسعرت والاصدقاء شحت علیـــــه


مطالب مشابه :


اهازیج (هوسات) اهوازیه فی زفاف الاخ مسلم الشیخ داود الحمیداوی

اهازیج (هوسات) اهوازیه فی زفاف الاخ مسلم الشیخ داود
ابوذیات متفرقه لمعانی متفرقه

اشعار عربیه اهوازیه-
ابوذیات ارسلتها عبر النقال الی مخاطبین...

اشعار عربیه اهوازیه-
صبـــــــــــــــــــــــــــــــــاح الخیر یعیالی ..

اشعار عربیه اهوازیه-
أغار عليك

اشعار عربیه منتدی شعراء و ادباء نفحات اهوازیّة و منظومات
برچسب :