سابقه خدمت دولتي و چگونگي محاسبه آن در تعيين ميزان حقوق بازنشستگي

1-1سابقه خدمت دولتی که کسور آن به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت شده است

این سابقه به عنوان سابقه خدمت رسمی تلقی و درهنگام تعیین میزان حقوق بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد.

حداکثر مدت سابقه ای که دراین خصوص قابل محاسبه است مدتی است که با جمع خدمت رسمی برابر سی سال شود.

-مستخدم می تواند با پرداخت کسور بازنشستگی بر مبنای 9درصد حقوق پایه رسمی مستخدم در اول فروردین 47 و یا اولین حقوق گروه و پایه رسمی و تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل در بدو خدمت رسمی (مستخدمینی که بعد از 31/3/45 به استخدام رسمی پذیرفته یا بشوند) مدت مزبور را جزو مدت خدمت رسمی لحاظ دارد. 

۲-۱ ـ سابقه خدمت دولتي كه بابت آن كسوري پرداخت نشده است :

حداکثر مدت سابقه ای که دراین خصوص قابل محاسبه است مدتی است که با جمع خدمت رسمی برابر سی سال شود.

-مستخدم می تواند با پرداخت کسور بازنشستگی بر مبنای 9درصد حقوق پایه رسمی مستخدم در اول فروردین 47 و یا اولین حقوق گروه و پایه رسمی و تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل در بدو خدمت رسمی (مستخدمینی که بعد از 31/3/45 به استخدام رسمی پذیرفته یا بشوند) مدت مزبور را جزو مدت خدمت رسمی لحاظ دارد.     الف-  طبق مفاد تبصره 1 ماده 85 قانون استخدام كشوري مستخدم مي‌تواند بابت مدت مزبور كسور بازنشستگي پرداخت نكند در اينصورت حقوق بازنشستگي مربوط به اين مدت براساس يك چهلم معدل  تمامي حقوق و مزاياي دريافتي ملاك كسور بازنشستگي در دوسال آخر خدمت با اعمال آخرين ضريب حقوق سال بازنشستگي ضرب در مدت مزبور محاسبه مي‌گردد. ب- مستخدم مي‌تواند با پرداخت كسور بازنشستگي بر مبناي 9% حقوق و فوق العاده شغل و تفاوت تطبيق دربدوخدمت رسمي مستخدميني كه بعد از 45/3/31 به استخدام رسمي پذيرفته شده يا بشوند مدت مزبور را جزو مدت خدمت رسمي لحاظ دارد. ج ـ سنوات خدمت دولتي كه به صندوق هاي بازنشستگي ديگر حق بيمه پرداخت شده است:  به موجب قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب65/3/27 آيين نامه اجرايي آن حق بيمه يا بازنشستگي و سوابق خدمت اشخاصي كه وجوهي را به هر يك از صندوقهاي بيمه يا بازنشستگي يا صندوقهاي مشابه پرداخت نموده اند ، در صورتي كه محل كار يا خدمت آنان تغيير نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند يا طبق ضوابط قانوني مشترك صندوق ديگري شده اند ، با انتقال حق بيمه و پرداخت ما به التفاوت مقرر ، جزء سنوات خدمت از لحاظ بازنشستگي و وظيفه محسوب مي گردد كه عبارتند از:  

۱-۳-سنوات خدمت دولتی که به صندوق های بازنشستگی دیگر حق بیمه پرداخت شده است:

  به موجب قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/65 و آئین نامه اجرایی آن مصوب جلسه مورخ 8/11/1365 هیئت وزیران ، با انتقال حق بیمه و پرداخت مابه التفاوت مقرر این سوابق جز سنوات خدمت از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب و منظور می گردد. میزان مابه التفاوتی که شخص باید پرداخت نماید( موضوع ماده 3 تصویب نامه مورخ 27/11/1365 هیأت وزیران مربوط به قانون فوق الذکر) برابر است با کسور بازنشستگی یا حق بیمه متعلقه سهم شخص بابت هر ماه ازسنوات خدمت موردنظر طبق ضوابط مورد عمل بر مبنای اولین حقوق ومزایای ماهانه درمحل جدید که مبنای کسر حق بیمه یا بازنشستگی قرارمی گیرد منهای حق بیمه یا کسور بازنشستگی ( سهم شخص و کارفرما) که به صندوق منتقل شده است ( در مورد افرادی که قبل از تاریخ 27/3/1365مشترک صندوق دیگری شده اند کسور قابل انتقال معادل 4% آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه یا کسور بازنشستگی ضرب در مدت سابقه قابل انتقال می باشد) که به اقساط ماهانه (حداکثر معادل مدت سنوات خدمت منتقل شده) وصول می گردد. از رقم قابل انتقال در مورد مستخدمینی که بعد از تاریخ 27/3/1365 مشترک صندوق دیگری شده اند در صورتی که مستخدم توسط صندوق مزبوربیمه درمانی بوده حق بیمه خدمات درمانی کسرمی گردد و در صورت مشخص نبودن رقم دقیق آن معادل 4/1 مجموع حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم شخص  کارفرما از این بابت کسرخواهد گردید.

نحوه انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی موضوع ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون فوق الذکر حسب دستورالعمل شماره 588/د مورخ 12/8/1368 سازمان امور اداری و استخدامی کشور وقت با توجه به تاریخ اجرای مقررات بیمه و بازنشستگی جدید(موخر) به یکی از دو صورت زیر انجام می شود:

1-در مورد مستخدمینی که قبل از تاریخ 27/3/1365 مشترک صندوق دیگری شده اند بدواً چهار درصد آخرین حقوق و مزایای ماهانه آنان که مبنای برداشت حق بیمه یا کسور بازنشستگی قرار گرفته است بابت هر ماه محاسبه و توسط صندوق قبلی به صندوق بازنشستگی منتقل می شود. سپس صندوق بازنشستگی در اجرای مواد 2 و 3 آئین نامه مربوط کسور بازنشستگی متعقله (صرفاً بابت سهم مستخدم ) را طبق ضوابط مورد عمل بر مبنای اولین حقوق و مزایای ماهانه که مشمول مقررات جدید بازنشستگی گردیده است محاسبه و مابه التفاوت آن با حق بیمه یا کسور بازنشستگی که از صندوق قبل منتقل شده است(4درصد) را از مستخدم وصول خواهد کرد

 ۲- درمورد مستخدمینی که بعد از تاریخ 27/3/1365 مشترک صندوق بازنشستگی شده اند با توجه به مفاد ماده3 آیین نامه اجرایی کلیه وجوهی که بابت سهم مستخدم و کارفرما به صندوق قبلی پرداخت شده است پس از کسر حق درمان عیناً به صندوق بازنشستگی منتقل می شود. سپس صندوق بازنشستگی کسور بازنشستگی متعلقه (صرفاً بابت سهم مستخدم) هرماه از سنوات خدمت مورد نظر را طبق ضوابط مورد عمل بر مبنای اولین حقوق و مزایایی که طبق مقررات جدید بازنشستگی مشمول برداشت کسور می باشد محاسبه و مابه التفاوت آن را با کسور انتقال یافته از مستخدم وصول می نماید.

 

-خاطرنشان می سازد حق بیمه کارکنان تبدیل وضع یافته مشمول توافق نامه مورخ 25/12/1367 فیمابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری (مشمولین بخشنامه شماره 47/10 مورخ 22/1/1368  سازمان بازنشستگی کشوری ) بطور یکجا به ازا هر نفر به مبلغ 320/184 ریال به صندوق بازنشستگی کشوری واریز گردیده و این کارکنان حسب مفاد موافقت نامه مشمول پرداخت مابه التفاوت کسور بازنشستگی نمی باشند. فهرست این کارکنان به شرح زیر می باشد:

1-مشمولین ماده 137 قانون استخدام کشوری که از تاریخ 1/1/1347 تبدیل وضع گردیده اند.

2-مستخدمین موضوع ماده 150 الحاقی به قانون استخدام کشوری که از تاریخ 1/7/1357 تبدیل وضع گردیده اند.

3-مستخدمین موضوع ماده واحده 10/9/1358 ، مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 و مستخدمین بند الحاقی به ماده 33 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و بند4 ماده مزبور موضوع اصلاحیه 17/3/1358.

4-مستخدمین سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی که قبلاً بیمه پرداز بوده اند و از تاریخ 18/2/1358 تبدیل وضع یافته اند.

5-مستخدمین تبدیل وضع یافته شهرداریهای کشور که از تاریخ 1/6/1358 حسب لایحه قانونی مشمول استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریها مصوب 2/7/1358 مشمول قانون استخدام کشوری گردیده اند.

6-مستخدمین تبدیل وضع یافته  (مشمول قانون آموزش رایگان) که از تاریخ 19/5/1356 تبدیل وضع گردیده اند.

7-مستخدمین تمام وقت در استخدام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به موجب بند« ب» تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 و مدارس غیر دولتی که درسال 1359 طبق لایحه قانونی مربوط به تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان واحدهای آموزشی غیر دولتی با قانون استخدام کشوری تبدیل وضع یافته اند.

 

4-۱ -سنوات خدمت دولتی بازخرید شده

1- به موجب ماده 151 قانون استخدام کشوری سنوات خدمت دولتی بازخرید شده مستخدمین دستگاههای دولتی در صورت استرداد کلیه وجوه دریافتی مربوط به بازخرید سنوات به صندوق بازنشستگی کشوری جزو سنوات قابل قبول از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه محسوب می گردد. مستخدمین مشمول ماده 120 قانون استخدام کشوری (مستخدمینی که با درخواست شخصی سنوات خدمت را بازخرید نموده اند) مشمول این بند نمی باشند و سنوات خدمت بازخرید شده آنها به هیچ وجه قابل احتساب جهت بازنشستگی و وظیفه نمی باشد.

2- به موجب ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 اشتغال به کار کلیه کسانی که سنوات خدمت آنان بر اساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده است در وزارتخانه ها ، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است.

3- به موجب ماده 8 اصلاحی آئین نامه اجرایی بند ب ماده 127 قانون برنامه سوم توسعه ، موضوع تصویب نامه شماره 988،هـ /ت 28858 هـ مورخ 18/12/1382 هیات وزیران ، کارکنان بازخرید خدمت شده وزارت راه و ترابری می توانند در صورت تمایل با پرداخت کل حق السهم مربوط کماکان وحسب مقررات مربوط از مزایای بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی بهره مند شوند. بر همین اساس هم دستورالعمل نحوه عقد قرارداد خویش فرمایی بین کارکنان یاد شده و صندوق بازنشستگی کشوری تهیه شده است که در حال حاضر از سوی واحدهای اجرایی سازمان مورد عمل قرار می گیرد.

4-به موجب ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه ، کارکنان بازخرید خدمت شده و یا منتقل شده به سایر موسسات و یا در هنگام استفاده از مرخصی بدون حقوق می توانند با پرداخت کل کسور بازنشستگی مربوط همچنان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری باقی بمانند ، دستورالعمل این ماده نیز از سوی سازمان تهیه و در واحدهای اجرایی مورد عمل قرار می گیرد.

 قانون ضميمه

 قانون استخدام کشوری : ماده 85 - سوابق خدمت بلاانقطاع مستخدمين غير رسمي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون كه طبق مقررات اين قانون به‌مستخدم رسمي تبديل وضع مي‌يابند از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جزء سابقه خدمت ايشان محسوب و منظور خواهد شد.
‌تبصره 1 - منظور از خدمت بلاانقطاع مدتي است كه مستخدم بدون فاصله تا تاريخ تبديل وضع استخدامي وي متوالياً در وزارتخانه‌ها يا مؤسسات‌دولتي خدمت كرده باشد.
‌تبصره 2 - مستخدمين غير رسمي موضوع اين ماده وجهي بابت كسور بازنشستگي سنوات خدمت غير رسمي خود به صندوق بازنشستگي‌پرداخت نخواهند كرد و حقوق بازنشستگي و يا حقوق وظيفه موضوع ماده 79 بر اساس يك چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت بلاانقطاع‌غير رسمي به علاوه يك سي‌ام متوسط حقوق ضرب در سنواتي كه با عنوان مستخدم رسمي خدمت كرده‌اند احتساب خواهد شد.
‌تبصره 3 - از لحاظ بازنشستگي و وظيفه فقط آن مدت از خدمت غير رسمي مستخدم محاسبه مي‌شود كه به علاوه مدت خدمت او در استخدام‌رسمي به سي سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.

 قانون استخدام کشوری :ماده ۱۵۱- خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها در اجراي مقررات اين قانون از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و وظيفه جزو خدمت دولتي محسوب و منظور خواهد شد.
احتساب سنوات خدمت تمام وقت بازخريد شده مستخدمين در دستگاههاي موضوع اين ماده به استثناي مستخدمين مشمول ماده ۱۲۰ اين قانون که دولت در قبال سنوات خدمت آنان هيچ گونه تعهدي ندارد، از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و وظيفه مشروط بر اين است که کليه وجوه دريافتي به بازخريد سنوات مزبور را به صندوق بازنشستگي کشوري پرداخت نمايند.
تبصره- مدت خدمت مستخدمين رسمي در مدارس غير دولتي مشمول فرمان آموزش رايگان، با رعايت ضوابطي که در آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضع استخدامي کارکنان مدارس مذکور مصوب ۱۹ مرداد ماه ۱۳۵۶ پيش‌بيني شده است از لحاظ پايه و بازنشستگي جزو سابقه خدمت آنان محسوب مي‌شود.
آثار مالي مترتب بر اين اصلاحيه از تاريخ ۱/۷/۱۳۵۷ قابل پرداخت مي‌باشد.

س - شرح زیر به عنوان ماده 151 به قانون استخدام كشوری الحاق می‌شود:
‌ماده 151 - خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و‌بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد.
‌تبصره - مدت خدمت مستخدمین رسمی در مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان با رعایت ضوابطی كه در آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین‌تكلیف وضع استخدامی كاركنان مدارس مذكور مصوب 19 مرداد ماه 1356 پیش‌بینی شده است از لحاظ پایه و بازنشستگی جزو سابقه خدمت آنان‌محسوب می‌شود.
ع - آثار مالی مترتب بر این اصلاحیه از تاریخ 1357.7.1 قابل پرداخت می‌باشد.
‌اصلاحیه فوق مشتمل بر یك ماده به استناد بند (ب) قانون اعطای یك پایه ترفیع و تمدید مهلت اصلاح قانون استخدام كشوری پس از تصویب‌كمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 1357.9.14 در جلسه روز شنبه دوم دی ماه یك هزار و‌سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب كمیسیون استخدام مجلس سنا رسیده است.
‌رییس مجلس سنا - دكتر سید محمد سجادی


انتقال حق بیمه بازنشستگی مصوب 27/3/1365

       ماده واحده ـ حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هریک ازصندوقهای بیمه یا بازنشستگی یا صندوقهای مشابه پرداخت نموده اند درصورتیکه محل کاریا خدمت آنان تغییرنموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند یا طبق ضوابط قانونی ، مشترک صندوق دیگری شده اند  بمیزان 4 درصد آخرین حقوق و مزایای آنان که مبنای برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرارگرفته است بابت هرماه به صندوقی که مشمول ، به تبع شغل خود مشترک آن شده است منتقل می شود.

     درمورد اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون ازشمول خدمات صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرارگیرند به جای نرخ 4 درصد مذکور دراین ماده کلیه وجوهی که به صندوق بیمه یا بازنشستگی قبلی مستخدم پرداخت شده است پس ازکسرحق درمان عینا به صندوقی که مستخدم مشترک آن شده است واریز خواهد شد.

      تبصره 1ـ انتقال حق بیمه ، یا کسور بازنشستگی اشخاصی که قبل ازتصویب ایـن قانـون بموجـب قوانیـن مربوط ، حق بیمه ، یا کسور بازنشستگی آنان ازیک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگرمنتقل شده است مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

      تبصره 2ـ آن قسمت ازسنوات خدمت قابل قبول دولتی مستخدم که مبنای برداشت حق بیمـه ، یـا کسـور بازنشستگی قرارگرفته با انتقال حق بیمه ، یا کسوربازنشستگی جزء خدمت رسمی قرار می گیـرد و مـازاد بـر آن مشمول مقررات صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود .

      تبصره 3ـ درخصوص آن دسته ازمشمولین تامین اجتماعی و صندوقهای مشابه که سهم بازنشستگی آنان به ماخذ مذکور درماده واحده ازسایرصندوقهای بازنشستگی دریافت گردیده است با اخذ مابه التفاوت سهم بازنشستگی براساس قوانین ومقررات مربوط ازمستخدم ، سنوات خدمت آنان محاسبه خواهد شد میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مذکور دراین تبصره براساس آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسـد.

قانون فوق مشتمل برماده واحده وسه تبصره درجلسه روز سه شنبه بیست و هفتم خـرداد مـاه یکهـزاروسیصـدو شصت وپنج مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 19/4/1365   به تایید شورای نگهبان رسیده است .


آیین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/11/1365

    هیئت وزیران درجلسه مورخ 8/11/1365  بنا به پیشنهاد شماره 3226/ق مورخ 12/9/1365 سازمان اموراداری و استخدامی کشور،آیین نامه تبصره 3 ماده واحده  قانون  نقل  و  انتقال  حق  بیمه  یا  بازنشستگی  مصوب 27/3/1365   مجلس شورای اسلامی را بشرح زیرتصویب نمودند:

ماده 1- مشمولین قانون تامین اجتماعی وصندوقهای بازنشستگی وصندوقهای مشابه که حق بیمه یا کسور بازنشستگی به هریک ازصندوقهای مذکورپرداخت نموده اند درصورتیکه طبق ضوابط محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده وبه تبع آن ازشمول صندوق مربوط خارج شده یا بشوند یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده یا بشوند چنانچه کسور بازنشستگی یا حق بیمـه آنـان بـه صنـدوق جدیـد منتقـل نشـده باشـد ازلحـاظ پرداخـت مابه التفاوت مندرج درتبصره 3 قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی تابع مقررات این آیین نامه خواهند بود.

ماده 2- چنانجه حق بیمه یا کسوربازنشستگی شخصی که قبل از تاریخ 27/3/1365  از شمول خدمات صندوق بیمه یا بازنشستگی مربوط خارج شده وزیرپوشش صندوق دیگری قرارگرفته است انتقـال نیافتـه باشـد مقـررات ایـن آیین نامه درتعیین وجوه قابل انتقال ومابه التفاوت متعلقه وی مجری خواهد بود.

ماده  3-  درمورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی یا به لحاظ تغییرمحل کاریا خدمت مشترک صندوق دیگری بشوند کسوربازنشستگی یا حق بیمه متعلقه(سهم شخص)هرماه ازسنوات خدمت موردنظرطبق ضوابط مـورد عمـل بـر مبنای اولین حقوق ومزایای ماهانه درمحل خدمت جدید که مبنای کسرحق بیمه یـا بازنشستگـی قـرارمی گیـرد محاسبه ومابه التفاوت آن با حق بیمه یا کسوربازنشستگی(سهم شخص وکارفرما)که بـه صنـدوق جدیـد منتقـل شده بترتیب مقرردراین آیین نامه ازشخص وصول خواهد شد.

تبصره 1ـ درمورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی،به سبب انتقال وتغییرساختارسازمانی ،مشترک صندوق تامین اجتماعی شده یا بشوند حق بیمه متعلقه هرماه ازسنوات خدمت مورد نظربه ماخذ هیجده درصد(18%) ـ هفت درصد(7%) سهم مستخدم ویا زده درصد (11%) سهم کارفرما ـ حقوق ومزایای ماهانه زمان تقاضا درمحل خدمت جدید که مبنای کسرحق بیمه قرارمی گیرد ویا آخرین حقوق ومزایای مبنای برداشت کسوربازنشستگی درمحل خدمت قبلی (هرکدام بیشترباشد) محاسبه ومابه التفاوت آن با کسوربازنشستگی (سهم شخص وکارفرما ) که به صندوق جدید منتقل شده است به ترتیب مقرر دراین تبصره ازشخص وکارفرمای سابـق وصـول خواهـد شد.

تبصره 2ـ اشخاصی که به دلیل استعفاء ،بازخرید خدمت واخراج رابطه استخدامی آنان با دستگـاه مربـوط قطـع گردیده است ومشترک صندوق تامین اجتماعی شده یا می شوند وکسوربازنشستگی یـا حـق بیمـه خـود را بـه طورکلی یا جزئی ازدستگاه مربوط وصول ننموده اند به ماخذ هجده درصد (18%) به ترتیب مذکوردرتبصره (1) این ماده محاسبه ومابه التفاوت (سهم شخص وکارفرما) ازشخص وصول خواهدشد.

تبصره 3ـ درصورتیکه مشمولین تبصره های (1) و(2) این ماده ظرف سه ماه ازتاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام ننمایند ویا ترتیبی برای پرداخت آن ندهند بـراسـاس تقاضـای مجـدد ورعایـت تبصره هـای مذکور،مابه التفاوت قابل وصول خواهد بود.

تبصره 4ـ سوابق مشمولین تامین اجتماعی که به یکی ازعلل مندرج درتبصره (2) این ماده با دستگاه متبوع قطع رابطه استخدامی نموده یا می نمایند محفوظ وازمزایای قانونی آن بهره مند می شوند.
            
ماده 4 - صندوقهای موضوع این آیین نامه چنانچه طبق مقررات مورد عمل علاوه برپرداخت حقوق بازنشستگی ، ازکارافتادگی و وظیفه وراث ، مشترکین خود را دربرابربیماریها بیمه خدمات درمانی نموده باشند به هنگام انتقال کسوربازنشستگی یا حق بیمه از اینگونه صندوقها به صندوقهای دیگربخشی ازاین کسوریا حق بیمه که در ازای تامین بیمه مزبورمی باشد ازجمع وجوه انتقالی کسرمیگردد.

     تبصره - درصورتی که حق بیمه خدمات درمانی طبق مقررات مربوط رقم معینـی ازکسـور بازنشستگـی یـا حـق بیمـه  پرداختـی را تشکیـل ندهـد 25% مجمـوع حـق بیمه یا کسوربازنشستگی سهم شخص و کارفرما ازاین بابت  منظورمیگردد.

ماده 5 - صرفا  آن قسمت ازسنوات پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی که دراجرای مقررات صندوق بیمه و بازنشستگی متبوع شخص قابل احتساب تلقی شده یا میشود در تعیین میزان مابه التفاوت ملاک عمل قرارمی گیرد.

ماده 6- حق بیمه یا کسور بازنشستگی و ما به التفاوت متعلقه به شخص که طبق مقررات این آیین نامه یا سایر قوانین ومقررات مربوط ازیک صندوق به صندوق دیگرمنتقل شده است درصورتیکه محل خدمت شخصی مجددا تغییر نموده یا بنماید یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده یا بشود عینا به صندوق جدید منتقل میگردد و از بابت اینگونه سوابق مابه التفاوتی وصول نخواهد شد.

ماده 7- مابه التفاوت موضوع این آیین نامـه باقسـاط ماهانـه وصـول خواهـد شـد.میـزان اقسـاط بـا توجـه بـه کـل مبلغ ما به التفاوت میزان حقوق ومزایای شخص ، وسایرملاحظات طبق توافق شخص وصندوق مربوط تعیین میگردد حداکثرمدت پرداخت مابه التفاوت معادل سنوات خدمت مورد محاسبه می باشد.

ماده 8 - درصورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء ، اخراج ،بازخرید خدمت ، یا انفصال دائم قطع شده یا می شود و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت ننموده باشد ازلحاظ انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه و احتساب مابه التفاوت متعلقه تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود.درمورد اشخاصی که کسور بازنشستگی متعلقه را جزئا یا کلا ازصندوق بازنشستگی ذیربط دریافت داشته اند مسئله نقل وانتقال کسورموضوعا" منتفی است.


ماده 9 - دراجرای مقررات قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی واین آیین نامه صرفا سوابق خدمت دولتی کارکنان که حق بیمه یا کسوربازنشستگی آن طبق مقررات این آیین نامه منتقل شده یا میشود جزء سنوات خدمت دولتی آنان ازلحاظ بازنشستگی ووظیفه قابل احتساب می باشد.

 درمورد شرکتها وموسسات وواحدهای غیردولتی که تابع قانون تامیـن اجتماعـی می باشنـد سوابـق خدمـت دولتی کارکنان با انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط جـزء سنـوات خدمـت آنـان از لحـاظ بازنشستگـی و وظیفه محسوب و منظور می گردد.

ماده 10-  کسوربازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که دراجرای مقررات قانون نقل وانتقال حق بیمه ، به سازمان تامین اجتماعی منتقل شده یا می شود ، برای متقاضیـان بازنشستگـی تنهـا درمحاسبـه میـزان مستمـری بازنشستگی به جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می گردد ودرسنوات پرداخت حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی منظورنخواهد شد.کسوربازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که ازکارافتاده کلی یا فوت می شوند دراحراز شرایط برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی وفوت ومیزان مستمری آنان ملاک محاسبه قرارخواهد گرفت.

    تبصره ـ آن گروه ازمستخدمینی که دراجرای لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها وموسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شـده ازقانـون مزبـور وبالعکـس مصـوب 20/2/1359 شورای انقلاب منتقل می شوند ونیزمستخدمین موسسات دولتـی دارای مقـررات استخدامـی خـاص کـه طبـق مقررات مربوط به سایردستگاههای دولتی منتقل شده یا می شوند تابع قوانین مربوط به خود خواهند بود.
 


مطالب مشابه :


شرایط قانونی شناسایی و نامنویسی بیمه‌شدگان

که اعتبار اولیه آن نیز بر اساس سوابق قبلی بیمه‌شدگان جهت استفاده از خدمات درمانی:
جدیدترین قوانین تامین اجتماعی

تأمین‌ خدماتدرمانی‌ حق‌بیمهدرمانی بگیران سوابق خدمت بیمه شدگان
سابقه خدمت دولتي و چگونگي محاسبه آن در تعيين ميزان حقوق بازنشستگي

بیمه خدمات درمانی نموده سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که
کیفیت خدمات بیمه ای و درمانی در ایران

کیفیت خدمات بیمه ای و درمانی در سوابق افرادی که با وقفه حق بیمه خود را پرداخت کرده اند
قوانین بیمه بیکاری

مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیکاری از خدمات درمانی موضوع
نحوه محاسبه حقوق-بخش1-محاسبه بيمه خدمات درماني

مشاهده سوابق بیمه تامین اینم از بیمه خدمات درمانی که افتضاح است .
پزشک امین بیمه شدگان تامین اجتماعی چه کسی است؟

اطلاعات تشخیصی، درمانی و سوابق پزشکی شما را در بیمه شدگان به خدمات
دفترچه بیمه خدمات درمانی سران دفاتر و دفتریاران کشور و خانواده تحت تکفل آنها آری یا نه ؟

مشاهده سوابق بیمه دفترچه بیمه خدمات درمانی سران دفاتر و هزینه های درمانی خود را از
برچسب :