جایگاه مدیران مالی در بازار سرمایه

از آنجایی که روند شرکت سازی وتفکیک عملیات پایین دستی ، میان دستی و بالادستی ، به منظور دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و راهیابی به بازارهای سرمایه و سرمایه گذاری خارجی و داخلی و همچنین تفکیک منطقی مالکیت واحدهای اقتصادی از مدیریت آنان و سوق دادن اقتصادتک محصولی بـه سمتی که زمینه های شکوفایی خلاقیتها و تنوع بخشی درتولید حاصل گردد » زیرا اقتصاد مبتنی بر نفت ماهیتا ایجاد رانت می کند و دولت و کشور را به شکل یک سوپرمارکت بزرگ در می آورد به طوری که نفت می فروشیم و کالا می خریم و در واقع درآمدهای نفتی برای مصرف صرف می شود و در این راه دیگرتولید و نوآوری و تنوع در بخشها مفهومی ندارد« تهیه اطلاعات موردنیاز مربوط و به موقع و صحیح از بدیهیات کار خواهد بود.

دستیابی به اطلاعات سبب می شود که تصمیم گیری مدیران آسان تر، مطمئن تر، بهتر و مفیدترصورت پذیرد.

جایگاه امور مالی و وظایف اساسی مدیرمالی را می توان به سه دسته ذیل تقسیم کرد:


حسابداری مالی

حسابدای مدیریت

امور مالی

حسابداری مالی گزارشگری اطلاعات مربوط به رویدادهای گذشته را در برمی گیرد و الزاما مبانی لازم برای انجام بررسیهای مالی رافراهم می آورد. به عبارت دیگر،حسابداری مالی گذشته نگر است .حسابداری مدیریت و امور مالی شامل برنامه ریزی و شکل دادن به رویدادهای آتی هستند، به عبارتی آینده نگرند. حسابداری مدیریت ازطریق تامین اطلاعات موردنیاز برای تصمیم گیریهای مدیران ، به کارگیری مدلهای پیش بینی برای برآورد اطلاعات آینده و بالاخره برنامه ریزی و کنترل، وظایف خود را به انجام می رساند. امور مالی از طریق استراتژی های تامین مالی ،سرمایه گذاری و نظارت بر فعالیتهای بازار سرمایه در شکل دادن به رویدادهای مالی آتی فعالیت می کند.اطلاعات و تصمیمات و وظایف حسابداری مدیریت و امور مالی ،مبانی لازم را برای انجام حسابرسیهای عملکرد مدیریت فراهم می کنند.

برنامه ریزیها و وظایف حسابداری مدیریت و امور مالی از یک سو وارزیابیها و حسابرسیهای حسابرسان عملکرد مدیریت از سوی دیگر،باعث می شود که واحد انتفاعی به طور مستمر به سوی بهبود روشهای تصمیم گیری و انتخاب استراتژی های مناسب حرکت کند و جایگاه مناسبی را در بازار رقابت به دست آورد.

وظایف اساسی امور مالی را می توان در سه بخش :

تامین مالی ؛

سرمایه گذاری؛

نظارت بر بازار سرمایه
خلاصه کرد.

وظایف سه گانه فوق ایجاب می کند که ارزش زمانی پول و نرخ بهره به نحوی مقتضی محاسبه و درتکنیک های مـربوطه ، به ویژه تکنیک های بودجه بندی سرمایه ای وارزشیابی اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد، گرچه اهمیت پول در اداره عملیات و توسعه و رشد واحدهای اقتصادی بستگی به نحوه تامین وبه کارگیری موفقیت آمیز آن دارد، ولی متاسفانه در سیستم دولتی جایگزین مناسبی برای خلاءهای مدیریتی گردیده است . علی هذا شایستگی وداشتن مهارت و توانایی مدیران مالی دارایی ارزشمندی برای واحدهای اقتصادی محسوب می شود که بایستی مدنظر قرار گیرد.

ابراهیم رئیسی

بازگشت به فهرست موضوعی مطالب


مطالب مشابه :


حسابداری سبز

حسابداری مالی - حسابداری سبز - حسابداری و مدیریت مالی - حسابداری مالی
حساب‌آرایی

مقدمه رسواییهای مالی که برای شرکتهای سهامی بزرگ کشور ایالات‌متحد رخ داد، ناشی از حساب
جایگاه مدیران مالی در بازار سرمایه

انجام کلیه امور حسابداری و مالی واحدهای تجاری ، شرکت ها و اشخاص توسط حسابداران با تجربه شامل:
نمونه سوالات حسابرسی مالی

حسابداری - نمونه سوالات حسابرسی مالی - علمی پژوهشی 1- کدام شخص یا اشخاص مسئول کفایت افشا در
آیین نامه تحریر دفاتر قانونی

حسابداری مالی - آیین نامه تحریر دفاتر قانونی - حسابداری و مدیریت مالی - حسابداری مالی
منابع درس حسابداری مالی

حسابداری - منابع درس حسابداری مالی - www.Tasavi.com
آشنایی با رشته حسابداری بازرگانی

حسابداری مالی - آشنایی با رشته حسابداری بازرگانی - حسابداری و مدیریت مالی - حسابداری مالی
برچسب :