نمونه سوالات


نمونه سوالات کتاب احیاء تفکر اسلامی – منبع اصلی را مطالعه نمایید.

1- دو حادثه سبب شده است كه اربعين ، اربعين باشد : ؟الف- ورود اولين زائر رسمی به زيارت باعبدالله عليه السلام يعنی‏ روز ورود جابربن عبدالله انصاری از مدينه به كربلا برای زيارت ، و ديگر اينكه بطور كلی زيارت حسين بن علی عليه السلام در اين روز مأثور است‏ ب- سنت زيارت كردن اباعبدالله از دور و نزديك

2 – فلسفه زیارت امام حسین وارد شده است به چه منظور است؟      همه به منظور پيوند با شهيدان است .

3 - اقبال چگونه مردی است ؟              اروپا رفته و اروپا شناخته ،دنيای اروپا او را به‏ عنوان يك تفكر و دانشمند و صاحبنظر می‏شناسد ، او كسی نيست كه در گوشه‏ هند منزوی شده .به علم جديد هم بسيار علاقه مند است و جوانان مسلمان را تشويق می‏كند كه علوم جديد را بياموزند. تحصيلات عاليه خودش را در اروپا كرده و اروپا را شناخته است و به ارزش علم جديد فوق العاده واقف و معترف است ، در عين حال اولين چيزی كه در گفتار اين مرد جلب توجه‏ می‏كند و آن را در اشعار خودش به صورت منظوم بيان كرده است ، اين است‏ كه آن چيزی كه امروز آن را " تمدن اروپائی " می‏گويند ، يعنی اقبال اروپا رفته و اروپا شناخته ، آينده تمدن اروپا را بسيارشوم و خطرناك می‏داند. مشرق زمينی‏ها و مخصوصا مسلمين را پرهيز می‏دهد كه تحت تأثير تمدن اروپا قرار نگيرند . از جمله در كلمات خودش چنين می‏گويد : " آنها كه چشمشان از تقليد و بردگی كور شده است نمی‏توانند حقايق بی‏پرده را درك كنند ، اين فرهنگ و تمدن نيم مرده اروپائی چگونه می‏تواند كشورهای ايران و عرب را حيات نوين‏ بخشد هنگامی كه خود به لب گور رسيده است " .

4- تاریخ جدید از نظر اقبال؟   " تاريخ جديد ، سرعت عظيمی است كه جهان اسلام با آن سرعت از لحاظ روحی در حال حركت به طرف مغرب زمين است " . می‏گويد : تاريخ جديد اين كشورها اين است كه به سرعت به سوی مغرب‏ زمين حركت می‏كنند بعد برای اينكه ميان علم و تمدن مغرب زمين تفكيك كند می‏گويد : " و در اين حركت هيچ چيز باطل و نادرست نيست ، چه ، فرهنگ‏ اروپائی از جنبه عقلانی آن " يعنی فقط از جنبه علمی و فكری " ، گسترشی‏ از بعضی مراحل فرهنگ اسلامی است " .

5 – از نظر اقبال کدام جنبه های اروپا خطر ندارد ؟ ا جنبه فكری و علمی اروپا - چون علم اروپا دنباله و امتداد علوم اسلامی است فرهنگ اروپا به معنی علماروپا دنباله فرهنگ اسلامی است .

6 – ترس ما از نظر اقبال از اروپا چیست ؟ " ترس ما تنها از اين است كه ظاهر خيره كننده فرهنگ اروپائی از حركت ما جلوگيری كند و از رسيدن به ماهيت واقعی آن فرهنگ عاجز بمانيم‏ .

7 – بزرگترین عیب فرهنگ اروپا از نظر اقبال ؟    فقط با نيروی عقل ، كشتی بشريت‏ را از مهلكه نجات بدهد.

8 – به نظر اقبال چه چیز اروپا  هرگز به صورت عامل زنده ای در حيات آن در نيامده است ؟    مثاليگری اروپا

9 –مثالیگری اروپا ؟     يعنی ايده آليسم اروپا ، كمال مطلوبهائی كه فرهنگ‏ اروپائی به بشر می‏دهد ، مسلكهائی كه به وجود می‏آورد ، ايسم هائی كه به‏ وجود می‏آورد و خيال می‏كند ملحق شدن به اين ايسم ها بشر را می‏تواند نجات‏ بدهد .

10 - نتيجه نهائی تمام ايسم های ضد و نقيض كه در اروپا پيدا شده از نظر اقبال چيست ؟ بهره كشی از درويشان به سود توانگران

11 – از نظر اقبال  من سرگردان  چیست ؟    روح سرگردانی است ) كه‏ در ميان دموكراسی‏های ناسازگار(در اروپا)با يكديگر به جستجوی خود می‏پردازد .

12 -  از نظر اقبال   اروپای امروز بزرگترين مانع در  چیست ؟          راه‏ پيشرفت اخلاق بشريت است .

13- نكته دومی كه اقبال  روی آن بسيار اصرار دارد چیست‏؟ نقصی كه در فرهنگ و تمدن اروپائی امروز وجود دارد ، در فرهنگ و تمدن اصيل اسلامی وجود ندارد

  14 – چرا اقبال اسلام را برای بشر پیشنهاد می دهد؟ الف - پشتوانه اش ايمان مذهبی است  ب -  چون از وحی سرچشمه‏ گرفته است ، می‏تواند تا اعماق روح بشر نفوذ بدهد.

15- چرا اسلام مثلاً حريت ، آزادی ، عدالت يا انسان دوستی ،حقوق بشر را پيشنهاد می‏كند و فرق آن با اروپا در چیست؟                        در روح بشر ضمانت اجرائی دارد.- در ضمانت اجرایی

  16 - بشريت امروز به سه چيز نيازمند است نام ببرید.   1 -  تعبيری روحانی از جهان . جهان تفسيری‏ روحانی و معنوی بشود نه تفسيری مادی.  آیه آن « افحسبتم انما خلقناكم عبثا »( سوره مؤمنون ، آيه 115)ه عدالت برپاست ، نيكی و بدی گم نمی‏شود ،  « لا تأخذه سنة و لا نوم »( سوره بقره ، آيه  255)(جهان آگاه و عاقل، جهان سميع و بصير است )  2 -   آزادی روحانی فرد .( در مقابل مسيحيت آزادی فردی يعنی برای فرد شخصيت قائل شدن‏ است وگرنه استعدادها بروز نمی‏كند .) 3- مقررات اسلامی =  اصولی اساسی و دارای تأثير جهانی كه تكامل اجتماع بشری را بر مبنای‏ روحانی توجيه كند.  آيا اقبال مثل بسياری از ما ، در همين حد متوقف می‏شود ، يعنی‏ نواقص و معايب تمدن اروپائی را می‏بيند و بعد اسلام را در صورت اساسی و زنده خودش می‏بيند و بعد می‏گويد : مطلب تمام شد ؟ نه يك مطلب كه ، در اين‏ قسمت سوم است اين ، برای اين منظور سوم است ، حتی در اشعار خودش‏ كم و بيش همين منظور سوم را دارد ، البته منظور اول را هم دارد .

17 -  اولين چيزی كه بشر را سرگردان‏ كرده است و به موجب آن هيچ فكر و عقيده ای به صورت ايمان واقعی در بشر به وجود نمی‏آيد ؟ ماترياليسم است ، ماديگری است ، یعنی  تفسير جهان به‏ صورت مادی است.

18 - اقبال‏ رسالت خودش و رسالت هر مسلمان روشنفكر مؤمنی را در چه می‏داند( در هفت خطابه یا اشعارش )؟منظور او چیست ؟  منظور سوم ، مقررات اسلامی است=  اصولی اساسی و دارای تأثير جهانی كه تكامل اجتماع بشری را بر مبنای‏ روحانی توجيه كند.

19 - اقبال در اشعارش از چه چیز مسلمانان انتقاد می کند؟      تقليد كور كورانه ای كه مسلمانان از تمدن غربی دارند وروح اسلامی در مسلمين مرده است .

20- تعبير لطيف اميرالمؤمنين علی عليه السلام از آينده اسلام و مسلمين‏ چیست ؟     « و لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا » ( 1 ) . يعنی مردم‏ جامه اسلام را به تن می‏كنند ولی آنچنانكه پوستين را وارونه به تن كنند .

21 -  اسلام بی‏خاصيت و بی‏اثر شبیه چیست ؟ مثل يك درخت پژمرده آفت زده ای می‏شود كه سر پا هست اما پژمرده و افسرده ، برگ هم اگر دارد برگهای پژمرده با حالت زار و نزار است .

22 – این آیه مربوط به چیست ؟  « يا ايهاالذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم »( سوره انفال ، آيه 24  ) ای مردم ! ندای اين پيغمبر را بپذيريد ، اين پيغمبری كه‏ شما را دعوت می‏كند به آن حقيقتی كه شما را زنده می‏كند  .   حيات اسلامی ، حيات تفكر اسلامی (طرز تفکر مسلمانان)

23 - خاصيت حيات چيست ؟ حيات يعنی چه ؟ حيات يعنی حقيقت مجهول الكنهی كه دو خاصيت دارد ، يكی آگاهی و ديگری‏ جنبش . 

24 - قرآن در این آیه مردم جاهلیت را چه نامیده؟      اينها امواتند -  انك لا تسمع الموتی ( سوره نمل ، آيه 80) ، و ما انت بمسمع من فی القبور »(  سوره فاطر آيه 22 )

  25 – تعبیر از منطق ماشين دودی  چیست ؟ قانون كلی زندگی ما ايرانيان است كه هر كسی و هر چيزی تا وقتی كه ساكن‏ است مورد احترام است تا ساكت است مورد تعظيم و تبجيل است ، اما همينكه به راه افتاد و يك قدم برداشت نه تنها كسی كمكش نمی‏كند ، بلكه‏ سنگ است كه بطرف او پرتاب می‏شود و اين نشانه يك جامعه مرده است.

26 – علائم جامعه زنده ؟                       الف – تحرک      ب- همبستگی ميان افراد         

27 -تعبير رسول اكرم صلی الله عليه وآله وسلم در این سخن در مورد چیست ؟   « مثل المؤمنين فی تواددهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكی منه عضو تداعی له ساير الجسد بالسهر و الحمی »  مثل مردم با ايمان ، آنهايی كه زنده به ايمانند ،........ همبستگی ميان افراد        

28 – مصداق سخن بالای پیامبر کدام آیه است ؟ مصداق « يا ايها الذين‏ آمنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم »( سوره انفال آیه24 )

29 – کدام نشانه از حيات در این سخن پیامبر است؟ « من سمع رجلا ينادی يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم »هر كسی كه بشنود مردی استغاثه می‏كند و مسلمانان را به كمك می‏طلبد و او را اجابت نكند و جواب ندهد ، در منطق من او مسلمان‏ نيست. همبستگی و پيوستگی با برادران مسلمان

30- کتاب تفسیرالمیزان از کیست ؟                                 علامه طباطبایی                       

31 – دو نکته در اربعین  امام حسین (ع)؟            آمدن جابر به زیارت امام حسین (ع) -  زيارت اربعين

32 - جريان ساختگی در روز بيستم ماه صفر بعداز جریان کربلا ؟ در این روز اسراء ، اهل بيت پيغمبر اكرم صلی الله‏ عليه وآله وسلم ، اهل بيت امام حسين عليه السلام از شام به كربلا می‏آيند.

33 – علامات جامعه مرده ؟ الف -  دروغ را می‏پذيرد اما راست را هرگز حاضر نيست بپذيرد ! ب- عدم تحرک و پویایی و حرکت ج – کارشکنی و سنگ اندازی در کارها

34 - جابربن عبدالله انصاری در وقت وفات رسول اكرم صلی‏ الله عليه وآله وسلم تقريبا چندساله بود ؟      بيست و دو سه ساله

35 - جابربن عبدالله انصاری در سنه‏ 61 هجری چند ساله بود ؟        حدوداًهفتاد و چند ساله و در حدود 12 سال از اباعبدالله بزرگتر است در آخر عمر كور شده بود .

36 - جابربن عبدالله انصاری در زیارت امام حسین چه کرد ؟    با يك مرد محدث بزرگواری به نام عطيه عوفی آمد و قبل‏ از آنكه به سراغ تربت حسين عليه‏السلام برود ، رفت سراغ فرات ، غسل‏ زيارت كرد و از سعد كه گياهی خوشبو بوده و آن را خشك می‏كردند و بعدمی‏سائيدند و پودر می‏كردند و از آن به عنوان يك عطر و بوی خوش استفاده‏ می‏كردند ، خودش را خوشبو كرد عطيه می‏گويد وقتی كه جابر از فرات بيرون‏ آمد گامها را آهسته برمی‏داشت و ذكر می گفت تا به نزديكی قبر مقدس حسين بن علی عليه السلام رسيد وقتی كه‏ رسيد دوبار يا سه بار فرياد كشيد : حبيبی يا حسين ! دوستم ، حسين جان ! بعد گفت حبيب لايجيب حبيبه ؟ دوستی جواب دوستش را چرا نمی‏دهد ؟ من‏ جابر ، دوست تو هستم ، رفيق ديرين توام ، پير غلام تو هستم ، چرا جواب‏ مرا نمی‏دهی ؟ بعد گفت عزيزم ، حسينم حق داری جواب دوستت را ندهی ، جواب پير غلامت را ندهی ، من می‏دانم با رگهای گردن تو چه كردند ، من‏ می‏دانم سر مقدس تو از بدن مقدست جداست ، گفت و گفت تا افتاد و بيهوش شد وقتی كه به هوش آمد سرش را برگرداند به اين طرف و آن طرف و مثل كسی كه با چشم باطن می‏بيند گفت : السلام عليكم ايتها الارواح التی‏ حلت بفناء الحسين سلام من بر شما مردانی كه روح خودتان را فدای حسين‏ كرديد .

37 – وقتی جابر گفت : من شهادت‏ می‏دهم كه ما هم با شما(امام حسین(ع)) در اين كار شريك هستيم در برابر تعجب عطیه  چه گفت ؟ اصلی در اسلام هست كه من از پيغمبر صلی الله عليه وآله وسلم شنيدم فرمود هر كسی كه واقعا از ته دل دوست‏ داشته باشد ، روحش هم آهنگ باشد ، در اين عمل شريك است .

38 –جوهر حیاتی یک مكتب  چیست ؟                           طرز تفكری كه مردم آن مکتب دارند.

39 - ما مسلمانان اگر بخواهيم طرز تفكر خودمان را تصحيح كنيم چه کنیم ؟   باید به سوابق و تاریخ و ريشه های آسيب ديدگی طرز تفكر اسلامی مراجعه کنیم.(از قرن دوم اسلام)

40 -از جمله آسيبهای قرون اوليه اسلامی  چیست ؟ خوار شمردن تأثير عمل در سعادت‏ انسان است(رجوع از طرز تفكر واقع بينانه به خيالبافانه انسان به قرآن،سنت وروایات )

41 -  تكيه گاه تعليم و تربيت اسلامی چیست ؟                    عمل 

42 – از نظر اسلام  سرنوشت انسان را چه تشكيل می‏دهد ؟         عمل

43 -  ناموس خلقت چیست ؟                   قرآن‏

44 – تعبیر این آیات در مورد چیست ؟   « و ان ليس لللانسان الا ما سعی »( نجم 39)برای بشر جز آنچه كه كوشش كرده است نيست « فمن يعمل مثقال ذرش خيرا يره و من يعمل مثقال ذرش شرا يره»( زلزال ) يعنی سعادت بشر در گرو عمل‏ اوست

45 - چرا در صدر اسلام مسلمين آنقدر جنبش و جوشش داشتند؟    از اصول افكارشان همين بود سعادت بشر در گرو عمل‏ اوست.

46 - عمل يك مسلمان علاوه برعمل جوارح ،به چه چیزهایی بستگی دارد؟           نيت و ایمان  صحيح

47 – ریشه فکر خوار شمردن تأثير عمل در سعادت‏ انسان را چه کسانی در اسلام ترویج کردند؟     امويها

48 - چرا فكر تحقير عمل پيدا شد ؟ امویها  حكومت ،قدرت و ثروت در اختيارشان بود و با تبليغات وسيع بوسیله مزدورهائی ازعالم نماها که بگويند اساس ، ايمان است ، و ايمان‏ كه درست شد عمل هر چه بود ، بود .

49 – مرجئه که بودند؟  علم كلام نشان می‏دهد كه فرقه ای در قرن دوم اسلامی پيدا شد كه مرجئه می‏گفتند یكی از اصول‏ عقايدشان تحقير عمل بود و خلفای اموی هم از اينها حمايت می‏كردند .

50-ايمان از نظر ائمه (ع) چيست ؟ « الايمان ، معرفة بالجنان و اقرار باللسان و عمل بالاركان ». ايمان با سه چيز محقق می‏شود : اعتقاد قلبی ، اقرار به زبان ، و عمل با اعضا و جوارح

51 - اساساً فلسفه شهادت حسين بن علی عليه السلام چه بود؟          اسلام را در مرحله عمل زنده كند . « اشهد انك قد اقمت الصلوش و آتيت الزكاش و امرت بالمعروف و نهيت‏ عن المنكر و جاهدت فی الله حق جهاده »  يعنی تو كشته شدی كه اسلام‏ را در عمل زنده كنی .

52 – کتابهای ابوالفرج اصفهانی   چیست ؟       آغانی يعنی اغنيه‏ ها - مقاتل الطالبين(مورد تاییداست)  

53 – در مباحثه مرد شيعی و مرجئه ای (سعادت انسان در عمل) ، منظورمرد موسسیقیدان که گفت : اعلای شيعی و اسفلی مرجی‏ء از سر تا كمرم‏ شيعه و از كمر به پائين مرجی‏ء هستم " چیست ؟  فكرم شيعی است اما در عمل مرجی‏ء هستم .     

54 -  تعبیر علی (ع)  که بهشت را به " بها "  می‏دهند  چیست ؟          " ثمن " ، ثمن اعمال شما

55 -  کدام قوم از نظر قرآن تفکر داشتند خدا به كار بد آنها كار ندارد ولی اگر كار خوب بكنم چند برابر جزای خوب می‏دهد؟ چرا؟  يهوديها - بود ، خود را نژاد ممتاز می دانستند.

56 – آیه قرآن‏ در مورد تفکر یهود در مورد جهنم رفتن ؟              قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودش(بقره80 )  فرضا اگر به جهنم برويم ، بعد از چند روزی خلاص می‏شويم ، بهشت مال ماست

57– آیات ذیل مربوط به چیست ؟ « ليس بأمانيكم و لا امانی اهل الكتاب من يعمل سوء يجز به »(نساء123) نه مطلب آنطوری است كه شما مسلمان ها آرزو كرديد ( مخاطبش مسلمانهاست ) و آرزويش را در دلتان پرورانديد ، و نه آنطوراست كه اهل كتاب خيال كردند و آرزويش را در دلشان پروراندند خدا با هيچكس خويش و قومی ندارد ، « من يعمل سوء يجز به »( نساء123 ) هر كسی كار بد بكند خداوند به او كيفر خواهد داد.  دم امتیاز برای مسلمانی ،مسیحی و یهودی در مدینه (عملشان را درست کنند.)

58 - حضرت رضا عليه السلام به برادرشان زيدبن موسی بن جعفر(زيدالنار) چه فرمودند ؟ آيا ما چون اهل بيت پيغمبر هستيم با خدا قوم و خويشی داريم ؟ بعد فرمود : ای زيد اگر اين جور باشد كه تو می‏گوئی ، كه ما چون اهل بيت پيغمبر هستيم اگر لغزشی هم بكنيم خدا ما را می‏بخشد ، ما تضمين شده و تأمين شده‏ هستيم ، اگر اين مهملاتی كه می‏بافی درست باشد ، تو از پدرت موسی بن جعفر افضل هستی برای اينكه تو هم تضمين شده ای ، تو هم می‏روی بهشت ، پدرت‏ موسی بن جعفر هم می‏رود بهشت ، اما پدرت يك عمر در دنيا عمل و كوشش‏ كرد و اجتهاد و عبادت نمود و تو يك عمر به بطالت گذراندی . آنجور كه تو می‏گوئی لازمه اش اين است كه تو و پدرت موسی بن جعفر عليه‏ السلام هر دو در نزد خدا مقرب باشيد ، پس تو از پدرت خيلی افضل هستی‏ چون او يك عمر عبادت كرد و تو بی‏عبادت به آنجا می‏رسی كه پدرت رسيده‏ است .

59 – نام راوی که در محضر امام رضا(ع) چه بود ؟          " وشاء " از روات و اهل كوفه بود.

60 – در این آیه چه کسی به خدا خطاب می کند ؟ « رب ان ابنی من اهلی‏ و ان وعدك الحق »( (هود 45)         نوح عليه السلام

61 - آیه " انه ليس من اهلك ، انه عمل غير صالح " خطاب به کیست ؟ اين جزو خاندان تو نيست(خطاب به نوح ع )         خدايا اين پسرم جزء خاندان من است ، او را ببخش .

62 – بعضی در كوفه آيات فوق را چگونه معنی می کردند؟  نوح عليه السلام گفت خدايا اين پسر من است ، او را بر من ببخش ، بعد آيه را به گونه ای مسخ كردند كه معنايش اين می‏شود كه خدا گفت : ای نوح‏ ! تو اشتباه می‏كنی ، اين پسر تو نيست ، اگر از نسل تو می‏بود ، به خاطر تو او را می‏بخشيدم (اهانت به مقام يك پيغمبر است )

63– طبق حدیث حضرت صادق عليه السلام: « اذا عرفت فاعمل ما شئت » ( 1 ) يعنی هر وقت معرفت به امامت درست‏ شد هر اندازه و هر چه می‏خواهی عمل كن    ) منظور چیست ؟ وقتی امام را شناختيد و معرفت به امام پيدا كرديد ، آنگاه هر چه دلتان می‏خواهد عمل‏ صالح انجام دهيد ، برای اينكه امام را شناخته ای و می‏فهمی چه جور عمل‏ صالح انجام دهی (ولايت و مسئله‏ عمل)

64 - مسئله بست در اسلام چگونه است ؟              جزء موهومات و مطرود است.

65 – دو چیزی که در نهج البلاغه تکرار شده است ؟         " تقوی " و " عمل "

66 –پیامبر در قبال این آیه چه کرد ؟                     « و انذر عشيرتك الاقربين »( شعراء214)  ) بنی‏هاشم را جمع كرد و فرمود :  بنی‏هاشم ! بنی‏عبدالمطلب ! نبينم كه در روز قيامت مردم ديگر بيايند درمحضر عدل پروردگار با توشه عمل صالح ولی شما بيائيد و اتكالتان به من‏ باشد و بگوئيد پيغمبر از ما است كه اين به حالتان فايده نخواهد بخشيد)

67 - پيغمبر اكرم ( ص) به حضرت فاطمه در مورد عمل چه  می‏گويد؟  « بضعة منی » ، او پاره جگر من است و می‏گويد : « يا فاطمة اعملی بنفسك »، دختركم خودت برای خودت عمل كن « انی لا اغنی‏ عنك شيئا » من به درد تو نمی‏خورم ، از انتسابت با من كاری ساخته نيست‏ .

68 – پیغام امام باقر(ع) برای شیعیان چیست ؟ « ابلغ‏ شيعتنا يا : ابلغوا شيعتنا »: از طرف ما به شيعيان ما ابلاغ‏ كنيد كه شيعه ما نيست مگر كسی كه اهل ورع و پارسائی و تقوی و اهل اجتهاد باشد ( اجتهاد در اينجا يعنی كوشش ) ، اهل كوشش و فعاليت و عمل باشد )

69 – نصیحت امام علی به مرد چه بود ؟ « لا تكن ممن يرجوا الاخرش بغير عمل ، و يرجی التوبة بطول الامل ، يقول فی‏ الدنيا بقول الزاهدين ، و يعمل فيها بعمل الراغبين : " از كسانی مباش كه اميد به آخرت‏ می‏بندند ولی بدون عمل " ( اين ، اميد و رجاء كاذب است.)

70 – تقسیم بندی قرآن در مورد مردم چیست ؟   « لينذر من كان حيا » (یس 70)  مردم را به دو دسته تقسيم می‏كند : مردم‏ زنده و مردم مرده ( تفكر زنده و تفكر مرده)

71 -  تعبیر قرآن از مردگی و زندگی چيست ؟ نورفطرت يا هسته حيات انسانی خاموش باشد (مردگی)   قرآن در زمين روحشان بذر می‏افشاند (زندگی)

  72 – آیاتی که قرآن را عامل زندگی می داند؟  « او من كان‏ميتا فأحييناه »(انعام122) آيا آن كسی كه مرده ای بود ولی ما او را به‏ وسيله قرآن زنده كرديم « و جعلنا له نورا يمشی به فی الناس »( انعام122) وبرای او نوری قرار داديم كه به موجب آن نور در ميان مردم راه می‏رود .  آيا چنين‏ كسی « كمن مثله فی الظلمات ليس بخارج منها »( انعام122 ) ؟

  73 – منظور این آیه چیست ؟  « يا ايها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم »(انفال24)      الف - تقسیم بندی مردم به دسته زندگان و دسته مردگان      

ب-  قرآن عامل حيات و پيغمبر را محيی يعنی‏ حياتبخش و زنده كننده معرفی كرده است .

74 - زندگی يعنی چه ؟                           بينائی و توانائی

75 - چرا به خداوند كلمه " حی " را اطلاق می‏كنيم؟                  « الله لا اله الاهو الحی القيوم »( بقره255 ) و يا : « هو الحی الذی لا يموت ». چون دانا و توانای مطلق است و آثار حيات بر وجود مقدس او بار می‏شود رأفت است‏ ، رحمت است ، رحيم و رحمن است.

76 – آیا زندگی همان شرایط زندگی است ؟               نه ، زندگی ، بينائی به معنی دانائی و توانائی است.

77 - اسلام در مسئله عمل  چه كوشش و سعی بليغی دارد؟       درتعليمات خود سرنوشت انسان را وابسته به عمل  یاد دهد.

  78 -  اعتماد بنفسی كه اسلام در انسان بيدار می‏كند چیست ؟         اميد انسان را از هر چه غير عمل خودش‏ است ، از بين می‏برد و به هر چه انسان بخواهد اميد ببندد از راه عمل خودش بايد اميد ببندد.

79 -     چگونه می توانید با پيغمبر اسلام و ائمه و...مرتبط باشيد ؟                   از راه عمل‏

  80 – این حدیث از کیست ؟ لا يستعن احدكم من غيره و لو بقضمة من سواك »، يعنی : هرگز از ديگران دركارها كمك نجوئيد ولو برای يك امر كوچكی باشد ، ولو برای اينكه يك‏ مسواك از ديگران بخواهيد . پیامبر (ص) در باره عمل

 81 -  يكی از اصول تعليمات اسلامی كه تفكراسلامی را زنده می‏كند ؟              عمل و اتكاء به عمل است.

  82 -  اخلاقيات و اصول تربيتی اسلامی چگونه تيغ دو دم است ؟                 مسائل اگر خوب و صحيح آموزش داده شود اثر بسيار عالی دارد ، ولی اگر يك ذره از مسير خودش منحرف شود ، صددرصد اثرش معكوس‏ است .

83- توكل چگونه مفهومی دارد ؟ مفهومی زنده كننده و حماسی - قرآن می‏خواهد بشر را وادار به عمل كند و ترسها و بيم ها را از انسان بگيرد.

84 - توكل مسخ شده و وارونه  چگونه است ؟ وقتی می‏خواهيم وظيفه را ازخودمان دور كنيم و آن را پشت سر بيندازيم آن وقت به توكل می‏چسبيم .

  85 - زهد  منفی چیست ؟                 زاهد به كم قناعت می‏كند .

86 – یکی از شرايط زاهد چیست ؟           در زندگی شخصی و فردی خودش طوری باشد كه به كم بتواند قناعت كند.

87 - هر كس كه به كم قناعت كرد او زاهد است ؟        خیر

88 - این آیه سخن چه کسی است ؟ و نتیجه گیری آن ؟  « اجعلنی علی خزائن الارض انی حفيظ عليم » (یوسف55) حضرت یوسف به عزيز مصر يوسف آن پست و مقام و هرچه را كه می‏خواست ، برای هدفهای معنوی و الهی می‏خواست ، و  اين ديگر دنيا نيست ، عين آخرت است .

89 -مسئله ولايت از قبل جائر از نظر علمای اسلام ؟                       حرام است ، يعنی اگر حكومت‏ ظالمی باشد و كسی بخواهد از ناحيه اين حكومت ظالم پست بگيرد عمل حرامی‏ مرتكب شده.

90 – در چه صورت مسئله ولايت از قبل جائر مستحب یا واجب است؟              هدفش از گرفتن اين پست خدمت باشد ، نجات دادن‏ مظلومان باشد ، نه تنها گناه نيست ، به فتوای بعضی از علماء ، مستحب ، و به فتوای بعضی ديگر واجب است .

91 - زهد ،چگونه  قدرتی است ؟                قدرت  روحی است نه ضعف اقتصادی

92 - اسلام طرفدار کدام  دو قدرت است؟          قدرت روحی و قدرت اقتصادی

‏ 93 – اسلام طرفدار قدرت روحی است یعنی چه ؟                   از ناحيه اخلاقی شما بايد اين قدر قوی و نيرومند باشيد كه به دنيا و مافيهايش اعتنا نداشته باشيد ، بنده و اسير دنيا نباشيد .

  94 – در بیان  اميرالمؤمنين : « الزهد كله بين كلمتين من القرآن » زهد یعنی چه ؟ زهد را از جنبه قوت روحی تفسير می‏كند ، می‏فرمايد : خدا در قرآن بيان كرده « لكيلا تاسوا علی ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتيكم (حدید23 ) وقتی از ناحيه روحی به اين مقام رسيديد كه اگر تمام دنيا بشما رو بياورد شادی زده و اسير نمی‏شويد و اگر تمام دنيا را از شما بگيرند روحتان‏ شكست نمی‏خورد (در زهد واقعی)

  95 -  اسلام طرفدار دو قوت است ، آن دو قوت چگونه باید باشند ؟  اين دو قوت مربوط به مسئله زهد و دنياست  الف -  از ناحيه روحی اينقدر ما بايد قوی و نيرومند باشيم كه مال و ثروت دنيا نتواند ما را بنده خودش قرار بدهد ،           ب -  از نظر اقتصادی جمع آوری مال و ثروت را از طريق مشروع‏ و استفاده از اين قدرت مادی و اقتصادی. 96  - این سخن علی (ع) چه نوع زهدی است ؟   « او ابيت مبطانا و حولی بطون قرثی ، و اكباد حری ، او اكون كما قال القائل : » آيا من با شكم سير بخوابم ؟ در حالی كه از اطراف من شكم گرسنه هست ؟ آيا من با شكم سير بخوابم ؟ زهد از نوع همدردی

97 – حضرت علی (ع) به چه کسی در نامه خود نوشتند:  " نمی‏توانم با شكم سير بخوابم"      عثمان بن حنيف انصاری كه از جانب آن بزرگوار حاكم بصره بود نوشته است .

  98 -  این حدیث از کیست و مضمون آن چیست ؟            حضرت علی (ع) -      نه تنها همسايه ديوار به ديوار را می‏گفت ، بلكه می‏گفت : « و لعل بالحجاز او اليمامة من لا طمع له فی القرص » ( 1 ) . شايد در حجاز گرسنه‏ ای باشد كه اين قرص نان گيرش نيايد ، شايد در يمامه زهد از نوع همدردی

 99 – طبق آیه قرآن سفارش خدا به رسول اكرم صلی الله عليه وآله و سلم  درباره ایثار و گذشت و زهد و انسانیت  چیست ؟ " ميانه روی را از دست نده " . « و لا تجعل يدك مغلولة الی‏ عنقك و لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا  »(اسرا29)

  100 -  معنی لغوی کلمه زهد چیست ؟           " بی ميلی " ، " بی رغبتی "

 101 - اگرعرب كلمه زهد را در مورد بالخصوصی بكار ببرد معنی آن  چیست ؟ فلان‏ شخص به فلان شی‏ء رغبتی ندارد زهد فيه .

  102 - آيا زهد يعنی بی‏رغبتی طبيعی ؟        خیر

103 -  منظور از زاهد کیست ؟                       كسی كه به حسب طبيعت و غريزه ، به لذت مادی‏ رغبت دارد ولی از چيزی كه به آن ميل و رغبت دارد بخاطر هدفی صرف نظر می‏كند .

  104 -  زهد به حسب عرف  یعنی چه ؟               بی‏اعتنائی به امور مورد رغبت طبيعی

  105 – تفکرات غلط در باره فلسفه زهد ؟  كار دين از كارهائی از قبيل تجارت و زراعت و صنعت جداست و هركدام از آن به دنيائی جداگانه تعلق دارد كار دين عبادت است و كار دنيا كسب و تجارت و زراعت و صنعت و مديريت . روآوردن از كار دنيا به كار آخرت

 106 -  یک برداشت غلط از زهد ( زهد ی  که  در اسلام وجود ندارد) نام ببرید. اولاً اعتقادبه اینکه كار دنيا و كار آخرت از يكديگر جداست‏ . بعضی كارها مربوط به دنياست مانند كسب و تجارت و زراعت و صنعت و دنبال روزی و تحصيل مال رفتن دوماً انجام کارهایی که به زندگی دنيا بستگی ندارد و مربوط نيست ، يعنی تأثير مثبت و مفيدی در زندگی دنيا ندارد اگر تأثير مضر نداشته باشد ، اسم آنها عبادت است ، عبادت يعنی مثلا دعا خواندن ، روزه گرفتن ، رياضت كشيدن در نتیجه زهد يعنی رها كردن زندگیدنيا برای اينكه انسان برای كارهای آخرت فراغت پيدا كند .

107 – در تعریف بالا ، زهد از کدام ادیان است ؟     مفهوم مسيحی=  ترك الدنيا للتخلی للعبادش ، يعنی‏ كار دنيا را رها كرد برای اينكه برای عبادت فراغت پيدا كند.(رهبانیت)

108 – کدام کتاب زهد مسیحی را تعریف کرده ؟         كتاب المنجد در لغت عربی و به سبك ديكسيونرهای فرنگی است‏.

109 -  المنجد از کیست ؟       كتاب لغت است به زبان عربی كه به وسيله يكی از پدران‏ روحانی مسيحی لبنان كه از آباء يسوعی و عرب است ، نوشته شده است .

110 – رهبانیت از نظر پیامبر (ص) ؟     « لا رهبانية فی الاسلام »  رهبانيت و سياحت امت من جهاد است

111 – یک نمونه کلمه زهد در قرآن ؟          « و كانوا فيه من الزاهدين »( یوسف20  )

112 - برداشت غلط ديگر از زهد چیست ؟ همه كارهای دنيا را چون وظيفه است بايد انجام بدهيم ، ولی حساب لذت دنيا از حساب لذت آخرت جداست‏ ، ما يا بايد در دنيا لذت ببريم و از لذت آخرت محروم باشيم يا لذت‏ آخرت را به دست آوريم و خودمان را از لذت دنيا محروم كنيم. (کار دنیا وظیفه است ولی كوشش می‏كنيم در اين دنيا لذت نبريم برای اينكه هر چه در اين دنيا لذت ببريم از لذت آخرت‏ ما كاسته می‏شود . )

113 -  آیا سخن ابوعلی سينا در نمط نهم " اشارات " می‏گويد : المعرض عن متاع الدنيا و طيباتها يسمی باسم‏ الزاهد يعنی به كسی كه از لذت دنيا اعراض می‏كند برای اينكه به لذت‏ آخرت برسد ، اصطلاحا زاهد می‏گويند درست است ؟                         خیر

114 - آيا اصل معاوضه لذتها صحيح است ؟ آيا اسلام برای لذتها دو قلمرو قائل است ؟            خیر

115 -  علی عليه السلام در نهج البلاغه در مورد متقین در استفاده نعمت دنیا و آخرت چه فرمودند؟  « ان المتقين ذهبوا بعاجل‏ الدنيا و آجل الاخرش ، سكنوا الدنيا بأفضل ماسكنت ، و اكلوها بأفضل ما اكلت » متقين و پرهيزكارانی در دنيا هستند كه هم نعمت دنيا را برده‏اند و هم نعمت آخرت را در دنيا در بهترين مسكنها نشسته‏اند و بهترين‏ غذاها را خورده‏اند و در عين حال به نعمت عقبی هم رسيده‏اند .

116 - قرآن   در مورد لذت حرام چه می‏گويد ؟           « يحل لهم‏ الطيبات و يحرم عليهم الخبائث »(اعراف157) خوشی‏ای كه برای بدن ، برای روح و جامعه ، عواقب ناگوار ندارد حلال است و هر چه كه پليد می‏باشد ، حرام‏ است « قل من حرم زينة الله التی اخرج لعباده و الطيبات من الرزق (اعراف32) ) . بگو چه كسی حرام كرده است زيورهای خدا را كه برای بشر آورده است ؟ چه كسی رزقهای پاكيزه را حرام كرده است ؟ « كلوا من طيبات ما رزقناكم »( طه81) از روزيهای پاك و پاكيزه ای كه ما داده ايم بخورید.

117 - مفهوم واقعی زهد  ومواردی که برای هدفها و منظورهائی توصيه شده است كه انسان زهدبورزد ؟     توصيه شده كه انسان لذت پرست نباشد ، خودش را در لذتهای دنيا غرق نكند، حتی اگر خودش را در لذتهای حلال هم غرق بكند ، كار حرامی نكرده است ، ولی اگر نكند يك كار اخلاقی بزرگ انجام داده است .

118 – اسلام با چه کاری ولو از راه حلال موافق نیست ؟             لذت پرستی

119 - ، لذتی را كه انسان برای خودش حلال و جايز است به ديگری می‏دهد ، نامش چیست ؟ ايثار می‏كند ، جود و بخشش می‏كند .

  120 -  زهد عالی و صحیح چیست ؟   برای اينكه بتواند ديگران را در آسايش وارد كند لذت نمی‏برد برای اينكه به ديگران لذت برساند اين ، ايثار است ، و آن زهدی است كه علی بن ابيطالب دارد . نمی‏خورد ولی دور نمی‏ريزد زحمت‏ می‏كشد ، به دست می‏آورد ، ولی نمی‏خورد برای اينكه بخوراند ، نمی‏پوشد برای‏ اينكه ديگران را بپوشاند : « و يطعمون الطعام علی حبه مسكينا و يتيما و اسيرا ، انما تطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء و لا شكورا » (اسلام این گونه اعراض را كه هدف انسانی دارد ، هدف معقول دارد می‏پذيرد) 

121 - قرآن درباره عده ای از اصحاب پيغمبر ، انصار و مؤمنينی كه در مدينه بودند در باره ایثارشان چه می‏فرمايد؟  « و يؤثرون علی انفسهم و لو كان بهم خصاصه »( حشر 9 ) . ولو اينكه خودشان در سختی به سر می‏برند ، در مشقت به سر می‏برند ، ولی برادران مسلمان خودشان‏ را بر خودشان مقدم می‏دارند.

   122 -  فلسفه و اهداف زهد اسلامی ؟     (مهم )            ایثار – همدردی - بخاطر آزادی و آزادگی

123 – چرا بعضی از متفکرین خودکشی را وضع می کنند؟    می‏گويند چون‏ زندگی شر است و انسان هم شر است يك كار خير بيشتر در جهان نيست و آن‏ پايان دادن به شر زندگی است .

  124 -  حضرت علی عليه السلام  وظيفه پيشوايان‏ امت را چه می‏داند؟    با ديگران حداقل همدردی و كمك روحی كنند.

  125 -  حديث حضرت علی ( ع ) در فلسفه زهد  چیست ؟ « ان الله جعلنی اماما لخلقه ، ففرض‏ علی التقدير فی نفسی مطعمی و مشربی و ملبسی كضعفاء الناس ، كی يقتدی‏ الفقير بفقری و لا يطغی الغنی غناه » . خدا مرا پيشوا قرار داده‏ است و من وظيفه خاصی دارم كه در خوراك و پوشاك و در زندگيم مانند ضعيف ترين افراد امت باشم ، تا فقير به اين وسيله تسكين خاطری پيدا كند و غنی هم كه مرا می‏بيند كه در رأس اجتماع هستم غنايش او را طاغی و ياغی‏ نكند .  

126 - علی عليه السلام در جواب عاص بن زیاد که گفت لباس من که از لباس شما درشت نیست ....چه فرمودند؟ « ان الله تعالی فرض علی ائمة الحق ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره » ( 5 ) وظيفه پيشوايان و امامان و زمامداران امت‏ وظيفه ديگری است خداوند بر زمامداران حق واجب كرده است كه زندگی‏ خودشان را در سطح پائين ترين افراد قرار بدهند ، چون چشم توده مردم به‏ آنهاست ، برای اينكه با آنها همدردی كرده باشند ، برای اينكه تسكينی‏ برای آنها به وجود آورند و يك كمك روحی به آنها كرده باشند.

  127 - قرآن كريم در سوره مباركه ( هل اتی )با زبان بسيار رسايی  چه کسی ستايش كرده است .  ؟ و چرا؟  علی عليه السلام و خاندان پاكش‏ -   غذای خودشان را يك شب به يك فقير ، يك شب به يك يتيم و شب ديگر به‏ يك اسير ايثار كردند ، آنچنان عظمت و اهميت داشت كه سوره ای در اين باره نازل شد : « و يطعمون الطعام علی حبه مسكينا و يتيما و اسيرا ، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزآء و لا شكورا »( دهر ) .

  128 – آیه ذیل مربوط به چیست ؟ « و يؤثرون علی انفسهم و لو كان‏ بهم خصاصة »(حشر 9) از خود می‏كند و به ديگری می‏دهد و رضای خدا را در تراحم و تعاطف و خدمت به خلق تشخيص می‏دهد .

  129 - زهد به خاطر آزادی و آزادگی  یعنی چه ؟               آزادی از بعضی قیود و عادات و دلبستگی ها

  130 – نتیجه عادت و دلبستگی چیست ؟         عادت ، دلبستگی می‏آورد و دلبستگی ، اسارت

131 - فلسفه سبكبالی و سادگی در زندگی رهبران چیست ؟ زندگی پرتجمل با رهبری كه لازمه آن سبكباری و سبكبالی و جنبش زياد و آزادی و آزادگی است ، نمی‏سازد .

132 - در شرح حال رسول اكرم صلی الله عليه وآله وسلم  « كان‏ رسول الله خفيف المؤونة  »(خفیف الموونه ) یعنی چه ؟    اولين چيزی كه در سيره پيغمبر اكرم‏ صلی‏الله عليه وآله وسلم به چشم می‏خورد اين است كه مردی بود سبك خرج لباس و خوراكش و همچنين در نشست‏ و برخاست و مسافرت بسيار ساده بود .

133 - فلسفه زهد گاندی چه بود ؟ به ملت هند دستور می‏دهد كه اگر می‏خواهيد از چنگال استعمار رهائی پيدا كنيد بايد زاهد باشيد ، يعنی يك زندگی ساده پيشه كن تا بتوانی آزاد شوی بعد كه آزاد شدی‏ ، اگر می‏خواهی زندگيت را پر تجمل بكنی ، بكن .

134 - زهد و مقتضيات زمان یعنی چه ؟ در يك زمان برای انسان وظيفه است كه زاهدانه زندگی كند و در يك زمان‏ ديگر نه ، مثال :زندگی پيغمبر اكرم (ص ) وحضرت امير عليه السلام با زندگی ائمه بعدمثلا امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام اندكی تفاوت دارد.

اردیبهشت 92 - وبلاگ jamal9191.blogfa.com  - موفق باشید- التماس دعا -نظرات شما راهگشای ماست.


مطالب مشابه :


نمونه سوالات امتحاني رشته تجربي

ردیف: توضیحات: لینک دانلود: ۱: نمونه سوالات طبقه بندی شده: دریافت نمونه سوال
نمونه سوالات بهار 91

هیئت متوسلین به قمر بنی هاشم; جشن روز نمونه سوالات بهار 91. حقوق مدنی 1.
نمونه سوالات امتحانی دی و خرداد

" بزرگترین بانک نمونه سوالات امتحانی "آموزشی (ماه بنی هاشم) مبارک باد .
حضرت ابوالفضل العباس(ع)

دنیا آمد عباس علیه السلام بود که او را به سبب زیبایی چهره اش، قمر بنی هاشم نمونه سوالات
دانلود نمونه سوالات پایه پنجم ابتدایی - نوبت اول

دانلود نمونه سوالات پایه پنجم ابتدایی نمونه سوال علوم تو کوچه های بنی هاشم آشیونه
نمونه سوالات

نمونه سوالات کتاب احیاء تفکر اسلامی ) بنیهاشم را جمع كرد و فرمود : بنیهاشم !
نمونه سئوالات تستی درس تفکر و پژوهش (گاج)

نمونه سوالات تستی درس تفکر وپژوهش( از سایت گاج) تو کوچه های بنی هاشم آشیونه
برچسب :