مجموعه پیامک - اس ام اس تبریک روز بهداشت و سلامت 1395 - اس ام اس روز بهداشت حرفه ای

برگزیده ها: تیم برگزیده ها برای روز بهداشت و سلامت در روز 18 فروردین 1395 جملات زیبا ی زیر را تدارک دیده است:

 

به گزارش برگزیده ها: اس ام اس روز بهداشت - اس ام اس جدید روز جهانی بهداشت و سلامت 1395 - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95برگزیده ها-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze  
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامتبرگزیده ها- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95-

 

به نفس هایت دقیق شو... اگر به راحتی نفس میکشی، خودت را یکی از خوشبخت ترین آدم های روی زمین بدان.

 

اس ام اس روز بهداشت - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95برگزیده ها-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze behdasht- 
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامتبرگزیده ها- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95-

 

در روز جهانی بهداشت و سلامت، با هر بازدم کسالت را از تنت دور کن و با هر دم خوشی و سرزندگی را نفس بکش.

 

اس ام اس روز بهداشت - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95برگزیده ها-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze behdasht- 
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامتبرگزیده ها- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95

 

وقتی سالمی، راه برای امید باز است، و وقتی در زندگیت امید باشد، تو همه چیز داری.

 

اس ام اس روز بهداشت حرفه ای

اس ام اس روز بهداشت حرفه ای

برگزیده ها: مجموعه پیامک

 

اس ام اس روز بهداشت - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95برگزیده ها-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze behdasht- 
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامتبرگزیده ها- پیامک بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95

 

بزرگ ترین هدیه ای که می توانی به عزیزانت بدهی،  سلامتی خودت است! مواظب خودت باش.

 

اس ام اس روز بهداشت - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95برگزیده ها-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze behdasht- 
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامتبرگزیده ها- پیامک بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95- شعار روز جهانی بهداشت و سلامت 1395

 

زود به خواب رفتن و زود از خواب بیدار شدن یکی از نعمت های الهی است.

 

اس ام اس روز بهداشت - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95برگزیده ها-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze behdasht- 
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامتبرگزیده ها- پیامک بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95

 

 

چه روزی بهتر از امروز؟ اراده کن و سیگارت را برای همیشه خاموش کن و روشنایی را به عزیزانت هدیه بده.

 

 

اس ام اس جدید روز بهداشت - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95برگزیده ها-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze behdasht- 
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامتبرگزیده ها- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95- شعار روز جهانی بهداشت و سلامت 1395

 

خوب خوابیدن، یکی از نشانه های سلامتی است.

 

اس ام اس  جدید روز بهداشت - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95برگزیده ها-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze behdasht- 
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامتبرگزیده ها- پیامک بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95- شعار روز جهانی بهداشت و سلامت 1395

 

سن فقط یک عدد است! در سن 80 سالگی هم اگر سلامت باشی، میتوانی از لحظه های زندگیت لذت ببری.

 

اس ام اس جدید روز بهداشت - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95برگزیده ها-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze behdasht- 
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامتبرگزیده ها- پیامک بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95- شعار روز جهانی بهداشت و سلامت 1395

 

امروز به بهداشت و سلامتت اهمیت بده، فردا مزایایش را خواهی دید.

 

اس ام اس  جدید روز بهداشت - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95برگزیده ها-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze behdasht- 
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامتبرگزیده ها- پیامک بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95- شعار روز جهانی بهداشت و سلامت 1395

 

بهداشت و سلامت مسری است! اما منتظر نباش که تو از دیگران بگیری! تو حامل آن باش.

 

اس ام اس  جدید روز بهداشت - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95برگزیده ها-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze behdasht- 
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامتبرگزیده ها- پیامک بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95- شعار روز جهانی بهداشت و سلامت 1395

 

یکی از بزرگ ترین افتخارات هر دولت این است که بتواند بهداشت کشورش به خوبی تامین کند.

 

 

اس ام اس روز بهداشت - اس ام اس جدید روز جهانی بهداشت و سلامت 1395 - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95برگزیده ها-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze   اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامتبرگزیده ها- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95-

 

قدر سلامتی ات را بدان قبل از اینکه بیماری به سراغت بیاید.

 

 

اس ام اس روز بهداشت - اس ام اس جدید روز جهانی بهداشت و سلامت 1395 - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95برگزیده ها-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze   اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامتبرگزیده ها- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95-

 

شادی هر انسانی در درجه ی اول به سلامتی او بستگی دارد. 

 

 

اس ام اس روز بهداشت - اس ام اس جدید روز جهانی بهداشت و سلامت 1395 - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95برگزیده ها-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze   اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامتبرگزیده ها- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95-

 

میزان دارایی هر شخص را از روی سلامتی آن بسنج.

 

 

اس ام اس روز بهداشت - اس ام اس جدید روز جهانی بهداشت و سلامت 1395 - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95برگزیده ها-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze   اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامتبرگزیده ها- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95-

 

به چیزی که امروز میخوری دقت کن، سلامتی فردایت به آن بستگی دارد.

 

,[categoriy]

 

 

اس ام اس روز بهداشت - اس ام اس جدید روز جهانی بهداشت و سلامت 1395 - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95برگزیده ها-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze   اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامتبرگزیده ها- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95-

 

یک سردرد کوچک، تو را از خوشی بزرگ محروم می کند. هر لحظه قدر سلامتی ات را بدان.

 

 

اس ام اس روز بهداشت - اس ام اس جدید روز جهانی بهداشت و سلامت 1395 - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95برگزیده ها-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze   اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامتبرگزیده ها- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95-

 

برای داشتن یک جسم سالم، اول روحت را پاک کن.

 

اس ام اس روز بهداشت - اس ام اس جدید روز جهانی بهداشت و سلامت 1395 - پیامک - مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت95برگزیده ها-روز جهانی بهداشت و سلامت جدید- روز بهداشت 95 -rooze  
اس ام اس تبریک روز جهانی بهداشت و سلامتبرگزیده ها- پیامک جدید بهداشت و سلامت- مسیج روز جهانی بهداشت و سلامت 95-

 

برای اینکه در مورد روز جهانی بهداشت و سلامت بیشتر بدانید، اینجا لینک کلیک کنید

 ,