بررسي سيستم هاي Drywall (دیوار کناف)


چكيده


امروزه با افزايش جمعيت انبوه سازي و ساخت و سازهاي با ارتفاع زياد رو به پيشرفت است ، كه اين مسئله مهندسين عمران
را مجبور مي كند كه نگ اه دقيق تر به اجرا و بهينه سازي آن داشته باشند . سيستم جديدي كه براي بهينه سازي اجرا و مسائل
است . ( Drywall ) اقتصادي آن در كشور هاي اروپايي و بعضا” در موارد خاص در كشور ايران استفاده شده ، ديوار هاي سبك
اين سيستم به لحاظ ساختار ويژه اي كه دارد بسيار سبك ب وده و استفاده از آن در ساختما ن هاي با ارتفاع زياد وزن سازه را تا
است . در اين مقاله سعي ( Knauf ) حد زيادي كاهش مي دهد . يكي از شركتهاي اصلي سازنده اين نوع ديوارها شركت كناف
و Drywall شده خصوصيات و مزاياي اين سيستم ها به طور دقيق بررسي شده و ساختماني چند طبقه به ط ور مجزا با سيتم
ديوار هاي معمولي بارگذاري و آناليز مي شود تا تا“ثير دقيق اين سيستم در ساختمان هاي چند طبقه مشاهده گردد .

واژه هاي كليدي : مسائل اقتصادي ، ديوار هاي سبك ، كنافkenaf2.jpg

١- مقدمه


كناف ، نام فاميل و نام يك گروه رسمي در ابعاد جهان ي مي باشد . كناف بر خلاف اندازه اش يك شركت خانوادگي است ،
به همين دليل به موفقيت حيرت انگيزي دست پيدا كرده است . از ويژگيهاي اين شركت مي توان به اين مسئله اشاره كرد كه
همه كارمندان آن در تصميم گيري مسائلي همچون ساخت نمونه ها ، جرا “ت به كار گيري عقايد جديد و موارد تازه ، سرمايه
گذاري و ...... به يك اندازه سهيم هستند .
ايجاد شد . امروزه پسران ( Karl and Dr. Alfons N. Knauf ) كناف براي اولين بار در سال ١٩٣٢ توسط برادران كناف
به طور مشترك مديريت كناف را به عهده دارند و اقدامات بزرگ و مهم گروه را به ( Baldwin and Nikolaus Knauf ) آنها
سمت موفقيت هدايت مي كنند .
از اولين و ابتدايي ترين كار هاي اين شركت – توليد گچ – همواره كناف با اين هدف پيش آمد كه به گرو هي جهاني با فعاليت
هاي گسترده تبديل شده و محصولات و توليدات خود را در زمينه هاي زير ارائه دهد :
،E-mail : Fa_Azadpour @ yahoo.com
مصالح و سيستم هاي گچي ساختماني و توليدات وابسته به آنها
- مصالح عايق رطوبت و حرارت

- سنگ آهك و توليدات آن

........ -


wall%20%282%29.gifwall%20%284%29.gifwall%20%2811%29.gifwall%20%288%29.gif
٢- سيستم هاي فولادي


كه از نوع مقاطع نورد شده سرد هستند براي ديوارهاي ( Steel Bulding Systems –SBS-) سيستم هاي فولادي كناف
باربر ، جدا كننده و سيستم هاي سقف بسيار مناسب مي باشند . مزيت آنها نسبت به مقاطع فولادي نورد شده گرم و بتن
مسلح ، سبكي و سرعت بالا مي با شد .
در زمان و دارايي صرفه جويي مي كند و اين مورد براي مباحث سرمايه گذاري بسيار مهم و مناسب است . SBS سيستم
باعث كاهش وزن كلي شده ، علاوه بر آن مانع از عبور و نفوذ آب و رطوبت مي گردد لذا در هزينه و زمان ساخت SBS
فونداسيون و اسكلت سازه صرفه جويي مي گردد .
مي تواند به عنوان ديوار هاي خارجي ، داخلي و سيستم هاي كف و سقف استفاده گردد . نصب سريع و ساده SBS سيستم
را براي مراحل تركيب و هرگونه تجديد مجدد آنها را فراهم مي سازد. ( M & E Services ) آن امكان استفاده از خدمات

در بعضي موارد سيستم سبك تنها گزينه براي كارهاي نوسازي ساختمان هايي كه قبلا“ ساخته شده اند مي باشد .


٣- خصوصيات انواع سيستم هاي پوششي كناف


هر يك از سيستم هاي پوششي كناف داراي مشخصات ويژه و خاص خود مي باشد كه در زير سعي شده است به اهم آنها
اشاره گردد .
الف-صفحات روكش دار گچي كنا ف در سيستم پوشش ديوار داخلي :
موارد استفاده : پوشاندن سطوح داخلي ديوارها و سقف ها اعم از آجري وبتوني
مزايا : استحكام و ثبات مناسب – نصب سريع و آسان بر خلاف سيستم هاي سنتي – امكان پوشش داكتهاي تا“ سيسات ،
كانالها ، لوله كشي و ...... –رنك آميزي و كاشي كاري بلا فاصله پس از نصب – قابليت نصب انواع عايق ها – مقاومت در برابر
آتش مستقيم تا ٢ ساعت
شامل قسمت هاي زير مي باشد : DIN استاندارد ها : سيستم هاي پوششي كناف ايران تحت استاندارد 18183
١٥ و ١٨ ميليمتر – پروفيل هاي افقي و عمودي با ضخامت ٠٦ ميليمتر به بالا – مصالح ، صفحات گجي با ضخامت ١٢,٥
نصب و درز گيري
ب- صفحات روكش دار گچي كنا ف درديوارهاي جدا كننده :
موارد استفاده : ساختمان هاي اداري – برج سازي و ساختمان هاي مسكوني – بيمارستان ها و كلينيك هاي تخصصي –
دفاتر- آزمايشگاه ها – كارخانه ها و لابراتوارهاي دارو سازي – رستوران ها و نمايشگاه ها – فرود گا ه ها – مدارس و آ مفي
تئاتر ها – ايستگاه هاي مترو
مزايا : مقاوم در برابر زلزله – كاهش وزن كلي ساختمان بر روي فونداسيون و سازه – اقتصادي بودن به دليل سبكي وزن
٢٥ - سرعت نصب و صرفه جويي مصالح - رنك آميزي و كاشي كاري بلا فاصله پس از نصب – سهولت -٣٥ Kg/m2
دسترسي به تا “سيسات به كمك دريجه هاي مخصوص – قابليت ترميم و تعويض – امك ان اتصال هر گونه تجهيزات در صورت
پيش بيني – عايق حرارتي ، صوتي و رطوبت - مقاومت در برابر آتش مستقيم تا ٢ ساعت
شامل قسمت هاي زير مي باشد : DIN استاندارد ها : سيستم هاي پوششي كناف ايران تحت استاندارد 18183
پروفيل هاي افقي و - DIN , ASTM , BS , ISO ١٥ و ١٨ ميليمتر مطابق استاندارد ، صفحات گجي با ضخامت ١٢,٥
عمودي با ضخامت ٠٦ ميليمتر - مصالح نصب و درز گيري
ج- صفحات روكش دار گچي كنا ف در سيستم هاي سقفي :
موارد استفاده : ساختمان هاي اداري – برج سازي و ساختمان هاي مسكوني – بيمارستان ها و كلينيك هاي تخصصي –
دفاتر- آزمايشگاه ها – كارخانه ها و لابراتوارهاي دارو سازي – رستوران ها و نمايشگاه ها – فرود گا ه ها – مدارس و آ مفي
تئاتر ها – ايستگاه هاي مترو
١٢,٥ -١٥ Kg/m مزايا : مقاوم در برابر زلزله – كاهش وزن به خصوص در مورد باز سازي – اقتصادي بودن به دليل سبكي 2
سرعت نص ب و صرفه جويي مصال ح – رنگ آميزي بلافاصله پس از نصب – سهولت دسترسي به تا “سيسات در سقف به كمك
سيستم هاي شبكه اي متحرك – قابليت ترميم و تعويض – عايق حرارتي ، صوتي و رطوبت - مقاومت در برابر آتش مستقيم تا
٢ ساعت
شامل قسمت هاي زير مي باشد : DIN استاندارد ها : سيستم هاي پوششي كناف ايران تحت استاندارد 18183
شبكه هاي گالوانيزه با - DIN , ASTM , BS , ISO صفحات گجي با ضخامت ١٢,٥ و ٩,٥ ميليمتر مطابق استاندارد
ضخامت ٠٦ ميليمتر - مصالح نصب و درز گيري
د – صفحات روكش دار گچي كنا ف ايران در سيستم هاي مقا وم در برابر آتش :
صفحات گچي مقاوم در برابر آتش كناف ايران با وجود سبكي وزن ، ار مصالح مناسب ساختماني مي باشند . در ساخت اين
مطابقت دارد . صفحات مقاوم در DIN صفحات ، فرمولاسيون خاصي از فايبر گلاس استفاده مي شود كه با استاندارد 18181
برابر آتش براي پوشش ستون ها ، تير ها و نيز براي محافظت كابل ها و كانال هاي تا“سيساتي و تهويه به كار مي روند و از ١ تا
٢ ساعت در مقابل آتش مستقيم مقاوم مي با شند .
ح- صفحات روكش دار گچي كنا ف ايران در سيستم هاي مقا وم در برابراشعه ايكس و رطوبت :
موارد استفاده : اتق هاي راديولوژي و جراحي – انستيتو هاي پژوهشي – آزمايشگاه ها
مزايا : امكان تبديل فضاهاي موجود به اتاق راديولوژي – امكان تركيب عايق صوتي و مقاوم در برابر آتش – مناسب با سيستم
هاي محافظ اشعه ايكس – نصب سريع و آسان – سبكي وزن
استاندارد ها : سيستم هاي محافظ اشعه ايكس كناف ايران تحت استاندارد هاي بين المللي شامل قسمتهاي زير مي باشد :
AIC ضخامت ١٢,٥ ميليمتر + ضخامت ورق سربي – عرض : ٤٠ سانتيمتر – كناره ها : لبه
صفحات مقاوم در برابر رطوبت كناف ايران كه با رنگ سبز مشخص مي شوند تا درجه حرارت ٥٠ درجه سانتي گراد و ررطوبت
نسبي ٩٠ % كارايي بسيار خوبي دارند . در ساخت اين صفحات از سيليكون و با فرمولاسيون خاص استفاده شده كه با استاندارد
هاي بين المللي مطابقت دارد .
صفحات مقاوم در برابر رطوبت در آشپزخانه ، سرويس ها و اماكني كه در آن رطوبت و آبريزي وجود دارد به كار مي رود و

نصب كاشي ، سراميك و سنگ بر روي آنها امكان پذير است.geymat.JPG
٤- تقسيم بندي سيستم هاي پوششي كناف


هر يك از سيستم هاي كناف ذكر شده در قسمتهاي قبل ، داراي تقسيم بندي ريزتري مي باشند و با توجه به ويژگي ها و
محدوديت هاي موجود – كه به طور كامل در بروشورها ي ارائه شده كناف ارائه گرديده ا ند – در موارد متعددي قابل استفاده
مي باشند .
الف – سيستم هاي پوششي ديوار كناف ايران
W ١- سيستم پوششي ديوار كناف ايران با صفحات روكش دار گچي 611
W ٢- سيستم پوششي ديوار كناف ايران با صفحات روكش دار گچي با لايه پشم سنگ 624
W ٣- سيستم پوششي ديوار كناف ايران با صفحات روكش دار گچي با لايه فوم پلي استايرين 631
W ٤- صفحات روكش دار گچي فارسي بر شده كناف ايران 612
W ٥- ديوار پوششي كناف ايران با زير سازي پروفيل گالوانيزه نصب شده رئي ديوار ماسونري 623
٦- ديوار پوششي كناف ايران با استاد و رانر گالوانيزه
W ٦ – تك لايه 625 -١
W ٦ – دو لايه 626 -٢
ب- سقف كاذب گچي روكش دار كناف ايران
click ١- اجرا به صورت قرار گيري در شبكه هاي گالوانيزه
D112 ( A ٢- نصب شده روي زير سازي گالوانيزه ( تيپ
D112 ( B ٣- نصب شده روي زير سازي گالوانيزه ( تيپ
ج- ديوار هاي كناف ايران با پروفيل گالوانيزه
W ١- ديوار كناف ايران با پروفيل گالوانيزه – ديوار تك لايه با يك استاد 111
W ٢- ديوار كناف ايران با پروفيل گالوانيزه – ديوار دو لايه با يك استاد 112
W ٣- ديوار كناف ايران با پروفيل گالوانيزه – ديوار دو لايه با دو استاد موازي 115

W ٤- ديوار تا“سيساتي كناف ايران – دو لايه با دو استاد موازي 116


٥-خلاصه بررسي هاي انجام شده


در مرحله بررسي اين سيستم ، دو ساختمان پنج و شش طبقه مورد نظر قرار گرفت . البته قابل ذكر است كه در اين بررسي
تنها ت ا“ثير تيغه ها به صور ت كناف در نطر گرفته شده است ، چرا كه ديوارهاي پيراموني نقش بسيار عمده اي از جمله حفاظت
كلي سازه را در بر داشته و علاوه بر آن در ساختمان هاي معمولي چنين به نظر مي رسد كه كار فرما تمايل چنداني به استفاده
از سيستم كناف ندارد .

همان طور كه ميدانيم تيغه ها با ديوار كناف تك لايه با وزن تقريبي با Kg/m ٢٥ جايگزين گرديده اند .  استاد -

: در كف هايي كه بار زنده آنها ار ٥٠٠ كيلوگرم بر مترمربع كمتر است، بار معادل گسترده نطير تيغه ها نبايد كمتر از
١٠٠ كيلوگرم بر مترمربع در نطر گرفته شود . در ساختمان هاي ي كه از تيغه هاي سبك نظير ديوارهاي ساندويچي استفاده مي
شود، اين بار حداقل را مي توان به ٥٠ كيلوگرم بر مترمربع كاهش داد . مشروط بر آن كه وزن يك متر مربع تيغه ها به اضافه
( - ملحقات آنها از ٤٠ كيلوگرم بر مترمربع تجاوز نكند. ( آيين نامه حداقل بار وارده بر ساختمانها و ابنيه فني - ٥١٩
مشاهده مي شود كه اولين تا “ ثير ديوار هاي كناف در بار معادل تيغه ها گذارده مي شود ، به اين ترتيب كه بار معادل تيغه
ها براي يك ساختمان معمولي تا حدود ٥٠ كيلوگرم بر مترمربع كاهش مي يابد .
٩٩٥ بدون هيچ پيچيدگي خاصي در پلان با سيستم ديوار هاي m يك ساختمان پنج طبقه با سطح زير بناي تقريبي 2
و CPE براي ستون ، 18 IPE آناليز گرديده ، نتايج حاصل از آناليز فوق شامل 18 - Sap معمولي- با استفاده از نرم افزار 2000
٤٥,١٥ ton براي تيربا اتصالات مفصلي مي باشد. وزن كل فولاد هاي مصرفي در اين سيستم – بدون اتصالات – حدود IPE18
براورد گرديد. در مرحله بعد تيغه هاي كناف طبق توضيحات ارائه شده قبلي، جايگزين و مدل مجددا“ آناليز مي گردد. مشاهده
كاهش پيدا كرده است . وزن كل فولاد هاي مصرفي در اين حالت حدود IPE به 16 IPE مي شود كه بعضا“ نمره ستونها از 18
٤٣,٥٠ ملاحظه گرديد. ton
١٢٠٠ آناليز گرديد كه نتايج آناليز به طور m به عنوان مورد بعدي ، يك ساختمان شش طبقه با سطح زير بناي تقريبي 2
و ...... براي تير تشخيص داده شد . وزن كل فولاد IPE20 ، IPE18 ، CPE براي ستون ، و نيز 18 IPE و 20 IPE كلي شامل 18
٥٥,٥٠ براورد گرديد . البته قابل ذكر است كه نوع اتصالات در اين ton هاي مصرفي در اين سيستم – بدون اتصالات – حدود
مدل هم به صورت مفصلي در نظر گرفته شده است . مجددا“ ، در مدل فوق تيغه هاي كناف جايگزين و آناليز گرديد . نتيجه
٥٣ ton “ حاصله به صورت كاهش نمره پروفيل تير و ستونها مشاهده گرديد. وزن كل فولادهاي مصرفي در اين حالت تقريبا
براورد شده است.
در مورد تجزيه و تحليل مسئله اقتصادي : اگر چه با كاهش يك نمره در پروفيل، قيمت تا حدود قابل ملاحظه اي كاهش
پيدا مي كند ؛ بايستي توجه داشت كه ميزان ورقهاي اضافه شده و هزينه جوشكاري آنه ا به هزينه كل اضافه مي گردد . استفاده
از تيغه هاي كناف نيز هزينه افزوده ديگري به دنبال دارد ، شركت كناف در بروشور هايي هزينه جزييات نصب را ارائه كرده
است
كه با يك متره دقيق مي توان هزينه كلي اجراي تيغه كناف را براورد كرد . البته اين مسئله بايستي به طور دقي ق بررسي گردد،
كه هزينه هاي افزوده شده فوق تا چه حد كاهش قيمت ناشي از تغيير شماره پروفيل را جبران مي كند . به عبارت ديگر آيا

استفاده از تيغه كناف از نظر اقتصادي هم به صرفه است يا نه ؟؟؟؟


٦- نتيجه گيري


اگر چه استفاده از سيستم كناف باعث سبكي وزن مي گردد ولي اين كاهش وزن براي ساختمانهاي معمولي – حدود پنج،
شش طبقه – چشمگير نبوده ضمن اينكه به نظر ميرسد هزينه افزوده ناشي از اين سيستم بيش از كاهش هزينه ناشي از
سبكي وزن باشد. لذا استفاده از سيستم فوق در ساختمان هاي معمول توصيه نمي گردد.
با اين وجود، به هي چ وجه نمي توان منكر مزيت هاي بسيار سيستم كناف شد و بايستي توجه گردد كه مسلما “ سيستم
فوق در ساختمانهاي با ارتفاع زياد كه وزن سازه نقش كليدي دارد، مي تواند به عنوان كمك شاياني مورد توجه قرار گيرد.
٧- فهرست مراجع
( - آئين نامه حداقل بار وارده بر ساختمانها و ابنيه فني ( تجديد نظر در استاندارد ٥١٩
- بروشور هاي ارائه شده توسط شركت كناف


مطالب مشابه :


اجرای طرح در دیوار

کناف ایران (جهانی) - اجرای طرح در دیوار - - کناف ایران (جهانی)
کناف طرح وسط

سقف کاذب قم - کناف طرح وسط - کناف - شبکه - درای وال - pcv طراحی و اجرا سقف و دیوار کاذب کناف قم
بررسي سيستم هاي Drywall (دیوار کناف)

گروه مهندسین طرح آرا - بررسي سيستم هاي Drywall (دیوار کناف) - طراحی داخلی و نمای ساختمان 3d سقف
دیوار های جدا کنندن کناف

گروه مهندسین طرح آرا - دیوار های جدا کنندن کناف - طراحی داخلی و نمای ساختمان 3d سقف کاذب کناف
درباره کناف

کناف و رابیتس داراب - درباره کناف - اجرای طرح کناف و رابیتس (راویز) در شهرستان داراب - کناف و
چگونه دیوار کناف را برای بار های کنسولی تقویت کنیم؟

کناف - چگونه دیوار سازه های دیوار ، همچنین تعداد لایه های پانل، اطلاع لازم را به مجری طرح
اجرای انواع دیوار، دکور، سقف کاذب (کناف)

کناف بندرانزلی (کناف) - اجرای انواع دیوار،دکور اجرای انواع سقفهای ساده و طرح دار جهت
طرح کناف،کناف،عکس کناف،آلبوم کناف

کناف کاری اصفهان / کناف چیست -کناف سقف - - طرح کناف،کناف،عکس کناف،آلبوم کناف - مطلب وبلاگ شامل
دکور آرایشگاه

دکوراسیون کناف و ام دی اف مجلل مشهد - دکور آرایشگاه - ارائه دهنده جدیدترین طرح های دکوراتیو
مدل تخت خواب

دکوراسیون کناف و ام دی اف مجلل مشهد - مدل تخت خواب - ارائه دهنده جدیدترین طرح های دکوراتیو
برچسب :