مشهدبه اردبيل مسيراول 1320 كيلومتر، مسير دوم 1492كيلومتر،تا شهر سرعين 1354 كيلومتر

مسیر پیشنهادی اول:ازمشهدمقدس به اردبيل۱۳۲۰ كيلومتر 

مسير يابي :مشهدمقدس، چناران،قوچان،فاروج،شيروان،بجنورد،آشخانه، چمن بيد،تنگراه ، كاليگش ،مينودشت ، آزادشهر،دلند،خانبين، علي آباد، فاضل آباد،گرگان، كردكوي، بندر گز،گلوگاه، بهشهر،رستمكلاه،نكا،سورك، اول كمر بندي ساري، انتهاي كمر بندي ساري، قائم شهر،بابل، بابلسر،فريدونكار، محمود آباد، نور، رويان، سيسنگان، نوشهر ، چالوس،نمك آبرود،عباس آباد، تنكابن، رامسر ،چابكسر ،كلاچاي ، رودسر ،لنگرود ،لاهيجان ،آستانه اشرفيه ،كوچصفهان،رشت،بندر انزلي،رضوان شهر، پره سر، اسالم ، تالش ، ليسار، حويق ،لوندويل، آستارا، نمين، اردبيل.

مشهد به چناران:

از ميدان قائم مشهد مقدس تاچناران ۵۰ كيلومتر است و فاصله چناران تا اردبيل۱۲۷۰كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

چناران به قوچان:

از چناران تا قوچان ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا مشهد مقدس ۱۲۵كيلومتر است و فاصله قوچان تا اردبيل۱۱۹۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به فاروج:

از قوچان تا فاروج ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است و فاصله فاروج تا اردبيل۱۱۶۳كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

فاروج به شيروان:

از فاروج تا ميدان اول شيروان(ميدان معلم) ۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸ كيلومتر است و فاصله شيروان تا اردبيل۱۱۳۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

شيروان به بجنورد:

ازشیروان تا میدان خرمشهر بجنورد ۶۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱ کیلومتر است  وفاصله بجنورد تا اردبيل ۱۰۶۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بجنورد به آشخانه :

ازمیدان خرمشهر بجنورد تا آشخانه ۴۵ کیلومتر است كه در نتیجه فاصله آشخانه تا مشهد مقدس۲۹۶ کیلومتر است و فاصله آشخانه تا اردبيل۱۰۲۴کیلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي و در حال تبديل به بزرگراه)

آشخانه به چمن بيد:

از آشخانه تا چمن بيد ۳۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چمن بيد تا مشهد مقدس ۳۳۵ كيلومتر است و فاصله چمن بيد تا اردبيل ۹۸۵ كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چمن بيد به تنگراه:

از چمن بيد تا تنگراه ۸۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵ كيلومتر است و فاصله تنگراه تا اردبيل۹۰۵كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

تنگراه به کالیگش :

از تنگراه تا كاليگش ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاليگش تا مشهد مقدس ۴۵۰ كيلومتر است و فاصله كاليگش تا اردبيل ۸۷۰كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

كاليگش به مينودشت:

ازكاليگش تا مينودشت ۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مينودشت از مشهد مقدس ۴۵۹ كيلومتر است و فاصله مينودشت تا اردبيل۸۶۱كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مينودشت به آزاد شهر:

از مينودشت تا آزاد شهر۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴ كيلومتر است و فاصله آزاد شهر تا اردبيل۸۳۶كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آزاد شهر به دلند:

از آزاد شهر به دلند ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷ كيلومتر است و فاصله دلند تا اردبيل۸۲۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

دلند به خانبين:

از دلند تا خانبين ۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله خانبين تا مشهد مقدس۵۰۳ كيلومتر است وفاصله خانبين تا اردبيل۸۱۷ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

خانبين به علي آباد:

از خانبين تا علي آباد ۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا مشهد مقدس ۵۱۹ كيلومتر است و فاصله علي آباد تا اردبيل ۸۰۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

علي آباد به فاضل آباد:

از علي آباد تا فاضل آباد ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس۵۳۰ كيلومتر است و فاصله فاضل آباد تا اردبيل ۷۹۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

فاضل آباد به گرگان :

از فاضل آباد تا مركز شهرگرگان ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰ كيلومتر است و فاصله گرگان تا اردبيل۷۶۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گرگان به كرد كوي :

از گرگان تا كرد كوي ۳۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرد كوي تا مشهد مقدس۵۹۰ كيلومتر است و فاصله كرد كوي تا اردبيل۷۳۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كرد كوي به بندر گز:

از كرد كوي تا اول جاده بندر گز ۱۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر گز تا مشهد مقدس ۶۰۵ كيلومتر است و فاصله بندر گز تا اردبيل ۷۱۵ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بندر گز به گلوگاه:

از بندرگز تا گلوگاه  ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گلوگاه تامشهد مقدس۶۱۸ كيلومتر است و فاصله گلوگاه تا اردبيل۷۰۲ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گلوگاه به بهشهر:

از گلوگاه تا بهشهر ۲۵ كيلومتر است كه درنتيجه فاصله بهشهر تا مشهد مقدس۶۴۳ كيلومتر است و فاصله بهشهر تا اردبيل۶۷۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بهشهر به رستمكلاه:

از بهشهر به رستمكلاه ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رستمكلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳ كيلومتر است و فاصله رستمكلاه تا اردبيل۶۶۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رستمكلاه به نكا:

از رستمكلاه به نكا ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نكا تا مشهد مقدس ۶۶۵ كيلومتر است و فاصله نكا تا اردبيل ۶۵۵ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نكا به سورك:

از نكا تا سورك۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سورك تا مشهد مقدس ۶۷۶ كيلومتر است و فاصله سورك تا اردبيل ۶۴۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سورك به اول كمر بندي ساري:

از سورك تا ميدان هلال احمر ساري ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ساري تا مشهد مقدس ۶۸۹ كيلومتر است و فاصله ساري تا اردبيل۶۳۱ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

اول كمر بندي ساري به انتهاي كمر بندي ساري:

از اول كمر بندي ساري( ميدان هلال احمر) تاانتهاي كمر بندي ساري( ميدان امام)۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انتهاي كمربندي ساري( ميدان امام) تا مشهد مقدس ۶۹۷ كيلومتر است و فاصله اين قسمت تا اردبيل ۶۲۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

انتهاي كمر بندي ساري به قائم شهر :

ازانتهاي كمر بندي ساري تا ميدان ساعت قائم شهر ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائم شهر تا مشهد مقدس۷۱۶ كيلومتر است و فاصله قائم شهر تا اردبيل۶۰۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

قائم شهر به بابل:

از ميدان ساعت قائم شهرتا بابل ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابل تا مشهد مقدس۷۳۴ كيلومتر است و فاصله بابل تا اردبيل ۵۸۶ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بابل به بابلسر:

ازبابل تا ميدان بسيج بابلسر ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابلسر تا مشهد مقدس ۷۵۳ كيلومتر است و فاصله بابلسر تا اردبيل ۵۶۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بابلسر به فريدونكار:

از بابلسر تا فريدونكار ۱۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فريدونكار تا مشهد مقدس ۷۶۴ كيلومتر است و فاصله فريدونكار تا اردبيل ۵۵۶ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

فريدونكار به محمود آباد:

از فريدونكار تا محمود آباد ۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله محمود آباد تا مشهد مقدس ۷۸۹ كيلومتر است و فاصله محمود آباد تا اردبيل ۵۳۱ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

محمود آباد به نور:

از محمود آباد تا نور ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نور تا مشهد مقدس۸۱۱ كيلومتر است و فاصله نور تا اردبيل۵۰۹ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نور به رويان:

از نور تا رويان ۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رويان تا مشهد مقدس ۸۱۷ كيلومتر است و فاصله رويان تا اردبيل۵۰۳ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رويان به سيسنگان :

از رويان تا سيسنگان ۱۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سيسنگان تا مشهد مقدس ۸۲۹ كيلومتر است و فاصله سيسنگان تا اردبيل ۴۹۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سيسنگان به نوشهر :

از سيسنگان تا نوشهر ۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوشهر تا مشهد مقدس ۸۶۰ كيلومتر است و فاصله نوشهر تا اردبيل۴۶۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نوشهر به چالوس :

از نوشهر به چالوس ۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چالوس تا مشهد مقدس ۸۶۸ كيلومتر است و فاصله چالوس تا اردبيل۴۵۲ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

چالوس تا نمك آبرود:

از چالوس تا نمك آبرود ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمك آبرود تا مشهد مقدس ۸۸۱ كيلومتر است و فاصله نمك آبرود تا اردبيل۴۳۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نمك آبرود به عباس آباد:

از نمك آبرود تا عباس آباد ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله عباس آباد تا مشهد مقدس ۹۰۰ كيلومتر است و فاصله عباس آباد تا اردبيل۴۲۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

عباس آباد به تنكابن:

از عباس آباد تا تنكابن ۲۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنكابن از مشهد مقدس ۹۲۲ كيلومتر است و فاصله تنكابن از اردبيل ۳۹۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

تنكابن به رامسر :

از تنكابن تا رامسر۲۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رامسر تا مشهد مقدس ۹۴۵ كيلومتر است  و فاصله رامسر تا اردبيل  ۳۷۵ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رامسر به چابكسر :

از رامسر تا چابكسر ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چابكسر تا مشهد مقدس ۹۵۸ كيلومتر است و فاصله چابكسر تا اردبيل ۳۶۲ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

چابكسر به كلاچاي:

از چابكسر تا كلاچاي ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كلاچاي تا مشهد مقدس ۹۷۷ كيلومتر است و فاصله كلاچاي تا اردبيل ۳۴۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كلاچاي به رودسر:

ازکلاچای تا رود سر۱۳ کیلومتر است که در نتیجه فاصله رودسر تا مشهد مقدس ۹۹۰ کیلومتر است و فاصله رودسر تا اردبيل۳۳۰کیلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رود سر به لنگرود:

از رود سر تا لنگرود ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لنگرود تا مشهد مقدس۱۰۰۳ كيلومنر است و فاصله لنگرود تا اردبيل ۳۱۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لنگرود به لاهيجان :

از لنگرود تا لاهيجان ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لاهيجان تا مشهد مقدس ۱۰۱۷ كيلومتر است و فاصله لاهيجان تا اردبيل ۳۰۳ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لاهيجان به آستانه اشرفيه:

از لاهيجان تا آستانه اشرفيه ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستانه اشرفيه تا مشهد مقدس ۱۰۲۷ كيلومتر است و فاصله آستانه اشرفيه تا اردبيل ۲۹۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

آستان اشرفيه به كوچصفهان:

از آستانه اشرفيه تا كوچصفهان ۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوچصفهان تا مشهد مقدس ۱۰۴۳ كيلومتر است و فاصله كوچصفهان تا اردبيل ۲۷۷ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كوچصفهان به رشت :

از كوچصفهان تا ميدان جانبازان رشت ۱۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رشت تا مشهد مقدس ۱۰۵۷كيلومتر است. و فاصله رشت تا اردبيل ۲۶۳ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

رشت به بندر انزلي:

از رشت تا بندر انزلي ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر انزلي تا مشهد مقدس ۱۰۹۲ كيلومتر است و فاصله بندر انزلي تا اردبيل  ۲۲۸ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بندر انزلي به رضوان شهر:

از بندر انزلي تا رضوان شهر ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رضوان شهر تا مشهد مقدس ۱۱۲۷ كيلومتر است و فاصله رضوان شهر تا اردبيل ۱۹۳كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

رضوان شهر به پره سر:

از رضوان شهر تا پره سر ۱۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله پره سر تا مشهد مقدس۱۱۴۲ كيلومتر است و فاصله پره سر تا اردبيل ۱۷۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

پره سر به اسالم:

از پره سر تا اسالم ۱۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسالم تا مشهد مقدس ۱۱۵۸ كيلومتر است و فاصله اسالم تا اردبيل ۱۶۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

اسالم به تالش :

از اسالم تا تالش ۱۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تالش تا مشهد مقدس ۱۱۶۸ كيلومتر است و فاصله تالش تا اردبيل ۱۵۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

تالش به ليسار :

از تالش تا لیسار ۱۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله لیسار تا مشهد مقدس ۱۱۸۷ کیلومتر است و فاصله لیسار تا اردبیل ۱۳۳کیلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

ليسار به حويق:

از ليسار تا حويق ۲۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حويق تا مشهد مقدس ۱۲۰۸ كيلومتر است و فاصله حويق تا اردبيل ۱۱۲كيلومتر است.(جاده بصورت دو طرفه اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

حويق به لوندويل:

از حويق تا لوندويل ۱۹ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لوندويل تا مشهد مقدس ۱۲۲۷ كيلومتر است و فاصله لوندويل تا اردبيل ۹۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لوندويل به آستارا:

از لوندويل تا آستارا ۱۳ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستارا تا مشهد مقدس ۱۲۴۰ كيلومتر است و فاصله آستارا تا اردبيل ۸۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

آستارا به نمين :

از آستارا تا نمين ۵۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمين تا مشهد مقدس ۱۲۹۶ كيلومتر است و فاصله نمين تا اردبيل ۲۴ كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

نمين به اردبيل :

از نمين تا  ميدان علي سرباز اردبيل ۲۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اردبيل تا مشهد مقدس ۱۳۲۰ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

در اينجا شايسته است مسير اردبيل تا سرعين را كه ۳۴ كيلومتر است رادر ادامه مسير يابي نمايم، براي هموطناني كه مي خواهند  به سرعين بروند يا از سرعين به مشهد مقدس مشرف شوند.

از ميدان علي سرباز اردبيل به ميدان بسيج( كمر بندي اردبيل):  از میدان علی سرباز اردبیل تا میدان بسیج اردبیل ۹ کیلومتر است که در نتیجه فاصله میدان بسیج اردبیل تا مشهد مقدس ۱۳۲۹ کیلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

از ميدان بسيج اردبيل تا سرعين :ازاردبيل تا سرعين ۲۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سرعين تا مشهد مقدس ۱۳۵۴ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

مسیر پیشنهادی اول:از اردبيل به مشهد۱۳۲۰ كيلومتر

مسير يابي :اردبيل، نمين،آستارا،لونديل،حويق،ليسار،تالش،اسالم،پره سر،رضوان شهر،بندر انزلي ،رشت ، كوچصفهان،آستانه اشرفيه،لاهيجان،لنگرود،رودسر،كلاچاي،چابكسر،رامسر،تنكابن،عباس آباد،نمك آبرود، چالوس، نوشهر،سيسنگان، رويان،نور،محمود آباد،فريدونكار،بابلسر،بابل،قائم شهر،اول كمر بندي ساري،انتهاي كمر بندي ساري،سورك،نكا،رستمكلاه،بهشهر،گلوگاه،بندر گز،كردكوي،گرگان،فاضل آباد،علي آباد، خانبين، دلند ، آزادشهر ،مينودشت ،كاليگش، تنگراه،چمن بيد،آشخانه،بجنورد،شيروان،فاروج، قوچان، مشهدمقدس.

اردبيل به نمين:

از اردبيل تا نمين ۲۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمين تا اردبيل ۲۴كيلومتر است و فاصله نمين تا مشهد مقدس ۱۲۹۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نمين به آستارا :

از نمين تا آستارا ۵۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستارا تا اردبيل۸۰ كيلومتراست و فاصله آستارا تا مشهد مقدس ۱۲۴۰كيلومتر است .( جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آستارا به لونديل:

از آستارا تا لونديل ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لونديل تا اردبيل ۹۳كيلومتر است و فاصله لونديل تا مشهد مقدس ۱۲۲۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لونديل به حويق:

از لونديل تا حويق ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله حويق تا اردبيل ۱۱۲كيلومتر است و فاصله حويق تا مشهد مقدس ۱۲۰۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

حويق به ليسار:

از حويق تا ليسار ۲۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله  ليسار تا اردبيل ۱۳۳كيلومتر است و فاصله ليسار تا مشهد مقدس ۱۱۸۷كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرف اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

ليسار به تالش:

از ليسار تا تالش ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تالش تا اردبيل ۱۵۲كيلومتر است و فاصله تالش تا مشهد مقدس ۱۱۶۸كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرف اصلي در حال تبديل به بزرگراه)

تالش به اسالم:

از تالش تا اسالم ۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اسالم تا اردبيل ۱۶۲كيلومتر است و فاصله اسالم تا مشهد مقدس ۱۱۵۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

اسالم به پره سر:

از اسالم به پره سر ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله پره سر تا اردبيل ۱۷۸كيلومتر است و فاصله پره سر تا مشهد مقدس ۱۱۴۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

پره سر به رضوان شهر :

از پره سر تا رضوان شهر ۱۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رضوان شهر تا اردبيل ۱۹۳كيلومتر است و فاصله رضوان شهر تا مشهد مقدس ۱۱۲۷كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

رضوان شهر به بندر انزلي:

از رضوان شهر تا بندر انزلي ۳۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بندر انزلي تا اردبيل ۲۲۸كيلومتر است و فاصله بندر انزلي تا مشهد مقدس ۱۰۹۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بندر انزلي به رشت :

از بندر انزلي تا رشت ۳۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رشت تا اردبيل ۲۶۳كيلومتر است و فاصله رشت تا مشهد مقدس ۱۰۵۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رشت  به كوچصفهان :

از رشت تا كوچصفهان ۱۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كوچصفهان تا اردبيل ۲۷۷كيلومتر است و فاصله كوچصفهان تا مشهد مقدس ۱۰۴۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كوچصفهان به آستانه اشرفيه:

از كوچصفهان تا آستانه اشرفيه ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آستانه اشرفيه تا اردبيل ۲۹۳كيلومتر است و فاصله آستانه اشرفيه تا مشهد مقدس ۱۰۲۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

آستانه اشرفيه به لاهيجان :

از آستانه اشرفيه تا لاهيجان ۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لاهيجان تا اردبيل ۳۰۳كيلومتر است و فاصله لاهيجان تا مشهد مقدس ۱۰۱۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لاهيجان به لنگرود:

ازلاهيجان تا لنگرود ۱۴كيلومتر است كه در نتيجه فاصله لنگرود تا راردبيل ۳۱۷كيلومتر است و فاصله لنگرود تا مشهد مقدس ۱۰۰۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

لنگرود به رود سر:

ازلنگرود تا رود سر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رودسر تا اردبيل ۳۳۰كيلومتر است و فاصله رودسر تا مشهد مقدس ۹۹۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رود سر به كلاچاي:

ازرودسر تا كلاچاي ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كلاچاي تا اردبيل ۳۴۳كيلومتر است و فاصله كلاچاي تا مشهد مقدس ۹۷۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كلاچاي به چابكسر:

از كلاچاي تا چابكسر ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چابكسر تا اردبيل۳۶۲كيلومتر است و فاصله چابكسر تا مشهد مقدس ۹۵۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

چابكسر يه رامسر:

از چابكسر تا رامسر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رامسر تا اردبيل۳۷۵كيلومتر است و فاصله رامسر تا مشهد مقدس ۹۴۵كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رامسر به تنكابن:

از رامسر تا تنكابن ۲۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنكابن تا اردبيل۳۹۸كيلومتر است و فاصله تنكابن تا مشهد مقدس ۹۲۲كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

تنكابن به عباس آباد:

از تنكابن تا عباس آباد ۲۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله عباس آباد تا اردبيل۴۲۰كيلومتر است و فاصله عباس آباد تا مشهد مقدس ۹۰۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

عباس آباد به نمك آبرود :

ازعباس آباد تا نمك آبرود ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نمك آبرود تا اردبيل۴۳۹كيلومتر است و فاصله نمك آبرود تا مشهد مقدس ۸۸۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نمك آبرود به چالوس:

از نمك آبرود تا چالوس ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چالوس تا اردبيل۴۵۲كيلومتر است و فاصله چالوس تا مشهد مقدس ۸۶۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

چالوس به نوشهر :

ازچالوس تا نوشهر ۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نوشهر تا اردبيل۴۶۰كيلومتر است و فاصله نوشهر تا مشهد مقدس ۸۶۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نوشهر به سيسنگان:

از نوشهر تا سيسنگان ۳۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله  سيسنگان تا اردبيل۴۹۱كيلومتر است و فاصله سيسنگان تا مشهد مقدس ۸۲۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

سيسنگان به رويان:

از سيسنگان تا رويان ۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رويان تا اردبيل۵۰۳كيلومتر است و فاصله  رويان تا مشهد مقدس ۸۱۷كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

رويان به نور:

از رويان تا نور ۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نور تا اردبيل۵۰۹كيلومتر است و فاصله نور تا مشهد مقدس ۸۱۱كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

نور به محمود آباد:

از نور تا محمود آباد ۲۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله محمود آباد تا اردبيل۵۳۱كيلومتر است و فاصله محمود آباد تا مشهد مقدس ۷۸۹كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

محمود آباد به فريدونكار:

ازمحمود آباد تا فريدونكار ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فريدونكار تا اردبيل۵۵۶كيلومتر است و فاصله فريدونكار تا مشهد مقدس ۷۶۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

فريدونكار به بابلسر:

از فريدنكار تا بابلسر ۱۱كيلومتر است كه درنتيجه فاصله بابلسر تا اردبيل۵۶۷كيلومتر است و فاصله بابلسر تا مشهد مقدس ۷۵۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بابلسر به بابل:

از بابلسر تا بابل ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بابل تا اردبيل۵۸۶كيلومتر است و فاصله بابل تا مشهد مقدس ۷۳۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بابل به قائم شهر:

ازبابل به ميدان ساعت قائم شهر ۱۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قائم شهر تا اردبيل۶۰۴كيلومتر است و فاصله قائم شهر تا مشهد مقدس ۷۱۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

قائم شهر به اول كمر بندي ساري:

از فائم شهر تا اول كمر بندي ساري ۱۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول كمر بندي ساري تا اردبيل۶۲۳كيلومتر است و فاصله اول كمر بندي ساري تا مشهد مقدس ۶۹۷كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

اول كمر بندي ساري به انتهاي كمر بندي ساري:

از اول كمر بندي ساري تا انتهاي كمر بندي ساري ۸كيلومتر است كه در نتيجه فاصله انتهاي كمربندي ساري تا اردبيل۶۳۱كيلومتر است و فاصله انتهاي كمر بندي ساري تا مشهد مقدس ۶۸۹كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

انتهاي كمر بندي ساري به سورك:

ازانتهاي كمر بندي ساري( ميدان هلال احمرساري) تا سورك ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سورك تا اردبيل۶۴۴كيلومتر است و فاصله سورك تا مشهد مقدس ۶۷۶كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

سورك به نكا:

ازسورك تا نكا ۱۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله نكا تا اردبيل۶۵۵كيلومتر است و فاصله نكا تا مشهد مقدس ۶۶۵كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

نكا به رستمكلاه:

ازنكا تا رستمكلاه ۱۲كيلومتر است كه در نتيجه فاصله رستمكلاه تا اردبيل۶۶۷كيلومتر است و فاصله رستمكلاه تا مشهد مقدس ۶۵۳كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

رستمكلاه به بهشهر:

ازرستمكلاه تا بهشهر ۱۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله بهشهر تا اردبيل۶۷۷كيلومتر است و فاصله بهشهر تا مشهد مقدس ۶۴۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

بهشهر به گلوگاه:

ازبهشهر تا گلوگاه ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گلوگاه تا اردبيل۷۰۲كيلومتر است و فاصله گلوگاه تا مشهد مقدس ۶۱۸كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

گلوگاه به بندر گز:

ازگلوگاه تا بندر گز ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اول جاده بندر گز تا اردبيل۷۱۵كيلومتر است و فاصله بندر گز تا مشهد مقدس ۶۰۵كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

بندر گز به كرد كوي:

ازاول جاده بندر گز تا كرد كوي ۱۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرد كوي تا اردبيل۷۳۰كيلومتر است و فاصله كرد كوي تا مشهد مقدس ۵۹۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

كرد كوي به گرگان:

ازكرد كوي تامركز شهر  گرگان ۳۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله گرگان تا اردبيل۷۶۰كيلومتر است و فاصله گرگان تا مشهد مقدس ۵۶۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

  گرگان به فاضل آباد:

از مركز شهر گرگان تا فاضل آباد۳۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاضل آباد تا اردبيل۷۹۰كيلومتر است و فاصله فاضل آباد تا مشهد مقدس ۵۳۰كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

فاضل آباد به علي آباد :

از فاضل آباد تا علي آباد ۱۱كيلومتر است كه در نتيجه فاصله علي آباد تا اردبيل۸۰۱كيلومتر است و فاصله علي آباد تا مشهد مقدس ۵۱۹كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

علي آباد به خانبين:

ازعلي آباد تا خانبين ۱۶كيلومتر است كه در نتيجه  فاصله خانبين تا اردبيل۸۱۷كيلومتراست و فاصله خانبين تا مشهد مقدس ۵۰۳كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

خانبين به دلند:

از خانبين تا دلند ۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله دلند تا اردبيل۸۲۳كيلومتراست و فاصله دلند تا مشهد مقدس ۴۹۷كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

دلند به آزاد شهر :

از دلند تا آزاد شهر ۱۳كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آزاد شهر تا اردبيل۸۳۶كيلومتراست و فاصله آزاد شهر تا مشهد مقدس ۴۸۴كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

آزاد شهر به مينودشت:

ازآزاد شهر تا مينودشت ۲۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مينودشت تااردبيل ۸۶۱كيلومتر است و فاصله مينودشت تا مشهد مقدس ۴۵۹كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي)

مينودشت به كاليگش:

ازمينودشت تا كاليگش ۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كاليگش تا اردبيل۸۷۰كيلومتر است و فاصله كاليگش تا مشهد مقدس ۴۵۰كيلومتر است . (جاده بصورت دو طرفه اصلي)

كاليگش به تنگراه:

ازكاليگش تا تنگراه ۳۵كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تنگراه تا اردبيل۹۰۵كيلومتراست و فاصله تنگراه تا مشهد مقدس ۴۱۵كيلومتر است . (جاده بصورت دو طرفه اصلي)

تنگراه به چمن بيد :

از تنگراه تا چمن بيد ۸۰كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چمن بيد تا اردبيل۹۸۵كيلومتر است و فاصله چمن بيد تا مشهد مقدس ۳۳۵كيلومتر است . (جاده بصورت دو طرفه اصلي)

چمن بيد به آشخانه:

از چمن بيد تا آشخانه ۳۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آشخانه تا اردبيل۱۰۲۴كيلومتراست و فاصله آشخانه تا مشهد مقدس ۲۹۶كيلومتر است . (جاده بصورت دو طرفه اصلي)

آشخانه به بجنورد:

ازآشخانه تا ميدان خرمشهر بجنورد ۴۵كيلومتر است كه در نتيجه از بجنورد تا اردبيل۱۰۶۹كيلومتر است و فاصله بجنورد تا مشهد مقدس ۲۵۱كيلومتر است .(جاده بصورت دو طرفه اصلي درحال تبديل شدن به بزگراه)

بجنورد به شيروان :

از ميدان خرمشهر بجنورد تاشيروان ۶۳ كيلومتراست و فاصله شيروان تا اردبيل۱۱۳۲كيلومتراست و فاصله شيروان تا مشهد مقدس ۱۸۸كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

شيروان به فاروج:

ازميدان اول شيروان(ميدان معلم) تا فاروج۳۱ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فاروج تا اردبيل۱۱۶۳كيلومتر است و فاصله فاروج تا مشهد مقدس۱۵۷ كيلومتر است. (جاده بصورت بزرگراه)

 فاروج به قوچان:

از فاروج تاقوچان ۳۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قوچان تا اردبيل۱۱۹۵كيلومتراست و فاصله قوچان تا مشهد مقدس۱۲۵ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

قوچان به چناران:

ازقوچان به چناران ۷۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله چناران تا اردبيل۱۲۷۰كيلومتراست وفاصله چناران تا مشهد مقدس ۵۰ كيلومتر است. (جاده بصورت بزرگراه)

چناران به مشهد:

از چناران تا مشهد مقدس ۵۰ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله مشهد مقدس تااردبيل۱۳۲۰كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

مشهد به اردبیل 1

مشهد به اردبیل 2

مشهد به اردبیل3

مسير  پيشنهادي دوم:از مشهد مقدس به اردبيل ۱۴۹۲كيلومتر

مسير يابي:مشهدمقدس، ملك آباد،نيشابور،سبزوار،داورزن،ميامي، شاهرود،دامغان،سمنان،گرمسار، ايوانكي ، تهران (پل افسريه ) ،ميدان اول شهر كرج ،هشتگرد، آبيك،قزوين،تاكستان،ابهر،زنجان،اول خروجي اتوبان سرچم، آق كند، فيروزآباد، اردبيل .

مشهد به ملك آباد:

از عوارضي پليس راه مشهد تاايستگاه عوارضي ملك آباد37 كيلومتر است( آزاد راه باغچه)و فاصله ملك آباد تا شهر اردبيل ۱۴۵۵كيلومتراست .(جاده بصورت آزاد راه)

ملك آباد به نيشابور:

از عوارض ملك آباد تاميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود)83 كيلومتر است.كه در نتيجه فاصله نيشابور تا شهر مقدس مشهد 120 كيلومتر است. و فاصله نيشابور تا شهر اردبيل ۱۳۷۲كيلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

نيشابور به سبزوار:

از ميدان اول نيشابور ( ميدان باغرود) تا اول كمر بندي سبزوار( بلوار امام رضا(ع))110 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سبزوار تا مشهد مقدس230 كيلومتر است . و فاصله سبزوار تا شهر اردبيل ۱۲۶۲كيلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

سبزوار به داورزن:

از اول كمر بندي سبزوار تا شهر داورزن76 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله داورزن تا مشهد مقدس 306 كيلومتر است و فاصله داورزن تا اردبيل ۱۱۸۶كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

داورزن به ميامي:

از داورزن تا ميامي 116 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ميامي تا مشهد مقدس 422 كيلومتر است و فاصله ميامي تا اردبيل ۱۰۷۰كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

ميامي به شاهرود:

از ميامي تا ميانه كمر بندي شاهرود 61 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله شاهرود تا مشهد مقدس 483 كيلومتراست و فاصله شاهرود تا اردبيل ۱۰۰۹كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

شاهرود به دامغان:

از ميانه كمر بندي شاهرودتا اول كمر بندي دامغان 66 كيلومتراست كه در نتيجه فاصله دامغان تامشهد مقدس 549كيلومتر است و فاصله دامغان تا اردبيل ۹۴۳ كيلومتر است. (جاده بصورت بزرگراه)

دامغان به سمنان :

از اول كمربندي دامغان تا اول كمر بندي سمنان 112 كيلومتر است كه در نتيجه فاصله سمنان تا مشهد مقدس 661 كيلومتر است و فاصله سمنان تا اردبيل ۸۳۱ كيلومتراست .(جاده بصورت بزرگراه)

سمنان به گرمسار:

از اول كمر بندي سمنان تا گرمسار 11۹ كيلومتر كه در نتيجه فاصله گرمسار تا مشهد مقدس 780 كيلومتر است و فاصله گرمسار تا اردبيل ۷۱۲كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

گرمسار به ايوانكي:

از گرمسار تا ايوانكي ۳۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ايوانكي تا مشهد مقدس۸۱۴ كيلومتر است و فاصله ايوانكي تا اردبيل ۶۷۸ كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

ايوانكي به تهران : 

از ايوانكي تا تهران۶۶كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تهران(پل افسريه) تا مشهد مقدس ۸۸۰ كيلومتر است و فاصله تهران (پل افسريه) تا اردبيل ۶۱۲ كيلومتر است. (جاده بصورت بزرگراه)

تهران(پل افسريه ) تا ميدان اول شهر كرج:

از تهران(پل افسريه)  تا ميدان اول شهر كرج(با احتساب۳۲ كيلومتر اتوبان آزادگان در داخل شهر تهران)۵۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله كرج تا مشهد مقدس ۹۳۸كيلومتر است و فاصله ميدان اول شهر كرج تا اردبيل ۵۵۴ كيلومتر است.(جاده بصورت بزرگراه)

ميدان اول شهركرج به هشتگرد:( از اتوبان)

ازميدان اول شهر كرج تا هشتگرد ۳۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله هشتگرد تا مشهد مقدس۹۷۳ كيلومتر است و فاصله هشتگرد تا اردبيل ۵۱۹ كيلومتر است. (جاده بصورت بزرگراه)

هشتگرد به آبيك:( از اتوبان)

از هشتگرد تا آبيك ۱۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آبيك تا مشهد مقدس۹۹۱ كيلومتر است و فاصله آبيك تا اردبيل ۵۰۱ كيلومتراست.(جاده بصورت بزرگراه)

آبيك به قزوين:

از آبيك تا ميانه كمر بندي قزوين ۵۹كيلومتر است كه در نتيجه فاصله قزوين تا مشهد مقدس ۱۰۵۰كيلومتر است و فاصله قزوین تا اردبيل ۴۴۲ كيلومتراست. (جاده بصورت بزرگراه)

قزوین به تاکستان:( از اتوبان)

از قزوين تا تاكستان ۴۲ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله تاكستان تا مشهد مقدس۱۰۹۲ كيلومتر است و فاصله تاكستان تا اردبيل ۴۰۰ كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

تاكستان به ابهر:( اتوبان)

ازتاكستان تا ابهر ۴۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله ابهر تا مشهد مقدس۱۱۳۷ كيلومتر است و فاصله ابهر تا اردبيل ۳۵۵ كيلومتر است . (جاده بصورت بزرگراه)

ابهر به زنجان :( از اتوبان)

ازابهر تا ميدان ورودي زنجان ۸۸ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله زنجان تا مشهد مقدس ۱۲۲۵ كيلومتر است و فاصله زنجان تا اردبيل ۲۶۷ كيلومتر است. (جاده بصورت بزرگراه)

زنجان به اول خروجي اتوبان به سرچم :از( اتوبان)

ميدان ورودي زنجان تا اول خروجي اتوبان به سرچم ۸۲كيلومتر است كه در نتيجه اول خروجي اتوبان به سرچم تا مشهد مقدس ۱۳۰۷كيلومتر است و فاصله اول خروجي اتوبان به سرچم تا اردبيل ۱۸۵ كيلومتر است .(جاده بصورت بزرگراه)

اول خروجي به اتوبان به سرچم تا آق کند:

ازاول خروجي به اتوبان به سرچم به آق کند۲۴ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله آق كند تا مشهد مقدس ۱۳۳۱ كيلومتر است و فاصله آق كند تا اردبيل ۱۶۱ كيلومتر است .

آق كند به فيروزآباد:

از آق كند تا فيروز آباد ۷۶ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله فيروز آباد تا مشهد مقدس ۱۴۰۷ كيلومتر است و فاصله فيروز آباد تا اردبيل ۸۵ كيلومتر است .

فيروز آباد به اردبيل:

از فيروز آباد تا اردبيل ۸۵ كيلومتر است كه در نتيجه فاصله اردبيل تا مشهد مقدس از اين مسير۱۴۹۲ كيلومتر است .

مسير  پيشنهادي دوم:از اردبيل به مشهد مقدس ۱۴۹۲كيلومتر

مسير يابي: اردبيل، فيروز آباد،آق كند، اتوبان خروجي سرچم،زنجان، ابهر، تاكستان، قزوين، آبيك، هشتگرد، ميدان اول شهر كرج،تهران(پل افسريه)، ايوانكي ، گرمسار، سمنان ، دامغان،شاهرود، ميامي ، داورزن، سبزوار ، نيشابور ، ملك آباد ، مشهد مقدس .

اردبيل به فيروز آب


مطالب مشابه :


مشهد به تهران مسير اول 880 كيلومتر، مسير دوم935كيلومتر

(جاده بصورت بزرگراه) مسیر بابل، آمل،گزنك،پلور،آبعلي، رودهن، تهران. مشهد به
مشهد به اصفهان مسير اول 1168 كيلومتر، مسير دوم1124 كيلومتر، مسير سوم 1250مسير چهارم 1235 كيلومتر

راهنماي سفر به مشهد مقدس شهر (جاده بصورت آزاد راه) مسیر مشهد به تهران و
مشهد به رشت مسير اول1057 كيلومتر، مسير دوم 1222كيلومتر

از قزوین تا اول جاده ای که به کوهین می این مسیر : مناطق مشهد ميرزا مشهد به تهران و
نقشه مسیر جاده ای شهر گرمی به شهر تهران

نقشه مسیر جاده ای شهر گرمی به شهر تهران براي مسیر جاده ای شهر گرمی به مشهد سیتی مشكين
بهترین مسیرهای پیشنهادی برای مسافرت های نیمه دوم تابستان سال 1391

دامغان تا مشهد جاده از منتهی به تهران و سپس جاده خاوران به مسیر های
مشهد به گرگان 560 كيلومتر

راهنماي سفر به مشهد مقدس شهر ( جاده بصورت بزرگراه) مسیر مشهد به تهران و
مشهدبه اردبيل مسيراول 1320 كيلومتر، مسير دوم 1492كيلومتر،تا شهر سرعين 1354 كيلومتر

راهنماي سفر به مشهد مقدس شهر (جاده بصورت بزرگراه) مسیر مشهد به تهران و
مشهد به زاهدان 940 كيلومتر،تا بندر چابهار1610كيلومتر، تا شهر زابل847كيلومتر

مسیر پیشنهادی:مشهد به نتيجه فاصله اول جاده سرباز تا مشهد مشهد به تهران و
مشهد به يزد 915 كيلومتر

راهنماي سفر به مشهد مقدس شهر مولايمان مسیر پیشنهادی: مشهد به مشهد به تهران و
مقاله ای درباره ضرورت احداث باند دوم جاده دامغان - جندق

که تبدیل به جاده ای با تا مشهد مسیر از غرب به شرق های تهران
برچسب :