دانلود جزوه‌ی آمار و احتمال مهندسی(مشترک برای رشته ریاضی و کامپیوتر)

یک جزوه‌ی خوب برای درس آمار و احتمال از دانشگاه علم و صنعت. کامل، تمیز، تایپ شده، دقیق، همراه با مثال‌های زیاد و مسائل آخر فصل.

برای دانلود از لینک روی عنوان هر فصل استفاده کنید.

مجموع حجم همه‌ی فصول جزوه، کمی کمتر از ۱۰ مگابایت خواهد شد. تعداد کل صفحات:‌ ۱۷۴ صفحه

(لینک‌ها مستقیم و غیرقابل ادامه هستند، روی آن‌ها کلیک راست کرده و save target as یا save link as را انتخاب نمایید)

فصل اول:‌ آمار توصیفی [۸ صفحه، 1.02 مگابایت]

 • مقدمه
 • تعاریف اولیه
 • فراوانی
 • فراوانی نسبی
 • فروانی تجمعی نسبی
 • جدول آماری
 • جدول فراوانی برای داده‌های گسسته
 • جدول فراوانی برای داده‌های پیوسته
 • نمودارهای آماری
 • نمودار‌های آماری برای داده‌های گسسته
 • نمودارهای میله‌ای
 • نمودارهای دایره‌ای
 • نمودار‌های آماری برای داده‌های پیوسته
 • هیستوگرام (نمودار ستونی)
 • چند برابر فراوانی
 • منحنی فراوانی
 • پارامتر‌های مرکزی و پراکندگی
 • پارامتر‌های مرکزی
 • میانگین
 • میانه
 • مد یا نما
 • چولگی توزیع فروانی
 • مقدار عدم تقارن یا ضریب چولگی
 • ضریب کشیدگی

ادامه‌ی فصل اول [۶ صفحه، ۹۴ کیلوبایت]

 • پارامترهای پراکندگی
 • دامنه‌ی داده‌ها
 • میانگین انحرافات
 • واریانس و انحراف استاندارد
 • ضریب تغییرات
 • تغییر مقیاس و مبدا
 • تغییر مقیاس
 • استاندارد سازی
 • تغییر مبدا
 • استاندارد سازی
 • مسائل فصل اول

فصل دوم:‌ آنالیز ترکیبی و احتمال [۱۸ صفحه، ۹۵۲ کیلوبایت]

 • آنالیز ترکیبی
 • جایگشت
 • ترکیب‌های n شی به گروه‌های rتایی
 • ترکیب و مسایل انتخاب
 • فضای نمونه و پیشامد
 • انواع پیشامد‌ها و اعمال روی پیشامد‌ها
 • احتمال
 • قوانین احتمال
 • احتمال روی فضای نمونه‌ی نامتناهی
 • فضای نمونه‌ی پیوسته
 • احتمال شرطی
 • قانون ضرب احتمال
 • پیشامد‌های مستقل
 • فرمول احتمال بینر و فرمول تفکیک احتمال

فصل سوم:‌ متغیرهای تصادفی و توابع توزیع [۱۶ صفحه، 1.1 مگابایت]

 • تعریف متغیر تصادفی
 • انواع متغیرهای تصادفی
 • توابع توزیع و چگالی برای متغیرهای تصادفی گسسته
 • خواص توابع توزیع
 • توابع چگالی
 • توابع توزیع و چگالی برای متغیرهای تصادفی پیوسته

فصل چهارم: امید ریاضی [۶ صفحه، ۳۲۷ کیلوبایت]

 • امیدریاضی
 • برخی از خواص امید ریاضی
 • امید ریاضی تابعی از یک متغیر تصادفی
 • گشتاورها
 • تابع مولد گشتاور
 • امیدریاضی برای متغیر تصادفی پیوسته

فصل پنجم: متغیرهای تصادفی دو و چندبعدی [۱۰ صفحه، ۵۲۶ کیلوبایت]

 • متغیرهای تصادفی دو و چندبعدی
 • تابع توزیع دومتغیره
 • امیدریاضی و گشتاورها برای توابع چگالی دومتغیره
 • کوواریانس یا همپراشی
 • ضریب همبستگی خطی بین X و Y

فصل ششم:‌ برخی توابع توزیع گسسته [۱۵ صفحه، ۷۶۱ کیلوبایت]

 • برخی توابع توزیع گسسته
 • متغیر تصادفی برنولی و دوجمله‌ای
 • متغیر تصادفی دو جمله‌ای
 • مد توزیع دوجمله‌ای
 • متغیر تصادفی هندسی (نوع اول)
 • متغیر تصادفی هندسی (نوع دوم)
 • متغیر تصادفی دوجمله‌ای منفی (نوع اول)
 • متغیر تصادفی دوجمله‌ای منفی (نوع دوم)
 • متغیر تصادفی فوق هندسی
 • تقریب توزیع فوق هندسی به وسیله‌ی توزیع دوجمله‌ای
 • متغیر تصادفی پواسن
 • مد توزیع پواسن
 • تقریب توزیع دوجمله‌ای به وسیله‌ی متغیر پواسن
 • توزیع یکنواخت

فصل هفتم: توزیع‌های مبتنی بر متغیر تصادفی [۱۱ صفحه، ۵۶۸ کیلوبایت]

 • توزیع یکنواخت پیوسته
 • متغیر تصادفی نمایی
 • رابطه‌ی توزیع هندسی و توزیع نمایی
 • توزیع گاما
 • توزیع نرمال
 • محاسبه‌ی مقادیر احتمال متغیر تصادفی نرمال
 • تقریب توزیع دوجمله‌ای به توزیع نرمال
 • تقریب توزیع پواسن به توزیع نرمال

فصل هشتم: توزیع‌های نمونه‌ای [۹ صفحه، ۴۸۶ کیلوبایت]

 • نمودار تصادفی
 • آماره‌ها
 • آماره مرتب، میانه و برد نمونه
 • تابع توزیع نمونه‌ای
 • نامساوی چبی‌چف
 • قضیه‌ی حد مرکزی

فصل نهم: توزیع‌های برخی از آماره‌ها [۱۵ صفحه، ۸۶۰ کیلوبایت]

 • توزیع نمونه‌ای میانگین نمونه (ایکس بار)
 • توزیع نمونه‌ای واریانس نمونه (s^2)
 • توزیع خی‌دو (\chi ^2)
 • تابع توزیع آماره‌ی مرتب
 • توزیع نمونه‌ای \frac{\bar{\chi}-\mu}{\delta / \sqrt{n}}
 • محاسبه‌ی مقادیر احتمال t_n
 • توزیع نمونه‌ای نسبت واریانس‌های نمونه
 • تقریب توزیع F‌ به توزیع خی دو
 • توزیع نمونه‌ای اختلاف میانگین‌ها

فصل دهم: برآورد [۳۱ صفحه،‌ 1.48 مگابایت]

 • برآورد
 • برآورد نقطه‌ای
 • برآورد به روی گشتاور‌ها
 • برآورد به روش حداکثر احتمال
 • خواص برآورد کننده‌ها
 • متوسط مربع خطا (MSE)
 • برآورد کننده‌ی سازگار
 • قضیه
 • آماره کافی
 • خاصیت پایانی برآورد کننده‌ها
 • برآورد فاصله‌ای
 • فاصله‌ی اطمینان برای متغیر تصادفی نمایی با پارامتر مجهول
 • فاصله‌ی اطمینان برای نسبت p با تعداد نمونه‌های زیاد در توزیع برنولی
 • فاصله‌ی اطمینان برای تفاضل نسبت دو جامعه با تعداد نمونه‌های زیاد
 • فاصله‌ی اطمینان برای نسبت واریانس‌های دو متغیر تصادفی نرمال
 • فاصله‌ی اطمینان برای تفاضل‌ میانگین‌های دو جامعه‌ی نرمال

فصل یازدهم:‌ آزمون فرض [۱۶ صفحه، ۸۴۲ کیلوبایت]

 • آزمون فرض
 • فرض‌ها و آزمون‌ها
 • ناحیه‌ی بحرانی و آماره‌ی آزمون
 • خطای آزمون
 • انواع فرض‌ها
 • انواع آزمون‌ها
 • مراحل انجام یک آزمون فرض
 • آزمون فرض‌های آماری  برای پارامترهای جامعه
 • آزمون فرض برای میانگین نرمال با واریانس نامعلوم
 • آزمون فرض برای واریانس یک جامعه‌ی نرمال
 • آزمون فرض برای تفاضل میانگین‌ها
 • آزمون فرض برای واریانس‌های دو جامعه

فصل دوازدهم:‌ دگرسیون [۱۳ صفحه، ۶۸۰ کیلوبایت]

 • دگرسیون
 • دگرسیون خطی
 • ضریب همبستگی و دگرسیون
 • دگرسیون منحنی‌های چندجمله‌ای
 • استنباط آماری بر روی ضرایب دگرسیون
 • محاسبه‌ی برآوردهای a و b
 • استنباط آماری بر روی b
 • ضریب همبستگی

در صورت خراب بودن هر یک از لینک‌های این وبلاگ موضوع را در بخش نظرات مطرح کنید. با تشکر.


مطالب مشابه :


جزوه ساختمان گسسته(مبانی ترکیبیات)

جزوه ساختمان گسسته آی تی ، مهندسی کامپیوتر و سایر رشته ها و سوال ریاضی عمومی 2
جزه درسهای ریاضی کاربردی ، آمار و ریاضی گسسته استاد موسوی

مهندسی فناوری شبکه شما میتوانید جزوه های آمار ، گسسته و کاربردی را از لینک ریاضی گسسته.
دانلود جزوات دروس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار و سخت افزار - مهندسی فناوری اطلاعات و علوم کامپیو

مهندسی کامپیوتر جزوه گسسته. power point ، جزوه فیزیک 1. جزوه ریاضی 2. جزوه
حل تمرین و جزوه(گسسته-برنامه نویسی-فیزیک۱و۲-ریاضی ۱و۲)

حل تمرین و جزوه(گسسته-برنامه نویسی-فیزیک۱و۲-ریاضی وبسایت دانشجویان ورودی 89 کامپیوتر
پاسخ به سوالات حل نشده ریاضیات کاربردی و گسسته

مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری قالب وبلاگ کامپیوتر. جزوه ریاضی گسسته درس
دانلود جزوه‌ی آمار و احتمال مهندسی(مشترک برای رشته ریاضی و کامپیوتر)

دانلود جزوه‌ی آمار و احتمال مهندسی(مشترک برای رشته ریاضی و کامپیوتر) داده‌های گسسته
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته IT مهندسی فناوری اطلاعات

ریاضی گسسته مهندسی کامپیوتر، راهیان ارشد، جلدسوم. جزوه ی طراحی الگوریتم، دکتر محمد
برچسب :