مراحل اخذ گواهینامه پایه 2

 

– مرا جعه به آموزشگاه و ثبت نام .

      الف – واگذاری  مدارک و کنترل اولیه توسط مسول مربوطه .

      ب -   نوشتن قرارداد و توجیه متقاضی در مورد چگونگی شرکت در کلاسهای آیین نامه و فنی .

  2 – حضور در کلاس آموزش آئین نامه ( 3 جلسه ) و ممهور شدن کارنامه آموزشی به مهر  مدرس مربوطه .

       الف - کلاسهای آموزش آئین نامه 3 روز در هفته و روزی 2 ساعت خواهد بود .

      ب -    شرکت  هنر آموز درکلاسهای آوین نامه الزامی است .

      پ -  در صورتی که هنر آموز نتواند به هر دلیل درکلاس آیین نامه روز شنبه شرکت نماید کلیه کلاسها و دوره به هفته آینده موکول خواهد شد .

      پ-   در صورتی که هنر آموز به هر دلیل در یکی دیگر از روزهای کلاس (بجز شنبه ) نتواند شرکت نماید می بایست در همان روز هفته آینده شرکت  -    نموده و جبران نماید .  

  3 – حضور در کلاس آموزشی فنی ( 2 جلسه ) و ممهور شدن کار نامه آموزشی توسط مدرس مربوطه .

     الف -  کلاسهای آموزشی فنی 2روز در هفته و روزی 2 ساعت خواهد بود .

      ب -   در صورتی که هنر آموزی به هر دلیل نتواند در کلاس آئین نامه شرکت نماید می تواند در همان روز از هفته آینده در کلاس شرکت نموده و  جبران   نماید  .

  4 – فرا گیری آموزش عملی شهر (10 جلسه ) و ممهور شدن کارنامه آموزشی توسط مربی یا مربیان .

      الف – شرکت هنر آموزان در 10جلسه عملی شهر الزامی است .

     ب   –  حتی المقدور سعی میشود برنامه عملی شهر با اوقات فراغت هنر آموزان هماهنگ باشد .

  5 – پس از اتمام ساعات آموزش و ممهور شدن کارنامه هنر جویان محترم به مهر مدرس مربوطه در اسرع وقت باید  به   آموزشگاه مراجعه نموده و  تاریخ آزمون را همراه با کاردکس ( کارت ورود به امتحان)  دریافت دارند .

  6 – پس از دریافت کاردکس به نزدیکترین چشم پزشک معتبر و طرف قرار داد نیروی انتظامی مراجعه و نسبت به انجام  معاینات مربوطه اقدام خواهند نمود .

  7 – پس از انجام معاینات پزشکی لازم در تاریخ مقرر به آموزشگاه مراجعه نموده و در لیست آزمون همان روز قرار خواهد گرفت .

  8 – محل آزمون در آموزشگاه رانندگی هنگام  طبقه فوقانی  ساختمان آموزشگاه بوده و پس از حضور در سالن آزمون در ساعت 30/7 آزمون آیین نامه بر گزار خواهد شد .

  9 – کسانیکه در آزمون آیین نامه قبول شوند بلا فاصله پس از ثبت قبولی آنها به محل آزمون شهر هدایت شده و در آزمون شرکت می نمایند .

      محل آزمون شهر در ضلع جنوب غربی آموزشگاه در خیابان نیروی دریائی می باشد

      جهت شرکت در آزمون شهر هنر آموزان محترم باید مبلغ  000/10 ریال جهت خودروی آزمایش پرداخت نمایند .

  10 – هنر آموزان عزیز در صورتی که در آزمون عملی شهر نیز قبول شوند  باید بلا فاصله به آموزشگاه مراجعه نموده و نسبت به ثبت و برسی نهائی  مدارک شناسائی اقدام نمایند .

     - در صورتی که هنر آموزان به هر دلیل به آموزشگاه مراجعه ننموده  و قبولی خود را ثبت ننمایند در حکم مردودی تلقی شده و مجددا باید در آزمون شرکت نمایند .

  11 – پس از برسی مدارک و تشخیص هویت هنر آموزان اقدامات لازم در خصوص ثبت و تکمیل پرونده و ارسال  آنهابه نیروی انتظامی توسط  آموزشگاه  صورت پذیرفته و یک برگ قبض رسید پست در اختیار هنر آموزان عزیز قرار داده خواهد شد .

  12 – پس از برسی مدارک ارسالی هنر آموزان توسط  نیرو انتظامی و تایید مدارک ارسالی گواهینامه هنر آموز صادر شده و  توسط پست جمهوری اسلامی به آدرس متقاضی ارسال خواهد شد .

       -  تحویل قبض پست به هنگام در یافت کارنامه هنر آموزان الزامی است .

       - ظرف 15 روز پس از ارسال مدارک توسط آموزشکاه گواهینامه متقاظی صادر شده و به آدرس او ارسال خواهد شد 

توجه :

  (1)-  حضور هنر آموز در روز شنبه  در اولین کلاس آیین نامه الزامی بوده و در صورت عدم حضور شروع دوره آموزشی به هفته بعد موکول خواهد شد.

  (2) -  د ر صورت عدم حضور در روزهای دیگر هنر جو می تواند هفته بعد د ر همان روز  در جلسه شرکت نموده و نسبت به  ترمیم عقب ماندگی آموزشی خود اقدام نماید .

  (3) – شروع دوره عملی شهر مشروط به طی نمودن 5 جلسه آئین نامه و فنی خواهد بود .

  (4) – شرکت در همه جلسات آئین نامه و فنی و عملی شهر الزامی می باشد .

  (5) – جهت رفاه حال هنر جویان عزیز سعی می شود در حد مقدور ساعات آموزش با درخواست آنها متناسب باشد .

  (6) – بانوان متقاضی در آموزش عملی شهر در صورت انتخاب مربی مرد ملزم به همراه آوردن یکی از محارم خود می باشند .

  (7) – د رصورت مردودی متقاضی در هریک از مراحل آزمون ( آیین نامه و شهر ) متقاضی می تواند با آگاهی از نوبت بعدی آزمون ( حد اکثر یک روز بعد ) با پرداخت 000/10 ریال بحساب 741 وزارت کشور د رآزمون مرحله بعدی شرکت نماید .


مطالب مشابه :


مراحل اخذ گواهینامه پایه 2

آموزشگاه رانندگی آسمان آبی - مراحل اخذ مراجعه نموده و تاریخ آزمون را همراه
مراحل دریافت گواهینامه پایه یکم و دوم

آموزشگاه رانندگی راه ابریشم - مراحل دریافت هنرجو صادر شده و جهت آزمون‌های آئین
رانندگی در کانادا دریافت گواهینامه

از ایران تا کانادا - رانندگی در کانادا دریافت گواهینامه - من توی این وبلاگ سعی میکنم تجارب
مراحل اخذ گواهینامه ب1

آموزشگاه جانباز - مراحل اخذ گواهینامه ب1 4- قبولی در آزمون مهارت رانندگی
برچسب :