مسئولیت پذیری دانش آموزان

مسئولیت پذیری دانش آموزان

 

 

مسئولیت پذیری دانش آموزان یکی از ارزشهای مهم وغالب اجتماعی است وزمانی عملی می شود که وجدان جمعی بیدار شود وپرورش یابد.وجدان جمعی عبارت است ازاین که درتک تک دانش-- آموزان احساس تعهّد،مسئولیت پذیری،احساس تکلیف الهی،پاسخگو بودن ووجدان فردی شکل بگیرد وپرورش یابد وجوانان بتوانند کیفیّت های ایجاد شده را با هم هماهنگ وتعهّدات گروهی راپایه گذاری کنند تا درنهایت به تعهد اجتماعی منجر شود.رشد اجتماعی ومسئولیت پذیری دانش آموزان رامیتوان درابعاد مختلف مدرسه وجامعه مورد ارزیابی قرار داد.

بعد مدرسه

مدرسه نهادی است که رشد اجتماعی ومسئولیت پذیری درآن پرورش یافته وچکش کاری می شود شرکت در فعّالیّت های درسی توسّط دانش آموزان امری است که وظیفه رسمی آنان محسوب میشود.        هر قدردانش آموزان بیشتر داوطلب شرکت در فعالیتهای فوق برنامه باشند ،بیانگر رشد اجتماعی است . یکی از جنبه های مهم تعامل دانش آموزان که بیانگر رشد اجتماعی ومسئولیت پذیری است بازی های آنان است . بازی وسیله ای برای افزایش فعالیت های مربوط به مهارتهای اجتماعی به شمار می رود بازی می تواند وسیله ای برای آموزش مهارتهایی چون رعایت نوبت ، شراکت در ابزار ،برنده یا بازنده خوب شدن ،کار گروهی ،تعاون ،توجه به جزییات ،پیروی از مقررات،خویشتن داری وانواع مهارت های حل مسئله باشد .به نظرگوردن« بازی نوعی تقلید از زندگی واقعی و وسیله ای برای آزمودن حوادث دنیای واقعی است» . میزان ،نحوه وکیفیت بازی دانش آموزان بیانگر رشد اجتماعی آنان است . در کلاس درس امور مختلفی وجود دارد که معلم ودانش آموز باید به کمک همدیگردرمورد آنها تصمیم گیری نمایند .هر قدر دانش آموزان از رشد اجتماعی کمتری برخوردار باشند  نقش معلم در تصمیم گیری پر رنگ تر شده وتصمیم گیری انفرادی بر کلاس درس حاکم می شود . تصمیم گیری در مورد چگونگی تدریس ،محتوا ،نوع ونحوه امتحان ،نحوه کلاس داری و000 باید مشارکتی انجام شود که رشد اجتماعی دانش آموزان تضمین کننده آن می باشد .یکی از جنبه های توسعه یافتگی دانش آموزان این است که درتصمیم گیریهای مختلف مربوط به اداره مدرسه مشارکت  جدی وفعال داشته باشند تحقّق شعار وآرمان مدرسه محوری بستگی به درجه ومیزان رشد اجتماعی ومسئولیت پذیری دانش آموزان دارد .

بعد جامعه

نمود عملی رشد اجتماعی ومسئولیت پذیری دانش آموزان ،در جامعه مشروعیت می یابد .رفتارها و عملکرد های دانش آموزان در امور جامعه وامور شهروندی موجب می گردد که آنان خودشان ار محک بزنند همچنین فرصتی فراهم می شود تا بهتر بتوان مهارتهای اجتماعی را سنجید . جامعه سالم یکی از نهادهایی است که به خوبی وبا معیارهای واقعی می تواند در مورد رشد اجتماعی ومسئولیت پذیری محصولا ت آموزشی وپرورشی قضاوت واقعی نموده وراهکارهای مناسبی برای اصلاح آن ارائه نماید.به طور کلی معیارهایی راکه توجه به آنها بیانگر رشد اجتماعی دربعد رعایت هنجارهای جامعه است،می توان به شرح زیر بیان نمود:

---رعایت نوبت در گرفتن امکانات                        -رعایت ادب ونزاکت دربرخورد با دیگران

---مصون ماندن از بلایای اجتماعی نظیر اعتیاد به مواد مخدر--- نداشتن بزهکاری های خفیف یا متوسّط

---پیروی از مقررات جمعی -                     - آراستن ظاهرمناسب با ارزشهای مناسب جامعه

-         رفت وآمد مناسب ،رفتارهای متعادل در تغذیه.

نهاد مسجد:

مسجد یکی از محل هایی است که رشد دهنده یینش دینی،سیاسی واجتماعی دانش آموزان است وهر اندازه دانش آموزان درفعالیت های مختلف مسجد شرکت نمایند،رشد اجتماعی وبه ویژه مسئولیت --پذیری آنان تقویت وعملیاتی می شود.مسجد به عنوان یک نهاد مذهبی ومدنی درتربیت شهروندان آینده،شکل دهی وپرورش عقاید،استاندارد نمودن رفتار ومنش نقش به سزایی دارد.دانش آموزان درمدرسه تحت آموزش رسمی قرارمیگیرند وبدین لحاظ کمتررفتارهای واقعی خود رابروزمیدهند  وبه لحاظ محدودیت هایی که وجود دارد،نمی توان به طورواقعی میزان رشد اجتماعی آنان را در مدرسه ارزیابی نمود.دانش آموزان درنهادهای آموزش فوق برنامه باداشتن ماهیت غیر رسمی رفتارهای واقعی خود را به معرض نمایش می گذارند واز این بابت میتوان در مورد کم وکیف و    اصلاح آن نظر داد وآن را ارزیابی نمود .بنابراین نظام آموزشی باید درکنارآموزش های رسمی و

کلاسیک وبرنامه ریزی شده درزمینه ی مهارت های اجتماعی وچگونگی مشارکت دانش آموزان به صورت عملی برنامه ریزی نماید . دانش آموزان  وجوانان وقتی افراد مفیدی هستند  که  بتوانند     مشکلات  جامعه را از طریق ایفای درست نقش حل کنند .


مطالب مشابه :


مسولیت پذیری

بسمه تعالی. مسئولیت پذیری. ما ملامت گر عیب دگرانیم همه در هم افتاده و از هم
مسولیت پذیری کودکان

روانشناسی مشاوره - مسولیت پذیری کودکان - تو هماني كه مي انديشي - روانشناسی مشاوره
مسئولیت پذیری

مدیریت آموزشی و مباحث پیرامون آن - مسئولیت پذیری - آموزش و پرورش
مسئولیت پذیری کارکنان

ساختار شرکت ها و سازمانها را باید به گونه ای طرح ریزی نمود که فقط کارکنان مسئولیت پذیر
مسئولیت پذیری در بستر رشد اجتماعی

هنر معلمی - مسئولیت پذیری در بستر رشد اجتماعی - معلمی هنر است.
مسئولیت پذیری در خانواده

آموزش و خانواده - مسئولیت پذیری در خانواده - آموزش کاربردی خانواده ها
مسئولیت پذیری

معرفی شخصیت سیدعبدالعظیم جولازاده حسینی - مسئولیت پذیری | حامیان جوان سیدعبدالعظیم
مسئولیت پذیری دانش آموزان

وبلاگ علمی آموزشی معلم - مسئولیت پذیری دانش آموزان - تورا من چشم در راهم یا صاحب الزمان
برچسب :