نمونه سوالات طراحی رشته نقاشی و چهره سازی

۱-طراحي چيست؟

الف _طرح افكني و نقشه ريزي        ب_باز آفريدن تصاوير عيني        ج_نمايش تصاويرذهني                 د_همه موارد

۲-كداميك از خصوصيات زير از خاصيتهاي هنر طراحي مي باشد؟

الف_سهولت                            ب_سراحت                      ج_قدرت بيان                         د_ همه موارد

۳طراحي در ايران به طور مستقل با چه هنرمنداني آغاز شد؟

الف_محمدي _شيخ محمد_رضاعباسي   ب_شيخ محمد                   ج_رضاعباسي                          د_ هيچكدام

۴-"يادداشتهاي تصويري " كدام شيوه هنري است؟

الف_اتود                     ب_اسكيس                       ج_اتود و اسكيس                      د_ طراحي كامل

۵-انتزاع در طراحي چيست؟

الف_بركندن              ب_فاصله گرفتن از تصوير طبيعي و نمايش صفت ويژه موضوع به صورت طرح                          ج_فاصله گرفتن از موضوع          د_ هيچكدام

۶-" ضربات قدرتمند قلم مو و فضاي سفيد زمينه در طراحي "متعلق به طراحي كدام منطقه است؟

الف_ايران         ب_هند                               ج_چين و ژاپن                         د_ مصر

۷- نقاشي از اشياء ،از فاصله نزديك ( طبيعت بيجان ) از چه هنري آغاز شد؟

الف_هنر شرق         ب_هنر يونان                     ج_هنر روم باستان                     د_هنر  اروپا

۸-نمايش تصاوير سه بعدي به صورت علمي در چه دوره اي و توسط چه كساني پايه ريزي شد؟

الف_رنسانس (جوتو-مازاتچو-داوينچي)      ب_رنسانس(ميكل آنژ-دناتللو)      

ج_كوبيسم(ميكل آنژ)                            د_ الف و ب

۹-قديميترين آثار طراحي كشف شده در ايران در ................مي باشد.

الف_لرستان           ب_كاشان                  ج_شوش                                 د_ همه موارد

۱۰-نور مصنوعي در طراحي چيست؟ 

الف_تركيب نور زرد و سفيد                    ب_  نور سفيد             ج_نور زرد                 د_ نور زرد و قرمز

۱۱-فضاي مثبت :

الف_بخشهاي پر نشده تصوير     ب_  كادر      ج_بخشهاي پر شده تصوي       د_ زاويه ديد

۱۲-خطوط در طراحي از نظر كيفيت چه حالتي دارد؟

الف_حالتهاي عاطفي    ب_حالتهاي عاطفي و حالت نظم و تفكر  

ج_حالتهاي آن ازقبل پيش بيني شده است د_ مورد ب وج

۱۳-نمايش حجم و عمق به كمك سه رو ش صورت مي گيرد.

الف_پرسپكتيوخطي-رنگي-حجم نمايي از طريق سايه روشن كاري         ب_  پرسپكتيو خطي-يك نقطه اي -دو نقطه اي

ج_پرسپكتيو يك نقطه اي- دو نقطه اي- سه نقطه اي                          د_ پرسپكتيو حجم نمايي-خطي

۱۴-در طراحي از منظره هر چه فاصله نزديك قرار دارد با......................و هر چه درعمق تصوير قراردارد با درجات ..................نشان داده مي شود.

الف_تيره خاكستري-روشن خاكستري                                           ب_  متوسط خاكستري -روشن خاكستري       

   ج_روشن خاكستري -تيره خاكستري                                          د _ تيره خاكستري -تيره خاكستري           

۱۵-چه وسيله اي از زمانهاي قديم وسيله نقاشي هنر مندان مشرق زمين بوده الست؟

الف_قلم فلزي           ب_قلم مو                        ج_مداد                 د_راپيد

 ۱۶-كاغذ مناسب در كار با قلم فلزي كدام است؟

 

الف_كانسون          ب_گلاسه                   ج_كاهي                               د_معمولي

۱۷-براي نمايش ابر با آ ب مركب :

الف_لايه لايه رنگ مي گذاريم                 ب_لايه لاي رنگ را بر مي داريم                         

 ج_از كاغذ ضخيم استفاده مي شود         د_از رنگهاي روشن تر استفاده مي كنيم

۱۸-براي طراحي از ابنيه كدام گزينه را بايد در نظر داشت؟

الف_استفاده از پرسپكتيوب_استفاده از خطوط رابط (محور عمودي و افقي)                           ج_استفاده از فضاي مثبت و منفي                                 د_همه موارد

۱۹-كداميك از اندامها در نمايش حالت ايستايي بدن نقش اساسي دارند؟

الف_استخوان ران و ساق و كف پا   ب_استخوان سر شانه و ستون فقرات                           ج_استخوان گردن و كف دست          د_نمايش حجم قفسه سينه

۲۰-كدام تركيب بندي زير به طراح كمك مي كند تا ميان عناصر اصلي تصوير ارتباط نامريي ايجاد كند؟

الف_تركيب بندي جزء و كل      ب_تركيب بندي مارپيچي     ج_تركيب بندي مثلثي      د_ تركيب بندي زيگزاكي

 


 1. براي طراحان و نقاشان جذابيت طبيعت زنده بيان گر چه چيزي بوده است؟

الف _منشاءاحساسات و كسب مهارت       ب_منشاء الهام ،شور و شگفتي        ج_منشاء زندگي        د_همه موارد

 1. توجه به نمادگرايي و تزيين در چه تمدنهايي ديده شده است؟

الف_مصر باستان، بين النهرين      ب_يونان ، مصر باستان، بين النهرين              ج_يونان                 د_ هند

 1. باربيزون چيست؟

الف_مكتبي كه هنرمندان آن طرح را در طبيعت تهيه ميكردند و پرده نهايي را در كارگاه مي ساختند.

 ب_ مكتبي كه هنرمندان آن طرح را در كارگاه  تهيه ميكردند

ج_  مكتبي كه هنرمندان آن طرح را دركارگاه تهيه ميكردند و پرده نهايي را در طبيعت مي ساختند                  

  د_ هيچكدام

 1. از خصوصيات اين مكتب است"اهميت دادن به صراحت فرم و استحكام ساختار وبا تاكيد بر بيان دروني به مدد رنگ و شكل از طبيعت گرايي،وراههايي براي تحول نقاشي سده بيستم"

الف_امپرسيونيسم                     ب_پست امپرسيونيسم                   ج_كوبيسم                      د_ آبستره

 1. مهمترين خصوصيت نقاشي رامبرانت چيست؟

الف_اهميت به رنگ         ب_نور        ج_ اهميت به رنگ ،اسلوب رنگ آميزي با اهميت موضوع         د_ همه موارد

 1. پدر منظره سازي مدرن كيست؟

الف_كورو                            ب-وان گوك                               ج_جوتو                        د_ رامبرانت

 1. طرحهاي اين هنرمند تركيبي از خطوط مستقيم و موازي ،متلاطم و مواج ، پيچان و مدور،هاشورهاي متقاطع را تشكيل مي دهد؟

الف_پيسارو                            ب_كورو                     ج_كوربه                                   د_وانگوك

 1. كدام يك از اصول اوليه كار براي طراحي از اهميت بيشتري بر خوردار است؟

الف_كادر                              ب_تركيب بندي              ج_خط افق                د_ انتخاب نقطه ديد در طبيعت

 1. پرسپكتيو چيست؟

الف_اصلي ترين و اولين خط در كادراست.                     ب_علم مناظر و مرايا است.    

 ج_محل تلاقي زمين و آسمان است.                               د_ همان تركيب بندي است.

 1. نقاش فرانسوي كه به نور بيشتر از موضوع اهميت مي دادچه نام داشت؟

الف_مونه                           ب_  پيكاسو                       ج_داوينچي                              د_ ترنر

 1. بهترين راه براي نشان دادن سايه درطراحي از  طبيعت چيست؟

الف_استفاده از سايه سياه و سفيد مطلق    ب_ استفاده از خاكستري     

 ج_ فقط استفاده از سياه و خاكستري       د_ فقط استفاده از سفيدو رنگي

 1. يكي از نظريه پردازان هلندي و بزرگان هنر تجريدي كه با الگو قرار دادن درخت توانست به شكل خلاقانه اي از هنر انتزاعي دست يابد را نام ببريد؟

الف_رامبرانت                       ب_مندريان                        ج_ترنر                                  د_ كورو

 1. توجه به ژرف نمايي در طرحها در ايران از چه زماني ديده شد؟

     الف_    صفويه                     ب_  قاجاريه                      

ج_تيموري                              د_ معاصر      

 1. مناسب ترين پرسپكتيو براي داخل ساختمان چيست؟

الف_پرسپكتيودو نقطه اي.         ب_  پرسپكتيو سه نقطه اي       

 ج_ پرسپكتيو يك نقطه اي         د _ هيچكدام.

 1. مهمترين نكته براي طراحي از بنا و ساختمان كدام مورد است؟

الف_استفاده از پرسپكتيو خاكستري      ب_توجه به نور              

  ج_جو و دوري و نزديكي       د_همه موارد

 1. اشكال قرينه براي طراحي از فضاي معماري سنتي كدام است؟

الف_سردرها ،طاقيهاي قوسي شكل   ب_فرم ديوارها و ستونهاي زير سقف حياط    

ج_حوض وسط                                     د_همه موارد

 1. تفاوت كلي طراحي سنتي با طراحي جديد در چيست؟

الف_اولي نقش منحنيها دومي خطوط متقاطع و زاويه دار      

  ب_  اولي خطوط متقاطع و زاويه داردومي نقش منحنيها                         

 ج_ هر دو در خطوط متقاطع و زاويه دار                      

د_ هر دو در نقش منحنيها

 1. مهمترين دگرگونيها در شناخت اندام انسان مربوط به چه قرني است؟

الف_ قرن شانزدهم                ب_ قرن پانزدهم                     

ج_قرن هفدهم                       د_قرن هيجدهم

 1. راحت ترين و ساده ترين تقسيم بندي در تقسيم اندام نسبت سر به بدن كدام است؟

الف_8 سر                ب_5/7 سر                ج_6سر                             د_5/8 سر

 1. چه عواملي در طراحي كردن از سر دخالت دارند؟

الف_اندازه استخوان آن و حركات مفصلي و ميميك         ب_فرم و اندازه بدن

 ج_حضور ماهيچه و عضلات صورت                          د_ الف و ج

 1. بزرگترين  و كلفت ترين استخوان بدن مربوط به كجاست؟

 الف_ران                     ب_دست                            

 ج_لگن خاصره                               د_سر

 1. تابلوي دور از خانه اثر كيست؟

الف_ رامبرانت                ب_پيكاسو                          

ج-   اندرو وايت                             د_ادوارد مانش

 1. اثر خوشه چيان از كيست؟

الف_فرانسوا ميله                ب_روبنس                          

ج-   دلاكروا                          د_ادوارد مانش

 1. كدام يك از تابلوهاي زير اثر هنري مور مي باشد؟

الف_  زني نشسته بر روي صندلي    ب_زن الجزايري    

ج-   گروههاي خانواده         د_چهره "پاگاني ني

 1. اندازه طول پاي بدن مردان و پاي زنان نسبت به طول بدن چگونه است؟

الف_ اولي يك پنجم دومي يك هفتم   ب_ اولي يك ششم دومي يك هشتم    

 ج-   اولي يك هشتم دومي يك ششم           د_ اولي يك هفتم دومي يك پنجم              

 


1.    ماهیچه ها وعضلات صورت تا چه اندازه می تواند درتغییرات صورت موثر باشد؟1

2.    تغییرات نژادی را از چه طریقی می توان تشخیص داد؟ 1

3.    سه هنرمند معروفی که از چهره بسیار نقاشی  کشیده اند را نام ببرید؟2

4.    تفاوت لگن خاصره مردان و زنان را بنویسید؟1

5.     ژرژروئو از چه موضوعاتی در  نقاشیهایش استفاده کرده است ؟1

6.    رژینالد مارش  کیست؟1

7.برای اینکه اسکلت بتواند سر پا بایستد کدام استخوانها باید محکم باشد ؟1 

8.استخوان دست به کجا باید وصل باشد تا بتواند امکان حرکت وجود داشته باشد؟1

الف_استخوان ترقوه                 ب_  دنده ها                       ج_ستون مهره ها       

9.خط میانی افراد بالغ از ............ و در کودکان تا حدود سنی یک سال ازقسمت ......................عبور می کند.  2

10.اندازه ایده آل اندام آدمی برای یونانیان .................میباشد.1

11.طراحی حالت را توضیح دهید؟1

12.در دوره رنسانس چه چیزی مورد توحه هنر مندان قرار گرفت؟2

13.خصوصیات هنر مصر را بیان نمایید؟2

14.خصوصیات هنرمردم غارنشین را بیان نمایید.2

15.طراحی مبتنی بر حافظه چه نوع طراحی را می طلبد؟1

 

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات طراحی رشته نقاشی و چهره سازی

۱۴-در طراحي از الف_تركيب بندي جزء و كل ب_تركيب بندي مارپيچي مهمترين خصوصيت نقاشي
نمونه سوالات طراحی

۱۰- طرح و طراحي در چند حوزه مطرح مي چه عواملي در يك تركيب بندي موثر است؟ص 29. نقاشي و
ترکیب بندی رنگها در نقاشی مینیاتور

و در مهر ماه سال 1389 دریافت لوح تقدیر از هفتمین جشنواره ملی هنر های تجسمی امام رضا (ع)
طراحي سيستم براي صحنه پردازي تئاتر

در طراحي صحنه مهيا شد. بعد سوم، اين كشف جديد بود كه با تركيب سطوح گوناگون در و هندسه در
اطلاعاتی درمورد طراحی

از اشياي ساده را در طي تركيب بندي هاي متفاوت بررسي در کنار اصول نقاشي و طراحي
طراحي گرافيك سياه و سفيد

توانايي ترسيم انواع خطوط مورد استفاده در طراحي . 4. تركيب بندي و رنگ در آثار نقاشي و
برچسب :