همایش پیشگیری و درمان بیماران با طب مکمل

سومین همایش کشوری طب مکمل، سنتی، جایگزین
با امتیاز باز آموزی برای کلیه رشته های پزشکی و پیراپزشکی
از 8 مهر ماه تا 10 مهرماه 1393 در اصفهان


مطالب مشابه :


برگزاری کلاسهای طب سنتی ایرانی – اسلامی در اصفهان

اسلامی در اصفهان اصفهان اقدام به برگزاری کلاس طب سنتی ایرانی-اسلامی در اصفهان با
کلاس طب سنتی با رویکرد زنان و مامایی.

کلاس طب سنتی با رویکرد زنان و مامایی. به جایی در ذهنت دانشجوی مامایی دانشگاه اصفهان
چهارمین گردهمایی دبیران و سرپرستان و اعضای شورای سیاستگذاری کمیته های تحقیقات دانشجویی

الان در اصفهان مرکز در طب سنتی برای پنج نفری که محیط آموزشی مجازی همانند کلاس و
آدرس نحوه تماس با بعضی مراکز و مطب های اطبا طب سنتی

سید محمد موسوی یکی از فعلان و محققان بزرگ در طب سنتی و موسس پیک شفا در اصفهان در طب سنتی
نقدی بر سید محمد موسوی و پیک شفا!!!

قادر به حضور در اصفهان راستین طب سنتی ایرانی اینترنتی و کلاس‌های طب سنتی
باورهای سنتی بخشی از زندگی مردم است

از کلاس درس تا جامعه در حالی که بسیاری از این باورها و رفتارها دانشکده طب سنتی
دعا درمانی - انجمن تحقیقات طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

انجمن تحقیقات طب سنتی هاي درماني طب مکمل در يک ديد کل طب مکمل – اصفهان
همایش پیشگیری و درمان بیماران با طب مکمل

سومین همایش کشوری طب مکمل، سنتی، 10 مهرماه 1393 در اصفهان. همانند کلاس و درمانگاه
همايش کشوری مراقبت و درمان بيماران با طب مکمل و جايگزين، اصفهان 1389

از کلاس درس استفاده همزمان طب مکمل و جایگزین با طب رايج در دانشکده طب سنتی
برچسب :