دستورالعمل و ضوابط اجرايي افزايش 10 درصدي حقوق كارمندان دولت در سال 1390

هیات وزیران در جلسه مورخ 18/3/1390 به استناد  ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین تصویب نمود:

1- ضریب حقوق سال 1390 اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان نه هزار و نهصدو شصت وپنج (9965) ریال تعیین می شود.

2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می شود.

3-ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‏های سیاسی وزارت امورخارجه) برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می شود.

4- ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می‏شود.

5- سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاههای موضوع بند (79) ماده واحده قانون بودجه 1390 کل کشور از جمله نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به میزان ده درصد (10%) تعیین می شود.

6- عیدی پایان سال غیر مشمولین قانون خدمات کشوری در سال 1390 به میزان عیدی پایان سال مشمولین قانون یاد شده تعیین می‏گردد.

7- حد اقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (9) این تصویب نامه  در سال 1390 به میزان سه میلیون و چهارصدو ده هزار (3410000) ریال و حداکثر حقوق وفوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت (7) برابر حداقل مذکور  در این بند تعیین می شود.

8- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان  صندوق های بزنشستگی کشور و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان سه میلیون و چهار صد و ده هزار (000/410/3) ریال تعیین می شود.

9- حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند (3) این تصویب نامه ) و سایر دستگاه های موضوع بند (3) این تصویب نامه در سال 1390 به میزان دو میلیون و سیصد و ده هزار (000/310/2) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان  هفت برابر  حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.

10- حقوق بازنشستگان  و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی در سال 1390 به میزان 10% نسبت به سال 1389 افزایش می یابد.

11- پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم حداکثر تا میزان سقف عملکرد سال 1388 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه به شرح زیر مجاز می باشد.  سقف قابل پرداخت برای هر یک از کمک هزینه های مستقیم و یا غیر مستقیم شامل غذای روزانه تا بیست و دو هزار (22.000) ریال ،‌ایاب و ذهاب ( سرویس رفت و آمد ) کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی کنند در تهران ماهانه تا پانصد و پنجاه هزار (550.000)ریال و در شهر‌های دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه تا سیصد و شصت هزار (360.000) ریال ،‌مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند به ازای هر کودک ( حداکثر سه فرزند) ماهانه تا سیصد و شصت هزار (360.000) ریال و سایر کمک های مستقیم و غیر مستقیم با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی (موضوع تبصره (1) ماده (53) (قانون محاسبات عمومی) اعم از نقدی یا غیر نقدی در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مجاز می باشد .

12-   پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده(50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا میزان تعیین شده در بند (11) مصوبه شماره 54017/44585 مورخ 3/9/1389 {تاریخ۹/۳/۸۹صحیح می باشد}و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده می باشد. تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی اضافه کار بیشتری از سقف مندرج در بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می دهند صرفا در سقف 20% مقرر در ذیل تبصره یاد شده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی خواهد بود .

13-   فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این مصوبه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر در مورد مشمول هر یک از بند‌های این تصویب نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد آن به ماخذ یک صدم حداکثر تا میزان تعیین شده در بند 12 مصوبه شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه ودر چارچوب موافقتنامه مبادله شده قابل پرداخت می باشد سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده 39 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

((ماده 84 قانون بودجه سال 90: در کلیه دستگاه های اجرایی ، کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت(سهم دولت) 150تعیین و ÷رداخت می گردد.))

محمود احمدی نژاد


مطالب مشابه :


راه اندازی سامانه دریافت فیش حقوق کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

سامانه دریافت فیش حقوقی کارکنان و اعضای دانشگاه; علوم و علوم و تحقيقات تهران.
فیش حقوقی فرهنگیان

,فیش حقوقی کارکنان منطقه ۵ تهران,فیش حقوقی آموزش دانشگاه علوم پزشکی
حقوق و دستمزد پرسنل قرارداد انجام كار معين جديد (تبصره 3 ماده 2)

بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی در فیش حقوقی پرسنل دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران.
ابلاغ کمک هزينه غذا و مهد کودک واياب وذهاب کارمندان درسال92

بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی در فیش حقوقی پرسنل دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران.
قرارداد پرسنل تبصره 4 ماده 2

بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی در فیش حقوقی پرسنل دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران.
دستورالعمل و ضوابط اجرايي افزايش 10 درصدي حقوق كارمندان دولت در سال 1390

بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی در فیش حقوقی پرسنل دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران.
نحوه محاسبه مانده مرخصي پرسنل قراردادي(مشخص/معين/تبصره 3/تبصره 4 ماده 2)

بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی در فیش حقوقی پرسنل دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران.
اعلام حق بيمه درمان كاركنان دولت در سال 1391

بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی در فیش حقوقی پرسنل دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران.
شرحی بر حسابداری حقوق و دستمزد

و دانشگاه علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران. حقوق ویا فیش حقوقی
برچسب :