عدم امکان برگشت از فراغت از تحصیل موقت توسط کاربران مراکز 12/7/91

همکاران گرامی
بازگشت به نامه شماره 25973/21/د مورخ 06/06/91 مدیر کل محترم خدمات آموزشی،امکان دسترسی به پردازش برگشت از فارغ التحصیلی موقت، برای کاربران مراکز غیر فعال شد.


مطالب مشابه :


مرکز تنکابن

اطلاع رسانی کاربران ارشد سیستم جامع گلستان: دانشگاه پیام نور استان مازندران سیستم جامع
عدم امکان برگشت از فراغت از تحصیل موقت توسط کاربران مراکز 12/7/91

اطلاع رسانی کاربران ارشد سیستم جامع گلستان: دانشگاه پیام نور استان مازندران سیستم جامع
الف/پرداخت حق التدریس

اطلاع رسانی کاربران ارشد سیستم جامع گلستان: دانشگاه پیام نور استان مازندران سیستم جامع
دانشجویان رشته زمین شناسی **فوری** 14/8/90

اطلاع رسانی کاربران ارشد سیستم جامع گلستان: دانشگاه پیام نور استان مازندران سیستم جامع
نگین آموزش عالی

سیستم جامع گلستان. رییس دانشگاه پیام نور مازندران، جمله «هرفارغ التحصیل رشته های فنی
اطلاعات شهریه سال تحصیلی 92-91

گرفتن فرم شهریه از طریق سیستم جامع گلستان پس از انتخاب واحد و نور استان مازندران
دریافت کارت ورود به جلسه پیام نور مازندران کارت ورود به جلسه دانشگاه پیام نور بابل ساری نکا آمل محمو

جهت راهنمایی از دریافت شماره صندلی پیام نور مازندران ۴۲۸ در سیستم گلستان دریافت
خدمات اینترنتی شرکت مخابرات مازندران

خدمات اینترنتی شرکت مخابرات مازندران سیستم گلستان پیام سیستم جامع مشترکین
برچسب :