پیام تم های ریاضی

پیامهای تم یک

اهداف

1- مفاهیم بالا وپایین    2-چپ وراست    3-ردیف وستون

4- قبل وبعد        5- اشکال هندسی      6- شروع کارها بانام خدا

7- الگویابی        8- استفاده ازخط کش     9-شمارش تا5

10- زیرو رو     11-اول اخر          12-تقویت انگشتان دست بانشان دادن اعداد

پیامهای        تم دوم

1-   حفظ ایمنی وامنیت درهنگام خارج شدن ازخانه   2- آموزش مفهوم احتمال

(مثلا بارش باران به خاطروجود ابرهای تیره درآسمان )3- حدس زدن درمورد باران

آمدن یانیامدن 4- قوانین دوچرخه سواری درخیابان 5- رنگهای چراغ راهنمایی و تعداد

گردی های آن 6- خط عابرپیاده 7- بستن کمربند ایمنی 8- جلو عقب وپشت – اشکال

هندسی ساده

پیامهای تم سوم

1-   احترام به قوانین 2- آداب سواروپیاده شدن ازاتوبوس یا هروسیله ی نقلیه

دیگر3-عبور ازخط عابرپیاده 4- علت یابی وقایع ورفتارهای انسانی

(کودکی که دیرش شده ودرحال دویدن است )5-الگویابی 6- پیداکردن

اشکال هندسی 7- سریع گفتن تعدادچیزهایی که دانش آموزمی بیند

8- آموزش جمع به صورت غیرمستقیم (مثلا 2تابه این شکل ها اضافه کن )9- چراپنجره های اتوبوس مدرسه بسته است

.10- بگواین اتوبوسچندصندلی دارد.11-به نظرشماچندنفردراتوبوس هستند.

 

پیامهای تم 4

1-   آشنایی بامهارت های استقبال وبدرقه مهمان 2- پذیرایی ازمهمان 3- رعایت آداب

غذاخوردن درمقابل مهمان 4- نحوه رفتاربادیگران 5- تکرارشمارش سریع تاعددپنج با

توجه به تصاویر6- تکراروتمرین ردیف وستون 7- چپ وراست 8- بالاوپایین – قبل و

بعد- 9- الگویابی 10- آشنایی بامفاهیم ضلع وزاویه 11- سرشماری 12-آشنایی با

مفاهیم وسط – بین – کنار- پشت – جلو 13-درمیهمانی چه نکاتی بایددرنظربگیریم

پیامهای تم 5

1-   رعایت آداب ورسوم گردش – 2- مراقبت ازطبیعت -3- بازی کردن درطبیعت

4-آسیب نرساندن به طبیعت درهنگام بازی کردن 5-خاموش کردن آتش 6-توجه به سایه

7- آزارنرساندن به پرندگان درطبیعت وتکرار وتمرین اعداد تاپنج 8- الگویابی 9-

تکراروتمرین مفهوم جمع به صورت غیرمستقیم 10- چرخ جلوی ماشین رارنگ بزن

11-آداب سوارشدن درماشین –احترام به قانون-12—همراه بردن وسایل موردنیاز

پیامهای تم 6

1-   رعایت آداب بازی بادوستان درخانه 2- جمع کردن وسایل بعدازبازی باکمک

دوستان 3- احترام به دوستان 4- رعایت نکات ایمنی درهنگام بازی 5- درست کردن

کاردستی 6- تکراروتمرین ردیف وستون 7- بالاوپایین 8- جلووپشت -9- راست وچپ

پیامهای تم 7

1-   دعوت کردن مهمان برای تولد2- احترام به ان ها 3- کمک کردن درکارها

4-تشکربابت هدیه 5-تقسیم کردن کیک 6- تعدادشمع هابراساس سال تولد 7- تعدادمهمان

8-آویزان کردن وسایل تزیینی باالگوهای مشخص 9-تقارن 10-الگویابی 11-آموزش نماد1و2

پیامهای تم 8

1-   آشنایی باقبله 2-آداب ومحل خواندن نماز3- مراحل خواندن نمازمثل رکوع ،سجده

قنوت ،وتعدادنمازهایی که طی روزمی خوانیم 4- توجه به اشکال هندسی روی کاشی ها

آموزش نماد 3  و 4      مفاهیم (وسط – کنار – بین – جلو – عقب – پشت – ستون –

پیامهای تم 9

1-   آشنایی باوسایلی که درکلاس درس وجود دارد2-خوب گوش دادن به صحبت های

معلم 3-درست نشستن 4-تمیزنگه داشتن کلاس 5-نشان دادن گوشه هاولبه های میزو

نیمکت ودیگروسایل کلاس به بچه ها 6- نشان دادن اشکال هندسی موجود درکلاس

7- پیداکردن الگوهای منظم درکلاس درس 8- آموزش نماد 5   و   0صفر9- ومفاهیم

تم هشت (راست  چپ  عقب جلو  ردیف  ستون  قبل  بعد )

 

پیامهای تم 10

1-   فوایدکارگروهی 2-رعایت نکات ایمنی درکارها وبازیهای گروهی 3- آمادگی

برای جمع های بیشتراز5به کمک شکل وچوب خط 4- آشنایی بانماد6و7 )   5-آموزش

اولیه ی مفهوم مقایسه ی کمتروبیشتر6- منتهی دراین تم اصلا به نمادکمتروبیشتر(

> <) اشاره نمی کنیم وهد ف  درک مفهوم بیشتری است .

پیامهای تم 11

1-بادقت جمع کردن وسایل قبل ازحرکت به سمت خانه 2- رعایت قوانین مدرسه هنگام

خروج ازکلاس ومدرسه 3- ردشدن ازخط عابرپیاده درصورت نیاز4- پیداکردن الگو

در راه –5 - دقت به شکل هندسی خط عابرپیاده 6- نشان دادن چندگوشه ولبه 7- ردیف

وستون درپنجره ها8- دقت دروضع هوا9- نشان دادن رنگ مانتو ومقنعه به عنوان یک

الگوی مشخص 10- آموزش نماد8وعلامت مساوی (= ) 11- حرکت ازسمت راست

پیامهای تم 12

1-آشنایی بامفاهیم (وسط – کنار-بین – جلو پشت – جلو عقب – حرکت ازسمت راست

2-احترام به حقوق دیگران درپارک – مراقب درختان وگلها درپارک 3-پیداکردن

شکلهای متقارن درمحیط اطراف 4- گفتن سریع تعدادشکل هایی که درمحیط اطراف

دیده می شود5-آشنایی بامفهوم ونمادعدد9 )     6- آشنایی بامفهوم (کمتری – بیشتری

ومساوی )7- نشستن روی نیمکت پارک 8 - صندلی پارک چندپایه دارد9-این آقا

درجلوخودچه چیزهایی رامی بیند.10- به نظرشمااین آقاچه فکری می کند.

پیامهای تم 13

1-   آداب غذاخوردن دررستوران 2- احترام گذاشتن به حقوق دیگران 3-دقت در

اشکال هندسی 4- تعداد ظرف ها روی میز 5- تعدادمیز وصندلی ها 6-آشنایی با

نماد(+ ) 7- آشنایی باجمع های ترکیبی درجدول 8- تشکرازکارکنان رستوران 9-آداب سفارش دادن غذا 10- انتخاب میزمناسب 11- تعدادصندلی های خالی

پیامهای تم 14

1-احترام به همسایه ها 2- کمک کردن درکارهای گروهی 3- وصل کردن چراغ ها

و وسایل تزئینی بایک الگوی مشخص 4- آموزش نماد تفریق (- )5- مقایسه ی طول

به صورت تخمین زدن (مثلا کمی بلندتر ازچندتاگیره است )6- رعایت نکات ایمنی

7-بردن آش نذری – 8- آداب همسایه داری 9- احوال پرسی ازهمسایگان 10-شادی کردن 11- همسایه هابایدچگونه باهم رفتارکنند 12- خصوصیات همسایه خوب

 

پیامهای تم 15

1-   آشناشدن بافواید نماز دسته جمعی 2- برنامه هایی که به جزنمازخواندن درمسجد

برگزارمی شود(مثل جشن ها- مراسم عزاداری – رای گیری برای انتخابات – جمع

آوری کمک برای زمان های خاص مثل زلزله و.....)3- دقت دراشکال هندسی در

مسجد وتقارن هایی که درآن ها وجود دارد 4- آشنایی با دسته های چندتایی ودرنهایت

دسته های ده تایی 5- معرفی عدد 10 درجدول یکی وده تایی به کمک شکل 6- نظم و

ترتیب درصف ها 7- پرکردن صف هابه نوبت 8- ایستادن کنارپدرومادربه هنگام نماز

9- سکوت درهنگام برقراری مراسم 10- گوش کردن به صدای موذن

پیامهای تم 16

1-   آشنایی باخواندن قرآن – گوش دادن به قرآن – رعایت نظم درصف کلاس –

2-ازجلونظام 3– حرکت به سمت صف4 – باصف به کلاس رفتن 5-درهرستون چند

نفرایستاده اند 6- پرچم ایران درکدام قسمت بچه هاقراردارد 7- دانش آموزان چنددسته ده

تایی هستند 8- ازهرستون لباس پنجمین نفرچه رنگی است 9-چگونه میتوانیم صفی به

این منظمی داشته باشیم 10- چراحیاط مدرسه تمیزاست 11-امروزهواچگونه است .

پیامهای تم 17

1-   احترام به پدربزرگ مادربزرگ 2-توجه به شکل هندسی میوه ها 3-احترام به

قرآن 4- پدربزرگ مشغول چه کاری است 5- چندنفردراین تصویرهستند6-بشقاب ها

وچاقوها روی هم چندتاهستند 7- تقریباچند میوه درون ظرف وجوددارد8-کتاب خانه

روی هم چندتاکتاب دارد9- درردیف سوم چندکتاب وجود دارد10- کتاب خانه چند

ردیف دارد.

پیامهای تم 18

1-   دقت به تاریخ مصرف وعلامت استاندارروی اجناس 2-استفاده ازچرخ دستی

برای حمل بهتراجناس 3-توجه به بی نظمی که درچیدن وسایل درفروشگاه وجوددارد

4-دقت درتعدادطبقه هاوردیف هاوستون هایی که وسایل درآن چیده شده 5- آشنایی با

واحدهای اندازه گیری6-توجه به وزنه ها 7-درردیف بالایی یخچال بیشترخوراکی هست

یا ردیف پایین 8- چندتاترازودرمغازه وجوددارد9-ترازوهاچه فرقهایی باهم دارند10-

درمحله شماچندمغازه وجوددارد11-چه خوراکیهایی رادریخچال میگذاریم

پیامهای تم 19

1-   ایستادن درصف نان 2-آداب حمل نان 3-احترام به اشخاص 4-رعایت نوبت

5-دریک مغازه نانوایی چه چیزهایی وجوددارد6-برای خریدنان داغ چه چیزهایی باید

همراه داشته باشید7-اسراف نکردن به اندازه خریدن نان8- شباهت نان هابه اشکال

هندسی 9-مراحل تبدیل گندم به نان – چراشغل نانوایی مفیداست 10-نانواهادرچه ساعت

بیشترکارمی کنند11-روی میزچندتا(چانه نان )میبینید12- چندنوع نان تولیدمی شود

پیامهای تم 20

1-چرامردم درماه محرم عزاداری میکنند 2- رعایت بهداشت ونریختن زباله درخیابان

مخصوصا دراین مراسم 3- دقت به اشکال هندسی که دربعضی ازوسایل عزاداری

وجوددارد4- شمارش مردمی که درتم می بینید 5- امام حسین امام چندم مااست

6-دراین ماه مردم چه نوع لباسی می پوشند7- ماه محرم چندروزاست 8-رنگ

پرچم های ماه محرم رابگویید9- پختن نذری دراین ماه 10-معرفی روزهای

تاسوعاوعاشورا

پیامهای تم 21

1-رعایت آداب کتاب خواندن درکتاب خانه 2- رعایت فاصله کتاب باچشم 3-تمیز

ومرتب نگه داشتن کتاب 4- امانتداری 5- تعداد ردیف هاوستون های کتاب خانه

6- تعدادکتابهای هرقسمت 7- گذاشتن هرکتاب درجای مخصوص خود8-عضوشدن در

کتاب خانه – 9- دانش آموزان مشغول چه بحثی هستند

پیامهای تم 22

1-الگویابی درکاشی ها 2- تقارن موجود در درها وپنجره ها 3- توجه به مفاهیم راست

وچپ 4- بالاوپایین 5- این شکل چه مکانی رانشان می دهد 6- بامدادخط چین ها

راپررنگ کردن 7- اشاره به حوض وسط مسجد وگوشه های آن

پیامهای تم 23

1-   این دانش آموزدخواب چه می بیند2- قبل ازخوابیدن چه دعاهایی کنیم 3-به یاد

خروسی که امروزپدربزرگ برای اوآورده 4- خواب رفتن به مسافرت همراه پدرمادر

وخواهرش 5- خواب آماده کردن تکالیف  فردا  6 – کمک کردن به مادرونگهداری از

برادرکوچکتر 7- دسته بندی کارها ی ضروری وغیرضروری

پیامهای تم 24

1-   اشنایی بایک شغل 2- دقت درطرح فرش 3- پیداکردن تقارن آن 4- پیداکردن

اشکال هندسی درفرش 5- تنوع دررنگ قالی باتوجه به نخ های دارقالی 6- بافتن قالی

باتوجه به الگوی مشخصی که دارد 7- چگونه رنگ کردن نخ قالی

 


مطالب مشابه :


آموزش خياطی - طریقه رسم الگوی بالاتنه

- ابتدا خطی عمودی در سمت چپ کشیده سر آن را نقطه ی 1 می گذاریم. مانتو کرپ مدل نرگس
پیام تم های ریاضی+اول

1- مفاهیم بالا وپایین 2-چپ وراست وستون درپنجره ها8- دقت دروضع هوا9- نشان دادن رنگ مانتو
مدل لباس برای انواع صورت

،مدل‌های چپ وراست، یقه‌های نمونه ای از مدل چپ و راست مدل پیراهن ها و مانتو برای
پیام تم های ریاضی

1- مفاهیم بالا وپایین 2-چپ وراست وستون درپنجره ها8- دقت دروضع هوا9- نشان دادن رنگ مانتو
رمان ازدواج صوری-1-

نیم ساعت به پنج بود که رفتم سر کمد لباسام ویه مانتو مشکی که نخی بود گمی سرمو به چپ وراست
رمان ازدواج صوري«1»

نیم ساعت به پنج بود که رفتم سر کمد لباسام ویه مانتو مشکی که نخی بود گمی سرمو به چپ وراست
بانک سوال

برای پارچه های باضخامت زیاد ومتوسط مانند کت،پالتو،مانتو، زیپ درطرف چپ وراست شلوار
پیام تم های ریاضی+اول

1- مفاهیم بالا وپایین 2-چپ وراست وستون درپنجره ها8- دقت دروضع هوا9- نشان دادن رنگ مانتو
اهداف تم های ریاضی+اول

1- مفاهیم بالا وپایین 2-چپ وراست وستون درپنجره ها8- دقت دروضع هوا9- نشان دادن رنگ مانتو
برچسب :