راهنمای ثبت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص


بسمه تعالی نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین  روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت : …………...............……………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                      سرمایه ثبت شده : ………………………… صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( یا عادی بطور فوق العاده) شرکت …………… سهامی خاص الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه 3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد. ب ـ 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای …………………… خانم/آقای…………………… خانم/آقای  ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد. ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ……………… به سمت بازرس اصلی خانم / آقای…………………  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال...................... مورد تصویب قرار گرفت. ثبت شده به شماره …....…… در تاریخ …………… ساعت……… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید. ج: به خانم / آقای ………………………… احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه ……...........…    ناظر جلسه ………………     منشی جلسه……………… امضا اعضای هیئت مدیره : 1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  …………………… امضاء بازرسین:                             بازرس اصلی                            بازرس علی البدل: 3  تذکرات : 1-   در صورتیکه دستور جلسه  برای مجمع عمومی عادی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه و تصویب تراز و حساب سود و زیان و یا یک یا دو مورد از آنها باشد می توانید از نمونه صورتجلسه استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نیاز قید شود. 2-   نیازی به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در هر مجمع نمی باشد و تا زمانی که قصد تغییر روزنامه را ندارید همان انتخاب اولیه دارای اعتبار می باشد. 3-   زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود. 4-   اعضای هیات مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند و هم چنین می توانند طی نامه ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید این برگها باید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 5-   چنانچه در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب 3/2 اعضای مجمع  برسد. 6-   صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه  ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء تنظیم شود. 7-   صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 8-   در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده با رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) الزامی است. 9-   در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 10-  نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 11- صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.       4  بسمه تعالی نمونه صورتجلسه  هیات مدیره در خصوص تعیین سمت  و دارندگان امضاء مجاز در شرکتهای سهامی   نام شرکت : …………...............……………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                      سرمایه ثبت شده : …………………..……… جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………...…. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس ان محل نوشته شود)  تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.  الف :  1ـ خانم/ آقای …………………… به سمت رئیس هیئت مدیریه 2ـ خانم/ آقای …………………… به سمت نایب رئیس 3ـ خانم/ آقای ……………………به سمت مدیر عامل ب :  کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک ……..…...….…… و ….........………… همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ج :  به خانم /آقای ……………..……… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت  صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.   محل امضاء اعضای هیات مدیره: 1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………                 5  تذکرات : 1ـ در صورتی که در نظر باشد رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد وفق ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده مطرح به تصویب 3/2 اعضای حاضر در مجمع برسد. 2ـ صورتجلسه  در ظرف یکماه از تاریخ تشکیل  جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 3ـ در صورتی که جلسه با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره تشکیل شده باشد رعایت دعوت وفق مقررات اساسنامه و لایحه  اصلاحی قانون تجارت الزامی است.                                             6  بسمه تعالی نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص «در صورتیکه وفق اساسنامه از وظایف مجمع باشد» نام شرکت : …………...............……………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                      سرمایه ثبت شده : …………….…………… صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت .................................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ............ در تاریخ .......... ساعت................  با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.  الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر رئیس 3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم / آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و  انتقال سهام، مجمع موافقت  و تصویب نمود که: خانم / آقای …………… با واگذاری …………… سهم کلیه سهام خود به خانم / آقای …………… فرزند ………… به شماره شناسنامه…………… متولد…………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد. و یا: خانم / آقای …………… با واگذاری…………… سهم به خانم / آقای…………… فرزند …………… به شماره شناسنامه…….…… متولد………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک…………… کدپستی…………… تعداد سهام خود را به سهم کاهش داد.   امضاء هیات رئیسه: رئیس جلسه: ...........................   ناظر جلسه :  ........................... ناظر جلسه : ...........................  منشی جلسه : ...........................   امضاء خریدار                                                 امضاء فروشنده     7  تذکرات : 1-   صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه نسخ و صفحات آن به امضای هیات رئیسه و خریدار و فروشنده برسد. 2-   یک نسخه از صورتجلسه مذکور تحویل دارایی مربوطه برای محاسبه و تعیین مالیات بر نقل و انتقال شود و پس از واریز مالیات برگ مفاصا حساب مالیات بر نقل و انتقال بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 3-   در صورتی که اجازه نقل و انتقال وفق اساسنامه شرکت جزء وظایف هیات مدیره شرکت باشد هیات مدیره با استفاده از نمونه صورتجلسه ضمیمه نسبت به تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه اعلام و موافقت اقدام نماید. 4-   یک نسخه  فتوکپی شناسنامه از سهامداران جدید بهمراه صورتجلسه  تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 5-   در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) الزامی است. 6-   در صورتیکه  مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 7-   نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تأیید و به همراه صورتجلسه تحویل اراده ثبت شرکتها شود.   8-   صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.                         8  بسمه تعالی نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص نام شرکت : …………...............……………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                      سرمایه ثبت شده : …………….…………… صورتجلسه هیات مدیره شرکت ………….………….………  سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……… ساعت…… … در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. هیات مدیره موافقت نمود که خانم/آقای ………...................…… با واگذاری ……...................…… کلیه سهام خود به خانم/آقای  ……………  فرزند …………… متولد …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از…………… به آدرس خیابان …………… کوچه …………… پلاک …………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد. و یا : خانم/آقای ………............… با واگذاری ….............…… سهم  از سهام خود به خانم/آقای……….................… فرزند ……………  متولد……  به شماره شناسنامه……………  صادره از …………  به آدرس ……………  خیابان……………  کوچه……………  پلاک……………  کدپستی……………  تعداد سهام خود را به ……………  سهم کاهش داد.   امضاء اعضاء هیات مدیره: 1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………     امضاء خریدار                                                 امضاء فروشنده               9  تذکرات : 1-     صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه نسخ و صفحات آن به امضای هیات مدیره و  خریدار و فروشنده برسد. 2-     یک نسخه از صورتجلسه به دارایی مربوطه جهت تعیین مالیات نقل و انتقال سهام تحویل  و پس از پرداخت مالیات مربوطه برگ مفاصا حساب  بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 3-     فتوکپی شناسنامه سهامدار یا سهامداران جدید بهمراه صورتجلسه  تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 4-     صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.                                                       10  بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص   نام شرکت : …………...............……………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                      سرمایه ثبت شده : …………….…………… صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ......... در تاریخ ............. ساعت....................با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.  الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای .......................................  به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای .......................................  به سمت ناظر رئیس 3ـ خانم/ آقای .......................................  به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم / آقای.......................................  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.   ب: دستور جلسه،  تغییر محل شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شرکت از آدرس ............................................................................  خیابان ......................کوچه...................... پلاک..................... کدپستی ................. به آدرس ......................................................................  خیابان................... کوچه.................. پلاک ................  کدپستی................... تغییر یافت و ماده  ................  اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.   ج: به خانم/ آقای............................. (احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبث صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.   امضاء هیات رئیسه جلسه: رئیس جلسه: ...........................   ناظر جلسه :  ........................... ناظر جلسه : ...........................  منشی جلسه : ...........................       11  تذکرات : 1-   در صورتی که هیات مدیره طبق اساسنامه شرکت اختیار تغییر محل را داشته باشد با تنظیم صورتجلسه هیات مدیره نسبت به تغییر محل اقدام شود. 2-   در صورتیکه تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد نام شهرستان و آدرس محل آن در شهرستان دقیقاً قید شود و پیگیری شود که پرونده به شهرستان مربوطه ارسال گردد. 3-   صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شود. 4-   در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) الزامی است. 5-   در صورتی مجمع  با حضور اکثریت سهامداران تشکیل  شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 6-   نام سهامداران حاضر در مجمع  و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع  صحت آن را تأیید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 7-   صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.                                                          12  بسمه تعالی نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تغییر محل شرکت در شرکتهای سهامی خاص   نام شرکت : …………...............……………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                      سرمایه ثبت شده : …………….…………… جلسه هیات مدیره شرکت ........... سهامی خاص  ثبت شده به شماره ............ با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ......... .ساعت .................. در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. الف: با عنایت به اختیار حاصله از تبصره ………………  ماده …………… اساسنامه شرکت تصویب شد. آدرس قانونی شرکت از .........………………  خیابان .........………  کوچه.........………  پلاک.........………  کدپستی.........………  به آدرس .........………  خیابان .........………  کوچه.........………  پلاک.........………  کدپستی.........………  تغییر یابد.   ب: به آقای / خانم  ..............………  احدی از مدیران یا سهامداران با وکیل رسمی شرکت  وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.   امضاء اعضاء هیات مدیره: 1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………                     13  تذکرات: 1-   در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده رعایت مقررات اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانونی تجارت در خصوص دعوت الزامی است. 2-   صورتجلسه  حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه  به اداره ثبت  شرکتها تحویل گردد. 3-   صورتجلسه  در چند نسخه  تهیه و به امضاء اعضای هیات مدیره برسد و یک نسخه از آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود.                                               14  بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص   نام شرکت : …………...............……………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                      سرمایه ثبت شده : …………….…………… صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ...................... سهامی خاص ثبت شده به شماره ............ در تاریخ ........ ساعت ............ با حضور کلیه سهامداران/ اکثریت سهامداران درمرکز شرکت تشکیل گردید.  الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای …………..........……… به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای …………..........……… به سمت ناظر رئیس 3ـ خانم/ آقای …………..........……… به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم / آقای…………..........……… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: در خصوص دستور جلسه که  تغییر  نام  شرکت می باشد بحث و بررسی  و مقرر گردید که نام شرکت به ……...........……… تغییر یابد و در نتیجه ماده ..........……… اساسنامه  به شرح مذکور اصلاح می گردد. ج: به خانم/ آقای …………..........……… (احدی از سهامداران یا مدیران یاوکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه  به اداره ثبت  شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه  و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفاتر اقدام نماید.   رئیس جلسه .....................    ناظر جلسه........................    ناظر جلسه .........................     منشی جلسه................                   15  تذکرات : 1-   در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی  قانون تجارت الزامی است.  2-   در صورتیکه مجمع با حضور اکثریت سهامداران  تشکیل شده ارائه اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها الزامی است. 3-   صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و به امضاء هیات رئیسه  برسد یک نسخه آن حداکثر در ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 4-   قبل از تحویل صورتجلسه  تغییر نام شرکت به واحد پذیرش بدواً پس از پرداخت حق الثبت به قسمت تعیین نام مراجعه  و پس از اخذ نام و تأیید آن توسط مسئولین اداره ثبت شرکتها، صورتجلسه به واحد پذیرش تحویل گردد. 5-   نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته شده و به امضای آنها برسد و هیات رئیسه  مجمع صحت آنر اتایید و بهمراه صورتجلسه  تحویل اداره ثبت شرکتها شود.                                                        16  بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تغییر موضوع در شرکتهای سهامی خاص   نام شرکت : …………...............……………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                      سرمایه ثبت شده : …………….…………… صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ..................................سهامی خاص ثبت شده به شماره ................... در تاریخ .......... ساعت....................با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل گردید.  الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای ……...............…………  به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای ……...............…………  به سمت ناظر رئیس 3ـ خانم/ آقای ……...............…………  به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم / آقای……...............…………  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: دستور جلسه،  تغییر موضوع  (یا الحاق مواردی به موضوع شرکت) مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت …..................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ و ماده ............................ اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ج: به خانم / آقای ...................................... احدی از سهامداران ( یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.   امضا هیات رئیس جلسه: رئیس جلسه ....................     ناظر جلسه ....................      ناظر جلسه ....................       منشی جلسه ....................               17  تذکرات : 1-   در صورتی که موضوع شرکت کلاً تغییر یابد یا مواردی درآن اصلاح گردد یا مواردی به آن الحاق گردد، بطور کامل  در صورتجلسه نوشته شود. 2-   در صورتیکه موضع قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی باشد می توانید بدواً به مرجع مربوطه مراجعه و مجوز لازم را اخذ  و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها نمایید و هم چنین می توانید صورتجلسه را تحویل اداره ثبت  شرکت نموده و استعلام از مرجع ذیصلاح را اخذ و به آن مرجع مراجعه  و پس از دریافت مجوز به اداره ثبت شرکتها تحویل نمایید. 3-   صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات  به امضاء هیات رئیسه جلسه  برسد و یک نسخه آن  تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 4-   در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد  لایحه اصلاحی قانون تجارت ماده (99) الزامی است. 5-   در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل  روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه  تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 6-   نام سهامداران حاضر در مجمع  و تعداد سهام آنها در یک لیست  نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تأیید و بهمراه  صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 7-   صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.                                 18  بسمه تعالی نمونه صورتجلسه تبدیل نوع شرکت در شرکتهای سهامی خاص   نام شرکت : …………...............……………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                      سرمایه ثبت شده : …………….…………… صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….…................………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………….…در تاریخ ……….…ساعت…………با حضور کلیه / اکثریت شرکاء  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید. الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای …………….…………… به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای …………….…………… به سمت ناظر رئیس 3ـ خانم/ آقای …………….…………… به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم / آقای …………….…………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: در خصوص دستور جلسه،  تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به مسئولیت محدود بحث و بررسی شد و النهایه تصمیم گرفته شد که نوع شرکت به مسئولیت محدود تغییر یابد. ج : اساسنامه جدید در ……….… ماده ……….… تبصره تصویب و به امضاء کلیه شرکاء رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد.  د: دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء رسید. هـ ـ سرمایه شرکت مبلغ …………….………… ریال می باشد اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح زیر می باشد. 1ـ خانم / آقای.............................................. دارای ........................... ریال سهم الشرکه 2ـ خانم / آقای.............................................. دارای ........................... ریال سهم الشرکه 3ـ خانم / آقای.............................................. دارای ........................... ریال سهم الشرکه 4ـ خانم / آقای.............................................. دارای ........................... ریال سهم الشرکه و: اعضای هیات مدیره انتخاب به شرح زیر می باشند. 1ـ خانم / آقای ...........................      2ـ خانم/ آقای ...........................   3ـ خانم / آقای........................... ز: سمت اعضای هیات مدیره بشرح زیر می باشد. خانم/ آقای .................................   به سمت رئیس هیات مدیره خانم/ آقای .................................   به سمت نایب رئیس هیات مدیره 19خانم/ آقای .................................   به سمت مدیر عامل ح : حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مشترک  خانم / آقای ..............................   همراه با مهر شرکت  و اوراق عادی و اداری به امضاء خانم / آقای ..............................   همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ی: به خانم / آقای .............................   (احدی از شرکاء یا اعضای هیات مدیره یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضاء اعضای هیات رئیسه: 1-   رئیس هیات جلسه ........................... 2-   ناظر جلسه ........................................ 3-   ناظر جلسه ........................................ 4-   منشی جلسه....................................... امضای اعضای هیات مدیره: 1ـرئیس هیئت مدیره..........................2ـ نایب رئیس هیات مدیره........................... 3ـ مدیر عامل..........................   تذکرات : 1-    دو نسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود تهیه و ذیل تمام صفحات به امضاء کلیه شرکاء رسیده و به انضمام صورتجلسه تحویل شرکتها شود. 2-    دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه تنظیم و به امضاء کلیه شرکاء برسد و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 3-    در  صورتی که شرکت سهامی خاص که قصد تبدیل نوع دارد  سرمایه تعهدی خود را نپرداخته  قبل از تبدیل نوع نسبت به پرداخت سرمایه تعهدی و ارائه گواهی لازم به اداره ثبت شرکتها اقدام نماید. 4-    صورتجلسه در چند نسخه تنظیم کلیه صفحات و به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 5-    در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل  شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) . الزامی است. 6-    در صورتیکه مجمع با  حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 7-    نام شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان در یک لیست نوشته و به امضاء آنان برسد و به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 8-    20صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. بسمه تعالی نمونه صورتجلسه  انحلال در شرکتهای سهامی خاص   نام شرکت : …………...............……………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                      سرمایه ثبت شده : …………….…………… صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….…........…………   سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …………ساعت …………  با حضور کلیه / اکثریت شرکاء  در محل قانونی شرکت ( اگر جلسه در محل دیگری تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.  الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای ……………......……..  به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای ……………......……..  به سمت ناظر رئیس 3ـ خانم/ آقای ……………......……..  به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم / آقای……………......……..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: دستور جلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت ……………......……..   پس از بحث و بررسی شرکت بعلت ……………......……..  منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی ) ……………......……..  به سمت مدیران / مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان ……………....کوچه ……………....پلاک ……………....کدپستی……………....  می باشد. مدیر/ مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود.    امضاء هیئت رئیسه              امضاء رئیس جلسه             امضاء ناظر جلسه        امضاء  ناظر جلسه       امضاء منشی جلسه               امضاء مدیر یا مدیران تصفیه:           21  تذکرات : 1-    آخرین روزنامه رسمی شرکت در  خصوص انتخاب مدیران ضمیمه صورتجلسه شود.  2-   فتوکپی شناسنامه مدیر یا مدیران تصفیه در صورتی که خارج از سهامداران باشد ضمیمه صورتجلسه  شود. 3-   صورتجلسه  ظرف مدت 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه ( وفق ماده 209 لایحه اصلاحی قانون تجارت) تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 4-   در صورتیکه  مدیر یا مدیران تصفیه ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نکرده باشند طی نامه جداگانه قبولی خود را اعلام و ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 5-   در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت مقررات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه  اصول آنها به همراه صورتجلسه الزامی است (ماده 97 . ل . ا.ق.ت) 6-   لیست سهامداران حاضر در مجمع تهیه و به امضاء سهامداران برسد ضمیمه صورتجلسه  تحویل اداره  ثبت شرکتها شود. (ماده 99 لایحه اصلی قانون تجارت) 22بسمه تعالی نمونه صورتجلسه ، مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در شرکتهای سهامی خاص   نام شرکت : …………...............……………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                       سرمایه ثبت شده : …………….…………… صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………  سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………در ساعت ………… مورخ…………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران محل قانونی شرکت تشکیل گردید.  الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای …………........………..  به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای …………........………..  به سمت ناظر رئیس 3ـ خانم/ آقای …………........………..  به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم / آقای…………........………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: پیشنهاد هیات مدیره وگزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در اجرای مواد 189 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت  مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ............................ ریال منقسم به ...............  سهم ..............  ریالی به ....................... ریال منقسم به ..............  سهم ....................... ریالی کاهش یابد و به هیئت مدیره در اجرای ماده 192 لایحه اصلاحی قانون تجارت اختیار داده می شود که نسبت به طی مراحل قانونی و ثبت کاهش سرمایه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید. ج: ماده: ..............  اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح می گردد. د: به خانم/ آقای ...................................... (احدی از سهامداران – وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره  ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.   امضاء هیات رئیسه: 1ـ رئیس جلسه ......................... 2ـ ناظر جلسه ................... 3ـ ناظر جلسه........................... 3ـ منشی جلسه...................                  23  تذکرات : 1-   اصل روزنامه هایی رسمی و کثیرالانتشار که آگهی کاهش سرمایه در آن درج شده به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 2-   گواهی از مرجع قضای مربوطه  دایر بر عدم وصول دادخواست(اعتراض  به کاهش سرمایه) بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 3-   صورتجلسه هیات مدیره دایر بر عملی نمودن کاهش سرمایه به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 4-   لیست سهامداران و تعداد سهام آنها بعد از کاهش سرمایه به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره  ثبت شرکتها شود. 5-   صورتجلسه  در چند نسخه  تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد  و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 6-   در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) الزامی است. 7-   در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 8-   نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهامی آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنها تایید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 9-   صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.                       24  بسمه تعالی نمونه  صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در شرکتهای سهامی خاص   نام شرکت : …………...............……………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                      سرمایه ثبت شده : …………….…………… صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………….… در ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.  الف:  براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………….… شرکت که اختیار عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری را به هیات مدیره تفویض نموده با رعایت تشریفات وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………….…… ریال به مبلغ  ………………… ریال منقسم به ………… سهم  …….................…… ریالی با نام / بی نام و یا تواماً که تماماض پرداخت شده می باشد کاهش یافت. ب: ماده …………  اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد. ج: به خانم/ آقای …….................…… احدی از سهامداران – اعضای هیات مدیرهـ وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود. که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.   امضای اعضای هیات مدیره: 1ـ ................................       2ـ................................       3ـ................................       4ـ................................                                   25  تذکرات : 1ـ اصل صورتجلسه مجمع فوق العاده دایر بر تفویض اختیار کاهش سرمایه به هیات مدیره به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 2ـ اصل روزنامه هایی ( رسمی و کثیرالانتشار) که آگهی کاهش سرمایه در آن درج شده به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 3ـ گواهی از مرجع قضایی ذیصلاح دایر بر عدم وصول دادخواست (اعتراض به کاهش سرمایه) به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 4ـ لیست سهامداران و تعداد سهام آنها بعد از کاهش سرمایه به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 5ـ صورتجلسه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.                                     26  بسمه تعالی نمونه صورتجلسه مجمع عمومی  فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت های سهامی خاص   نام شرکت : …………...............……………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                      سرمایه ثبت شده : …………….…………… صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……… به ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.  الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای ………….....……….. به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای ………….....……….. به سمت ناظر رئیس 3ـ خانم/ آقای ………….....……….. به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم / آقای………….....……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: در خصوص کاهش سرمایه بعلت زیان های وارده موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………....... ریال منقسم به ………… سهم …………....... ریالی به مبلغ…………....... ریال منقسم به ………… سهم ریالی کاهش یافت. ج : ماده ………… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. د: به خانم / آقای ………….....……….. احدی از سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت  اقدام نماید.   امضاء هیات رئیسه: 1ـ رئیس هیات جلسه...............................   2ـ ناظر جلسه...............................        3ـ ناظر جلسه ......................................        4ـ منشی جلسه...............................             27  تذکرات: 1-   لیست سهامداران همراه با تعداد سهام آنها و قید اینکه کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام یا کاهش مبلغ اسمی سهام صورت گرفته ( تبصره ذیل ماده 189 لایحه اصلاحی قانون تجارت) به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 2-   صورتجلسه در چند نسخه تنظیم کلیه صفحات و به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 3-   در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل  شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99) . الزامی است. 4-   در صورتیکه مجمع با  حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 5-   نام سهامداران در مجمع و تعداد سهامی آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات  رئیسه مجمع صحت آنرا تأیید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 6-   صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.                                 28  بسمه تعالی نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص   نام شرکت : …………...............……………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                      سرمایه ثبت شده : …………….…………… صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… در ساعت……… مورخ…….....… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران  در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.  الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت: 1ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت رئیس جلسه 2ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر رئیس 3ـ خانم/ آقای ………….......………..  به سمت ناظر جلسه 4ـ خانم / آقای………….......………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند. ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ……….......…… ریال به مبلغ ……….......…… ریال از محل ( 1ـ پرداخت نقدی 2ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت 3ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت 4ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام ) مورد تصویب مجمع واقع شد.   ج : به هیات مدیره اختیار داده می شود که  نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ ……….......……ریال ( و یا تا میزان مبلغ ……….......……ریال و یا تا مبلغ واریزی ……….......…… حداکثر دو مدت……….......…… نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.   امضای اعضای هیات مدیره: 1ـ رئیس جلسه……......… 2ـ ناظر جلسه…….....…… 3ـ ناظر جلسه……....…… 4ـ منشی جلسه…….....……          29  تذکرات: 1-   قبل از عملی شدن افزایش سرمایه، سرمایه تعهدی شرکت بایستی کلاً پرداخت شده باشد. و گواهی لازم به همراه صورتجلسه تسلیم اداره ثبت شرکتها شود.  2-   صورتجلسه درچند نسخه تنظیم کلیه صفحات  به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 3-   در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل  شده رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت (ماده 99)  الزامی است. 4-   در صورتیکه مجمع با  حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 5-   نام سهامداران حاضر در مجمع  و تعداد سهام آنها در  یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آن را تایید و به همراه صورتجلسه تحویل اداره  ثبت شرکتها شود. 6-   صورتجلسه حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.                                 30  بسمه تعالی نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص   نام شرکت : …………...............……………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                       سرمایه ثبت شده : …………….…………… صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در ساعت …………مورخ……....…… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء تشکیل گردید الف: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………… در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی  قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ.................................................. به مبلغ .................................................. ریال افزایش یافت. ب: سرمایه شرکت مبلغ ...........................................ریال منقسم به سهم ..............................ریالی با نام/ بی نام یا تواما که تماماً پرداخت شده می باشد افزایش یافت. ج: ماده ...................اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.  د: به خانم/ آقای ........................................... احدی از اعضای هیات مدیره یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. امضای اعضای هیات مدیره: 1-   رئیس جلسه 2-   ناظر جلسه 3-   ناظر جلسه 4-   منشی جلسه                 31         تذکرات: 1-   دو نسخه اظهار نامه ثبت شرکت سهامی از اداره ثبت شرکتها تهیه و پس از تکمیل نمودن آن کلیه اعضای هیات آنرا امضاء و به همراه صورتجلسه هیات مدیره و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 2-    گواهی بانکی دایره بر پرداخت وجه افزایش سرمایه بضمیمه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 3-   اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت می باشد لیست مطالبات که به تایید بازرسی یا بازرسین قانونی شرکت رسیده باشد و به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 4-   اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت دایر بر رعایت مواد 166 و 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت بهمراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود. 5-   صورتجلسه هیات مدیره دایر بر افزایش سرمایه شرکت حداکثر ظرف یکماه پس از عملی شدن افزایش سرمایه تحویل اداره ثبت شرکتها ( در اجرای ماده 163 لایحه اصلاحی قانون تجارت) شود. 6-     صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و پس از امضاء اعضاء هیات مدیره در ذیل کلیه صفحات آن یک نسخه تحویل اداره ثبت شرکت شود. 7-    لیست سهامداران پس از فروش سرمایه که به امضاء رسیده و هیات مدیره صحت آن را تأیید نموده باشد به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.                       32  بسمه تعالی نمونه لیست سهامداران در شرکتهای سهامی خاص ( برای هر نوع مجمع)   نام شرکت : …………...............……………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                      سرمایه ثبت شده : …………….…………… لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی (عادی سالیانه) یا ( عادی بطور فوق العاده) یا (فوق العاده) موخ ……….……… شرکت: شماره                نام و نام خانوادگی          تعداد سهام          امضا سهامدار یا وکیل رسمی 1-   خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….…………… 2-   خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….…………… 3-   خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….…………… 4-   خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….…………… 5-   خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….…………… 6-   خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….…………… 7-   خانم / آقا   …………….…………           ………………                   ………….……………                           33  بسمه تعالی نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرما


مطالب مشابه :


شرکتهای سهامی خاص

شرکتهای سهامی خاص. مدارک لازم جهت تاسیس راهنمای ثبت و تغییر در شرکت سهامی خاص ش 1 .
حسابداری شرکتهای غیر سهامی

حسابداری - حسابداری شرکتهای غیر سهامی - امور مالی - 1- شرکتهای سهامی ( عام و خاص)
حسابداری شرکتهای سهامی

انجام خدمات حسابداری - حسابداری شرکتهای سهامی - انجام کلیه امور حسابداری و مالی واحدهای
شرکت های سهامی

شرکتهای سهامی. طبق ماده 1 قانون تجارت؛ «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و
تفاوت شرکتهای سهامی عام و خاص

انجام خدمات حسابداری - تفاوت شرکتهای سهامی عام و خاص - انجام کلیه امور حسابداری و مالی
نمونه سوال حسابداری شرکتهای سهامی

حسابداری - نمونه سوال حسابداری شرکتهای سهامی - علمی
راهنمای ثبت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص

حسابداری - راهنمای ثبت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص - هم او که افتتاحیه و اختتامیه همه
شرکتهای سهامی

آموزش حسابداری برای غیر حسابداران - شرکتهای سهامی - شركتهاي سهامي بخش 1 تعريف وتشكيل شركت
مراحل تصفیه شرکتهای سهامی

حسابداری - مراحل عملیات تصفیه شرکتهای سهامی به طور کلی در صورت انحلال و تصفیه شرکتهای
برچسب :