دبیرخانه

                                 تاریخ امتحان :  /     /89

سوالات :دبیرخانه                                               پایه :دوم                   رشته : امور اداری                          مدت امتحان :       دقیقه

 


1. نامه های وارده سازمان به کجا ارسال می شوند ؟

دبیرخانه 5                   بایگانی5                      کارپردازی 5                روابط عمومی5

 

2. به نامه های صادره ای که در پاسخ نامه وارده نباشد ..............  گفته می شود؟

نامه صادره مسبوق به سابق5      نامه های صادره ابتدا به ساکن5        نامه های صادره ابتدا به سابق5      نامه های مسبوق به ساکن5

 

3. یک ماشین نویس مجرب در هر دقیقه چند حرف تایپ می کند ؟

250 حرف5                 230 حرف5                 300 حرف5                  320  حرف5

 

4. شرحی است که در مورد موضوع نامه نوشته می شود و رکن اساسی نامه را تشکیل می دهد.

موضوع5                     سرلوحه5                      متن5                        رونوشت 5

 

5. مجوز تایپ نامه ها از طریق چه کسی صادر می شود ؟

ماشین نویس5             منشی5                       مدیر واحد5                همه موارد5

 

6. علامت تعجب (!) نشانه  .............  است .

توضیح بیشتر5              تفسیر مطالب5                        ترس و نگرانی5                        ادامه جمله قبلی5

 

7. در این سیستم اسناد یا پرونده ها بر حسب سال ، فصول ، ماهها یا روزهای سال تنظیم می شود؟

سیستم الفبایی محض5              سیستم موضوعی5                    سیستم تاریخی5           سیستم الفبایی ساده5

 

8. برای تفکیک دو کلمه مکرر از چه علامتی استفاده می شود ؟

علامت تعجب 5                       سه نقطه5                   ویرگول یا کاما5                       پرانتز5

 

9. برای ایجاد یک روش یکسان در مکاتبات اداری ، از سلسله مراتب بالا به سطح پایین اداری چه عباراتی نوشته می شود ؟

مقتضی است ، خواهشمند است5                        به استحضار می رساند5            متمنی است5       استدعا می شود5

 

10. تفکیک و طبقه بندی نامه های وارده بر چه اساس انجام می شود ؟

موضوع5                     نوع نامه5                    محرمانه ، غیر محرمانه5                      همه موارد5

 

11. مهر رسید اخذ شود مخصوص چه نامه هایی است ؟

نامه های وارده5          نامه های صادره5        نامه های محرمانه5        نامه های حقوقی و مالی صادره5

 

12. موارد تشکیل دهنده ی مهر ورود کدام است ؟

واحد اقدام کننده ، امضا5          واحد اقدام کننده ، شماره و تاریخ نامه5       شماره، مهر5         هیچکدام5

 

13. این دفتر جزو فرم های عمومی و استاندارد نیست .

اندیکاتور5       اندکس5                     اپراتور5                      راهنما5

14. این دفتر از طرف موسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین شده است ؟

دفتر اپراتور5               دفتر راهنما5               دفتر ردیابی 5              دفتر اندیکاتور5

 

15. از کدام قسمت نامه برای مهر ورود استفاده می شود ؟

بالا سمت راست5                     بالا سمت چپ5                        پایین سمت راست 5                 پایین سمت چپ5

 

16. نام دیگر نمراتور چیست ؟

ماشین تمبر زنی 5                    ماشین شماره زنی5                  ماشین دوخت5                        شماره دفتر اندیکاتور5

 

17. عبارت است از ادامه و دنباله یا تعقیب نامه قبلی ............. 

عطف5                       پایه 5              بازگشت5                    پیرو 5

 

18. ثبات نام چه کسی است ؟

اندیکاتور نویس5          مسئول ثبت نامه های وارده و صادره 5              مسئول دفتر5              الف و ب 5

 

19. مهم ترین عیب دفتر اندیکاتور قدیمی چیست ؟

عدم وجود دستور العمل شیوه به کار گیری5                   اسراف در مصرف کاغذ5

عدم استفاده بهینه از دفتر5                                           مدت زمان کوتاه مصرف5

 

20.  کدام نامه ها در دفتر اندکس ثبت می شود ؟

نامه های وارده5          نامه های صادره 5       نامه های وارده دارای شماره5   نامه های محرمانه و صادره 5

 

21. اگر شماره نامه ای 75431  باشد کدام رقم در قسمت هزار دفتر اندکس ثبت می شود ؟

65                 45                 545               755

 

22. مدت نگهداری دفتر اندیکاتور چند سال است ؟

یکسال 5                      دو سال5                     10 سال5                   15 سال5

 

23. محل استفاده از دفتر ردیابی کجاست ؟

تمام ادارات و سازمان ها 5                                           فقط اداراتی که روش متمرکز دارند5    

فقط اداراتی که روش نیمه متمرکز دارند5                      بنا به تشخیص مدیر5

 

24. فرم ع – 54  ( 10- 1354 ) شامل کدام دفتر است ؟

دفتر اندیکاتور5                       دفتر راهنما5               دفتر اندکس5              ب و ج5

 

25. روش ارسال نامه های وارده و صادره چیست ؟

از طریق پست 5           از طریق نامه  رسان داخلی5      تحویل نامه به شخص ارباب رجوع5       همه موارد5

 

26. در چه زمانی از روش غیر متمرکز استفاده می شود ؟

تعداد مکاتبات زیاد باشد5                                             در سازمان مراجعه کننده زیاد باشد5

تعداد نیروی انسانی و وسایل به اندازه کافی باشد 5          همه موارد 5

27. مهمترین مزیت استفاده از رایانه چیست ؟

چاپ سریع و زیاد5       حفظ و نگهداری حجم زیاد اطلاعات5      چاپ رنگی اطلاعات داده شده5     همه موارد 5

 

28. فایده ابزارهای ماشینی چیست ؟

سرعت زیاد5               سهولت انجام کار5                   نظم و ترتیب و هماهنگی دقیق کار5        همه موارد5

 

29. در نامه های محرمانه و خیلی محرمانه کدام مهر استفاده می شود ؟

مهر امضا5                  مهر اندکس5               مهر طبقه بندی شده5              مهر رسید اخذ شود5

 

30. مرحله اول ارتباط نوشتاری در سازمان چیست ؟

اداره امور دفتری5       اصول بایگانی5       آیین نگارش و مکاتبات اداری5              حفظ و نگهداری مکتوب و نوشته5

 

31. در این روش گردش مکاتبات هیچ یک از واحد های سازمان اجازه انجام و اداره امور دفتری سازمان را ندارند .

روش متمرکز5                        روش غیر متمرکز5                  روش نیمه متمرکز5                 روش سازمانی5

 

32. شماره دفتر  اندکس از چه رقمی شروع می شود ؟

از یک تا 99 5               از سه صفر تا 9995                  از یک تا بی نهایت 5                  هیچکدام5

 

33. عنصر اصلی ارتباط در سازمان چیست ؟

نیروی ا نسانی5                        ابزار کار            5                   برنامه کار5                 هیچکدام 5

 

34. کدام گروه از نامه های اداری وارده نیست

دادخواست5                آیین نامه5                  تقاضانامه5                  استشهاد 5

 

35. کدام یک از ارتباطات شفاهی در سازمان نیست ؟

جلسه اداری5               همایش اداری5                        دستور العمل5                         مکالمات تلفن5

 

36. مطمئن ترین و مستند ترین روش برقراری ارتباط سازمان چیست ؟

مبادله ی نامه 5           برقراری ارتباط تلفنی5              ارسال فکس5               ارسال پیام از طریق اینترنت5

 

37. به وظایفی که در سازمانها به منظور پشتیبانی از واحد های اجرایی سازمان صورت می گیرد .....  می گویند .

سازمانی 5                   ستادی 5                     صف5                         اداری5

 

38. برای ثبت نامه های وارده و صادره از چه وسیله ای استفاده می شود ؟

دفتر اندکس5              دفتر اندیکاتور و اندکس5         کامپیوتر و اندیکاتور5               دفتر پیگیری و کارتابل5

 

39. کدام مورد جزو ویژگی های شغلی مسئول دبیر خانه نیست ؟

علاقه به کار5               هوش مناسب5                        تحصیلات مناسب5                    سلامت جسمانی 5

 

40. کدام کلمه به شیوه فارسی درست نوشته شده است ؟

بیگناه 5                       جرئت5                       اسحق5                       به سرعت 5


مطالب مشابه :


نمونه سوال مکاتبات اداری و سازمان و مدیریت

آموزش حسابداری - نمونه سوال مکاتبات اداری و سازمان و مدیریت - آموزش حسابداری -نرم افزار های
مکاتبات اداری

سوالات عملی: آقای علی مدد کارمند واحد آموزش سازمان دولتی الف در تاریخ 18/3/91 در محل کار خود
شیوه نامه مکاتبات اداری

شیوه نامه مکاتبات اداری مقدمه سازمانهای اداری باقتضای هدفی که دارند و وظایفی که ملزم
نمونه سوال

امور اداری - نمونه سوال سوالات مسئول مکاتبات اداری.
مکاتبات اداری

درباره مسائل حسابداری ،اقتصادی،تجاری ،سوالات فرم بودجه بندی وطرح درس مکاتبات اداری
دبیرخانه

سوالات : دبیرخانه برای ایجاد یک روش یکسان در مکاتبات اداری ، از سلسله مراتب بالا به سطح
نمونه سوال

سوالات امتحان نهایی تئوری درس مسئول دفتری و منشی گری ( 247ساعته) الف ) مکاتبات اداری ب)
برچسب :