دکتر منوچهر تشکری

 

 

دکتر منوچهر تشکری mod_beg.gif

دکتر منوچهر تشکری درسال 1338 درشهر ایذه متولّد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسّطه را در شهرهای ایذه و بهبهان گذراند و درسال 1358 موفّق به اخذ دیپلم دررشتۀ تجربی گردید. وی دورۀ کارشناسی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی را پس از انقلاب فرهنگی درسال 1367 با رتبه ی اوّل در دانشگاه
شهید چمران اهواز و دورۀ کارشناسی ارشد را نیزدر همین رشته در دانشگاه شهید چمران اهواز به سال 1371 به پایان رساند و درسال 1381 با عنوان «اوّلین دانشجوی دکتری رشتۀ زبان وادبیات فارسی» ازدانشگاه شهید چمران اهواز به اخذ درجۀ دکتری دراین رشته نائل گردید.

دکتر تشکری درسال 1374 با مرتبۀ مربّی در دانشگاه شهید چمران اهواز مشغول به خدمت شد و درسال 1381 به مرتبۀ استادیاری ارتقا یافت. گرایش های ایشان عبارت است از: ادبیات معاصر، دروس پایه (دستور زبان، نگارش و ... )، متون نظم و نثر (عرفانی و غیر عرفانی).

 

آثار و تألیفات

الف: کتاب

1.  فارسی عمومی برای دانشگاه ها (مشترک)،  چاپ 1385.

2. آیین نگارش ویرایش (مشترک)، درحال تدوین.

ب: مقاله ها

1.      « چند نکته ای بریک نقد (شعر خاقانی) » ،نشردانش،سال هفتم ، شمارۀ چهارم، آذر 1374.

2.      «نگرشی به زبان شعری اخوان ثالث» ، مجلّۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی ، 1380.

3.      «پژوهشی در  مضامین و قالب های شعر مشروطه» ، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، سال نهم ، ش1،آبان 1383.

ج: ارائۀ مقاله یا سخنرانی در همایش های علمی

1.      طبیعت در شعر نیما در همایش جهانی « بزرگداشت صدمین سال تولّد نیما یوشیج» تهران، دانشگاه هنر،1375.

2.      «تأثیر قرآن و حدیث در شعر ابن یمین» ، همایش بزرگداشت ابن یمین فریومدی، سمنان و شاهرود، 1376.

3.   « مرثّیه سرایی و تأثیر آن در شعر سلمان ساوجی» ، همایش جهانی بزرگداشت سلمان ساوجي، ساوه ، 1377.

4.       « نیما و نو آوری های شعری » ، همایش بزرگداشت علی اسفندیاری (نیما یوشیج) ، ارشاد اسلامی رامهرمز، 1380.

5.      « سخنی چند درباب حافظ» ، همایش  بزرگداشت حافظ، فرهنگسرای حاج محمود بهبهانیان ، بهبهان 1381.

6.   « نیما وشعر کهن فارسی » همایش اقدام پژوهشی درشعر معاصر، ارشاد اسلامی و ادارۀ آموزش و پرورش شوشتر، تالار فرهنگ ، 1382.

7.   «بررسی وارزیابی کمّی وکیفی درس فارسی عمومی دانشگاه ها؛عنوان، متن ، شیوه های مطلوب تدریس،نیازها و چشم اندازها»، همایش اوّلین نشست تخصّصی فارسی عمومی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی ، 1383.

8.      « تجلّی آیات و اشارات قرآنی در شعر خاقانی»، همایش خاقانی شناسی، ارومّیه ، 1384.

9. پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا ؛ معضل پژوهش های موازی در رشته زبان و ادبیات فارسی ، همایش بایدها و نبایدها دررشته زبان و ادبیات فارسی ، تهران ، 1386.

10. راهکارهایی در بازنگری و تغییر یا اصلاح دروس مقطع کارشناسی در رشته زبان وادبیات فارسی ، همایش بایدها و نبایدها در رشته زبان و ادبیات فارسی ، تهران ، 1386.

 

د: سمینارهای ارائه شدۀ داخلی

1.      «پژوهشی در ادبیات مشروطه» ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران، مهرماه 1382.

2.      «نگاهی به زبان شعری نیما یوشیج»، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران، اردیبهشت ماه 1382.

3.      «جلوه های کوتاه سرایی درادبیات ایران و جهان » ، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران، آذرماه 1383.

4.   «مشابهت های لفظی و معنایی در بوستان و گلستان سعدی»، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیهد چمران، اسفند ماه 1383.

5.      « بدویّت گرایی درشعر سهراب سپهری»، دانشکدۀ ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه شهید چمران ، آذر ماه 1384.

6. " مهارت های نوشتاری در زبان فارسی " ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه شهید چمران ، آذرماه 1385.

7. (( نگرشی بر کلیات و قصص در نثر صوفیانه فارسی ( با تکیه بر کشف المحجوب ) )) ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه شهید چمران ، آبان ماه 1385.

8. (( طنز در شعر اخوان ثالث )) ،  دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه شهید چمران ، آذر ماه 1386.

9. (( شخصیت پردازی در حکایات بوستان و گلستان سعدی ))، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه شهید چمران ، اردی بهشت 1387.

10. (( داستان پردازی در اسرارالتوحید )) ،  دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه شهید چمران ، مهر 1387.

 

ه: فعالیّت های دیگر

1.       ارائۀ کارگاه آموزشی گزارش نویسی، مرکز کارآفرینی دانشگاه شهید چمران اهواز، 1383.

2.      ارائۀ کارگاه آموزشی گزارش نویسی فنّی ، صنایع فولاد اهواز، 1378.

 

عضویّت در شورا و کمیته ها

1.      عضویّت در کمیتۀ داوری کتاب های برگزیدۀ سال 1382 ، ادارۀ کّل ارشاد اسلامی خوزستان.

2.      عضویّت درکمیتۀ ویرایش دانشگاه شهیدچمران ،1375.                

3.      عضودر هسته ی قطب علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، ازسال 1382.

4.      نمایندۀ گروه زبان وادبیات فارسی ودانشکدۀ ادبیات در کمیتۀ نام ،ادارۀ کلّ ثبت احوال خوزستان ، ازسال 1378.

5.      عضویت درکمیتۀ تحصیلات تکمیلی وعضو شورای تخصّصی گروه زبان و ادبیات فارسی، از سال 1381.

 

ز: ویرایش کتاب

1- « اصول پرستاری از بیمار »، خانم فخری شاهرکنی ، 1374.

2- «شیمی آلی آزمایشگاهی»، دکتر حاجی شالباف، 1375.

3- «مدل های فیزیکی و هیدرولیکی»، دکتر قاسم حیدری نژاد، 1375.

4 - «گیاه شناسی عمومی – جلد یک – مرفولوژی آناتومی و فیزیولوژی»، دکتر موسوی نیا، 1377.

5- « گزیده ی حدیقۀ سنایی» ، شادروان ابراهیم آبدانان مهدیزاده، 1377.

6- « بیماری های دامی »، دکتر صیفی شاپور آبادی، 1382.

7- «تحّولات جهان اطراف ما » ، دکتر عصّاره، 1384.

راهنمايي پایان نامه ها

الف: دکتری

      1. فرهنگ نامه جغرافیای شعر فارسی ( نجف علی رضایی آباده )،1386.

ب: کارشناسی ارشد

1.      کتابشناسی توصیفی ادبیات معاصر نثر از آغاز تا انقلاب اسلامی  (محبعلی مسکین دره بنگ)،1382.

2.      بررسی ساختار و محتوای شعر سپید در دهه ی شصت و هفتاد، (حبیب اله بخشوده)،1384.

3.      زمینه سازان نمایشنامه نویسی درایران تا دورۀ مشروطّیت (شهین حقیقی)، 1384.

4.      داستان کوتاه و انگاره ی موقعیت (مصطفی ذرتی پور((مستور)) ،1384.

5.      تأثیرات وجلوه های اقلیمی در آثار احمد محمود (محسن حسنوند)، 1385.

6. فرهنگ نامه لغات،ترکیبات ،کنایات و اصطلاحات دیوان جمال الدین اصفهانی ( فرشته داریوشی )،1386.

7.فرهنگ واژگان ، اصطلاحات و اشارات طبی و دارویی در آثار برجسته عطار ( امین عزیزی )،1386.

8. عوام گرایی در شعر دوره مشروطه ( سارا کرمی سلیمانی زاده )، 1387.

9. تاویلات صوفیه از داستان های پیامبران در متون نثر صوفیه ( لیلا امامی فروشانی )، 1387.

10. بررسی شعر معاصر خوزستان از مشروطه تا امروز ( علی یاری )، در حال تدوین .

11. پژوهشی در تصاویر و مضامین ترانه و ترانه سرایی معاصر فارسی ( اسماعیل پسندیده کیش )، در حال تدوین.

  

ج: کارشناسی

1.      تصویر عشق و مرگ درشعر فروغ فرخزاد (فاطمه ابراهیم زاده)،1374.

2.      ادبیات کارگری درشعر دوره ی مشروطه (حسین جبارپور)، 1375.

3.      اسطوره درشعر شاملو (سهیلا کرمی سلیمانی) ، 1375.

4.      سیمای زن درادبیات معاصر (اعظم گراوند)،1375.

5.      تأثیر قرآن و حدیث درشعر شهریار (فرح کلانتری)، 1375.

6.      تأثیر شعر کلاسیک برشعر اخوان ثالث ( فاطمه خنیفر)،1375.

7.      رسالت ادبیات دراجتماع، (افشین مرادخانی)، 1375.

8.      تصاویرشب درشعر شاعران دورۀ دوم غزنوی وسلجوقی (طاهره سیاوشی)، 1375.

9.      تصاویرشب درشعر شاعران دوره ی سلجوقی و مکتب آذربایجان (نصرت سلامات)،1375.

10.  تصاویرشب درشعر شاعران بزرگ سبک عراقی (فاطمه احمدنژاد)، 1375.

11.  تصویر اعداد وحروف درشعر سنایی و عطّار (معصومه طریفی)، 1375.

12.  تصویر اعداد وحروف درشعر نظامی وخاقانی (زینب گیلانی کوهر)، 1375.

13.  تصاویرشب درشعر دورۀ سامانی و غزنوی (از آغاز تا منوچهری دامغانی) (طلعت عمای)،1375.

14.  مفاهیم عرفانی دردیوان امام(ره) (خاتون قنواتی)، 1375.

15.  تصاویرگل وگیاه دردیوان حافظ (با تحقیقی درکاربردهای سمبولیک و رمزی آن ها)(نسرین نعمتی) ، 1376 .

16.  کتابشناسی توصیفی ادبیات کودکان و نوجوانان (ناهید لیموچی)، 1376.

17.  تصاویردریایی درآثار سعدی (مرجان رسولی)، 1376.

18.  جنبه های نمادین درشعر نیما (قدرت قاسمی پور)، 1377. 

19.  گل وگیاه درشعر سهراب سپهری (رقیه موسائی)، 1377.

20.  تصاویرشب درشعر صائب تبریزی (بهرام حق گو کرم وند)،1377.

21.  تصاویر اعداد وحروف درآثار شاعران بزرگ سبک عراقی (مولوی،سعدی وحافظ) (جهانگیرکریمی کاکاوند)،1377.

22.  نقد ده داستان از ده نویسندۀ معاصر ایران (همراه با معرّفی نویسندگان و شیوۀ نوشتن آن ها) (کاظم کثیر)، 1378.

23.  تصاویراعداد و حروف درغزلّیات صائب تبریزی (نیّره کریمی)، 1378.

24.  طبیعت درشعر شاملو (فریده علیزاده)، 1378.

25.  شب وکاربردهای آن درشعر نیما یوشیج (شهره شیرالی)، 1378. 

26.  لغات و ترکیبات بدیع درشعر شاملو (کامین عالی پور)،1378.

27.  گل وگیاه درشعرنیما (سیده شهربانو قربانی)،1379.

28.  غزل مذکّر در دورۀ سامانی و غزنوی (جمال نصاری)، 1379.

29.  مرثیّه درشعر نو (فرنوش فرضی)،1379.

30.  بسامد ضمیرو کاربردهای دستوری آن در دیوان پروین اعتصامی (شهربانو مؤمن زاده)، 1379.

31.  طبیعت درشعراخوان (هاجرکاوی نژاد)، 1379.

32.  طبیعت درشعر فروغ فرخزاد (مهناز نصّاری)،1379.

33.  رنگ درشعر حافظ (کبری طریفی)،1379.

34.  خمریّه درشعر شاعران سامانی و غزنوی، دوره ی اوّل (ایران نوروزی)،1380.

35.  مضامین اخلاقی درشعر اخوان ثالث  (سهیلاکردانی)،1380.

36.  اخوانیّات درشعر اخوان  (ملوک قاطعی)،1380.

37.  روایت عشق درشعر شاملو (لیلا همتیان)،1380.

38.  بدیع درشعر فروغ(ازدیدگاه زیبایی شناسی) (سیّده زکیّه موسوی)، 1380.

39.  طنز درشعر اخوان (لاله غزالی)،1381.

40.  آرایه های بدیعی درشعر مشیری (ازدیدگاه زیبایی شناسی) (مریم مکوندی)، 1381.

41.  ویژگی های زبانی درشعر سهراب سپهری (سمیه مجدی نسب)،1381.

42.  صوربرجسته ی خیال درکلیله و دمنه(سودابه گراوند)،1381.

43.  تأثیر اوضاع اجتماعی وسیاسی عصر صفویه درشعر شاعران بزرگ سبک هندی، صائب و دیگران (فروزان ممّیز)،1382.

44.  حروف اضافه درنیمۀ اوّل قصاید خاقانی (مرجان ملکی)،1382.

45.  ویژگی های زبانی درشعر فروغ فرّخ زاد (الهام صالحی)،1382.

46.  مایه های طنز و انتقاد درشعر ناصرخسرو(احمد رضا یوسفی)،1382.

47.  بررسی مضامین اجتماعی وحقوقی دربوستان سعدی و مقایسه ی آن با قوانین جزای اسلامی (ذبیح الله آویزش)،1382.

48.  بررسی ترکیبات وصفی درشعر خاقانی (فاطمه طاهری)،1382.

49.  تمثیل ومثل درآثار جمال زاده (نجمه ارضی)،1382.

50.  حروف اضافه درنیمه دوم قصاید خاقانی (از حرف«ر»تا«ی» ) (خدیجه ممو)،1383.

51.  عقل گرایی دردفتر اوّل ودوم مثنوی (فارس نواصری)،1383.

52.  بررسی و تحلیل قوالب ومضامین شعرمشروطه (فاطمه کریمی نیسیانی)،1383.

53.  بررسی جنبه های محتوایی شعر سیاوش کسرایی (اندیشه وجهان بینی) (احمد عالی)،1383.

54.  بررسی و تحلیل صوری و محتوایی شعر منوچهر آتشی (فاطمه شهبازی)،1384.

55.  تمثیل وضرب المثل درگویش بهبهانی (حمیده بازدار)،1384.

56.  بررسی تصویر زن در آثار  صادق هدایت وصادق چوبک و مقایسه ی آن ها با یکدیگر (رویا میرزایی مطلق)،1384.

57.  عبارات وصفی وصفات مرکّب در71 قصیده ی خاقانی (فرزانه کیوان فر)،1384. 

58.  رنگ اقلیمی درآثار برجسته ی صادق چوبک (زهرا زمانی)،1384.

59. فهرست توصیفی آثار(کتاب ، مقاله) اعضای هیأت علمی گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز از ابتدا تاکنون، (حسین باشی)، 1385.

60.  زن از دیدگاه صوفیه تا قرن هشتم (متین کاخ ساز)، 1385.

61.  بررسی و گرد آوری بسامدی واژگان ترکیبات و اصطلاحات تازه و جدید در دیوان بهار (سهیلا پرازی)،1385.

62.  مقایسه و تحلیل ابعاد شخصّیت رستم و اسفندیار در شاهنامه (فروزان عراقی)، 1385.

63. تحقیق و گردآوری لغات و ترکیبات عامیانه در شعر صائب ، جلد دوم ( لیلا عفراوی )، 1386.

64. تحقیق و گردآوری لغات و ترکیبات عامیانه در شعر صائب ، جلد سوم ( صدیقه فرحانی )، 1386.

65. تحقیق و گردآوری لغات و ترکیبات عامیانه در شعر صائب ، جلد پنجم ( منیره صمصامی )، 1386.

66. بررسی فعل مرکب در جلد پنجم و ششم شاهنامه ( زهرا عبداللهی )، 1386.

67. بررسی و گردآوری اشعار محلی بهبهان و نقد آنها ( زهرا قنواتیان )، 1386.

68. پاییز و زمستان در شعر اخوان ( مهسا چمن پرداز )، 1386.

69. اعجاز تخلص در شعر حافظ ( نسیم پور صادقی )، 1386.

70. نقدی بر " حافظ به روایت شاملو و نقدهای پیرامون " ( محمد بیژن زاده )، در حال تدوین.

71. تحقیق و گردآوری لغات و ترکیبات و اصطلاحات عامیانه در دیوان صائب ، جلد ششم ، 1387.

72. نشانه های استعمار و مقابله با آن در شعر شاعران دوره مشروطه ( یسرا شبر )، در حال تدوین.

73. بررسی مشابهت های مضمونی سیاست نامه و نصیحه الملوک ( صدیقه دانایی فر )، در حال تدوین.

74. بررسی و گردآوری و بازنویسی و تحلیل قصه های محلی و فولکوریک در بهبهان ( معصومه مهدوی فرد )،در حال تدوین.

75. بافت اشرافی در شعر فرخی سیستانی ( سمیه سیاحی )،در حال تدوین.

76. بافت سپاهیانه در شعر فرخی سیستانی ( حمیده نوذری )،در حال تدوین.

77. موتیف سگ در شعر خاقانی ( راضیه حیاتی )،در حال تدوین.

78. چهره معشوق در شعر حمید مصدق ( لاله معینی زاده )،در حال تدوین.

79. بررسی و نقدی بر آثار داستانی ابوتراب خسروی ( ندا مرادپور دزفولی )،در حال تدوین

 

 


مطالب مشابه :


آدرس وتلفن متخصصان زنان در مشهد مقدس

نسرین آذری متین زنان و زایمان احمد اباد معصومه متقی زنان و زایمان خ دکتر چمران
لیست پزشکان متخصص مشهد

نام پزشک دکتر تخصص تلفن آدرس محمد مومنی اطفال ۸۴۳۵۳۶۳ نسرینآذری متین
دکتر منوچهر تشکری

دکتر منوچهر تشکری درسال 1338 درشهر ایذه متولّد شد. (نسرین نعمتی) (متین کاخ ساز)
آلبوم کامل - فول آلبوم - دانلود - موزیک - ویدئو - فیلم دانلود نرم افزار دانلود دانلود نرم افزار با ل

سخنرانی دکتر نسرین نوا نصرت متین دو حنجره
سرشناسان بختیاری

هدایت‌الله متین دفتری. 7 دکتر ابوالقاسم بختیاری اولین ایرانی که نسرین مقانلو
برچسب :