هوش اخلاقی

مدیریت با هوش اخلاقی
امیرشفیعی و مجتبی احمدیامروزه، سازمانها به طور فزاینده در موضوع خود درگیر خواهید دید که آن نامیده می شود معمای اخلاقی، یعنی وضعیت Vshrayty را که باید یک بار دیگر در برابر کار و آثار به درستی تعریف شده است، چرا که خط بین حق و آثار در مقابل بیش از پیش از دست داده اند. شرایط Drchnyn مدیر باید آب و هوا از نظر اخلاقی سالم برای کارکنان در سازمان ایجاد شده است، به طوری که آنها می توانید تمام کار Vbhrh کارآمد تر خواهد بود. این، رهبری هوشمند نیاز به هوش اخلاقی (اخلاقی) است. هوش اخلاقی، توانایی درک کنتراست، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و عمل به آنها. رهبران با هوش اخلاقی بالا، تنها چیزی که حق به انجام این کار، آنها را در به طور مداوم با ارزشها و اعتقادات، کارایی بالا و هماهنگ است و همیشه با لینک اخلاق نوبت کار می کنند. در این مقاله ابتدا به بررسی اصول توسط دولت هوش اخلاقی، در نهایت مراحل هوش اخلاقی شنبه مدیران دانش آموزان توصیه می شود.

معرفی
محققان به تازگی سازمانی، علاقه مند به رهبری اخلاقی، هوش، زیرا می تواند مرز بین خودشیفتگی و خوب برای توصیف Nvdvsty. تحقیقات نشان می دهد که رشد رفتار اخلاقی از رهبران خود را با نشان می دهد، یک رابطه مستقیم است. این به این معنی که رفتار رهبری است رفتار رهبری چند بعدی و متفاوت، با سطوح مختلف رشد اخلاقی به آن مربوط است.  برای اولین بار اصطلاح هوش اخلاقی در روانشناسی توسط Bvrba وارد زمین میشه. هوش او، ظرفیت اخلاقی برای درک درست از خلاف، داشتن اعتقادات اخلاقی قوی و رفتار و عمل آنها را به درستی و به درستی تعریف شده درجهت (Borba، 2005:23). هوش اخلاقی، به معنی توجه به زندگی انسان و طبیعت، رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات باز و حقوق مدنی Vsadqanh است. در جهان امروز، تنها رهبران با هوش اخلاقی بالا، سازمان ها می توانند اعتماد که تعهد به ایجاد پایه ای برای تجارت و درست است و. تجربه در مدیریت کسب و کار ایالات متحده آمریکا، ژاپن و بسیاری از موسسات خصوصی و شرکتهای کارآفرینی، نشان داده است که رفتار اخلاقی تنها به درستی کار نمی کند، اما کار درست است. همچنین، تحقیقات انجام شده در بیش از 100 شرکت نشان داد تأثیر زیادی بر هوش سازمانی عملکرد مالی اخلاقی است (ترنر و Barling، 2002).

اصول هوش اخلاقی در مدیریت
وکیل هوش اخلاقی Lnynk قادر به تعیین درست را از نادرست می دانیم که جهان مطابق با اصول است. به نظر آنان چهار اصل هوش اخلاقی، موفقیت در نتیجه ادامه و سازمان شخصی مورد نیاز است:

صداقت:
هماهنگی بین آنچه به اعتقاد ما و آنچه در آن است که ما عمل خواهیم کرد. چه ما می دانیم درست است که حق در همه زمان ها Vgftn نامه. کسی که هوش اخلاقی بالا، یک راه این است که سازگار با اصول و اعتقادات، به عمل.

پاسخگویی:
کسی که هوش اخلاقی بالا، مسئولیت اقدامات و عواقب ناشی از اعمال، و همچنین اشتباهات و شکست آنها و همچنین می پذیرد.

شفقت:
با توجه به دیگران که دارای تاثیر متقابل است. اگر Vdlsvz نوع به دیگران، آنها نیز نیاز به زمان برای همدردی با ما و مهربان باشد.

بخشش:
آگاهی از نقص های آن Vthml اشتباهات دیگران است (Lennick و کیل، 2005).
محققان دریافته اند که چگونه رهبران از هوش اخلاقی خود برای رسیدن به اهداف شخصی و سازمانی. هوش اخلاقی تنها راه درست زندگی است، اما برای کسب و کار نیز مفید است.
همچنین در مورد این مسئله که چگونه مهارتهای اخلاقی در وجود بشر و توسعه را از روانشناسی مشاهده و به ارائه مبنایی برای درک اینکه چگونه رهبران اخلاقی ایجاد حضور دارند.
بنابراین، کمی از مزایای هوش کسب و کار برای این سازمان مشکل اخلاقی است که برای حفظ و نگهداری چنین استعداد، شهرت شرکت، رضایت مشتری و ... اما هزینه پیروی از غیر، سازمان اخلاقی، بسیار بالاتر خواهد بود.
شواهد بسیاری وجود دارد که نقش مهمی در شرایط سازمان هوش اخلاقی ایفا می کند. بدانید که بیشتر بهتر سازمان واقعی به سیاست آن است مرکزی بوده است.
امروز، ارزش صداقت در میان رهبران کسب و کار غربی، گم شده و آنها را پوشش و یا در حال تلاش برای مخفی کردن حقیقت است، اما برخی از رهبران دیگر و عمل در Vsadh Sadqnd است. بنابراین بسیاری از محققان بر این باورند که یکپارچگی در همه زمان ها باید سر از دستور کار سازمان باشد.
با وجود این واقعیت، و قدرت از شفادهندگان واقعی، به هنگام انجام کسب و کار با معضلات و مشکلات خواهد شد و مشکل روبرو می شوند، اکثر تیم Darndk • مدیران ساعت چالش های ارتباطات آنها منجر شود، و آن را به نظر می رسد که به ندرت اجازه دهید کسی به شما بگویم که تنها حق گویند.
هنگامی که به Rhbrpyvsth صادق باشیم با اصول و ارزش ها عمل می کنند، عملکرد به طور معمول بالا در سراسر فروش، سود، نگهداری افراد، شهرت و رضایت مشتری ایجاد می کند. به عبارت دیگر، اخلاق خوب، کسب و کار خوب (Manallack، 2006).

پنج اصل رهبری اخلاقی
رهبران سازمان برای کارکنان خود را به طوری که آنها یک هدف مشترک دست یابد: برای متقاعد کردن، باید بدون استثنا مرتکب شده اند اخلاق اخلاق بودن Vmthd، راه ملموس به نشان دادن رفتار پذیرفته شده است.
نظریه اخلاقی، قواعد و اصول نظامی است که مردم می توانند ساخته شده است Drtsmym گیری در مورد آنچه درست و نادرست و خوب Vshr، راهنمایی هستند. چه تر است، پنج اصول رهبری اخلاقی که بیانیه Drqalb که شرح داده شده:
رهبران اخلاقی مدار به احترام به دیگران است: هر کس کار را به دیگران که چنین نسبت به رفتار خشونت آمیز و برای دیگران فقط به خاطر خودشان، احترام، نه برای هدف دیگری. به معنی احترام به کسی که به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدف یک مزیت نمی افتد.
برای رسیدن به این هدف، که ممکن است زمانی که ارزش Vtsmymat احترام به دیگران است. به Drjayy که چنین رفتاری رخ نمی دهد، افراد در موقعیت خود را به عنوان قدردانی به بردگی دیگران در پیدا کردن اهداف. Drsazman شکل عملی احترام به افراد مبتلا به همدلی، عاطفی و گوش دادن به ارزش های خود و تحمل خود را که دارای دیدگاههای متفاوتی در مقابل تظاهرات کارکنان، می یابد.
رهبران اخلاقی مدار Dygrannd سرور: سرور دیگران اخلاق بودن به درستی آشکار از Nvdvsty است. رهبرانی که خدمت کرده اند و در Nvdvst هستند، پرسنل بهداشتی Vpyrvan سر خود را در برنامه های خود می باشد.
مدار اخلاقی رهبران، فقط هستند: رهبران اخلاق مدار، مسائل و امور مختلف از قضاوت «عدالت Sransaf» در نظر گرفته شده است. Drjayy این مسابقات با افراد مختلف به اشکال مختلف رفتار، رفتار باید زمینه متمایز، روشن و معقول Vmbtny قوی بر ارزش های اخلاقی است.
هنگامی که منابع به ارائه Vpadashha یا جنایی، که رهبران می توانند نقش بازی، بسیار مهم است. نقش رهبری حیاتی در توزیع منابع یا جنایی Aynrvast Vpadashha که او، به نمایندگی از سهام هر دو از شرایط و مردم آگاه بودن، از دانش Bsyarhsas به دست آورد، تلاش مستمر لازم است.
مدار اخلاقی رهبران، واقعی هستند: عدم صداقت و یا درست نیست، یک فرم از دروغ Vsvrty ارائه واقع نادرست است.
درست نیست، عواقب آشکار است که نتیجه اول، آن است که عدم اعتماد به نفس می شوند. زمانی که رهبران صادق نیستند، دیگران، ارزیابی غیر قابل اعتماد خود را غیر قابل اعتماد هستند. تداوم عدم صداقت در دولت از این سازمان ها، ایمان مردم را به لرزش رهبر را ایجاد کرده است، میزان احترام را برای او کاهش می دهد.
برای یک رهبر، که به معنی صادق است که آنچه که نمی تواند انجام دهد، نه وعده، رفتار نخ نیست، آیا در پشت حقایق پنهان نیست، چه رابطه تاریکی، انجام می شود، بیش از حد به کم ارزش، قیمت نیست کار.
رهبران   اخلاقمدار ، Ajtmagra: در هر جامعه به عنوان یک سازمان، یک سیستم خاص. از این رو جوامع، اهداف خاصی با توجه به بافت و چشم انداز بیان شده است که معمولا آنها یاد بگیرند ارزش های مشترک آنها را.
برای رسیدن به اهداف مشترک، مستلزم آن است که رهبران و پیروان، مسیری را که تساوی گروه، به دنبال آنها، بر روی آن توافق شده است. رهبران اهداف مورد نیاز و پیروان خود را به در نظر گرفتن داده ها، امکانات برای موفقیت در دستیابی به اهداف برای ایجاد. این به این معنی است که رهبران می توانند نیست و باید اراده خود را بر دیگران تحمیل نیست.
یک رهبر باید گروه Bkvshd Thvlgra را هدایت به سمت مشترک، هم برای خود و هم برای هر و هر پیرو، مفید است. چنین رویکردی منجر به وقوع فضا سازمان Kamgy (رادمنش، 1383) جلوگیری می کند.

تاثیر عملکرد هوش اخلاقی و موفقیت سازمان
هوش اخلاقی می تواند موفق در عملکرد این سازمان ها تاثیر می گذارد:
با توجه به منافع ذینفعان:
علاوه بر این به سهامداران، دیگر گروه نیز وجود دارد اقداماتی که بر سازمان تاثیر می گذارند را قبول و منافع مشروعی در سازمان هستند. در میان این گروه ها می توان به مشتریان، تامین کنندگان مواد اولیه، دولت و جامعه اشاره کرد. فراهم می کند که منافع سهامداران بدون در نظر گرفتن منافع سایر ذینفعان (کارکنان، مشتریان، جامعه و ...)، مدیریت غیر اخلاقی است.
افزایش سود و مزیت رقابتی:
با توجه به تمام افراد و گروه های که علاقه مند هستند، میزان سود شرکت ها در دراز مدت افزایش خواهد یافت، زیرا انگیزه رهبری نیروی، افزایش حسن نیت اجتماعی و اعتماد و کاهش خوب است. کی و Papkyn (1998) بیان که تجزیه و تحلیل شکست شرکت ها و صدمه به آنها نشان می دهد که در پایان با توجه به اخلاق و حساسیت های اجتماعی در تصمیم گیری فرایند ساخت و استراتژی سودآوری شرکت را افزایش می دهد.
بر اساس مجله فورچون، 63 درصد از مدیران ارشد شرکت های پیشرو بر این باورند که رعایت اخلاق کسب و کار، افزایش تصویر مثبت و شهرت سازمان در نظر گرفته شده است یک منبع از افزایش مزیت رقابتی می آید (Buckly، et.al، 2001).
به دنبال افزایش تنوع:
کارشناسان پیش بینی می کنند که گونه های رو به رشد نیروی کار، متنوع تر و نیازهای شرکت است که می تواند این متنوع، این تنوع را درک تبدیل خواهد شد به عنوان مزیت خوبی را، موفق خواهد بود.
مدیران نیاز توانایی مدیریت افراد مبتلا به جنس، سن، نژاد، مذهب، قومیت و ملیت های مختلف هستند. عدالت و اخلاق در برخورد با این افراد در محل کار، به منظور تسهیل مدیریت خود را و این فرصت را برای سازمان هایی که در مورد فواید تنوع نیروی کار را فراهم می کند.
کاهش هزینه های کنترل:
سازمان های ارتقاء Khvdkntrly به عنوان یکی از مکانیسم های اصلی گروه شاهد که آن را در تاسیس اعتماد، اخلاق و ارزشهای شخصی هستند. Khvdkntrly ترویج کاهش هزینه با توجه به روش های مستقیم و کنترل می تواند سود را افزایش دهد. این امر مستلزم تعهد کامل به اعضای تیم، و پاسخگویی به تمامی اعضای تیم احترام و اعتماد بین آنها و مدیریت (لاو و ادریس، 2005).

بهبود روابط، افزایش درک و کاهش اتمسفر درگیری:
نتیجه رعایت اخلاق کار در سازمان، روابط در این سازمان، که به نوبه خود باعث افزایش جو تفاهم در سازمان و کاهش تضاد بین افراد و گروهها بهتر است، عملکرد تیم را بهبود می بخشد. شاید رفتار مربوط به اخلاق موثرترین نیروی انسانی است.
از آنجا که اخلاق، بخشی از فرهنگ است، بیشتر نظریه که رابطه بین سازمان های فرهنگی متمرکز، خود اهمیت نقش اخلاق در این منطقه توجه است. فرهنگ سازمانی در یک سازمان می تواند کارکنان به پیروی از قانون و یا تبدیل خواهد شد که یاغی.
افزایش تعهد و مسئولیت کارکنان:
همانطور که در بالا اشاره شد، اخلاق، انسان تاثیر قابل توجهی Brfalyt و عملکرد خوب نیاز به تعهد و مسئولیت کارکنان است. بروز خلاقیت توسط کسانی که انتظار می رود شغل خود را از لحاظ اخلاقی، زشت و ناپسند در نظر گرفته است، درست و منطقی نیست. بنابراین دونالدسون و دیویس (1990) مدیریت بر این باورند که ارزش های اخلاقی در محیط کار ناشی از مدیریت شیوه های مشروعیت، انسجام و تعادل فرهنگ سازمانی، اعتماد در روابط بین افراد و گروهها را تقویت برای بهبود انطباق با استانداردهای بیشتر، بهبود کیفیت محصولات و در نهایت افزایش سود. عدم رعایت ارزش های اخلاقی و انتخاب در مسائل مانند جذب، اخلاق و اعمال غیر قانونی علیه این سازمان فراهم می کند. انتخاب اخلاقی انطباق و استخدام، ارزیابی عملکرد، سیستم های پاداش، کوچک سازی سازمانی و اخراج، کاهش تجاوز و جنگ و بدبینی، پاسخگویی بیشتر، و در نهایت به دنبال افزایش تنوع و ارزش سود Afraysh، رفاه بیشتری از سرمایه گذاران، مشتریان و کارکنان و علل آنها ( دونالدسون و دیویس، 1990).
افزایش مشروعیت سازمان:
امروز شرایط جهانی شدن و گسترش شبکه های اطلاعاتی، سازمان ها انتظار می رود به مسائل زیست محیطی، رعایت منافع جامعه، اقلیت ها و ... دارای حساسیت، واکنش نشان می دهند. علاوه بر این، این شبکه گسترده، تحت نظارت تمام فعالیت ها و سازمان ها می تواند به راحتی و جوامع از طریق انجمن های مختلف، سازمان های عمومی به تغییر مواجه است. بنابراین، سازمان مجبور به اقدامات گسترده ای را به خود جلب و نظر Hstndk • ساعت جنبه عمومی غالب از کار خود را برای نشان دادن شهرت اخلاقی سازمان است. هس مر در بررسی چندین سازمان، رسیدن به سازمانهایی که رفتار اخلاقی، با موفقیت بیش از رفتار غیر اخلاقی در سازمان و Ghyrsadqanh، وارد، می باشد. سازمان های موفق یک فرهنگ است که ارزش خط قوی با Akhlaqyand،. رفتار غیراخلاقی، محیط کسب و کار در برابر تحریک می علت شکست خود را از این سازمان است. توجیه اخلاقی برای اعمال در درون سازمان خود انجام می دهند و نشان دادن تعهد به افکار عمومی اخلاقی سازمان، بخشی جدایی ناپذیر از فعالیتهای سازمانها برای بهبود عملکرد و موفقیت است (هس مر، 1382) وجود دارد.

مدیران آموزش هوش اخلاقی
همانطور که نتایج مطالعه نشان می دهد، احتمال وجود دارد که مردم می توانند هوش و مهارت های اخلاقی خود را به بهبود اخلاقی خود را افزایش دهد، وجود دارد. Bvrba (2005) ده گام برای رسیدن به توسعه هوش اخلاقی یا مدیران پرسنل آموزش و پرورش اخلاقی، نشان می دهد:
احساس تعهد نسبت به ایجاد و پرورش کارکنان اخلاقی:
یک سوال اساسی است که پرورش کارکنان اخلاقی چه برای مدیر مهم است؟ از آنجا که تحقیقات نشان می دهد که مدیران به شدت احساس نیاز به شکل دادن به نگرش اخلاقی یا ترس از Akhlaqhay زشت ایجاد کارکنان خود را، معمولا موفق بوده اند، به دلیل تلاش های خود را در این مورد اختصاص داده شده است. بنابراین اگر شما واقعا می خواهید به کارکنان اخلاقی باید احساس می کنند که به منظور بالا بردن تعهد شخصی، این تعهد باید برای رسیدن به اهداف خود ادامه خواهد داد.
تلاش و که یک مدل و یا به عنوان مثال به عنوان مثال اخلاقی قوی:
مدیران اولین و قدرتمند ترین معلم اخلاق برای کارکنان یا الگوهای هستند بنابراین مطمئن شوید که رفتار اخلاقی کارکنان شما انتظار می رود، آیا آنها خود را به شما آموخته، می دانم که الگوی خود را.
درک باورها و نظرات خود را در حالی که آنها را به اشتراک گذاری با دیگران:
قبل از اینکه شما می توانید توسعه کارکنان خود را اخلاقی، باید در مورد آنچه که فکر می کنید باشد، به صادقانه و با خودتان صادق باشید. بنابراین زمان کوتاه تمام ارزش خود را بود. سپس در مورد اینکه چرا شما باید این اجرای خاص، به طور منظم با کارکنان صحبت کردیم، با شعله های آتش، آنها به اشتراک بگذارید.
لحظاتی از یادگیری، که آیا شما دریافت می کنید:
آموزش BHtryn، معمولا تصادفی و غیر منتظره و بر خلاف تصور، از قبل برنامه ریزی شده نیست. هنگام بحث در مورد اخلاقی آمد فرصت به استفاده از آن. آنها به شما و کارمندان شما کمک می کند به ایستادن به باورهای اخلاقی که Drhdayt به درمان به طور مداوم موثر برای تمام عمر، می تواند توسعه.
نظم و انضباط را به عنوان یک درس اخلاقی به کار Bndyd:
نظم و انضباط کارکنان موثر مراقبت رهبری در این زمینه است که به رسمیت شناختن چرا رفتار اشتباه است و چگونه می توانید آن را بهبود و اصلاح آن است. در این مورد، با استفاده از سوالات به درستی کمک می کند تا کارکنان برای دستیابی به توانایی برای مشاهده و دیگران پیدا کردن در مورد رفتار و توانایی به توسعه درک از نتایج رفتار خود آنها.
شما انتظار رفتار اخلاقی:
در این زمینه یک مطالعه روشن شده است. رفتار اخلاقی کارکنان که مدیران که با آنها انتظار داشتند، به طوری که وجود دارد. انتظارات و انتظارات خود را از کارکنان به منزله یک مجموعه استاندارد برای رفتار خود.
از رفتار از واکنش نشان می دهند:
محققان در حال بیان یکی از بهترین TMR ین اخلاق سازنده، با اشاره به نفوذ در رفتار کارکنان، در افراد دیگر. برای انجام این کار افزایش رشد اخلاقی به کارکنان.
رفتار اخلاقی می تواند به تقویت و پاداش کارکنان می توانند:
یکی از ساده ترین راه برای کمک به کارکنان درجهت دستیابی به شیوه های جدید، این است که پس از وقوع از رفتارها، آنها می توانند Rapadash Vthsyn شما. هدف از شکل دادن به رفتار اخلاقی، به پرسنل نظارت وبا لطفا توصیف چرا رفتار آنها خوب بود، آنها ارزش خود را از آن Qaylyd به رله.
اصول اخلاقی روزانه می توانند اولویت بندی:
کارکنان Bakhvandn کتاب جای باز درمتن اخلاق یاد مردم است که چگونه اخلاقی هستند، اما تنها با انجام کار خوب، آن را یاد بگیریم. کارکنان برای کمک به ایجاد تفاوت در جهان خود را و همیشه آنها را تشویق به اقدام مثبت به شما کمک کند و در کشورهای خود را درک دیگران، به رسمیت شناختن.
هدف نهایی این است واقعی و آنچه که کارکنان کمتر و کمتر وابسته به دیگران برای کمک و اخلاق به زندگی روزمره به آنها، آنها را به داخلی. این تنها زمانی اتفاق می افتد که مدیران از اهمیت از فضائل چنین تاکید مستمر، کارمندان خود است، این رفتار اخلاقی عمل تکرار.
ثبت نام و مشارکت قانون طلایی:
برای یادآوری کارکنان قانون طلایی: یک قانون که تمدنهای بسیاری را برای قرن ها در راهنمایی و مشاوره شده است صحبت کردن و پیامبر (ص) به عنوان: رفتار با دیگران که می خواهید به درمان می شود و سعی کنید این اصل، قانون اساسی اخلاقی سازمان شما باشد.

نتیجه
بسیاری از رفتارها و تصمیمات از کارکنان و مدیران در سازمان های مدرن، ارزش های اخلاقی خود را تحت تاثیر قرار. از آنجا که منابع انسانی، چه به صورت جداگانه و یا تشکیل یک گروه و تعامل با دیگران، هنوز مزیت رقابتی موثر در نظر گرفته شده است، قضاوت در مورد درست یا غلط، مردم در کمیت و کیفیت عملکرد خود و در نتیجه عملکرد، سازمان کار می کنند و در نتیجه موفقیت آن است بسیار تاثیر. بنابراین با توجه به اصول اخلاقی لازم است برای سازمان اجتناب ناپذیر است.
اخلاق کار می تواند از طریق روابط بهتر، کاهش اختلافات و افزایش درک Vtarz جوی و همکاری در هزینه های را کاهش می دهد ونیز با توجه به کنترل عملکرد را تحت تاثیر می گذارد. علاوه بر این، اطلاعات و تعهد اخلاقی به منظور افزایش پاسخگویی توسط کارکنان بیشتر، بهبود راندمان Vgrvhy فرد طول می کشد.
رعایت اصول اخلاقی در برخورد با ذینفعان داخلی و خارجی، افزایش مشروعیت اقدامات و منافع سازمان از افزایش دوسوگرا شده است در نهایت بهبود سودآوری و مزیت رقابتی است. از این رو لازم است برای ترویج سازمان مدیریت اخلاقی را به مراحل است.
با توجه به مشروعیت اقدامات سازمان، انتخاب کارکنان و درسیستم عدالت اشتغال، حقوق و دستمزد، پاداش و ارتقاء، سازمان توسعه منشور اخلاقی، و اقدامات مناسب مطابق با خواسته ها و حساسیتهای جامعه، در مورد مسائلی مانند: برنامه های آموزش اخلاق برای مدیران و کارکنان، به ویژه مدیران و رهبران سازمان متعهد به اصول اخلاقی، از جمله اقداماتی است که سازمان ها می توانند در این زمینه انجام دهد


مطالب مشابه :


منابع و محدوده امتحانی نیمسال اول 93-92

بحث شده یا مباحث غیر ضروری از کتاب حذف اخلاق اسلامی نویسنده: محمد داودی. فصل
آخرین کتب رسیده جهت فروش

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم: داودی: اندیشه اسلامی 1: سبحانی - محمد
علم، جامعه، اخلاق : جستارهايي در ابعاد اجتماعي و اخلاقي علم

علم، جامعه، اخلاق : کتاب از سوی الستی، مجید داودی بنی، میثم محمد امینی و حسین
اخلاق

امیر حسین محمد داودی. دکترای مدیریت آموزشی. استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
تبيبن اخلاق خادم رضوي (Research)

، محمد داودی -3آشنایی با اخلاق اسلامیمحمد خواجه نصیر در کتاب اخلاق ناصری
هوش اخلاقی

امیر حسین محمد داودی. همیشه با لینک اخلاق کتاب جای باز درمتن اخلاق یاد مردم
سیر مطالعاتی تاریخ اسلام

عبد المجید ناصری داودی. محمد­جواد غفاری کتاب اصطلاحات اخلاق اسلامی.
مديريت اخلاق

امیر حسین محمد داودی. استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی فوايد مديريت اخلاق
مدیریت منابع انسانی

امیر حسین محمد داودی. نقش اخلاق از دیدگاه فرهنگ انقلاب اسلامی - کتاب mckinsey quarterly
برچسب :