مطالعات مسکونی


مرتبه ساختمان- راهنمای طراحی مسکونی مرحله پنجم که پس از اتمام تحقیقات علمی آغاز گردید، شامل مطالعات میدانی و بررسی نمونه‌های موردی است. هدف از انجام مطالعات این بخش، سنجش تحقیقات انجام شدة قبلی در میدان عمل و همچنین بررسی وضع موجود ساختمانها و نقاط قوت و ضعف آنهاست. در این مرحله، شیوة اجرای مطالعات متکی بر مشاهده و پرسش بوده است. انتخاب موارد نمونه بر اساس معیارهای خاص و منطبق بر اهداف فوق صورت گرفته است. مطالعات علمی انجام شده در خصوص ساختمانهای مرتفع مسکونی موجود و نمونه‌های بررسی شده در شهر تهران، حاکی از عدم اعمال کنترل‌های لازم در زمان اجرای این گونه ساختمانهاست و ضرورت دستیابی به ضوابط طراحی و احداث این گونه ساختمانها را آشکار می‌سازد. این طرح تحقیقاتی با توجه به این امر و به دلیل کمبود اطلاعات پایه در مورد ساختمانهای بلند به گونه‌ای اجرا شده که نتایج آن می‌تواند نشان‌دهندة مجموعه‌ای از اصول راهنمای طراحی باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. امید است تحقیقات اخیر گامی کوچک در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی ساختمانهای بلند مسکونی در کشورمان باشد و بتواند مبنای تهیة ضوابط طراحی این گونه ساختمانها قرار گیرد. 1- مراحل تفكر كار‌شناسي در طراحي سایت    طراحي سايت هنر و علم منظم كردن كاربري‌هاي قسمت‌هاي مختلف زمين است. طراحان سايت جزئيات اين كاربري‌ها را با انتخاب و تجزيه و تحليل سايت، شكل دادن به پلان كاربري زمين، سازماندهي گردش سواره و پياده، تأكيد بر روي شكل‌ها، و عناصر بصري، تعديل شكل موجود زمين به وسيله طراحي شيب، فراهم نمودن زهكشي مناسب و در نهايت ارائه جزئيات ساختماني لازم براي اجراي طرح مشخص مي‌كنند. طراحان بايد تركيبات سايت، ساختمانها و فعل و انفعالات سايت مجاور را (چه سايت بزرگ باشد و چه كوچك) در ارتباط با يكديگر و به عنوان قسمتي از كل محيط مورد توجه قرار دهند. معماران با متخصصان منظر‌ساز، برنامه‌ريزان و مهندسان ساختمان، طراحي سايت را
به طور حرفه‌اي انجام مي‌دهند.(شکل 1) شکل 1- همکاری طراحان سایت      در طراحی سایت، مانند سایر شکلهای جوابگوی به مسائل، مراحل تفکر کارشناسی، تحقیق، تحلیل و ترکیب، سهم عمده‌ای در اهداف طراحی دارد. این تحقیقات را می‌توان با استفاده از طرحهای موجود، کتابها، عکسها و یا با آزمایش و مشاهده انجام داد. وظیفة منظم کردن برنامه و تهیة فهرست وسائل مورد نیاز بر عهده طراح است. نمایش و ثبت تصویری اندیشه‌های اولیه در پیشرفت طرح موثر است. تحلیل سایت و موضع‌نگاری باید تمام عناصر و ترکیبات موجود، چه طبیعی و چه مصنوعی را دربر گیرد. ارتباط سایت با کل محیط و پتانسیل‌های خاص آن باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد. در جریان تحلیل سایت، تنظیم شرایط محیطی نیز می‌تواند یکی از اهداف طراحی باشد. عوامل مزاحم خارج از سايت شامل عوامل: بصري، شنوايي، بويايي و خطر‌هاي امنيتي بايد به دقت تحقيق و بررسي شوند. در صورتي كه يك يا چند عامل فوق غير قابل كنترل باشد، بايد از طريق طراحي سايت با آن مقابله گردد. عوامل مزاحم عبارتند از: مزاحمت‌هاي بصري شامل: خطوط فشار قوي، برجها‌ي منابع آب ، مكانها‌ي صنعتي، بزرگراهها، تخته اعلانات و محوطه‌هاي زباله است. مزاحمت‌هاي صوتي شامل: سر و صداي تردد وسايل نقليه سنگين، راه‌آهن، ترافيك هوايي و سر و صداي ناشي از جمعيت زياد است. مزاحمت‌هاي بويايي: ناشي از زباله‌ها، مواد شيميايي و ديگر مواد زايد است.  1-1 طراحي سايت در يك طرح آپارتماني طراحي سايت در يك طرح آپارتماني، بايد به گونه‌اي باشد كه موجبات آسايش و زندگي مطلوب را براي ساكنان فراهم سازد. نظم ساختمانها و عناصر خارج از ساختمان شامل خيابانها، راهها‌ي پياده و پاركينگها با شرايط فيزيكي و طبيعت سايت تغيير شكل پيدا مي‌كند و با هدف طراح ارتباط دارد. لازم است هویتی قوی که به محدودة طرح، نمودی با کیفیت بالا می‌دهد، ایجاد گردد. استقرار ساختمانی در یک قطعه، یا ترکیبی از مجموعه ساختمانهای کوچک و بزرگ در کنار هم می‌تواند تحقق این هدف را امکان‌پذیر سازد. طراحی سایت، هنری با انعطاف‌پذیری زیاد است. اگرچه ضوابط منطقه‌ای و عوامل فیزیکی و تکنیکی در نقشة محوطه تأثیر می‌گذارد؛ در تحلیل نهایی، تصورات، درون مایه و فلسفة طراحان، تعیین‌کننده نتیجة پایانی است. بنابراین طراح باید نوآوریهای خود را در مورد هر زمین با ویژگی‌های خاص به کار بندد. هر زمین، زیبایی و مشخصات فیزیکی و اقتصادی خاص خود را دارد. به طور مثال، حتی اگر شکل محدودة زمینها شبیه هم باشد، موضوع‌نگاری آنها، هرچند به مقدار اندک، با یکدیگر متفاوت است: یکی نیاز به خاکبرداری دارد و دیگری خیر. عوامل گوناگوني در طراحي هر سايت، مؤثرند، غير از موضع نگاري مي‌توان از نور آفتاب و جهت‌گيري ساختمان، جنس خاك، منظره، باد غالب، هواي آلوده و مجراي فاضلاب نام برد. در طراحی سایت بايد از تمام تركيبات موجود در زمين بهره جست به گونه‌اي كه روح كلي فضاي موجود حفظ گردد. تراكم و زير‌بناي مجاز كه با ضوابط منطقه‌اي اعمال مي‌شود، مطابق با اهداف جامعه‌اي است كه سايت در آن قرار دارد و نيز طراحي آن مؤثر است.  يك ساختمان منفرد در زميني كوچك، داراي ساده‌تربن مسائل طراحي است. معمولاً چگونگي استقرار ساختمانها در ز مين با ضوابط منطقه‌اي تعيين مي‌شود. ابعاد زمين، زير‌بنای مجاز و تعداد خانوار، از جمله عواملي هستند كه بر انتخاب بهترين جهت و برخورداري از منظر مناسب تأثير مي‌گذارد. در اراضي کوچكتر، امكان تدابير و تمهيدات كمتري براي استقرار ساختمانها وجود دارد. طراحي محوطه قسمتي از طرح كلي است كه بايد همزمان با طراحي ساختمانها انجام گيرد. با فهرست كردن نياز‌ها، مي‌توان عناصري را كه با طرح تلفيق گردد، مشخص كرد. طراحي عناصر خارجي، شامل: فضاي تفريحي و نشيمنگاهي و پاركينگ سرباز است كه با توجه به تعداد خانوار، تركيب و تناسب فضاي باز و بسته و شكل ساختمانها صورت مي‌گيرد.  اطلاعات فوق همراه با ضوابط منطقه‌اي و تحليل وضع و شرايط موجود در سايت، مي‌تواند براي طراح مبناي طراحي قرار گيرد.   1-2 شكل كلي ساختمانهای بلند در سايت به طور كلي، ساختمانها‌ي بلند در سايت به دو صورت بنا مي‌شوند. (شکل 2)   الف- ساختمانها‌ي بلند به صورت برج ب- ساختمانها‌ي بلند به صورت نواري دو شكل كلي ساختمانها‌ي بلند با توجه به نيروي جانبي باد، به شكلها‌ي مختلف زير محدود مي‌شود.( شکل 3)                         1-2-1 نسبت سطح طبقه نسبت سطح طبقه (F.A.R) مساحت كل طبقه بر مساخت قطعه است. ضوابط هر منطقه از شهر شامل F.A.R مشخصي است حاصل ضرب آن در مساحت قطعه، حداكثر سطح مجاز را در قطعه مورد نظر به دست مي‌دهد.  با افزايش ارتفاع، سطح فضای باز زياد مي‌شود.(شکل 4)             1-2-2 نسبت سطح دید به آسمان سطح دید به آسمان، سطح شیبدار فرضی است که از بالای خط خیابان، در یک ارتفاع انتخابی آغاز می‌شود بالای قطعه، به نسبت فاصلة عمودی به فاصلة افقی بالا می‌رود (شکل 5).                نشانه‌های به کار رفته در این شکل عبارتنداز: ارتفاع سطح دید به آسمان در بالای خط خیابان h فاصله عقب‌نشینی اول s          فاصلة عمودی v                 فاصلة افقی a در خیابانهای  باریک، شیب سطح، کمتر از خیابانهای عریض است. ارتفاع (h) بستگی به مقیاس کلی ساختمانهای اطراف دارد. نوع دیگر سطح دید به آسمان در (شکل 6) نشان داده شده است. نشانه‌های به کار رفته در این شکل عبارتنداز: ارتفاع سطح دید به آسمان در بالای خط خیابان h عمق فضای باز اختیاری در جلو ساختمان  s فاصلة عمودی  v فاصلة افقی  a             1-2-3 زاویه مانع نور ارتفاع ساختمانهای باز زاویة مانع نور (ALO) محدود می‌شود. در این صورت، نور و هوای کافی به خیابانها و خیابانهای پشت می‌رسد. به هر ناحیه، ALO معینی اختصاص می‌یابد که از محور خیابان و خط عقبی قطعه، اندازه‌گیری می‌شود. این امر، همانند بسیاری از مقررات حاضر در مورد ارتفاع و میزان عقب‌نشینی است هر چند که فواصل عمودی و افقی از طریق به کارگیری زاویة مانع تأمین می‌شود، برای ایجاد آزادی بیشتر طراحی و امکان ارائة شکلهای متنوع ساختمان، ممکن است ALO به صورت مینگین به کار رود. (شکل 7). به طوری که شاید بعضی از قسمتهای ساختمان از خط زاویه تخصیص بالا رود و در مقابل به همان اندازه و یا بیشتر، در قسمتهای دیگر، از آن خط پایین رود. زاویة مانع نور ممکن است در تمام طول نمای خیابان ثابت باشد. برای احتراز از گسترش طولی زیاد دیوارهای بلند، این میانگین به طول نما، به کمتر از 5/1 برابر عرض خیابان در مناطق مسکونی و دو برابر عرض خیابان در سایر نواحی محدود می‌شود.       برای جلوگیری از ارتفاع بیش از حد در بر خیابانها، لازم است در محاسبة نماهای کوتاه ساختمان، زاویة حداقل معین شود. ارتفاع ساختمانها در مناطق مسکونی، تنها ممکن است برای نصف نمای مجاور خیابان از زاویة متوسط مجاز تجاوز نماید. با وجود این، حجم با نسبت سطح طبقه کنترل می‌شود (شکل 8).         1-3 ارتفاع ساختمانها، عامل كليدي در طراحي سايت يكي از عوامل كليدي در طراحي سايت، ارتفاع ساختمانها‌ست كه تراكم منطقه و زيربناي ساختمان بر آن تأثير مي‌گذارند، تكرار ساختمانها‌ي داراي ارتفاع يكسان در يك قطعه زمين، سبب يكنواختي مجموعه مي‌شود. در يك طرح، تكرار نوعي ساختمان با تعداد طبقات متفاوت و در نتيجه، اختلاف ارتفاع در رديفها‌ي گوناگون مطلوب‌تر است. روشها‌ي ديگري نيز براي دستيابي به تنوع و ايجاد محيط مناسب زندگي وجود دارد كه در اين زمينه مي‌توان از الگوي خيابانها، تغييرات سطح طبقات، نما، رنگ، محوطه‌سازي و ساير عواملي كه در انتخاب گزينه نهايي طرح دخالت دارند، نام برد. در هر يك از روش‌هايي كه طراح به كار مي‌برد تنوع يا تشابه در ارتفاع ساختمانها‌ي افقي يا عمودي، طراح بايد طرح خود را تا حد امكان قابل انعطاف ارائه دهد. در روند تهيه طرح، اين پرسش مطرح است كه آيا ابتدا طرح ساختمان تهيه مي‌شود يا طرح محوطه و چطور مي‌توان نقشة محوطه را طراحي كرد بدون اينكه طرح ساختمان فراهم شده باشد؟ اصل آزمايش و خطا در اين مقطع به كار مي‌آيد. شكل، اندازه و ارتفاع ساختمانها‌ي مختلف از موارد بسيار مهمي به شمار مي‌روند كه بايد بررسي شوند تا اندازه مناسب براي بهترين سايت به دست آید. مقياس و تناسب از همه عوامل مؤثر ضروري‌ترند. به عنوان مثال، يك نمونه طراحي با شكلها‌ي مختلف آن، مورد تحليل قرار مي‌گيرد. در شكل 10 ساختمانها‌ي 12 طبقه تراكم نسبتاً بالايي دارند، به صورت غير ماهرانه‌اي در ارتباط با موضع‌نگاري قرار گرفته‌اند. نزديكي بودن فاصله‌ها به علت ايجاد احساس عدم استقلال و مشكلاتي از بابت اشراف و همچنين نور و هواي نامناسب، طرح فوق را نامطلوب مي‌سازند.           اين طرح، در شكل 11، با تقليل تراكم و استفاده ار ساختمانها‌ي بلند‌تر با ارتفاع مسطح 16 طبقه تغيير يافته است ولي هنوز داراي مسائل طرح اوليه مي‌باشد. طرح بعد، که در شكل 12 نشان داده شده است، شامل ارتفاع تا حد مجاز براي برجهاست. در اين طرح، به نظر مي‌رسد كه فضاي اطراف ساختمانها باز است و نور و هوای كافي وجود دارد. استقرار ساختمانها متناسب با وضعيت موضع‌نگاري است و به دليل ارتفاع نسبتاً كوتاه و ميزان شيب در سطوح شيبدار، مسائل آن چنان جدي به وجود نمي‌آورد. استفاده از فضاي بين ساختمانها، براي پاركينگ روش مؤثر‌تري را امكان‌پذير مي‌سازد. استفاده از خيابان بدون «شيب» ميسر مي‌شود. برتري آپارتمانها‌ي بلند، در داشتن مناظر زيباست. در مجموع، پلان محوطه بايد با توجه به عملكرد داخلي آپارتمانها تهيه شود. طراح به طور همزمان به كليه فعاليتها مانند حركت وسايل نقليه، فضا، فرم و حجم مي‌انديشد. اين عوامل با يكديگر ارتباط تنگاتنگي دارند. حتي طراحان كار‌آزموده و با تجربه ممكن است نحوه دستيابي به نتايج را مرحله‌بندي كنند و سپس آنها را جهت دستيابي به نتيجه نهايي هماهنگ و مطلوب، تركيب نمايند. در وهله اول شكل و ارتفاع ساختمانها انتخاب مي‌شود. سپس الگوي، گردش سواره- پياده و تفكيك فضاها‌ي تفريحي- خدماتي از ساير كاربريها تعيين مي‌گردد. اگر چه در هر مورد راهنماها و خطوط فكري كلي و اطلاعات مشخص به دست مي‌آيد، در مرحله خلاقيت درون مايه و ابتكار طراح، اثر‌هاي مثبتي در نتيجه نهايي خواهد داشت.             1-4 محدوديت زمین يكي از مشكلات عمده اكثر شهر‌هاي بزرگ، محدوديت زمين مناسب براي ساخت مسكن در مقياس وسيع است و اغلب تصور مي‌شود كه با افزايش ارتفاع و تعداد طبقات در خانه‌هاي رديفي، استفاده بيشتر از زمين ميسر مي‌شود. در شكل 13، ساختمانها‌ي 12 طبقه از نظر ميزان صرفه‌جويي در مصرف زمين با هم مقايسه شده‌اند. فاصله دو ساختمان 12 طبقه از يكديگر از نظر تأمين نور كافي و تهويه مناسب بايد بيشتر از دو ساختمان با طبقات كمتر باشد. در حاليكه در ساختمانها‌ي 6 طبقه، مقداري زمين اضافي تحت اشغال ساختمان قرار مي‌گيرد.         شکل 13 مقایسة ساختمانهای دو طبقه و چهار طبقه را نیز نشان می‌دهد. در هر دو حالت، مقدار زمین صرفه‌جویی شده بابر و نشان‌دهنده آن است که در روش خانه‌های ردیفی با افزایش طبقات، مقدار صرفه‌جویی در زمین کاهش می‌یابد. علاوه بر این، مساحت متوسط هر واحد مسکونی در بلوکهای 12 تا 16 طبقه، 20 تا 30 درصد بیشتر از آپارتمانهای 5 تا 6 طبقه بدون آسانسور است. زیرا در حالت اول، سطح زیربنای آسانسور و راهروها افزایش می‌یابد. در این زمینه، با توجه به شرایط مناسب زندگی، دو راه حل برای اشغال کمتر زمین وجود دارد: 1- افزایش عمق طبقه (شکل 14) 2- استفاده از الگوی خانة آپارتمانی پله‌ای شکل در این حالت فاصلة بین دو ساختمان جهت تورگیری کاهش می یابد. (شکل 15)             1-5 گردش وسايل نقليه و عابران پياده ترافيك پياده و سواره دو عامل عمده در استقرار خيابانها‌ست. اتومبيل، كاميون و وسايل نقليه اضطراري باید تا حد امكان به ورودي ساختمان نزديك باشند و راههاي اصلي پياده، بايد افراد را تا حد ممكن به صورت مستقيم به آپارتمانها هدايت كنند. عوامل ديگر، مانند زهكشي و تأسيسات رفاهي در موقعيت خيابانها مؤثرند. 1-5-1 الگوي خيابانها الگوي خيابانها به شدت بر هويت كلي طرح تأثير مي‌گذارد و شبكه مستطيل شكل يكنواختي در ديد بيننده ايجاد مي‌نمايد. (شکل 16)     اگر‌چه الگوي شکل 16، در تراكم‌هاي بالا مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ولي اين الگو بايد تا حد امكان تغيير كند. الگو‌ها با خطوط منحني بي‌قاعده، حالت غير رسمي دارند و بنابراين براي مناطق مسكوني مناسب‌ترند. در اين حالت، به رهگذري كه از كنار خيابان مي‌گذرد، تصاوير گوناگوني ارائه مي‌گردد و ساختمانها دائماً در چشم انداز‌هاي مختلف مشاهده مي‌شوند. از طرف ديگر، خيابانهای منحني به طور طبيعي باعث كاهش سرعت اتومبيلها مي‌گردند. خيابان منحني ممكن است قسمتي از طرحها‌ي مختلف باشد. خيابان گرد مركزي كه خيابان درجه دوم از آن منشعب مي‌شود، الگويي با كمي اختلاف است.(شکل 17).           ممكن است خيابانها‌ي حلقوي در نقطه‌اي از شريان اصلي شروع شوند، در ميان زمين دور بزنند و سپس به نقطه ديگري از خيابان اصلي منتهي گردند. از اين خيابان اصلي حلقوي، راهها‌ي كوتاهتري نيز منشعب مي‌شوند. الگوي خيابان به شكل آزاد نيز مي‌تواند مطلوب و مناسب باشد. در اين الگو، خيابانها به طوري طراحي مي‌شوند كه با عوارض زمين سازگاري داشته باشند و موقعيتها‌ي گوناگوني براي ساختمانها به وجود آورند  به طور كلي، طرح خيابان‌بندي را مي‌توان از تركيب الگو‌ها به وجود آورد. در مجموع بايد از ايجاد مسير‌هاي مستقيم و طولاني اجتناب كرد، زيرا اين گونه راهها، محرك افزايش سرعت‌اند. خيابانها بن‌بست بايد كوتاه و خيابانها‌ي حلقوي نيز از لحاظ طول داراي محدوديت‌هايي باشند. 1-5-2 پياده‌رو‌ها مسير‌هاي پياده معمولاً در كوتاهترين فاصله بين دو نقطه ايجاد مي‌گردند. مسير‌هاي پياده تا حد امكان نبايد ترافيك وسائط نقليه را قطع كنند. زماني كه شريان پر ترافيكي از سايت مي‌گذرد، بايد بين مسير پياده و سواره جدايي كامل ايجاد شود، تحقيق اين امر با ايجاد راهها‌ي هوايي و يا زير‌زميني امكان پذير است. در زمان پيش‌بيني مسير پياده، بايد خلوت ساكنان در نظر گرفته شود. همچنين مسير پياده بايد به اندازه‌اي از ساختمان فاصله داشته باشد تا امكان كاشتن گياه را فراهم سازد و داراي فاصله مناسب از پنجره طبقه همكف باشد. حداقل اين فاصله 3 متر و حالت مطلوب آن 6 متر يا بيشتر است. در مسير پياده‌رو‌ها بايد فضا‌هاي كوچك محصوري ايجاد شود كه گردش پياده به طرف در‌هاي ورودي و ساير فضا‌ها مانند: پاركينگ، محل بازي بچه‌ها، محلها‌ي نشستن و غيره را فراهم سازد. وروديها نسبت به قسمتها‌ي خصوصي بايد به گونه‌اي طراحي شوند كه قابل تشخيص باشند و با تصوير كلي طرح، تناقض نداشته باشند. 1-6 طراحي محوطه محوطه بايد به نحوي با ساختمان تلفيق شود كه به عنوان جزئی نامتناقض با منظر كلي مطرح گردد. در طراحي محوطه و به منظور مقابله با نور كاهش حجم ساختمان فراهم آوردن مقياس در زمين و تعيين خطوط تقسيمات محوطه گياهان بايد به صورت مطلوب مورد استفاده قرار گيرند. با استفاده از گياهان، مي‌توان فضا‌هاي خدماتي، ساختمان پاركينگ و محوطه پارکینگ را پوشاند. لوازم نصب كردني نور‌پردازي و غيره و بعضي از تجهيزات مكانيكي كه قابل ديدن هستند، بايد در طراحي مجموعه از نظر سيماي كلي مورد توجه قرار گيرند. ابعاد بدن انسان بايد در طراحي فضا‌هاي خارجي و محوطه‌سازي به ويژه در مورد علائم و تجهيزات محوطه، مورد توجه قرار گيرند. براي علامت‌گذاري يك طرح، بايد علائم از لحاظ اندازه، رنگ و مفاد پيام با يكديگر تناقض نداشته و با چشم‌انداز طبيعي طرح، هماهنگ باشند. 1-7 شیب‌بندی سایت و زهکشی نظر به اینکه شیب‌بندی زمین بر جریان آبهای سطحی اثر می‌گذارد، باید استانداردهای آن مشخص شود. شیبهای مختلف برای عملکردهای گوناگون در جدول 1، مشخص گردیده است.       1-8 اشراف درون‌گرایی یک اصل در معماری ایرانی است اصولاً شکل‌گیری فضاهای مختلف، بویژه فضاهای مسکونی، متأثر از اعتقادات خاص ایرانیان مبنی بر احترام به زندگی خصوصی و عزت نفس است. در خانة درون‌گرا، تنها فضایی که از منطقه بسته بیرون می‌آید و با فضای خارجی ارتباط می‌یابد، هشتی است. تأثیر این درون‌گرایی در معماری ایرانی، ورود به ساختمان به صورت غیرمستقیم است. در عصر حاضر، شهرنشینی محدودیتهای بسیاری در زمینة طراحی و ایجاد فضاهای خصوصی و محرم به وجود آورده است. در شرایط موجود، با توجه به تغییرات و تحولات ایجاد شده در شیوه‌های معماری، فراهم کردن فضاهای مستقل به منظور محرمیت بیشتر با استفاده از روشهای زیر میسّر است: ایجاد فاصله محرمیت به طوری که پنجره تا پنجره 21 متر و عابر پیاده واقع در طرف مقابل ساختمان تا پنجره 14 متر فاصله داشته باشد. 2- به کار گرفتن ابتکارات معماری، مانند: استفاده از سطوح شکسته، منحنی، زاویه‌دار و اتلاف سطح به منظور جلوگیری از دید از محوطة بیرون به داخل و از ورودی ساختمان به فضاهای داخلی 3- استفاده از پیش فضاها در کنار قسمتهای اصلی ساختمان 4- استفاده از فضاهای خصوصی‌تر در داخل ساختمان، نظیر نشیمن خصوصی 5- استفاده از گیاهان متناسب با شرایط هر طرح 1-9 کنترل سرو صدا


مطالب مشابه :


دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری رساله آماده معماری ، مط

09357713300. مطالعات و اتوکدی و تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل. پایان نامه معماری طرح نهایی
مطالعات مسکونی

پروژه ها و طرح های نهایی و مطالعات و رساله ها فقط جهت کمک میباشد در تکمیل پروژهای شما.
معماری های- تک و اکو- تک و ارگانی- تک

پروژه ها و طرح های نهایی و مطالعات و رساله ها فقط جهت کمک میباشد در تکمیل پروژهای شما.
تنظیم شرایط محیطی

پروژه ها و طرح های نهایی و مطالعات و رساله ها فقط جهت کمک میباشد در تکمیل پروژهای شما.
مطالعات سفارت رساله سفارت استانداردهای سفارت نمونه داخلی خارجی سفارت برنامه فیزیکی سفارت طرح سفارت

پروژه ها و طرح های نهایی و مطالعات و رساله ها فقط جهت کمک میباشد در تکمیل پروژهای شما.
مطالعات رساله طرح نهایی مسکونی پایدار بام سبز رساله مسکونی

پروژه معماری رساله طرح نهایی مطالعات طرح - مطالعات رساله طرح نهایی مسکونی پایدار بام سبز
رساله طرح نهایی معماری

پروژه ها و طرح های نهایی و مطالعات و رساله ها فقط جهت کمک میباشد در تکمیل پروژهای شما.
کارآموزی معماری و عمران و دیگر رشته ها کارآفرینی

پروژه ها و طرح های نهایی و مطالعات و رساله ها فقط جهت کمک میباشد در تکمیل پروژهای شما.
رساله مطالعات مجتمع فرهنگی هنری ورزشی رساله مطالعات مجتمع فرهنگی هنری ورزشی رساله مطالعات هتل رساله

دانلود رساله دانلود مطالعات معماری دانلود طرح نهایی دانلود پایان نامه معماری رساله آماده
برچسب :