برنامه سالانه مجتمع

سخن نخست

بار خدايــا

       قدري از قدرت خدائيت را بر شانه هاي من استوار كن تا مسئوليتي را كه بر دوشم نهاده اند به بهترين نحو به سرمنزل مقصود برسانم.

       دمي از صبر ربانيت را بر من ببخش تا در رسيدن به هدف والاي خود صبور باشم.

       مرا از چشمه ي ابدي رحمتت روزنه اي عطا فرما تا در بكار گيري آنچه بدستم داده اند رحيم باشم.

       مرا از درياي بيكران فضيلت قطره اي ببار تا در برابر همكارانم دريا شوم.

       مرا از مكنت آسمانيت ذره اي ببخشا تا با دستان خالي زمينيم بر انجام امور همت گمارم.

 


مقدمه

مدرسه یک موقعیت یادگیری واقعی ایده آل برای رشداجتماعی،فرهنگی وعلمی محسوب می شودودانش آموزان بیشتراوقات مفیدخودرادرمدرسه می گذرانند.برای جهت دادن صحیح به حرکت وتلاش دانش آموزان وتحقق یادگیری درآن ها، بایدنقشه والگویی مناسب وشایسته دراختیارداشت.دراختیارداشتن الگوونقشه مناسب هدایت صحیح رابه دنبال داردوازهدررفتن سرمایه هاجلوگیری می کند.

 اصولاًكـاراصلي واساسي هرسازمان وآموزشگاهي داشتن بـرنـامـه اي منسجم ومنطقي است كـه اهداف وكارهاي خودرابراساس پيش بيني هاي انجام شده دربـرنامه پايه گذاري كرده وبراي جلوگيري ازبي نظمي ،بي هدفي،سردرگمي وآشفتگي ودرنهايت روزمرگي،ازآن مددجويد.هـرسازمان ومجموعه اي رامـي تـوان به عنوان سيستمي درنظرگرفت كه تمامي اجزاو عناصرآن درارتباط متقابل وتنگاتنگ بـايكديگرفعاليّت مـي كنند.هـرگاه جزئي ازاين سيستم مختل شوددركارديگراجزانيز خلل واردمي كند.آنـچـه كـه مـي تـوانـدآن سيستم يـاسازمان رادرحـالـت ثبات وتعادل نـگـه داردوهنگام بـروزمشكل،آن راشناسايي كـرده ودرجهت رفـع آن تـلاش كند،عنصرمديريت ورهبري است.درواقع عنصرمديريت زمينه وشرايط لازم رابـراي فعاليت كليه اجزاءوعناصرسيستم فـراهـم
مـي سـازدو بـا نظارت وهـدايت دائـم سيستم رادرمقابل آسيب هاي احتمالي محافظت وپاسداري
مي كند.دوام وبقاءهرسيستم در وهله ي اوّل درگرومديريت ونحوه ي اداره كردن آن است،بنابراين درهرمجموعه وسيستم مديران نقش رهبران وهدايت كنندگان را ايفامي كنند.

درسازمان هاي آموزشي به ويژه مدارس،نقش وفعاليت مديران ازاهميت وحساسيت بيشتري برخورداراست زيراكارآن ها درارتباط مستقيم ومستمرباانسان هااست وكارباانسان هميشه پيچيدگي خاص خودرادارد.

بـراي آنكه بتوان مجموعه اي ازانسان هارادرون يك سـازمـان بـه شكل صحيح هدايت ورهبري نمود،لازم است بامديريت وعلم آن سازمان آشنايي داشت.آشنايي بـاعلم مديريت مستلزم شناخت زبان مديريت،مباني واصول وسايرمباحثي است كه دراداره ي يك مجموعه مطرح است.هـرچه ايـن شناخت عميق تـروبيشتربـاشدزمينه ي نيل به اهداف هموارترمي گردد. لذا ضروري است كـه مـديران به منظور غنابخشي به مجموعه ي فعاليت هاي خود،ازيك چارچوب نظري مستحكم برخوردارشوندوباادغام علم وتجربه،واحدآموزشي تحت سرپرستي خودرابه نحومناسب ومطلوب اداره كنند.

اين مجتمع نيزبراي پيروي ازيك سيرعلمي ومنطقي دربرنامه ريزي سالانه ي خود،كوشيده است تاضمن آشنايي تئوري بـامـديـريت ازطـريـق مطالعه ي كتب مختلف،ازتجربيات گـذشته نيزبهره جسته وبـه مـددانـدوخته هاي خودوبابهره گيري ازمحاسن بـرنـامـه هـاي قبلي، دركيفيت بخشي بـه امـوربكوشـدونقايص ومعايب راشناسايي ودررفــع آن هـاهمت گمارد.

درپـايـان ازتـمـامـي همكاران محترم به خصوص معاونين آموزشگاه هاي اقمالي كـه درطـي سـال تحصيلي دراجـراي ايـن بـرنـامـه اين حقير راياري مي كنندصميمانه تشكروقدرداني مي نمايم.

 

مدير مجتمع شهيد غلامعلي رسولي

مسعود مباشري

 

 

 

برنامه (1) :

عنوان برنامه

آموزشي

اهميت و ضرورت

 اجراي طرح

با توجه به اهميت تعليم و تربيت و آموزش مهارتهاي اوليه و ثانويه آموزشي علوم مختلف به دانش آموزان و همچنين با در نظر گرفتن شرايط منطقه اي (روستايي) اهميت اجراي هرچه بهتر طرح خود را مي نماياند.

اهداف

كمي

بالا بردن درصد قبولي واقعي و ميانگين نمرات دانش آموزان و موفقيت در امتحانات

كيفي

ارتقاء سطح سواد واقعي دانش آموزان و آموزش واقعي علوم

زمانبندي

كليه برنامه هاي آموزشي از ابتداي سال تحصيلي تا پايان امتحانات نوبت دوم لازم الاجرا مي باشد.

مهر ماه : شناسايي نقاط قوت و ضعف دانش آموزان و همكاران و طرح راهكارهاي مناسب جهت بالابردن نقاط قوت وبرطرف كردن نقاط ضعف

خردادماه : جمع بندي كليه فعاليت هاي آموزشي انجام شده در طول سال تحصيلي و برگزاري امتحانات و اعلام نتايج اجراي طرح

دايره اجرايي طرح

كليه مدارس سه مقطع آموزشي : مدير مجتمع- معاونين آموزشي مدارس – همكاران آموزشي و كلاسي – مسئولين آموزش و پرورش منطقه و دانش آموزان

اعتبارات مورد نياز

كليه هزينه هاي پيش بيني شده از طريق سرانه آموزشي مجتمع به هر مدرسه قابل پرداخت است.

 

 

برنامه (2) :

عنوان برنامه

پرورشي

اهميت و ضرورت

 اجراي طرح

با توجه به اهميت انسان بودن به تمام معنا در جامعه اسلامي ايران كه دشمنان در كمين جوانان قرار دارند و لازمه حفظ اين جوانان در برابر توطئه هاي دشمنان اسلام ضرورت دارد تا با پرورش علق ملي و مذهبي در كنار امر تعليم و تعلم جوانان و نوجوانان را براي آينده آماده كنيم اين امر ميسر نمي شود مگر با پرداختن به آموزش مهارتهاي اساسي زندگي ديني در مدرسه .

اهداف

كمي

آموزش نماز ، شركت در مراسم هاي ملي و مذهبي . آموزش مهارتهاي ديني .

كيفي

نهادينه كردن خواندن نماز و اهميت به امور مذهبي و ملي در نوجوانان و جوانان

زمانبندي

كليه طرح هاي پيشنهادي در اين برنامه از ابتداي سال تحصيلي تا پايان سال تحصيلي لازم الاجرا مي باشد.

دايره اجرايي طرح

كليه مدارس تحت پوشش مجتمع – مدير مجتمع – معاون پرورشي – معاونين آموزشي – مربيان پرورشي – دانش آموزان و والدين

اعتبارات مورد نياز

كليه هزينه ها از طريق اختصاص سرانه پرورشي قابل پرداخت مي باشد.

 

 

برنامه (3) :

عنوان برنامه

عمراني

اهميت و ضرورت

 اجراي طرح

با توجه به اينكه فضاي فيزيكي محيط در پيشبرد اهداف آموزش و پرورش نقش بسزايي دارد همچنين استفاده از بهترين امكانات و فناوري كامل كننده نقش معلم در امر آموزش است لذا بر خود فرض مي داريم فعاليت هاي عمراني مجتمع بهترين نحو صورت پذيرد.

اهداف

كمي

بالابردن امكانات رفاهي آموزشگاه هاي اقمالي

كيفي

استفاده بهينه از فضاهاي مدارس و بالابردن كيفيت آموزشي

زمانبندي

كليه فعاليت هاي عمراني در دو ماهه اول سال تحصيلي قابل اجرا مي باشند.

نيمه اول مهرماه به شناسايي نيازهاي مدارس اختصاص دارد و تا پايان آبان ماه كليه برنامه هاي عمراني به مرحله اجرا درخواهند آمد.

دايره اجرايي طرح

معاونين آموزشي و پرورشي- اعضاي انجمن اولياء و مربيان و والدين متخصص دانش آموزان

اعتبارات مورد نياز

كليه هزينه هاي قابل پرداخت از طريق كمك هاي مردمي و سرانه ي مجتمع تخصيص داده مي شود.

 

 

 

برنامه (4) :

عنوان برنامه

ورزشي

اهميت و ضرورت

 اجراي طرح

با توجه به اينكه عقل سالم در بدن سالم مي باشد و همچنين فضاي شاد مفرح تأثير بسزايي در بالابردن كيفيت آموزش دارد لذا ضرورت اجراي برنامه هاي متنوع ورزشي از اهميت بالايي برخوردار است.

اهداف

كمي

پر كردن اوقات فراغت دانش آموزان و همچنين پرروش روحيه ورزش در آنان

كيفي

بالابردن سلامت جسمي دانش آموزان

زمانبندي

كليه برنامه ها و فعاليت هاي ورزشي مورد نظر از اول سال تحصيلي تا پايان سال تحصيلي لازم الاجرا مي باشند.

دايره اجرايي طرح

مدير مجتمع – معاونين آموزشي و پرورش- مربيان تربيت بدني – مسئولين تربيت بدني اداره منطقه دانش آموزان سه مقطع تحصيلي

اعتبارات مورد نياز

كليه هزينه هاي قابل تخصيص از محل سرانه هاي آموزشي و پرورشي قابل پرداخت است.

 

 

 

 

 


برنامه آموزشي

طرح الف : ويژه همكاران آموزشي

طرح ب : ويژه دانش آموزان

اجراي طرح ها

اجراي طرح الف :

* تهيه و تنظيم وبلاگ ويژه مجتمع كه بروزترين اطلاعات در امر آموزش و پرورش را شامل مي شود.

* ايجاد پايگاه سمعي و بصري با امكانات ويژه ي ديتاپرژكتور جهت استفاده همكاران و دانش آموزان

* تشكيل جلسات متعدد پرسش و پاسخ در بين همكاران هر اموزشگاه (شوراي معلمان و دبيران ) تهيه ‍‍‍cd ها و فيلم ها و جزوات  و كتاب هاي آموزشي ويژه ي مدرسان

* در نظر گرفتن امكانات رفاهي جهت همكاران برتر در امر تدريس

* معرفي همكاران به كلاس هاي ضمن خدمت معلمان و دبيران

* معرفي همكاران برتر به منطقه جهت تشويق و تقدير و تشكر.

* فراهم كردن شرايط مناسب جهت دسترسي همكاران مجتمع به اينترنت و استفاده از روش تدريس هاي جديد جهاني

اجراي طرح ب :

* ايجاد پايگاه سمعي و بصري با امكانات ويژه ي ديتاپرژكتور جهت استفاده همكاران و دانش آموزان

 *  تشكيل كلاس هاي جبراني در دروس مورد نياز دانش آموزان ضعيف

* تهيه امكانات لازم جهت بالابردن امر آموزش با استفاده از تكنولوژي

* تشويق و تقدير دانش آموزان برتر در هر نوبت امتحاني

* چاپ و تكثير جزوات آموزشي كمك درسي ويژه دانش آموزان

* برگزاري امتحانات ماهيانه توسط عوامل اجرايي و آموزشي مجتمع در كليه آموزشگاه ها

اجراي برنامه (1)

 


اجراي برنامه (2)

برنامه پرورشي

طرح الف : ويژه دانش آموزان

طرح ب : ويژه والدين و خانواده ها

اجراي طرح ها

اجراي طرح الف :

* تشكيل نماز جماعت در كليه آموزشگاه ها و شركت همكاران در آنها

* برگزاري مراسم هاي مختلف مذهبي و ملي در آموزشگاه ها

* شركت دانش آموزان در انجام امور مربوطه به برگزاري مراسم هاي مذهبي

* تشكيل و راه اندازي كتاب خانه هاي آموزشگاه ها و در ابتدايي تشكيل كتابخانه هاي كلاس ويژه ي هر كلاس .

* راه اندازي اتاق مشاوره ويژه ي دانش آموزان راهنمايي و دبيرستان.

* اجراي طرح معلم يار توسط دانش آموزان كه در  اين طرح دانش آموزان به صورت دوره اي و فصلي اداره ي آموزشگاه خود را بر عهده مي گيرند البته با نظارت مسئولين مدرسه

* شناسايي دانش آموزان و خانواده هاي نيازمند از نظر مالي

* تهيه و تنظيم بورد مطبوعاتي در هر سه آموزشگاه كه روزنامه هاي روز در آن قرار مي گيرد.

اجراي طرح ب :

*تشكيل جلسات آموزش خانواده در كليه آموزشگاه ها

* تشكيل جلسات با حضور مشاور ويژه ي والدين

* چاپ بروشورهاي مختلف در مورد مناسبتها و مسائل تربيتي و ارسال آنها براي والدين.

 

 

 

 


اجراي برنامه (3)

برنامه عمراني

طرح الف : ويژه آموزشگاه ابتدايي ام البنين

طرح ب : ويژه آموزشگاه راهنمايي علامه

طرح ج : ويژه دبيرستان يادگار امام

اجراي طرح ها

اجراي طرح الف :

* جداسازي محوطه حياط اموزشگاه از مدرسه راهنمايي

* اماده سازي جهت استفاده مناسب از فضاي پشت ساختمان آموزشي به عنوان زمين ورزشي آموزشگاه

* تعمير و تعويض سيستم برق رساني فرسوده ساختمان آموزشگاه – ديوار نويسي و نقاشي درها و پنجره هاي آموزشگاه

* تعمير و تعويض ميز و نيمكت هاي شكسته و فرسوده

اجراي طرح ب :

*آماده سازي نمازخانه با تعويض موكت ها

* ديوارنويسي محوطه حياط آموزشگاه و نمازخانه

*هموارسازي كف حياط اموزشگاه و خط كشي آن جهت استفاده بعنوان زمين ورزش

* نصب تير دروازه و تور واليبال در حياط آموزشگاه

* نصب پرده در كلاس هاي آموزشگاه

اجراي طرح ج :

* راه اندازي سيستم گاز رساني آموزشگاه – نصب پكيج

* ديوار نويسي محوطه حياط آموزشگاه و نمازخانه

* خريداري پرده و نصب در كليه كلاس ها

* راه اندازي سالن ورزشي در ساختمان آموزشگاه

 

 

 

 

 


اجراي برنامه (4)

برنامه ورزشي

طرح الف : ويژه همكاران

طرح ب :  ويژه مجتمع

طرح ج :  ويژه آموزشگاه ابتدايي

 

طرح د :  ويژه آموزشگاه هاي راهنمايي و دبيرستان

اجراي طرح ها

اجراي طرح الف :

*هماهنگي سالن هاي ورزشي در محل اقامت همكاران جهت استفاده آنان با تخفيف ويژه

اجراي طرح ب :

*آماده كردن دانش آموزان جهت شركت در مسابقات ورزشي هر سه مقطع تحصيلي در منطقه و كسب مقام

*تهيه لوازم و ملزومات مناسب ورزشي در هر آموزشگاه – آماده سازي زمين ورزشي در محوطه حياط هر آموزشگاه – برگزاري مسابقات متعدد ورزشي در مناسبتهاي مختلف در بين آموزشگاه ها – تشكيل شوراي ورزش بصورت ماهيانه

اجراي طرح ج :

* با توجه به فصل سرما و شرايط سني ويژه ي دانش آموزان اين مقطع تحصيلي تهيه وسايل مناسب ورزش در كلاس جهت زمستان لازم است مانند شطرنج و بسكتبال كلاسي – دارت و ...

*شناسايي و آموزش نخبگان ورزشي در رشته هاي متناسب اين مقطع از مهمترين برنامه هاي مد نظر مي باشد.

 

طرح د :

* با توجه به شور و نشاطي كه با اجراي برنامه هاي ورزش همگاني ايجاد مي گردد، برنامه هاي خاص ورزشي در اين دو آموزشگاه بصورت مشترك صورت خواهد گرفت.

*برگزاري برنامه صبحگاه مشترك و شركت در ورزش همگاني بهمراه معلمان و مسئولين آموزشگاه ها.

*شركت دانش آموزان در برنامه هاي دوچرخه سواري فوتسال و شنا در فضاهاي ورزشي منطقه و يا خارج از منطقه

*شناخت نخبگان ورزشي و آموزشي استعدادهاي ورزشي

 

سخن آخر

مردم اغلب  بي انصاف و بي منطق و خود محورند .

                                                                                                    آنان را ببخش .

اگر مهربان باشي تو را به داشتن انگيزه هاي پنهان متهم مي كنند ، ولي مهربان باش .

اگر شريف و درستكار باشي فريبت مي دهند ، ولي شريف و درستكار باش .

نيكي هاي امروز را فراموش مي كنند ، ولي نيكوكار باش .

بهترين هاي خود را به دنيا ببخش حتي اگر كافي نباشد و در نهايت مي بيني هر آنچه كه هست همواره ميان تو و خداوند است است نه ميان تو و مردم.

Emaill: [email protected]


مطالب مشابه :


برنامه سالانه مجتمع

در اين سال با توجه به كمبود وقت برنامه ى سالانه برنامه هاى مجتمع در حوزه ى مسائل پرورشى
تقويم اجرايي پرورشي ( 92-91 )

جهت انجام برنامه هاي مختلف پرورشي از قبيل تدوين برنامه ي سالانه ي فعاليت
برنامه سالانه مجتمع آموزشی و پرورشی شهید کربلایی تاج الدین

در اين سال با توجه به كمبود وقت برنامه ى سالانه برنامه هاى مجتمع در حوزه ى مسائل پرورشى
برنامه سالانه مجتمع

اين مجتمع نيزبراي پيروي ازيك سيرعلمي ومنطقي دربرنامه ريزي سالانه ي خود برنامه پرورشي.
برنامه سالانه معاونت پرورشی

برنامه سالانه معاونت پرورشی پرورشي نوشتن مقاله درباره ي سال
تقويم اجرايي فعالیتهای پرورشی

جهت انجام برنامه هاي مختلف پرورشي از قبيل تدوين برنامه ي سالانه ي فعاليت
برنامه سالانه سال تحصیلی90-89

برنامه سالانه سال برنامهي سالانهي دبيرستان پسرانه خوارزمی2بنذرک سال پرورشي
برچسب :