راهنمای نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد 

مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ...................................................................................................................................................................... 1

تنظیممطالبپایاننامه

ترتیب صفحات ........................................................................................................................................................ 2

صفحات مقدماتی ....................................................................................................................................................... 2

صفحات اصلی ......................................................................................................................................................... 4

صفحه ی چکیده......................................................................................................................................................... 4

فصل های پایان نامه .................................................................................................................................................. 4

فهرست منابع ............................................................................................................................................................. 6

نحوه ارجاع منابع در متن ......................................................................................................................................... 6

نحوه نگارش فهرست منابع ..................................................................................................................................... 7

پیوست ها .............................................................................................................................................................. 11

چکیده انگلیسی ....................................................................................................................................................... 11

ویرایشونکاتفنیپایاننامه

جلد ......................................................................................................................................................................... 12

اندازه و نوع قلم مورد استفاده ................................................................................................................................ 12

حاشیه بندی و فاصله گذاری ................................................................................................................................... 13

شماره گذاری .......................................................................................................................................................... 14

شماره گذاری صفحات .......................................................................................................................................... 14

شماره گذاری بخش ها ، جدول ها، شکل ها، فرمول ها و... ................................................................................. 15

جدول ها و شکل ها ............................................................................................................................................ 16

روابط ریاضی و فرمول ها ..................................................................................................................................... 16

پاورقی یا زیرنویس ............................................................................................................................................... 17

درج لغات لاتین در متن فارسی .............................................................................................................................. 17

پیوست ها ............................................................................................................................................................. 18

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

مقدمه

یکی از اهداف ارائه پایان نامه یا رساله ، آشنایی دانشجویان با نحوه نگارش و تنظیم مطالب یک موضوع

علمی پژوهشی است این راهنما به شیوه ساده ای نگاشته شده و می تواند شما را تا رسیدن به یک پایان نامه

کامل همراهی کند. پایان نامه به عنوان بخشی از فعالی ت های لازم برای اخذ درجه در رشته و مقطع

تحصیلی مربوطه می باشد و بایستی به طور منطقی و علمی نگاشته شود . یکی از دلا ی ل تهیه این راهنما

ایجاد هماهنگی بیشتر و یکسان سازی پایان نامه ها و رسال ه های دانشجویان از نظر شکل ظاهری، نحوه تایپ،

صحافی و صفحه پردازی پایان نامه تحصیلی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی است. راهنمای حاضر بر

اساس دستورالعمل های سازما ن مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین با عنایت به نکات برجسته آیین

نامههای دانشگاه های معتبر داخلی تهیه گردیده است . پایان نامه ای که از استانداردهای تعیین شده در این

راهنما، برخوردار نباشد مورد قبول دانشگاه قرار نخواهد گرفت.

1

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

تنظیممطالبپایاننامه

ترتیبصفحات

-1 صفحه سفید

-2 صفحه ی بسم ا...

-3 صفحه ی فارسی مشابه طرح روی جلد فارسی

-4 صفحه ی تأییدیه هیئت داوران (تصویب نامه)

-5 صفحه ی تقدیم

-6 صفحه ی سپاسگزاری

-7 صفحه ی فهرست مطالب

-8 صفحه ی فهرست جدول ها

-9 صفحه ی فهرست شکل ها

-10 صفحه ی فهرست نقشه ها

-11 چکیده فارسی

-12 فصل های پایان نامه

-13 فهرست منابع

-14 پیوست ها

-15 چکیده انگلیسی

-16 صفحه ی انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی

-17 صفحه سفید

صفحاتمقدماتی

-1 رویجلد

صفحه روی جلد ، به ترتیب در سمت راست به زبان فارسی و در سمت چپ به زبان انگلیسی در دو طرف

پایان نامه قرار می گیرد و شامل آرم دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، عنوان پایان نامه، نام و نام

خانوادگی استاد راهنما، مشاور، نویسنده و تاریخ تهیه پایان نامه می باشد. (طبق نمونه)

-2 صفحهیسفید

بعد از جلد و همچنین در آخر پایان نامه قبل از جلد صفحه سفید قرار می گیرد.

2

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

-3 صفحهیبسما...

این صفحه بعد از صفحه سفید قرار می گیرد (بسم ا... در وسط صفحه ) و بایستی به شکل ساده و مشخص

صفحه آرایی شود، از به کار بردن هر گونه کادر و تزئین در این صفحه خودداری شود.

-4 صفحهیفارسیمشابهطرحرویجلدفارسی

کلیه مندرجات روی جلد با همان ترتیب فاصله ها و قلم های روی جلد در این صفحه قرار می گیرد.

-5 صفحهیتأییدیههیئتداوران (تصویبنامه)

تصویب نامه با امضای استادان راهنما ، مشاور ، داور و معاونت پژوهشی در این صفحه قرار می گیرد . (طبق

نمونه)

-6 صفحهیتقدیم

این صفحه اختیاری است و اختصاص به ذکر نام فرد یا افرادی دارد که پایان نامه به ایشان تقدیم می شود.

-7 صفحهيسپاسگزاري

اين صفحه اختياري است . در اين صفحه از افرادي كه در انجام پايان نامه به نحو مؤثري همكاري نموده اند

سپاسگزاري مي شود.

-8 صفحهيفهرستمطالب

فهرست مطالب شامل چكيده، فصل ها و عنوان فصل ها، بخش ها و عنوان بخش ها، و همچنين زير بخش

ها، فهر ست منابع و چكيده انگليسي مي باشد. لازم است شماره صفحه در مقابل هر يك از عناوين فهرست

مطالب قيد شود. (طبق نمونه)

* صفحاتي كه قبل از صفحه فهرست مطالب مي آيد در اين صفحه ذكر نمي شود.

-9 صفحهيفهرستجدولها

اين صفحه شامل، عنوان، شماره و صفحه جدول هاي موجود در متن مي باشد. (طبق نمونه)

-10 صفحهيفهرستشكلهاوتصويرها

اين صفحه شامل فهرست كليه ي تصاوير، نمودارها و عكس هاي موجود در متن است، كه همگي تحت

عنوان شكل آورده مي شود.

3

معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

-11 صفحهيفهرستنقشهها

اين صفحه شامل فهرست كليه ي نقشه هاي موجود در متن است.

صفحاتاصلي

-1 صفحهيچكيده

چكيده بايستي مختصر و مفيد بوده شامل هدف پژوهش، روش پژوهش و نتايج به دست آمده به طور

مختصر مي باشد و حداكثر يك صفحه بدون ذكر فرمول، نگاره و منا بع باشد . چكيده در يك پاراگراف و

سطر اول آن بدون تو رفتگي باشد. در انتهاي چكيده 4 تا 6 واژه كليدي آورده مي شود.

-2 فصلهايپاياننامه

پايان نامه شامل 5 فصل به ترتيب زير مي باشد.

* در موارد خاص در برخي از رشته ها با نظر گروه مربوطه و موافقت شوراي پژوهشي دانشگاه عنوان

فصل هاي پايان نامه مي تواند تغيير كند.

- فصلاول: كلياتتحقيق

اين فصل شامل بيان مسئله، ضرورت انجام تحقيق، اهداف و فرضيه هاي پژوهش، تعريف متغير ها و پيش

فرضهاي پژوهش و تعريف اصطلاحات است.

بيان مساله به معناي توصيف و توجيه موضوع پژوهش است . در اين قسمت بايد به اين سوال جواب

داده شود كه چرا مساله پژوهش مساله اي است كه بايد مورد تحقيق علمي قرار گيرد . اصل كلي در بيان

مساله رعايت يك روند منطقي است بطوري كه شروع آن با مشكل و ختم آن با هدف تحقيق مي باشد .در

بيان مساله معلوم مي شود كه : بروز و شيوع م شكل چقدر است؟ چه كساني را در بر مي گيرد؟ اين موضوع

از چه زماني و به چه ترتيبي در جامعه بصورت مساله در آمده و چه تحولي داشته است؟ دلايل احتمالي

مشكل چيست؟ چه راه حل هايي تا كنون بكار رفته است؟ و تا چه اندازه موفق بوده است و چرا اين روش

انتخاب شده است؟ لازم است عوارض ناشي از تداوم مشكل و فوايد ناشي از اجراي تحقيق و كاربرد آن به

روشني مطرح گردد.

اهداف بايد صريح، روشن، بدون ابهام و واقع بينانه باشد و بصورت منطقي و با افعال رفتاري بيان

شود. اهداف بايد با عنوان، بيان مساله، فرضيه و سوالات پژوهش هماهنگ باشد.

4

معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

فرضيه و سوالات بصورت يك جمله خبري و حتي المقدور جهت دار نوشته شود و حاوي يك

پيشگويي باشد و زيربناي علمي داشته باشد . در مطالعات توصيفي به جاي فرضيات سوالات تحقيق ذكر

ميشود.

در تعريف نظري متغير ها بايد از يك مرجع معتبر استفاده نمود و به طور دقيق و واضح و با ك لمات

ساده آن را تعريف كرد . در تعريف عملي متغير بصورت واقعياتي قابل اندازه گيري با كلمات ساده و واضح

بيان شود.

پيش فرض ها جملاتي هستند كه درستي و اعتبارشان پذيرفته شده است و احتياج به استدلال ندارند

و مساله پژوهش بر اساس آن بنا نهاده شده است. بنا بر اصول پيش فرض ها، همه پديده ها دلايل پيشين

دارند، حوادث طبيعي بر حسب تصادف نيستند و احتمالا بنا بر دلايلي هستند.

فصلدوم: مروريبرتحقيقاتانجامشده

مروري بر مطالعات به منظور دستيابي به جنبه هاي مختلف موضوع پژوهش است كه براي محقق فرصتي

فراهم مي سازد تا درك كند د ر اين زمينه چه كارهايي انجام شده و چه اطلاعاتي در اين زمينه وجود دارد و

او بايد از كجا شروع كند و يا چه كاري و چگونه كار را انجام دهد . در حقيقت مروري بر مطالعات خلاصه

اي از نكات اصلي، نتيجه گيري عمومي و خلاء موجود در مطالعات و كاربرد در تحقيق مي باشد . در هنگام

سازمان دهي مرور مطالب، اول بحث را به مطالعاتي كه حداكثر ارتباط را با مطالعه حاضر دارند اختصاص

دهيد. ضمناً ذكر نام نويسنده مورد نظر و سال تحقيق او نيز درمتن ضروري است. توجه شود منظور از ارائه

اين فصل صرفا به نقل قول از مراجع و منابع مختلف نيست، بلكه بايد همراه با خلاصه اي از اين نظرات و

بحث كلي باشد، به نحوي كه خواننده را ارضاء نمايد.

فصلسوم: موادوروشها

اين فصل متناسب با نوع رشته شامل روش پژوهش، جامعه پژوهش، محيط پژوهش، نمونه پژوهش، روش

نمونه گيري، حجم نمونه و روش محاسبه آن، مشخصات واحد پژوهش و معيارهاي ورود و خروج مطالعه،

توضيح ابزار گردآوري اطلاعات و روايي و پايايي ابزار، روش گردآوري اطلاعات، روش تجزيه و تحليل

داده ها، محدوديت هاي پژوهش و ملاحظات اخلاقي است.

فصلچهارم: نتايج

اين فصل شامل بيان نتايج حاصل از تحقيق است. مطالب اين بخش تنها بر اساس يافته هاي حاصل از

پژوهش تنظيم مي گردد و شامل اطلاعات نوشتاري، جداول و نمودارها مي باشد. بايد از ذكر اطلاعات

5

معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

يكسان در الگوهاي متفاوت (متن، جداول و نمودار ...) پرهيز شود. البته ضروري است يافته ها در ابتدا با

جملات ساده و روان بيان شده و براي بيان جزئيات به جداول و نمودار استناد شود. اين فصل به بيان يافته

ها اختصاص دارد نه تفسير آنها لذا صرفا نتايج به ترتيب منطقي و متناسب با اهداف و فرضياتي كه بيشتر در

پروپوزال طراحي شده بود بيان گردد و از تناقض گويي پرهيز شود.

فصلپنجم: بحثونتيجهگيري

اين فصل شامل بحث، تفسير، نتيجه گيري، جمع بندي و پيشنهادات است . قسمت اول بحث پاسخ به

سؤالات پژوهش است سپس نتايج با يافته هاي ديگر محققين مقايسه مي گردد و دلايل تفاوت ذكر مي شود.

در اين فصل بايد به يافته هاي مهم و شاخص پايان نامه با دلايل منطقي و علمي اشاره شود و تنها نتا يجي

مورد بحث قرار گيرد كه در فصل نتايج به آن اشاره شده است.

نتيجه گيري در آخر بحث آورده مي شود. در اين قسمت نتايج اختصاصي و مهم به صورت دسته

بندي ارائه مي گردد، طوري كه خواننده پايان نامه باخواندن آن بتواند يافته هاي مهم پايان نامه را به دست

آورد.

در قسمت پيشنهادات به مسائل بي جواب در رابطه با تحقيق انجام شده اشاره مي شود و پيشنهاداتي

براي تحقيقات بعدي به استناد نتايج بدست آمده در اين تحقيق ارائه مي شود. در حقيقت در اين بخش

زمينه هاي تحقيقاتي جديد پيش روي محققان گذاشته مي شود.

-3 فهرستمنابع

در اين قسمت نويسنده بايد فهرستي از منابع و ارجاعات مورد استفاده در متن پايان نامه، مانند (كتاب، مقاله،

مصاحبه، اينترنت و...) را ارائه نمايد.

الف: نحوهارجاعمنابعدرمتن

- براي ارجاع منابع در متن پايان نامه به ترتيب نام خانوادگي نويسنده و سال آورده مي شود (حقاني،

.(1387

* در صورتي كه مطلب به صورت نقل قول مستقيم آورده مي شود ذكر صفحه نيز ضروري است (حقاني،

.( 1387 ، ص 49

- در صورتيكه نويسندگان منبع مورد نظر دو نفر باشند نام خانوادگي هر دو نويسنده ذكر مي شود (مردوخي

.( و جهانگيري، 1387

6

معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

- در صورتيكه نويسندگان منبع مورد نظر بيش از دو نفر باشند بعد از نام نويسنده اول " و همكاران" ذكر

.( مي شود (حسيني و همكاران، 1385

- در مورد منابع انگليسي نام خانوادگي نويسنده (نويسندگان) به فارسي مانند موارد فوق آورده

مي شود(اسميت و همكاران، 2004 ). آنجا كه براي اولين بار در متن، نام فارسي نويسنده منبع انگليسي ذكر

. (Smith et al. مي شود نام خانوادگي آن به زبان انگليسي بصورت پاورقي آورده شود (در پاورقي به صورت

- چنانچه در ابتدا يا اواسط جمله به منبعي ارجاع داده شود فقط سال در داخل پرانتز قرار مي گيرد. حقاني

(1387)

- چنانچه در پايان جمله به منبعي ارجاع داده شود نام خانوادگي نويسنده (نويسندگان) و سال در داخل

پرانتز قرار مي گيرد.

از يكديگر جدا مي شوند. (حقاني، « ؛ » - چنانچه در پايان جمله به چند منبع ارجاع داده شود منابع با

( 1387 ؛ حسيني و همكاران، 1385

ب: نحوهنگارشفهرستمنابع

- بجز سطر اول هر منبع ساير سطرها بايد با 1 سانتي متر تورفتگي شروع شود و شروع هر منبع فاقد هر

گونه علامت و نشانه باشد.

- ابتدا منابع فارسي و سپس منابع غير فارسي آورده مي شود.

- ترتيب نوشتن منابع بر حسب حروف الفباي فارسي و انگليسي (حروف الفباي نام خانوادگي نويسنده)

مي باشد.

- در صورتيكه چندين منبع از يك نويسنده استفاده شود ترتيب نگارش منابع از سال قديم به جديد و منابع

منفرد نويسنده مي باشد.

* ترتيب نوشتن مشخصات هر منبع به صورت زير باشد:

1. نام خانوادگي نويسنده 2. نام كوچك نويسنده 3. سال انتشار 4. عنوان كتاب، مقاله، گزارش، پايا ننامه يا

رساله 5. نام ناشر، مجله، سمينار يا موسسه علمي كه مقاله در آن چاپ شده و يا نام دانشگاهي كه پايان نامه

در آنجا ارائه گرديده است 6. شماره صفحاتي كه مطلب موردنظر از آن استخراج شده است.

7

معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

نمونههاييازشيوهنگارشفهرستمنابع (بهنقطهگذاريهاتوجهشود)

توجه شود كه در فهرست منابع فارسي و انگليسي، نخست نام خانوادگي نويسنده و سپس نام كوچك ذكر

شود.

- مقاله

نام خانوادگي نويسنده (گان) حرف اول نام كوچك نويسنده (گان). سال انتشار. عنوان كامل مقاله. نام كامل

مجله، شماره جلد مجله: صفحه شروع تا صفحه ختم مقاله.

معتمدي شلمزاري ع، اژه اي ج، آزادفلاح پ، كيامنش ع. 1381 . بررسي نقش حمايت اجتماعي در

رضايتمندي از زندگي، سلامت عمومي و احساس تنهايي در بين سالمندان بالاتر از 60 سال. مجله

.115 -133 : روان شناسي، 22

Cummings EM, Davis PT. 2002. Effects of marital conflict on children: Recent advances and

emerging themes in process-oriented research. Journal of Child Psychology and

Psychiatry, 43: 31-36.

* فقط حرف اول كلمه اول عنوان مقاله به صورت بزرگ نوشته مي شود.

* حرف اول تمام كلمات نام مجله به استثناي حروف اضافه نيز به صورت بزرگ نوشته مي شود.

استفاده مي كنند نام مجله به صورت مورب (ايتاليك) APA * برخي از رشته هاي علوم انساني كه از سبك

نوشته مي شود.

- همايشها

نام خانوادگي نويسنده (گان) حرف اول نام كوچك نويسنده (گان). سال ارائه. عنوان مقاله. عنوان همايش يا

كنگره بطور كامل، محل برگزاري، ماه و روزهاي برگزاري، صفحه شروع تا صفحه ختم مقاله در كتاب

مجموعه مقالات.

رئيسي ع، لاسمي ي. 1379 . بررسي ميكروفاسيس ها، محيط رسوبي و سكانس هاي سازند آسماري.

8 شهريور، - مجموعه مقالات چهارمين همايش انجمن زمين شناسي ايران، تبريز، دانشگاه تبريز، 10

.179- ص 181

Huang H, Shen LR, Zhang R. 2005. A prediction framework for cardiac resynchronization

therapy via 4D cardiac motion analysis. Proceeding of 8th International Conference on

Medical Image Computing. California, USA, Oct 26–29, pp: 704–711.

* فقط حرف اول كلمه اول عنوان مقاله به صورت بزرگ نوشته مي شود.

* حرف اول تمام كلمات نام كنفرانس به استثناي حروف اضافه نيز به صورت بزرگ نوشته مي شود.

8

معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

- كتاب

-1 وقتي نويسنده كل كتاب يك يا چند نفر باشند:

نام خانوادگي نويسنده (گان) حرف اول نام كوچك نويسنده(گان). سال انتشار. عنوان كامل كتاب. شماره

چاپ. محل يا شهر محل انتشار: اسم ناشر، تعداد كل صفحات كتاب.

سرمد ز، بازرگان ع، حجازي ا. 1381 . روش هاي تحقيق در علوم رفتاري. تهران:انتشارات آگاه،

250 صفحه.

Morrice C. 1999. Quantitative Approach to Business Studdies. 5th edn, London: Financial

Times Pitman Publishing, 650 p.

* حرف اول تمام كلمات عنوان كتاب به استثناي حروف اضافه به صورت بزرگ نوشته مي شود.

* حرف اول تمام كلمات نام ناشر به صورت بزرگ نوشته مي شود.

استفاده مي كنند عنوان كتاب به صورت مورب APA * برخي از رشته هاي علوم انساني كه از سبك

(ايتاليك) نوشته مي شود و فقط حرف اول كلمه اول عنوان كتاب به صورت بزرگ نوشته مي شود.

-2 اگر كتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از عنوان كتاب بيان شود:

كاپلان ه و، سادوك ب. 1385 . خلاصه روا نپزشكي: علوم رفتاري-روان پزشكي. ترجمه ن پورافكاري،

جلد دوم، تهران: شهر آب، 230 صفحه.

-3 اگر نويسنده فصلي از كتاب با نويسنده كتاب متفاوت باشند:

نام خانوادگي نويسنده (گان) حرف اول نام كوچك نويسنده (گان)كل كتاب. سال انتشار. عنوان كتاب. نام

خانوادگي نويسنده (گان) حرف اول نام كوچك نويسنده (گان) فصل مربوطه، عنوان فصل مربوطه. شماره

چاپ. محل يا شهر محل انتشار: اسم ناشر، صفحه شروع تا صفحه ختم فصل مورد نظر.

فرهنگ م . بيماريهاي آلرژيك كودكان . 1364 . در: مسايل روزمره طب اطفال . گردآورنده م توكلي ، تهران :

.125- دانشجو، ص 140

Phillips SJ, Whisnant JP. 1995. Hypertension and stroke. In: JH Laragh, BM Brenner (Eds).

Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis, and Management. 2nd edn., New York:

Raven Press, pp: 465-478.

* فقط حرف اول كلمه اول عنوان كتاب به صورت بزرگ نوشته مي شود . ولي حرف اول تمام كلمات

عنوان فصل مورد استفاده ( به استثناي حروف اضافه) بصورت بزرگ نوشته مي شود.

استفاده مي كنند عنوان فصل مورد استفاده به صورت APA * برخي از رشته هاي علوم انساني كه از سبك

مورب (ايتاليك) نوشته مي شود و فقط حرف اول كلمه اول عنوان فصل به صورت بزرگ نوشته مي شود.

9

معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

- پاياننامه

نام خانوادگي و حرف اول نام كوچك نويسنده. سال. عنوان كامل پايان نامه. نوع پايان نامه ، نام دانشكده و

دانشگاه.

بشارت م. 1379 . رابطه سبك هاي دلبستگي با انواع مكانيزم هاي دفاعي. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده

علوم تربيتي دانشگاه تهران.

Wilson LR. 1997. The ecology and management of honeyeaters in northern New Zealand.

MSc thesis, University of Auckland, Auckland, New Zealand.

* فقط حرف اول كلمه اول عنوان پايان نامه به صورت بزرگ نوشته مي شود.

- گزارشعلمييافني

نام خانوادگي و حرف اول نام كوچك نويسنده (گان). سال انتشار. عنوان گزارش. نام موسسه، سازمان يا

دانشگاه، شماره گزارش.

* در صورتيكه گزارش، نويسنده مشخصي نداشته باشد بجاي نام نويسنده (گان) نام سازمان يا موسسه

مربوطه نوشته مي شود.

منصوري س. 1364 . بررسي خوردگي در محيط هاي پوشيده. دانشكده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي

. اصفهان، گزارش علمي شماره 33

Smith P, Golladay K. 1994. Payment for durable medical equipment billed during skilled

nursing facility stays. Final report. Dallas, Texas: Department of Health and Human

Services, Office of Evalution and Inspections, Report No:HHSIGOE169200860.

* فقط حرف اول كلمه اول عنوان گزارش به صورت بزرگ نوشته مي شود.

* حرف اول تمام كلمات موسسه سازمان يا دانشگاهي كه گزارش را منتشر نموده است به صورت بزرگ

نوشته مي شود.

- سايتاينترنتي

نام خانوادگي و حرف اول نام كوچك نويسنده يا شرح پديد آورنده يا نام پايگاه. سال نشر يا آخرين تاريخ

تاريخ دسترسی شامل، ماه و روز. .(Available from) به روز رسانی. عنوان . آدرس کامل دسترسی

مثال پایگاه اینترنتی:

Reserve Bank of Australia. 2007. Statements on monetary policy. Available from: http://

www.rba.gov.au/PublicationsAndResearch/StatementsOnMonetaryPolicy/index.html

[Accessed 6 February 2007].

10

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

مثال مقاله در مجلات الکترونیک:

Christensen P. 2004. The health-promoting family: A conceptual framework for future

research. Journal of Social Science and Medicine [online], Vol. 59, No. 2, pp: 223-243.

Available from: http://www.sciencedirect.com/science/journal/02779536

[Accessed 5 May 2004].

-4 پیوستها

در صورتیکه احتیاج به پیوست ها باشد این بخش بعد از فهرست منابع و قبل از چکیده انگلیسی آورده

می شود.

-5 چکیدهیانگلیسی

در این صفحه ترجمه چکیده فارسی بهزبان انگلیسی قرار می گیرد. ذکر عنوان پایان نامه یا رساله در چکیده

انگلیسی الزامی است. در عنوان انگلیسی حرف اول کلمات باستثنای حروف اضافه بزرگ تایپ شود.

-6 صفحهیانگلیسیمشابهطرحرویجلدانگلیسی

کلیه مندرجات روی جلد انگلیسی با همان ترتیب فاصله ها و قلم های روی جلد در این صفحه قرار

میگیرد. (طبق نمونه)

- صفحهیسفید

بعد از چکیده انگلیسی و قبل از جلد صفحه سفید قرار می گیرد.

11

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

ویرایشونکاتفنیپایاننامهورساله

تایپ و حروفچینی شود. تمامی Word کلیه مطالب و مندرجات پایان نامه یا رساله می بایست با برنامه

21 ) یک رو تایپ شود. صفحات اصلی می بایست بصورت ساده و بدون ×29/7) A متن ها روی کاغذ 4

استفاده از کادر و یا سرصفحه تایپ شود. خط اول کلیه پاراگراف های متن به استثنای پاراگراف اول هر

بخش باید به اندازه 1 سانتی متر تورفتگی داشته باشد.

-1 جلد

- جنس جلد از مقوا با ضخامت 2 تا 3 میلی متر با روکش چرم مصنوعی (گالینگور) می باشد.

- رنگ جلد برای پایان نامه های کارشناسی ارشد حتما آبی تیره (سرمه ای) و برای رساله های دکتری حتما

مشکی و ترجیحاً از نوع ساده انتخاب شود.

- قطع جلد نیم سانتی متر بزرگتر از قطع کاغذ است.

- نوشته های روی جلد بصورت طلاکوب چاپ میگردد.

- آرم دانشگاه به طول 5 و عرض 3 سانتی متر در گوشه بالایی سمت چپ جلد قرار گیرد بطوریکه فاصله

1 سانتی متر می باشد (طبق نمونه). / لبه ابتدایی آن از بالا و سمت چپ جلد 5

- تمام مندرجات روی جلد به غیر از آرم دانشگاه نسبت به دو طرف چپ و راست آن باید کاملاً در وسط

قرار گیرد.

- در قسمت عطف، عنوان پایان نامه... ، نام و نام خانوادگی نویسنده و سال نوشته و زرکوب می شود.

- ترتیب و محل قرار گرفتن هر یک از مندرجات دقیقاً مطابق نمونه پیوست میباشد.

- صفحه جلد به انگلیسی که مطالب آن ترجمه روی جلد فارسی است و تاریخ ماه و سال آن به میلادی قید

شود.

- حرف اول کلمات عنوان انگلیسی بجز حروف اضافه بزرگ تایپ شود.

- علاوه بر مندرجات روی جلد کهبه زبان فارسی است، لازم ا ست کلیه مندرجات به زبان انگلیسی در پشت

جلد نیز طلاکوب شود.( این بند شامل رشته های زبان های خارجی نیز می باشد)

-2 اندازهونوعقلممورداستفاده

لوتوس و برای انگلیسی قلم B نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن یکنواخت و برای فارسی قلم

میباشد. اندازه و نوع قلم مورد استفاده در بخش های مختلف پایان نامه و رساله Times New Roman

مطابق جدول زیر می باشد.

12

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

جدولاندازهونوعقلممورداستفادهدربخشهایمختلفپایاننامه

نوعمتننوعقلماندازه

لوتوس نازک 14 B * متن فارسی

تیتر 18 B عنوان فصل

لوتوس سیاه 16 B تیترهای اصلی

لوتوس سیاه 14 B تیترهای فرعی

لوتوس نازک 12 B چکیده فارسی

لوتوس سیاه 12 B عنوان جدول یا شکل

لوتوس نازک حداکثر 12 B متن جدول

لوتوس نازک حداکثر 10 B زیر نویس جدول

لوتوس نازک 10 B پاورقی فارسی

8 Times New Roman پاورقی انگلیسی

13 Times New Roman Bold عنوان چکیده انگلیسی

12 Times New Roman متن چکیده انگلیسی

لوتوس نازک 13 B فهرست منابع فارسی /عربی

12 Times New Roman فهرست منابع انگلیسی

می باشد Times New Roman- * برای پایان نامه های رشته های زبان های خارجی نوع و اندازه قلم متن 13

-3 حاشیهبندیوفاصلهگذاری

حاشیه های سمت راست ، بالا و پایین 3 سانتی متر و حاشیه سمت چپ برابر 2 سانتی متر می باشد .این

حاشیه باید در سرتاسر پایان نامه رعایت شود . ضمنا در صورتی که متن به زبان انگلیسی می باش د فاصله هر

سطر از سمت راست کاغذ 2 سانتی متر و از سمت چپ 3 سانتی متر باشد.

- در صورتی که در برخی موارد اندازه شکل ها یا جدول ها بزرگتر از فضای داخل حاشیه ها باشد، با

بصورت تا خورده ) حاشیه رعایت می گردد. ) A کوچک کردن آنها و یا با استفاده از کاغذ 3

-تعداد سطرها در هر صفحه حداکثر 27 و حداقل 22 سطر باشد

است. Word در Single -فاصله سطر ها در تمامی پایان نامه برابر 1 سانتی متر معادل

-فاصله بین عناوین با متن قبل یک سطر و با متن بعد فاصله نیاز ندارد.

- بین متن و جدول ها و فرمول ها نیز یک سطر فاصله در نظر گرفته شود.

- بین عنوان جدول (شکل، نقشه) و جدول فاصله نیاز ندارد.

13

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

* صفحه اول و سایر صفحات هر فصل مطابق الگوی زیر باشد.

الگویصفحهیاولهرفصلالگویصفحاتبعدی

* لازم نیست یک صفحه جداگانه برای عنوان هر فصل درنظر گرفته شود.

-4 شمارهگذاری

الف- شمارهگذاریصفحات

- شماره گذاری صفحات مقدماتی و اصلی پایان نامه یا رساله مطابق جدول زیر می باشد.

1 سانتی متر از پایین صفحه و کاملا در وسط صفحه می باشد. / - شماره صفحات با رعایت فاصله 5

- در مورد پایان نامه ها و رساله های زبان های خارجی صفحات مقدماتی با اعداد رومی شماره گذاری

میشوند.

2 3

3

6

فصلاول

کلیاتتحقیق

شروع فصل

2 )

سانتی متر 15 (

نیمه ارتفاع 3

3

3

14

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

شمارهگذاریصفحاتپایاننامههایفارسی

صفحهشمارهگذاری

بسم الله الرحمن الرحیم الف

صفحه عنوان به زبان فارسی ب

صفحه تأییدیه هأت داوران ج

سپاسگزاری د

تقدیم به ... ه

فهرست مطالب ادامه حروف ابجد

فهرست جدول ها ادامه حروف ابجد

فهرست شکل ها ادامه حروف ابجد

فهرست نقشه ها ادامه حروف ابجد

چکیده فارسی 1

فصول پایان نامه ادامه اعداد عربی

فهرست منابع فارسی ادامه اعداد عربی

فهرست منابع انگلیسی ادامه اعداد عربی

پیوست ها ادامه اعداد عربی

فهرست نام ها (درصورت تمایل) ادامه اعداد عربی

چکیده انگلیسی ادامه اعداد عربی

صفحه عنوان به زبان انگلیسی بدون شماره

حروف ابجد: ابجد، هوز، حطی، کلمن، سعفص، قرشت ، ثخذ، ضظغ

...-6-5-4-3-2- اعداد عربی: 1

ب- شمارهگذاریبخشها،جدولها،شکلها،فرمولهاو...

- بخش ها و زیر بخش ها به عدد شماره گذاری می شوند ، بطوری که شماره فصل در سمت راست و

شماره بخش بعد از آن آورده شود مانند:

-4 بیان کننده زیر بخش 4 از بخش 2 از فصل 3 است. -2 -3

-1 بیان کننده زیر بخش 1 از بخش 4 از بخش 2 از فصل 3 است. -4 -2 -3

- حد مجاز شماره ها حداکثر 4 رقم است پس از آن در صورت نیاز از حروف الفبا فارسی یا از خط تیره

() استفاده شود.

15

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

-شماره گذاری شکل ها، جدول ها، نمودار ها و نقشه ها نیز بصورت فوق می باشد. مثلاً دهمین شکل در

10 ) نوشته می شود. - فصل سوم بصورت شکل ( 3

-پیوست ها با حروف الفبای فارسی نامگذاری می شود. و بعنوان مثال سومین جدول در پیوست "ب"

بصورت جدول (ب- 3) نوشته می شود.

-برای شماره گذاری روابط و فرمول ها نیز عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره

4) نوشته می شود. - رابطه مورد نظر است. مثلاً چهارمین رابطه در فصل سوم بصورت رابطه ( 3

-5 جدولهاوشکلها

-جدول ها و شکل ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی که در متن می آیند ، در داخل پرانتز به عدد

شماره گذاری می شوند.

-تمامی شکل ها (تصویر ها، نمودارها، منحنی ها) و جدول ها باید با کیفیت مناسب تهیه شوند.به گونه ای

که کپی تهیه شده از آنها از وضوح کافی بر خوردار باشد.

- چنانچه جدول، شکل یا تصویری از مرجعی آورده شده است، مرجع در انتهای عنوان جدول یا شکل ذکر

گردد. همچنین لازم است به کلیه شکل ها و جدول ها در متن ارجاع شده باشد.

- عنوان جدول در بالای جدول و عنوان شکل در پایین شکل آورده می شود.

- جدول باید فاقد خطوط عمودی و حداقل خطوط افقی باشد.

- در نمودارها محورهای عمودی و افقی باید کاملا مشخص باشند و در صورتیکه نمودار بیش از یک

منحنی داشته باشد به راهنما نیاز دارد. با توجه به استفاده از چاپ سیاه و سفید، منحنی ها باید با بکارگیری

طیف رنگی خاکستری از یکدیگر متمایز شوند.

- از درج اعداد و کلمات انگلیسی در جدول ها و شکل ها خودداری شود. تمام اعداد و کلمات به فارسی

نوشته شود.

-6 روابطریاضیوفرمولها

-فرمول ها در هر فصل به طور جداگانه و به ترتیبی که در متن می آیند ، در داخل پرانتز به عدد شماره

گذاری می شوند.

16

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

ارائه شود. در موارد خاص SI - واحد فرمول ها و تمام اعداد و مقادیر مندرج در متن باید مطابق با سیستم

در پاورقی آورده شود. SI که از سیستم های دیگر استفاده می شود باید معادل آن در سیستم

- هر فرمول نخستین بار که در متن استفاده می شود باید تعریف شود.

-7 پاورقییازیرنویس

- در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد، توضیح را می توان در همان صفحه

ارائه نمود. در این صورت عبارت یا واژه توسط شماره ای که بصورت کوچک در بالا و سمت چپ آن

تایپ می شود و در زیرنویس، توضیح مربوط به آن شماره ارائه می شود.

- اندازه قلم مورد استفاده در زیر نویس برای فارسی 10 و برای انگلیسی 8 باشد.

- پاورقی فارسی از سمت راست و پاورقی انگلیسی از سمت چپ درج شود.

- شماره گذاری پاورقی بصورت صفحه ای باشد.

-8 درجلغاتلاتیندرمتنفارسی

? حتی المقدور از آوردن کلمات انگلیسی در متن فارسی خودداری شود و ترجیحا معادل فارسی آن آورده

شود و در صورت لزوم معادل انگلیسی کلمه یا عبارت در پاورقی آورده شود.

- در مواردی که لازم است از کلمات اختصار انگلیسی در متن استفاده شود، ابتدا معادل فارسی آن نوشته

شده و سپس حروف اختصار در پرانتز قرار می گیرد و اصل کلمه یا عبارت انگلیسی در پاورقی آورده

می شود.

- آوردن اصل کلمه یا عبارت انگلیسی در پاورقی فقط برای اولین بار ضرورت دارد.

- در صورت استفاده از کلمه انگلیسی در متن فارسی اندازه قلم آن 2 شماره کوچک تر از اندازه قلم فارسی

باشد.

17

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

پیوستها

فهرستمطالب

عنوانصفحه

چکیده ......................................................................................................................................................... 1

فصلاول: کلیاتتحقیق

2 ...............................................................................................................................


مطالب مشابه :


نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

نمونه متن تقدیم برای پایان این پایان نامه را به پدر و به پاس قلب های بزرگشان که
نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

داده است ؛ این پایان نامه تقدیم متن تقدیم و سپاس پایان تکرار خوشی های
نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

تحصیلی و نیز پایان نامه درسی را لوح تقدیر تقدیم محضر پایان نامه های
پایان نامه(2)

علاقه‌مندان به قدری بود که درهمان نیم ساعت اول تمام صندلی‌های تقدیم پایان نامه
راهنمای نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد

فصل های پایان نامه دارد که پایان نامه به ایشان تقدیم های مختلف پایان نامه. نوع متن
راهنمای نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد

دارد که پایان نامه به ایشان تقدیم های مختلف پایان نامه. نوع متن پایان نامه های
برچسب :