نمونه سوال کتاب اندیشه اسلامی( 2)

1 – پیام اصلی آیۀ شریفۀ « قل انّما انا بشر مثلکم یوحی الیّ » چیست ؟
الف : وجود وحی در زندگی پیامبر
ب : مشابهت رفتاری با مردم
ج : زندگی در چارچوب وحی
د : انسانی از نوع انسانها
2– کدامیک از موارد زیر از قیود تعریف « پیامبر » نیست ؟
الف : راههای رسیدن به تکامل و فلسفۀ آفرینش را به انسان نشان می دهد
ب : آنان در دریافت پیام واسطه های امین و مطمئن هستند
ج : در ابلاغ پیام الهی شرائط زمانی ، اجتماعی را رعایت می نمایند
د : معارف نظری و عملی که بینش و روشی نو در زندگی انسان ایجاد می کند ، عرضه می کنند
3 – معارفی که توسط پیامبران عرضه می شوند :
الف : تماماً با عقل انسان قابل دسترسی هستند
ب : بخشی از آن با عقل بشری بدست نمی آید
ج : عقل کوچکتر از آن است که بتواند مانند معارف وحی بیاورد
د : عقل به فلسفه و حکمت معارف وحی دسترسی دارد
4– این جمله « تفهیم و القای سریع و نهانی » تعریف کدامیک از واژه های زیر است ؟
الف : وحی
ب : عقل
ج : دین
د : معرفت
5 – آیۀ شریفۀ « فخرج علی قومه من المحراب فاوحی الیهم ان سبّحوا بکرة و عشیّاً » ناظر به کدامیک از معانی وحی است ؟
الف : هدایت غریزی
ب : الهام
ج : وحی تشریعی
د : اشارۀ پنهانی
6 – آیۀ شریفۀ « و اوحی فی کل سماءٍ امرها » ناظر به کدامیک از اقسام وحی است ؟
الف : هدایت طبیعی
ب : اشارۀ پنهانی
ج : الهام
د : وحی رسالی
7 – کدام گزینه پیرامون وحی و الهام صحیح است ؟
الف : تفاوتی ندارند
ب : وحی در عالم تشریع است و الهام در تکوین
ج : منشأ وحی معلوم و منشأ الهام نامعلوم است
د : وحی در مسائل عمومی است و الهام در مسائل شخصی
8 – امام صادق در پاسخ این سؤال که « چگونه پیامبر مطمئن شد که آنچه که به او می رسد وحی الهی است ؟ » فرمودند :
الف : با نبوغی که داشت می شناخت
ب : برای او پرده کنار زده می شد که گویا با چشم خود می بیند
ج : به مرور زمان به حقانیت آن پی می برد
د : جبرئیل او را مطمئن می ساخت
9 – کدام تعریف پیرامون وحی صحیح است ؟
الف : آگاهی از ورای شعور و حواس پنج گانه
ب : قدرت شدید ذهنی که پیامبر را قادر می سازد بدون طی مراحل علمی به درک حقایق توفیق یابد
ج : آنچه را دیگران به سختی حس می کنند پیامبر به سرعت می یابد
د : کشف و شهودی است که بر اثر ریاضت نفس برای پیامبران حاصل می شود
10 – استفاده از واژۀ « قل » خطاب به پیامبر خدا گویای چه حقیقتی است ؟
الف : وحی از نوع گفتار است نه رفتار
ب : وظیفۀ پیامبر در ابلاغ وحی تنها تکرار بی کم و کاست پیام الهی است
ج : بین پیامبر و خداوند واسطه ای در کار نیست
د : الف و ج
11– کدام گزینه از مقدمات برهان « ضرورت بعثت انبیاء » محسوب نمی شود ؟
الف : هدف از آفرینش انسان کمال و سعادت اوست
ب : کمال واقعی انسان در سایه اختیار و انتخاب شایسته اوست آنهم انتخاب آگاهانه
ج : عقل و فطرت انسان در پاسخ به نیازهای انسانی و رساندن او به سعادت نقشی ندارتد
د : عقل و حس انسان در پاسخ به نیازهای انسانی جهت نیل به سعادت او کافی نیستند
12 – کدامیک در حیطۀ قدرت و توانایی عقل نیست ؟
الف : بیان جزئیات مسائل اخلاقی
ب : صفات جلال و جمال الهی
ج : اثبات امکان و ضرورت معاد
د : صدور احکام کلی نسبت به فضائل و رذائل انسانی
13– کدام گزینه از محدودیتهای عقل محسوب نمی شود ؟
الف : تأثیر پذیری از شرائط اجتماعی و فرهنگی
ب : ناتوانی از اظهار نظر در جزئیات مبدأ و معاد
ج : ناتوانی از اثبات قاطع مبدأ و معاد
د : کلی گوئی و اجمالی بودن احکام عقل
14 – کدامیک از گزاره ها در رابطه عقل و وحی صحیح نیست ؟
الف : در همه موارد عقل حقایق وحیانی را درک می کند و آنرا تأیید می نماید
ب : تضاد بین عقل و وحی در صورت قطعیت هر دو معنی ندارد
ج : کار عمدۀ پیامبران یار آوری حقایقی است که در درون جان انسان ریشه دارد
د : در منطق وحی حقایق فراوانی یافت می شود که برای عقل قابل شناخت نیست
15 کدام نظریه ها نقش بیشتری در پیدایش « تعارض علم و دین » بر عهده داشتند ؟
الف : ماتریالیسم و دیالکتیک لنین
ب : نظریه کیهان کوپرنیک
ج : خلقت و تکامل داروین
د : ب و ج
16– ماکس پلانک که از جمله چهره های نادر و درخشان علم به شمار می آید قائل به چه نظریه ای است ؟
الف : تضاد در علم و دین ب : استقلال و تمایز آن دو از یکدیگر
ج : علم و دین مکمل یکدیگرند د : تنها در پاره ای مسائل با هم ناسازگاری دارند
17– این بیان با کدامیک از نظریات ذیل تناسب دارد ؟ « علم و دین صورتهای گونه گون زندگی اند که هر کدام حدود و قلمرو خاص خود را دارند و هیچ کدام نباید خود را تمام واقعیت تلقی کنند ... »
الف : تعارض علم و دین
ب : تعامل علم و دین
ج : اتحاد علم و دین
د : تمایز و استقلال علم و دین
17 – بنا بر کدام نظریه سخنانی که در کتب مقدس در باب طبیعت و رفتن آسمانها آمده کاشف از واقعیت نیست ؟
الف : استقلال درزبان
ب : تعامل علم و دین
ج : تضاد علم و دین
د : هر سه
18 – کارل بارت متألّه نامدار نو ارتدکسی ، ریشۀ استقلال علم و دین را در چه چیزی می دانست ؟
الف : اختلاف موضوع و روش علم و دین
ب : استقلال زبان هر یک
ج : اختلاف همه جانبۀ آنها با یکدیگر
د : تفاوت آنها در هدف
19– اینکه معرفت علمی معرفتی عینی وغیرشخصی است اما معرفت دینی عمیقاً شخصی و ذهنی است ، طرز تفکر چه نظریه ای است ؟
الف : قائلین به تعارض علم و دین
ب : شاخه دینی فلسفه اصالت وجودی
ج : بسیاری از قائلین به تمایز علم و دین
د : ب و ج
20– اشکال اصلی نظریه تمایز و استقلال علم و دین چیست ؟
الف : نادیده گرفتن بخشی از زبان دین که بیان حقایق طبیعی است
ب : بیگانه سازی علم و دین از یکدیگر
ج : نادیده گرفتن زبان علم در توجه به طبیعت
د : هر سه
21 – کدامیک از موارد ذیل پیش فرض مشترک بین علم و دین است ؟
الف : طبیعت واقعیت دارد
ب : طبیعت دارای قوانین ثابت است
ج : طبیعت قابل فهم و از منابع معرفت بشری است
د : هرسه
22: دو تحول مهم یعنی دفاع شجاعانه گالیله از نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک و بحث خلقت و تکامل، نقش چشمگیری در تثبیت کدام نظریه داشت ؟
الف- تمایز علم و دین
ب- تعارض علم و دین
ج- تکامل علم و دین
د – بطلان تمایز علم و دین
23– اگر گزاره های علمی یقینی باشند و گزاره های دینی ظن آور چه باید کرد ؟
الف : باید علم را کنار گذاشت
ب : ظواهر دینی را به کلی باید رها کرد
ج : باید آندو را به نحو ممکن جمع کرد
د : باید گزاره دینی را تفسیر کرد
24 – کدامیک از گزینه ها در فرض تقابل علم و دین صحیح نیست ؟
الف : در فرض یقینی بودن گزاره علم و دین ، گزاره دینی مقدم است
ب : با یقینی بودن علم و ظنی بودن دین ، ظواهر دینی تفسیر می شود
ج : با یقینی بودن گزاره دینی ، فرضیه علمی پذیرفته نمی شود
د : با ظنی بودن هر دو ، راه برای رد یا قبول هر کدام باز است
25: اختلاف در موضوعات ، غایات و روشهای علم و دین بیانگر کدام نظریه است ؟
الف- تعارض علم و دین
ب- تمایز علم و دین
ج- تکامل علم و دین
د – بطلان تعارض علم و دین
26– کدامیک از گزینه ها صحیح است ؟
الف : آیات تحدّی دلیل نقلی بر از سوی خدا بودن قرآن است
ب : آیات تحدی دلیل عقلی بر از سوی خدا بودن قرآن است
ج : آیات تحدی دلیلی عقلی و نقلی بر از سوی خدا بودن قرآن است
د : آیات تحدی دلالتی بر از سوی خدا بودن قرآن ندا
27 آیۀ شریفۀ « ام یقولون تقوّله بل لا یؤمنون ، فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین » بر چه حقیقتی دلالت دارد ؟
الف : امّی بودن رسول خدا ب : ناتوانی کفار از فهم حقایق قرآنی
ج : تحدّی حتی به یک سوره د : تحدّی به آوردن کتابی مانند قرآن
28 – دلیل نقلی بر عدم تحریف قرآن کریم کدام آیه است ؟
الف- آیات تحدی ب - و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسوره
ج- انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون د – افلا یتدبرون القران و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافاً کثیرا
29- اعتبار قرآن موجود و حجیت آن وابسته به چیست ؟
الف- وابسته به انس فراوان مسلمانان با قرآن است
ب- وابسته به استدلالات عقلی و منطقی است
ج- وابسته به مصونیت قرآن از تحریف است
د – وابسته به تقدس قرآن نزد مسلمانان است
30– کدام گزینه درباب اعجاز قرآن صحیح است ؟
الف : علم و حکمت اساسی ترین آیات تحدی در قرآن کریم است
ب : در آیات تحدی به فصاحت و بلاغت توجه بیشتری معطوف شده است
ج : مخاطب آ یات تحدی خواص جامعه است نه عوام
د : مخاطب آیات تحدی بیشتر تودۀ مردمند تا خواص
31 – کدام گزینه پیرامون فصاحت و بلاغت قرآن صحیح نیست ؟
الف : اعجاز فصاحت و بلاغت مربوط به عصر پیامبر است
ب : شگفتیهای الفاظ قرآن صرفاً برای فرهیختگان عصر ما مطرح است
ج : این اعجاز به عصر و زمان خاصی اختصاص ندارد
د : آیات تحدی مربوط به عصر پیامبراست اما اعجاز فصاحت و بلاغت زمان خاص ندارد
32– کدام گزینه در باب اعجاز لفظی قرآن صحیح نیست ؟
الف : سخنان پیامبر و نهج البلاغه را نیز نمی توان با قرآن همسان دانست
ب : توجه خاص به اغجاز لفظی براساس اقتضای خاص آن زمان بوده است
ج : توجه خاص دانشمندان علوم قرآنی و بیان جنبه های گوناگون فصاحت و بلاغت ما را از ورود به این وادی بی نیاز می کند
د : اعجاز فصاحت و بلاغت جز برای صاحب نظران زبان عربی قابل درک نیست
33 – با توجه به بعضی روایات کدام گزینه صحیح است ؟
الف : پیامبر اکرم قبل و بعد از بعثت قادر به خواندن و نوشتن نبوده است
ب : پس از بعثت از راه اعجاز به آن دو قدرت داشته و لی هرگز بهره نبرده است
ج : پس از بعثت قدرت داشته و گاه از آن بهره گرفته است
د : پس از بعثت صرفاً بر خواندن توانایی داشته نه نوشتن
34 – از آیۀ شریفۀ « افلا یتدبّرون القران و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً » چه چیزی استفاده می شود ؟
الف : هیچ گونه اختلافی در قرآن مشاهده نمی شود
ب : هر کتابی را که بشر بنویسد اختلاف فراوانی خواهد داشت
ج : در قرآن اختلاف هست اما نه زیاد
د : هر کتابی با ویژگیهای قرآن بدست بشر نوشته می شد اختلاف زیادی داشت
35– کدام گزینه از ویژگی های انسان محسوب می شود ؟
الف : تکامل تدریجی
ب : تفاوت استعدادها
ج : خطا پذیری
د : هر سه
36 – کدام یک از موارد اختلاف را نمی توان به قرآن نسبت داد ؟
الف : تضاد و تناقض
ب : عام و خاص
ج : مطلق و مقید
د : ناسخ و منسوخ
37– امر ثبوت اعجاز برای افراد چگونه حاصل می شود ؟
الف : با مراجعه به اهل فن و صاحب نظران
ب : با بررسی نکات اعجازی
ج : با ناتوانی افراد از پاسخگویی به تحدی قرآن
د : الف و ج
38 کدام گزینه را نمی توان از آثار تحریف در قرآن برشمرد ؟
الف : قرآن جنبه اعجازی خود را از دست خواهد داد
ب : اعتبار کلیه روایات معصومین خدشه دار می شود
ج : نبوت پیامبر اکرم را از طریق قرآن نمی توان اثبات کرد
د : ولایت ائمه اطهار را از طریق قرآن نمی توان اثبات کرد
40 – کدام گزینه را نمی توان شاهد تاریخی بر عدم تحریف برشمرد ؟
الف : انس فراوان مسلمانان با قرآن و حفظ و تلاوت آن
ب : مطرح نشدن مسئله تحریف د رانتقادات به زمامداران پس از پیامبر (ص )
ج : تقدس قرآن نزد مسلمانان و حساسیت در برابر تغییر در آن
د : نسخه های متعدد دست نوشته های قرآن در صدر اسلام
41 – کدام گزینه نمی تواند سندی بر عدم تحریف قرآن باشد ؟
الف : روایات دال بر فهم قرآن و عمل به آن
ب : حدیث ثقلین
ج : احادیث محک زدن روایات به قرآن
د : روایاتی که قرآن را مرجع بازشناسی جریان های حق و باطل می داند
42– چه گزینه هایی از قرآن کریم دلالت بر عدم تحریف آن دارد ؟
الف : آیاتی که بر ناتوانی بشر از آوردن حتی یک سوره مانند قرآن دارد
ب : آیاتی که دلالت بر« حق » بودن تمام قرآن دارد
ج : صفاتی نظیر نود ، ذکر ، هدایت که بر همه آیات منطبق است
د : هرسه
43– آیۀ شریفۀ « انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون » بر چه حقیقتی در باب قرآن دلالت ندارد ؟
الف : تضمین حفاظت قرآن از کمی و زیادی
ب : حفاظت قرآن از هر گونه سوء استفاده مفهومی
ج : حفاظت از نابودی
د : حفاظت قرآن از خطا و فراموشی پیامبر
44: مجموعه آیاتی که بیانگر دلیل عقلی درباره ار سوی خداوند بودن قرآن کریم است چه نامیده می شود ؟
الف- آیات نقلی
ب- فصاحت و بلاغت
ج- آیات تحدی
د- آیات مصونیت قرآن از تحریف
45 معنا و مفهوم تحریف درقرآن چیست ؟
الف- تغییر معنوی
ب- ایجاد دگرگونی
ج- تمایل ظاهری
د- تمایل قلبی
:46: دلیل نقلی بر عدم تحریف قرآن کریم کدام آیه است ؟
الف- آیات تحدی ب - و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسوره
ج- انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون د – افلا یتدبرون القران و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافاً کثیرا
47– کدام دسته از پیامبران الهی صاحب شریعت محسوب می شوند ؟
الف : آنها که مأموریت فراخواندن مردم را بسوی خدا و پذیرش معاد بر عهده داشتند
ب : آنها که مأموریت تبلیغ و ترویج شریعت پیامبران بزرگ را بر عهده داشتند
ج : آنها که به طور مستقل یک سلسله قوانین و دستورات به آنان وحی شده
د : پیامبر اسلام که دینی جامع و جهانی به جهان عرضه داشته است
48 درباره پیامبران الهی همچون هود ، صالح ، یوسف ، کدام گزینه صحیح است ؟
الف : آنان فقط برای جلوگیری از انحرافات عقیدتی و اخلاقی فرستاده شده اند
ب : مأمور تبلیغ دین پیامبران صاحب شریعت بوده اند
ج : خود دارای شریعت و دارای کتاب آسمانی بوده اند
د :دارای ادیانی جهانی و فراگیر بوده اند
49 – کدام گزینه پیرامون ختم نبوت صجیح است ؟
الف : ختم نبوت از ضروریات دین و در ردیف توحید و معاد است
ب : ختم نبوت تبلیغی ضروری دین است و ختم نبوت تشریعی نه
ج : آنچه ضروری است ختم نبوت تشریعی است
د : ختم نبوت از مسائل مورد اختلاف است گرچه اکثریت آنرا پذیرفته اند
50:کدامیک از احادیث ذیل به خاتمیت پیامبر اکرم ( ص) پرداخته است
الف : حدیث ثقلین
ب : حدیث غدیر
ج : حدیث سفینه
د : حدیث منزلت
51:از آیۀ شریفۀ « ما ارسلناک الا کافة للناس بشیراٌ و نذیراً » چه حقایقی استفاده می شود ؟
الف : جهانی بودن اسلام
ب : جاودانگی
ج : جامعیت
د : هرسه
52:آیۀ شریفۀ « و اوحی الی هذاالقران لانذرکم به و من بلغ » بیانگر چه حقیقتی است ؟--
الف : هر آنکس که سخن قرآن به او برسد مخاطب قرآن است
ب : انذار منحصر به شخص پیامبر است
ج : حتی کسانی که پیام قرآن به آنها نرسد موظف به عمل به آن هستند
د : مبلغین اسلامی بیش از دیگران وظیفۀ انذار دارند
53: آیه « ما کان محمدابا احد من رجالکم و لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شی علیما » مؤید کدامیک از مطالب زیراست .
الف- عصمت
ب- تحریف
ج- تحدی
د- خاتمیت
54– از آیۀ شریفۀ « ان الدین عند الله الاسلام » چه چیزی استفاده می شود ؟
الف : اسلام نام اصلی همه ادیان بوده است
ب : فقط آیین اسلام حق است و بقیه ادیان حقانیتی ندارند
ج : حقیقت دین تسلیم شدن در برابر حق است
د : اسلام آنچنانکه خدا خواسته است دینی ماندگار می باشد
55– اختلاف بین ادیان چه نوع اختلافی است ؟
الف : تضاد و تباین در بسیاری از قوانین
ب : اختلاف به صورت نقص و کمال
ج : اختلاف در شکل اجرای یک اصل کلی در شرائط گوناگون
د : ب و ج
56– کدامیک از گزینه ها را نمی توان از مصادیق اختلاف بین پیامبران دانست ؟
الف : اختلاف در نقص و کمال قوانین
ب : ارائه معارف و اصول اعتقادی در سطوح مختلف
ج : اختلاف در مکاشفۀ پیامبران نسبت به حقایق وحی
د : اختلاف در نوع بیان حقایق
56– کدامیک از گزینه ها را نمی توان تعبیر صحیحی از ختم نبوت دانست ؟
الف : چیزی از معارف الهی وجود ندارد که دیگری بیاید و بیان کند
ب : پیامبر خاتم جمیع مراتب را طی کرده و مرحله طی نشده وجود ندارد
ج : خاتم پیامبران تمام حقایق را برای مردم بیان داشته و چیزی نمانده است که دیگری بیان کند
د : مکاشفۀ تامۀ محمدیّه ، کاملترین مکاشفه است و پس از آن مکاشفۀ جدیدی نخواهد بود
57– آیۀ شریفۀ « فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله » ناظر به چه حقیقتی است ؟
الف : تحریف عمدی در کتب آسمانی
ب : تحریف از روی خطا در کتب آسمانی
ج : بیان مطالب کتب آسمانی به نام انشاء خود
د : نسبت دادن کتب آسمانی به شخص پیامبران
58– کدام گزینه در ختم نبوت تبلیغی صحیح است ؟
الف : تغییر و تکامل شرائط زندگی و نیازمندی بشر به پیام جدید
ب : بلوغ اجتماعی بشر در زمان ظهورپیامبر بزرگ اسلام
ج : پیشرفت علمی بشر تا آنجا که نیاز به پیامبر جدید ندارد
د : هرسه
59– کدام گزینه در هماهنگی با مقتضیات زمان صحیح است ؟
الف : پذیرش پدیده هایی که در زمان پیدا می شود و تطبیق خود با آنها
ب : هماهنگ شدن با ذوق و سلیقه مردم و پسند عمومی
ج : همراهی و هماهنگی با فرضیه های نو در جهان علم
د : پاسخگویی به نیازهای واقعی جدیدی که برای بشر پیدا می شود
60– جملۀ « لا تستوحشوا فی طریق الهدی لقلة اهله » ناظر به چه حقیقتی است ؟
الف : در راه حق به کثرت هواداران نباید دلخوش بود
ب : از اینکه تعداد اندکی حق را بپذیرند نباید ناراحت بود
ج : از کمی هواداران در راه حق نباید دچار ترس شد
د : مردان بزرگ هرگز با کمی هواداران دچار ترس نشده اند
61– قوانین ثابت اسلام چگونه می تواند پاسخگوی نیازهای متغیر انسان باشد ؟
الف : قوانین اسلام نیز با قدرت اجتهاد و فقاهت در طول زمان تغییر می یابد
ب : نیازهای اصیل انسان همیشه ثابت است و نیاز به قوانین ثابت دارد
ج : نیاز های ثابت بشر بر عهده دین و نیاز های متغیر را قوانین بشری پاسخ خواهد داد
د : اسلام برای نیازهای ثابت قوانین ثابت و برای نیازهای متغیر قوانین متغیر دارد
62– منظور از ملازمۀ بین عقل و شرع چیست ؟
;الف : هرجا دین حکمی داشت عقل هم حکمی دارد
ب : همه احکام عقلی مورد تأیید دین نیز می باشد
ج : احکام دینی مبتنی بر مصالح و مفاسد زمینی است که در دسترس عقل است
د : احکام دینی عموماًبرای عقل قابل شناخت است و مورد تأیید اوست
63– در مورد ملازمۀ بین حکم عقل و شرع کدامیک از گزینه ها صحیح است ؟
الف : اگر عقل مصلحت و مفسده ای را بصورت قطعی کشف کند نتیجه می گیرد که شرع حکمی دارد
ب : تشخیص عقل معیار صحت و سقم حکم شرع است
ج : همیشه پس از حکم شرع ، عقل هم متناسب با آن حکمی دارد
د : همه مواردی که عقل می فهمد و حکمی دارد ، شرع نیز حکم مشابهی خواهد داشت
64– این جمله از کیست ؟ « اجتهاد قوۀ محرکه اسلا م است »
الف : ابن سینا
ب : شهید مطهری
ج :اقبال لاهوری
د : علامه طباطبایی
65– در چه صورت مجتهد می تواند اسلام را با مقتضیات زمان سازگاری دهد ؟
الف : احاطه کامل بر تناسب حکم و موضوع داشته باشد
ب : به روح اسلام و هدف آن آگاه باشد
ج :زمان شناس ، موضوع شناس باشد
د :هرسه
66– کدامیک از گزینه ها صحیح نیست ؟
الف : احکام دینی تابع مصالح و مفاسد واقعی است
ب :مصالح و مفاسد تابع احکام الهی است
ج :قوانین دینی در عین اینکه آسمانی است زمینی نیز هست
د : باب « تزاحم بین احکام » در فقه در راستای توجه به مصالح و مفاسد قرار دارد
–67 تقدم اهم بر مهم برچه اساسی استوار است ؟
الف : حکم عقل است در صورت تشخیص مصلحت و مفسده
ب : حکم شرع است در اساس متون دینی
ج : حکم شرع است ولی مورد تأیید عقل
د : این صورت دیگری است از حلال و حرام دینی
68– کدام تعریف از احکام اولی و ثانوی صحیح نیست ؟
الف : احکام ثانوی در صورت عدم دسترسی به احکام اولی جعل می شود
ب : احکام اولی مستند به نیازهای ثابت انسانهایند
ج : احکام اولی بر اساس نیازهای ضروری و ثانوی بر اساس نیازهای غیر ضروری وضع شده است
د : در شرائط خاص و استثنایی نظیر حرج ، اضطرار ،... احکام ثانوی شکل می گیرد
69– وجوب افطار روزه در صورت احتمال ضرر ، چگونه حکمی است ؟
الف : حکم اولی شرعی
ب : حکم عقلی قطعی
ج : حکم شرعی با مستند عقلی
د : حکم ثانوی شرعی
70– کدام برداشت از آیۀ شریفۀ « و اعدّوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل » صحیح نیست ؟
الف : ضرورت نیرومندی مسلمانان در برابر دشمنان
ب : دین به دنبال تقویت مسلمین است ابزار و وسائل د ر قلمرو عقل است
ج : جامعه اسلامی برای اقتدار خود می تواند هر سلاحی را تولید کند
د : تقویت بنیه نظامی در جامعه اسلامی جنبه دفاعی دارد نه تهاجمی
70– کدامیک از گزینه ها را نمی توان از عناصر پویایی قانونگذاری اسلامی دانست /
الف : توجه به احکام اولی و ثانوی
ب : مبتنی بودن احکام بر مصالح و مفاسد واقعی
ج : مطابقت با فطرت بشری
د : اصل اجتهاد و فقاهت
71:کدامیک از گزینه ها از عوامل احکام ثانوی نیستند ؟
الف : اصل برائت و طهارت
ب : تقیه و اهم و مهم
ج : حفظ نظام و اساس دین
د : ضرر و ضرار
72– کدامیک از موارد را نمی توان از قوانین کنترل کنندۀ « قانون وضو » دانست ؟
الف : اصل تقیه
ب : اضطرار
ج : لاضرر
د : حفظ نظام
73- آیۀ شریفۀ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم » ظهور در کدامیک از گزینه ها دارد ؟
الف : مبتنی بودن احکام بر مصالح و مفاسد واقعی
ب : احکام اولی و ثانوی
ج : جایگاه عقل در قانونگذاری دینی
د : اختیارات حکومت اسلامی
74: مناسبت آیه زیر کدام است ؟ « و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون » و تو پیش از فرودآمدن قرآن نوشته ای را نمی خواندی و نه با دستانت آن را می نوشتی در آن صورت یاوه گویان دو دل می شدند.
الف- بلاغت
ب- همانندی آیات
ج- فصاحت
د – امی
75: قاعده « لاضرر» جزء کدامیک از ویژگیهای سیستم قانونگذاری در اسلام است ؟
الف- احکام اولی
ب- اجتهاد
ج- احکام اولی و ثانوی
د- قوانین کنترل کننده
76– در پاسخ به نظریه انحصار گرایان که می گویند « معرفت رکن ایمان است و جزبه یک حقیقت نمی توان ایمان آورد » کدام گزینه صحیح است ؟
الف : با معرفت ناقص نمی توان حق را شناخت
ب : ایمان بدون معرفت امکانپذیر است
ج : عادلانه نیست پاداش کسانی را که برای حق تلاش کرده ولی نشناخته اند نادیده بگیریم
د : ایمان اساس معرفت است نه معرفت اساس ایمان
77– کدام گزینه در اشکال بر انحصار گرایی دینی صحیح نیست ؟
الف : تکلیف حقیقت جویانی که از دستیابی به حقیقت بازمانده اند روشن نیست
ب : این نظریه میان حقانیت و نجات پیروان یک دین خلط کرده است
ج : اینکه جوینده حقیقت حتماً باید به حق برسد ، تکلیف بیش از طاقت است
د : هیچ دلیل عقلی قابل پذیرش بر انحصار گرایی دینی وجود ندارد
78– مقصود کثرت گرایان دینی چیست ؟
الف : حق مطلق ، متعدد و متفاوت است
ب : مقصود حقانیت در مقام ثبوت است نه اثبات
ج : حقانیت در مقام اثبات متعدد است نه ثبوت
د : برای یک اعتقاد می توان برهانی اقامه کرد که همه عقلا آنرا بپذیرند
79– این جمله « تنوع اعتقادات پایه ، مولود شرایط و علل بیرونی است » دلیل اصلی کدامیک از نظریات است ؟
الف : کثرت گرایی
ب : انحصار گرایی
ج : شمول گرایی
د : هیچکدام
80– کدامیک از دانشمندان بنیانگذار کثرت گرایی دینی است ؟
الف : مارتین لوتر
ب : کارل بارت
ج : کانت
د : جان هیک
81– به نظر کثرت گرایان کدام گزینه راه تبیین تعارضها میان ادیان است ؟
الف : تفکیک تجربه از تفسیر
ب : تفکیک نومن از فنومن
ج : تفکیک میان زبانهای مختلف
د : هرسه
82– نظر جان هیک دروجود تعارضهای غیر قابل جمع با یکدیگر چیست ؟
الف : چنین تعارضهایی وجود دارند ولی ضرری به حقانیت نمی زنند
ب : انگونه تعارض های وجود ندارند
ج : به حقانیت یکی از آنها ضربه می زند
د : تعارض ها در مقام ثبوت است نه اثبات
83– کدام گزینه را نمی توان دلیل کثرت گرایی دانست ؟
الف : واقعیت غایی امری نا متناهی است ، لذا هر تصویری که از آن نشان داده شوددرست است
ب : مقتضای هدایت گری عام خداوند نسبت به بندگان آنستکه بیشتر آنان را هدایت یافته بدانیم
ج : متون دینی ذاتاً مبهم اند و چندین معنی برمی دارند
د : کثرت ادیان یک واقعیت است و راهی جز پذیرش حقانیت آنها نداریم
84– با توجه به دیدگاه های کثرت گرایان کدام گزینه ها صحیح است ؟
الف : هر یک از پیامبران فقط دین خود را حق دانسته اند
ب : همه پیامبران همه ادیان را حق می دانسته اند
ج : از درون ادیان نمی توان دلیلی بر کثرت گرایی اقامه کرد
د : الف و ج
85– در تصور کثرت گرایان اختلاف ادیانی از قبیل اسلام – زردشتی – یهودیت ، از کجا ناشی می شود؟
الف : اختلاف نظرگاه پیروان آنها
ب : اختلاف نظر انبیاء
ج : اختلاف نظر پیروان انبیاء
د : اختلاف نظر بیگانگان
86– در پاسخ به استدلال « هدایت گری خداوند و هدایت یافتگی انسان ها » از سوی کثرت گرایان کدام گزینه صحیح است ؟
الف : هدایت خداوند به معنای اجبار انسانها به راه حق نیست
ب : اختلافات در ادیان و مذاهب بر اثر اعمال افراد پدید می آید
ج : اکثریت راه خلاف را می روند ولی خداوند اغماض می کند
د : دادن اختیار به انسانها به معنای پذیرش مذاهب مختلف آنهاست
87– کدام گزینه در پاسخ به دلیل « تنوع فهم متون مقدس » صحیح نیست ؟
الف : تنوع فهم تکثر مذهبی می آورد نه تکثر دینی
ب : تنوع فهم سرّ پیدایش کثرت گرایی ادیان را بیان می کند نه حقانیت آنها را
ج : بعضی از متنها روشن و بی ابهامند و نیاز به تفسیر ندارند
د : اگر قصد سوئی در کار نباشد هرگز تنوع فهمی وجود نخواهد داشت
88– نظریه ای که شریعت را صامت فرض می کند قابل پذیرش نیست زیرا :
الف : شریعت صامت نمی تواند هدایتگر باشد
ب : دراین صورت انسان هدایتگر متن می شود
ج : شریعت صامت نمی تواند به تعلیم و تزکیه انسان بپردازد
د : هرسه
89– ادعایی که می گوید « تنها یک دین حق مطلق می تواند وجود داشته باشد ولی رهروان صدیق سایر ادیان مشمول عنایت ربوبی خواهند شد و راه نجات را خواهند یافت » بر کدامیک از اقسام چهارگانه شمول گرایی منطبق است ؟
الف : شمول به دلیل حقایق
ب : شمول عفو
ج : شمول کفاره
د :نسبیت در بهره مندی از حقیقت
90– نظریه « شمول به دلیل حقایق » بر کدام گزینه منطبق است ؟
الف : یک دین حق است و در هر صورت سایر ادیان باطل
ب : یک دین حق است سایر ادیان اگر بهره ای ولو ناچیز از حقیقت داشته باشند حق هستند
ج : یک دین حق است سایر ادیان حتی در صورت فقدان حقیقت باطل محسوب نمی شوند
د : اگر سایر ادیان به اندازه ای با دین حق نقاط مشترک داشته باشند که با عمل به آنها پیروانشان به سعادت برسند باطل نیستند
91– کدام گزینه بر اساس نظریه کارل رینر ( شمول کفاره ) صحیح است ؟
الف : تنها یک دین حق ( مسیحیت ) وجود دارد
ب : پیروان سایر ادیان در صورت اعتقاد به حضرت عیسی بخشیده می شوند
ج : دیگران حتی اگر عیسی را نشناختند مورد لطف خدا قرار می گیرند
د : هرسه
92– کدام گزینه را نمی توان عامل برتری و تفوق اسلام بر سایر ادیان دانست ؟
الف : هیچ دینی به اندازه اسلام از تاریخ مدوّن ، مکتوب و بی وقفه برخوردار نیست
ب : هیچ دینی معجزه جاویدان ندارد
ج : هیچ دینی جز اسلام انسان ها را به خدای یکتا دعوت نمیکند
د : هیچ دینی مانند اسلام تحولی معجزه وار در مدتی کوتاه در مردم ایجاد نگرده است
93: « اگر یک دین حق باشد و سایر ادیان نیز بهره ای از حقیقت داشته باشند و باطل محض نباشند : این عبارت بیانگر کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
الف- شمول کفاره ب- شمول عفو
ج- نسبیت در بهره مندی از حقیقت د – شمول بدلیل حقایق
94- داستان معروف مردان کوروفیل که مولوی در مثنوی آورده ، جزء دلایل کدامیک از نظریات درباره تعدد ادیان می باشد ؟
الف- کثرت گرائی ب- حصرگرائی
ج- شمول گرائی د – نسبیت در بهره مندی از حقیقت
95: مراد از واژه « ولی » در آیه « انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون » چیست ؟
الف- دوستی
ب- محبت
ج- اولی به تصرف
د- سروری
96: - دو سند روائی برای امامت و ولایت کدام است ؟
الف – تبلیغ – غدیر
ب- ثقلین – غدیر
ج- تطهیر – اثناعشر
د – انذار – تطهیر
97: بیعت عقبه دوم منی و تعیین جانشین در مدینه در تمام غزوات دلالت دارد که امامت در اسلام امری ........... است.
الف- انتصابی ( الهی )
ب- انتخابی
ج - جبری
د- دارای اولویت و اهمیت
98: یکی از شبهات منکران بعثت انبیاء عبارت است از اینکه ، وقتی آموزه های و حیانی را مطالعه می کنیم ....
الف- همه گزاره ها موافق عقل بشری است ب- همه گزاره ها و آموزه ها فراحسی و فراعقلی است
ج- گزاره ها یا موافق مدرکات و احکام عقلی است و یا مخالف و متضاد با عقل است د- همه گزاره ها خردستیزند
99: جامع تمام معانی و کاربردهای واژه وحی کدام است ؟
الف- اشاره سریع و مرموز ب- القای غریزی بر حیوان
ج- القاء تکوینی بر موجودات د- تفهیم و القای سریع و پنهانی
100- کدامیک از مسائل زیر منحصراً در پرتو روش نقلی روشن می گردد؟
الف- جزئیات عالم پس از مرگ ب- امکان معاد و ضرورت آن
ج- ضرورت نبوت و وحی د – عصمت انبیاء و امامانمطالب مشابه :


نمونه سوال اجاره ها و پیمانکاری

حسابداری فیروزآباد فارس - نمونه سوال اجاره ها و پیمانکاری - پایگاه دانشجویان حسابداری
نمونه سئوالات درس تصمیم گیری در مسائل مالی

حسابداری فیروزآباد فارس - نمونه سئوالات درس تصمیم گیری در مسائل مالی سند افتتاحيه
نمونه سوالات حسابرسی (1)

سند افتتاحيه 52-کدام گزینه نمونه ای از کنترل های داخلی مالی پایه نمی باشد؟ (سراسری 82) 1)
شبکه های رایگان پخش جام جهانی 2014 برزیل

دانلود،بازی،موبایل،آموزشی،کلیپ ورزشی،فیلم،کارتون،سرگرمی،نمونه (با قابلیت ترجمه متن)
نمونه سوال اصول حسابداری ۱و۲و۳

هم او که افتتاحيه و اختتاميه همه ----- نمونه سوال میان ترم اصول حسابداری 3
نمونه سوال کتاب اندیشه اسلامی( 2)

سند افتتاحيه نمونه سوال کتاب اندیشه اسلامی دراین صورت انسان هدایتگر متن می
نمونه سوالات حسابرسی (1)

حسابداری فیروزآباد فارس - نمونه سوالات حسابرسی (1) - پایگاه دانشجویان حسابداری فیروزآباد
مناجات یک حسابدار

ولی امروز که داشتم دنبال نمونه سوال البته طبیعیه که این متن برای هم او که افتتاحيه و
برچسب :