سوالات تستی حسابرسی(تست 1 تا 50

حسابرسی                                     http://hesabdar2012.blogfa.com/

                                                         حسابداران جوان گلستان

( برای کمتر شدن حجم سوالات میتوانید سوالات را ابتدا در برنامه ورد کپی کنید و بعد از کوچکتر کردن سایز مطالبُ آنها را پرینت بگیرید...  با تشکر از آقای احمدی که زحمت تایپ این مجموعه برعهده ایشان بود)

1- مسئول اصلی صحت صورت های مالی موسسه مورد رسیدگی «چه کسی » است؟  (آزاد 79)

1) حسابدار              2)حسابرس داخلی              3)صاحبکار            4)حسابرس مستقل

2- تشابه حسابرسی داخلی با حسابرسی مستقل در چیست؟  (آزاد 85)

1)اجرای تکنیکها                                                       2)زمان انجام کار

3)حدود مسئولیت                                                       4)اهداف ونتایج پایانی کار

3- معیار مورد استفاده در حسابرسی صورت های مالی کدام است؟ (سراسری85)

1)استاندارد پذیرفته شده حسابرسی               2)اصول پذیرفته شده حسابداری

3)قوانین موضوعه                                 4)عرف

4- دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی اعتبار دادن به صورت های مالی می باشد. اعتبار دهی یعنی ایجاد اطمینان از کدام مورد است ؟ (سراسری 85)

1)دقیق بودن کامل بودن                                      2)قابل فهم بودن وقابل مقایسه بودن

3)مربوط بودن وقابل اتکان بودن                             4)مطلوبیت ارائه وقابل اتکا بودن

5- اظهار نظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی موسسه مورد رسیدگی تابع چیست؟ (آزاد84)

1)شناخت حسابرس از فعالیت موسسه                         2)حسابرسی های انجام شده از آن در سالهای گذشته

3)رسیدگی صورت های مالی آن در سال جاری            4)اعتقاد حسابرس به درستکاری مالکان ومدیران موسسه

6- حسابرسی توسط حسابرسان مستقل ((چه اصطلاحی ))دارد؟ (آزاد 83)

1)سالانه                  2)رعایت                   3)ضمنی                                4) عملیاتی

7- انجام همکاریهای ممکن بین حسابرسان داخلی ومستقل موجب افزایش کدام مورد میگردد؟  (آزاد83)

1)کیفیت رسیدگیها                2)هزینه حسابرسی              3)میزان آزمونهای محتوت        4)زمان رسیدگی

8- مهمترین وجه متمایز حسابرس داخلی وحسابرس مستقل کدام است؟  (آزاد81)

1)استقلال حسابرس مستقل

2)استفاده حسابرس مستقل از روش های رسیدگی خاص در حسابرسی نهایی

3)رسیدگی ضمنی وارسال نامه مدیریت

4)نحوه دریافت حق الزحمه

9- استاندارد حسابرسی شامل کدام یک از موارد زیر می باشد؟  (آزاد 81)

1)استانداردهای عمومی، استانداردهای گزارشگری، استانداردهای رسیدگی

2)استاندردهای رسیدگی، استانداردهای اجرای عملیات، استانداردهای گزارشگری

3)استانداردهای عمومی، استانداردهای اجرای عملیات، استانداردهای گزارشگری

4)استانداردهای عمومی، استانداردهای اجرای عملیات، استانداردهای رسیدگی، استانداردهای گزارشگری

10- کدام گزینه مفهوم حسابرسی را بر مبنای اظهار نظر حسابرس بیان می کند؟ (سراسری 81)

1)بررسی تحلیلی ترازنامه وصورت سود وزیان واسناد ودفاتر حسابداری وسایر مدارک مربوط به صورت حسابها

2)بررسی مستقل ترازنامه وصورت سود وزیان واسناد مربوط به آن ها

3)بررسی ومشاهده سراسری حسابرس از صورت حساب های مالی

4)بررسی ومشاهده سراسری شخص حسابرس از صورت حسابهای مالی وسازمان مربوطه

http://hesabdar2012.blogfa.com/

11- اندازه گیری کارایی یک موسسه یا ارگان دولتی مربوط به چه نوع حسابرسی است؟ ( آزاد82)

1)مالی                                                             2)عملیاتی

3)بازرسان بانک ها                                             4) ممیزان وزارت امور اقتصادی ودارایی

12-اخذ تاییدیه از اشخاص ثالث توسط حسابرس در ارتباط با شرکت مورد رسیدگی باید:(آزاد 82)

1)از ناحیه حسابرس ارسال شود

2)روی کاغذ دارای سربرگ موسسه حسابرسی تایپ گردد

3)پاسخ آن مستقیما به نشانی حسابرس فرستاده شود

4)هر سه مورد

13- کدام یک از انواع شواهد حسابداری قانع کننده تر است  (سراسری 83)

1)تاییدیه مدیران                                     2)صورتحساب بانکی دریافتی از صاحب کار

3)فرمهای سفارش خرید صاحب کار              4)کاربرکهای حسابداری صنعتی صاحب کار برای  تخصیص هزینه ها

14- «موضوع اصلی » مورد رسیدگی حسابرس مستقل چیست ؟ (آزاد 79)

1)صورت های مالی      2)دفاتر حسابداری          3)اسناد و مدارک                 4) هر سه مورد

15- حسابرس داخلی از نظر حدود مسئولیت به « چه کسانی» پاسخگو است؟ (آزاد 79)

1)رییس حسابداری          2)مدیران موسسه           3)حسابرس مستقل             4)اشخاص ثالث

16- «حسابرسی دستگاه های دولتی ایران »به عهده «چه موسسه ای » است ؟ (آزاد 79)

1)دیوان محاسبات         2)بازرسان قانونی          3)سازمان حسابرسی       4)وزارت امور اقتصادی و دارایی

17- کدام مورد «کنترل های داخلی عملیاتی »است ؟ (آزاد 79)

1)نگاهداری حساب های کنترل            2)تهیه صورت مغایرت بانکی 

3)کنترل مرغوبیت کالا                      4)تهیه نوار جمع فروش روزانه

18- رعایت کنترل های داخلی ایجاب می کند که صورت مغایرت بانکی توسط چه کسی  استخراج گردد ؟(آزاد 79)

1)کارمند ثبت کننده حساب بانکی       2)صادر کنندگان چک ها       3)صندوقدار          4)مسئولی دیگر

19 -گزارش حسابرس «از لحاظ نوع اظهار نظر » وقتی به جز موارد مشخصی، بقیه مطالب مندرج در صورت های مالی ،مورد تایید باشد «چگونه » است ؟ (آزاد 79)

1)مقبول                             2)مردود                            3) مشروط                    4)عدم اظهار نظر

20- پیشنهاد اصلاح اشتباهات اساسی به صاحب کار به « کدام اصل حسابرسی » مربوط می گردد ؟ (آزاد 79)

1)اهمیت                    2)بی طرفی                       3)راز داری                  4)افشای حقایق

http://hesabdar2012.blogfa.com/

21-کسب اطلاعات و مدارک کافی و قابل اطمینان جهت اظهار نظر بر مبنای آنها نسبت به صورت های مالی موسسه مورد رسیدگی مربوط به « کدام استاندارد حسابرسی» می شود ؟ (آزاد 79)

1)عمومی                      2)گزارشگری                 3)اجرای عملیات             4)اعمال مراقبت های تخصصی 

22- منظور از آزمایشات حسابرسی چیست ؟ (آزاد 79)

1)محاسبه مجدد          2)ردیابی                  3)سندرسی                   4)هر سه مورد

23-با ارسال «چه نوع تاییدیه » اگر شخص بدهکار پاسخ ندهد .حسابرس به مانده حساب وی در دفاتر اطمینان می کند ؟ (آزاد 79)

1)بدون مانده              2)مثبت                  3)حساب های بانکی         4) منفی

24-یک گزارش حسابرسی مقبول معمولا کدام یک از موارد زیر را به صراحت بیان نمی کند ؟ (آزاد 80)

1)موضوع رسیدگی حسابرسی

2)رضایت بخش بودن ساختار کنترلی صاحب کار

3)رعایت استاندارد های پذیرفته شده حسابرسی در اجرای عملیات حسابرسی

4)نظر حسابرس در مورد انطباق صورت های مالی یا اصول پذیرفته شده حسابداری

نکته : موارد مربوط به کنترلهای داخلی از طریق نامه مدیریت به صاحبکار گزارش میشود و در گزارش حسابرسی درج نمیشود.

25-هدف از بکار گیری کنترل های انضباطی کدام یک از موارد زیر می باشد ؟

1)حصول اطمینان از حسن اجرای کنترل های پایه     2)حفاظت از دارایی ها 

3)تقسیم دقیق مسئولیت ها                                4)گزینه 1 و 2 صحیح است .

26-اشاره به خلاصه اهم رویه های حسابداری در کدام یک از بند های گزارش حسابرسی صورت می گیرد؟

1)بند مقدمه         2)بند دامنه رسیدگی          3)بند اظهار نظر          4) هیچ کدام

* نکته: اهم رویه های حسابداری در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا میشود و در هیچیک از بندهای گزارش حسابرسی به آنها اشاره نمیشود.

27-در کدامیک از موارد زیر حسابرس به احتمال زیاد گزارش عدم اظهار نظر ارایه می نماید؟

1)امتناع مدیریت صاحبکار از ارایه تائیدیه مدیران

2)عدم افشای کافی اطلاعات مهم در صورت های مالی ویادداشت های پیوست

3)عدم ارائه صورت جریان وجوه نقد

4)انحراف عمده در تهیه صورت های مالی از اصول پذیرفته شده حسابداری

* نکته: چنانچه حسابرسان نتوانند اطلاعات مورد نیازشان را از صورتهای مالی استخراج نمایند گزارش عدم اظهار نظر خواهد بود.

28-مطلوب ترین کنترل داخلی که در هنگام تحویل گرفتن کالای خریداری می تواند مد نظر قرار گیرد، کدام است ؟

1)تطبیق مقدار و مشخصات کالا دریافتی با سفارش خرید اسناد حمل کالا وفاکتور فروشنده توسط انبار دار.

2)تطبیق سفارش خرید با فاکتور دریافتی از فروشنده و گزارش دریافت کالا توسط کارمند حسابداری.

3)تطبیق مقدار و مشخصات کالا تحویلی با سفارش فروش اسناد حمل کالا و حواله انبار فروشنده توسط انبار دار

4)تطبیق مقدار و مشخصات کالا دریافتی و در خواست خرید،سفارش فروش و رسید دریافتی از مشتری توسط کارمند تدارکات.

29) چنانچه نکات حسابرسی مندرج در گزارش حسابرسی دارای اهمیّت اساسی باشد چه نوع اظهار نظری صادر می شود؟

1)عدم اظهار نظر                        2)مشروط با عبارت با توجه آثار احتمالی

3)مشروط با عبارت به استثنای        4)مردود یا عدم اظهار نظر

۳۰-کدامیک از موارد جزو وظایف حسابرس داخلی نیست؟

1)اطمینان از وجود روش ها ومقررّات کافی.   

2)اطمینان از ثبت صحیح وبه موقع فعالیت های مالی در دفاتر.

3)همکاری با حسابرس مستقل از نظر تبادل اطلاعات.

4)سرپرستی کارکنان دستگاه که کار ان هارا مورد کنترل قرار می دهد.

 

۳۱-دریافت تاییدیه از بدهکاران به صورت تاییدیه منفی در کدام مورد امکان پذیر بوده و توصیه شده است؟

1) مانده بدهی بدهکاران از اقلام قابل ملاحظه تشکیل نشده باشد و زیاد باشد.

2) مانده بدهی بدهکاران از اقلام قابل ملاحظه تشکیل شده باشد و تعداد محدود باشد

3) کنترل داخلی در رابطه با بدهکاران رضایت بخش باشد.

4) حسابرس معتقد باشد که اشخاص بدهکار به تاییدیه ها توجّه خواهند کرد.

۳۲- ماهیت ومحتوای سه استاندارد پذیرفته شده حسابرسی موسوم به استانداردهای اجرای عملیات در کدام گزینه زیر به بهترین نحو خلاصه شده است؟           (سراسری 81)

1)معیارهایی برای محتوای گزارش حسابرسان درباره صورت های مالی وموارد افشا در یادداشت های پیوست آن

2)معیارهای برنامه ریزی حسابرسی و گردآوری شواهد

3)ضرورت حفظ استقلال رای در تمام مطالب مربوط به حسابرسی

4)صلاحیت فنی استقلال ومراقبت های حرفه ای اشخاص مجری حسابرسی

۳۳- هر حسابرس مسئولیت دارد رسیدگی های خود را به گونه ای طراحی کند که از کشف اشتباهات وتخلفاتی که بتواند اثر را با اهمیتی بر صورت های مالی داشته باشد اطمینان یابد.درصورت با اهمیت بودن کدام مورد بر اساس استاندارد های حسابرسی تخلف محسوب میشود؟                                                       (سراسری 81)

1)اشتباهات دفتری در اطلاعات حسابداری مبنای تهیه صورت های مالی

2)اشتباه در کاربرد اصول حسابداری

3)سوء استفاده از یک دارایی یا گروهی از دارایی ها

4)تفسیر نادرست از حقایق موجود در زمان تهیه صورت های مالی

*توضیح:  تنها گزینه 3 یکی از مصادیق تخلف یا تقلب به شمار میرود.

۳۴- سرپرست دایره کارگزینی اگر مسئول کدام یک از کارهای زیر نیز باشد حسابرسان مستقل کنترل های داخلی مربوط به حقوق ودستمزد را نارسا تلقی خواهند کرد ؟     (سراسری 81)

1)نگهداری چک های حقوق ودستمزدی که هنوز تحویل صاحبان آن نشده است.

2) ترفیع کارکنان دایره کارگزینی

3) محاسبه دستمزد بر اساس نرخ دستمزد وساعات کارکرد کارکنان

4)استخدام کارکنان مسئول حقوق ودستمزد در کارگزینی

۳۵-کدام گزینه وظایف ومسئولیت های حسابرسان ارشد را بیان می کند؟   (سراسری 81)

1)باید حسابداران درجه 1 را ضمن اشتغال به عملیات هدایت کند .

2)فقط حسابداران درجه 1 ودرجه 2 را هدایت می کند.

3)تهیه گزارش وتقسیم کار بین همکاران حسابرس

4)مسئولیت کامل طرح واحرای حسابرسی یک موسسه تهیه گزارش وتقسیم کار بین همکاران

۳۶- شناسایی کدام مورد از اطلاعات قبل از شروع به رسیدگی ضروری است؟   (سراسری 81)

1)شناسایی کارمندان موسسه مورد رسیدگی                     2)کشف تقلب وسوء استفاده

3)میزان حق الزحمه حسابرسی                                   4)مذاکره مقدماتی حسابرس با صاحب کار

۳۷- رسیدگی به صحت اقلام مندرج در دفاتر حساب وصورت حساب ها وسایر مدارک حسابرسی را چه مینامند؟

1)آزمایش               2)تجزیه کردن حساب             3)سندرسی                       4)رسیدگی آزمایشی

۳۸- مطالعه سوابق مربوط به یک فعالیت مالی را چه می نامند؟       (سراسری 81)

1)      تجزیه کردن حساب                 2)تطبیق                   3) حسابرسی ترازنامه            4)ردیابی

۳۹-کدام گزینه نادرست است؟     (سراسری 81)

1)افزایش دقت وقابلیت اعتماد آمار و اطلاعات مالی از جمله اقدامات کنترل داخلی است.

2)بین هر کنترل داخلی اداری و کنترل ملی تفاوت وجود دارد.

3)حفظ منابع مالی در مقابل ضایعات از اقدامات کنترل داخلی است .

4)کنترل داخلی محدود به امور مالی است.

4۰- کدام مورد از اهداف رسیدگی عملیات حسابداری ومالی است؟   (سراسری81)

1)اطمینان از وجود کنترل های صحیح ورضایت بخش

2)اطمینان از فروش کالا وخدمات تولید شده

3)طبقه بندی فعالیت های غیر مالی که بر فعالیت های مالی موثر است.

4)کاهش ضایعات تولید

۴۱- کدام یک از موارد زیر از استانداردهای عمومی حسابرسی می باشد؟   (آزاد 81)

1)حفظ استقلال رای توسط حسابرس

2)اجرای عملیات حسابرسی بر اساس اصول پذیرفته شده حسابرسی

3)کسب شناخت کافی از ساختار کنترل های داخلی صاحبکار

4)موارد 1و3 صحیح است

۴۲-بر اساس استانداردهای گزارشگری:   (آزاد 81)  

1)گزارش حسابرسی باید بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده باشد

2)حسابری باید ثبات رویه خود را در رسیدگی های خود نسبت به سال مالی گذشته حفظ نماید.

3)گزارش حسابرسی باید تصریح کند که صورت های مالی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده است یاخیر

4)کلیه اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی در گزارش حسابرسی تشریح گردد.

۴۳- مهمترین نقش حسابرسان در رسیدگی صورت های مالی کدام یک از موارد زیر است؟     (آزاد 81)

1)نقش اعتبار دهی به صورت های مالی که توسط واحد های اقتصادی تهیه می شود

2)اصللاح صورت های مالی

3)اطلاع استفاده کنندگان از اشکالات موجود در صورت های مالی ارایه شده توسط واحدهای اقتصادی

4)انطباق صورت های مالی ارایه شده توسط صاحبکار باصورت های مالی که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده است.

۴۴- کدام یک از اشخاص زیر مسئول مطلوبیت ارایه مطالب مندرج در صورت های مالی است ؟ (آزاد 81)

1)حسابرس مستقل           2)حسابرس داخلی                   3)مدیر مالی           4)مدیریت صاحبکار

۴۵-کدام یک از موارد زیر جزو کنترل های داخلی مالی پایه طبقه بندی می شود؟     (آزاد 81)

1)نصب شماره اموال بر روی دارایی های ثابت شرکت

2)استفاده از فرم هایی که دارای شماره سریال چاپی باشند

3)تهیه صورت های مالی میان دوره ای

4)موارد 1و2 صحیح است

۴۶- کدام یک از موارد زیر از موارد افتراق حسابرسی ضمنی با حسابرسی نهایی محسوب نمی شود؟     (آزاد81)

1)حسابرسی ضمنی در طول دوره مالی وحسابرسی نهایی بعد از دوره مالی انجام می گیرد.

2)نتیجه کار حسابرسی ضمنی نامه مدیریت ونتیجه کار حسابرسی نهایی گزارش حسابرسی می باشد.

3)حسابرسی ضمنی با دریافت تراز آرمایشی وحسابرسی نهایی با دریافت صورت های مالی انجام می گیرد.

4)حسابرسی ضمنی توسط حسابرس داخلی و حسابرسی نهایی توسط حسابرس مستقل انجام می شود.

۴۷- بر اساس آیین رفتار حرفه ای :        (آزاد 81)

1)حسابرس می بایست اطلاعات صاحبکار را محرمانه تلقی نموده از افشا آن خودداری نماید.

2)حسابرس می تواند نسبت به تهیه صورتهای مالی صاحبکار اقدام نماید در صورتی که استقلال خود را در رسیدگی هایی که به عمل می اورد حفظ نماید.

3)حسابرس می تواند نسبت به تهیه صورتهای مالی صاحبکار اقدام نماید در صورتی که در  تهیه آن ها اصول پذیرفته شده حسابداری را  رعایت نماید.

4)موارد 1و2 صحیح است.

۴۸- اینکه گزارش بیان کند که « صورتهای مالی طبق اصول متداول حسابداری تهیه شده است یا خیر » به منظور بیان کدام مفهوم است ؟

الف) بیان یک حقیقت توسط حسابرس                            ب) یک اظهار نظر توسط حسابرس

ج) یک بیان بی طرف توسط حسابرس از مطابقت             د) یک معیار تلویحی از مطلوبیت

۴۹) منظور از اعتبار دهی حسابرسان عبارتست از ایجاد اطمینان نسبت به :

الف) رعایت الزامات قانونی                             ب) قابلیت اتکای صورتهای مالی

ج) عدم وجود تقلب در شرکت مورد رسیدگی    د) عدم وجود اشتباه یا تخریب با اهمیت در صورتهای مال

۵۰- ضرورت وجود اعتبار دهی به صورتهای مالی کدام مورد زیر است ؟

الف) تامین اطمینان از برملاء شدن هرگونه تقلب درصورت وجود

ب) ایجاد امکانی برای سلب مسئولیت مدیرت در قبال نقایص صورتهای مالی

ج) تعیین مطلوبیت ارائه صورتهای مالی

د) اطمینان از کاربرد درست روشهای حسابداری در ارائه صورتهای مالی

 


مطالب مشابه :


سوالات تستی حسابرسی(تست 1 تا 50

حسابداران جوان - سوالات تستی حسابرسی(تست 1 تا 50 - پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
تست حسابرسی

تست حسابرسی ارشد سراسری 87 - کدام شخص یا اشخاص مسئول کفایت افشا در صورتهای مالی و یادداشتهای
سری دوم تست های حسابرسی 2(تعداد سوالات 37)

مباحث حسابداری با حسابداران جوان - سری دوم تست های حسابرسی 2(تعداد سوالات 37) -
تست های حسابرسی ارشد به همراه جواب

حسابداری و حسابرسی - تست های حسابرسی ارشد به همراه جواب - حسابداری و حسابرسی - حسابداری و
تست ارشد حسابرسی 87

حسابداری - تست ارشد حسابرسی 87 - من و شما 1- گزينه 4 صحيح است. 2- گزينه 3 صحيح است. 3- گزينه 1 صحيح
تست ارشد حسابرسی سال87

حسابداری - تست ارشد حسابرسی سال87 - من و شما - كدام شخص يا اشخاص مسئول كفايت افشا در صورتهاي
تست های حسابرسی ارشد به همراه جواب تشریحی

حسابداری و حسابرسی - تست های حسابرسی ارشد به همراه جواب تشریحی - حسابداری و حسابرسی
نمونه سوالات حسابرسی

1-ترکیب اعضای کمیته کمیته حسابرسی یک شرکت عموماً کدام مورد است؟ 1) اعضایی از هیأت مدیره که نه
نمونه تستهای صنعتی 1و2

موضوعات مرتبط: تست صنعتی 1,2. تاريخ : دوشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۱ | 0:29 و اصول حسابرسی (1)
تست حسابرسی

تست حسابرسی . 1)حسابرسی ضمنی در طول دوره مالی وحسابرسی نهایی بعد از دوره مالی انجام می
برچسب :