كتاب شناسي توصيفي پيتر دراكر

ترجمه : فضل الله اميني

مقدمه مترجم
پيتر فرديناند دراكر به سال 1909 در وين زاده شد و در همان جا و انگلستان به تحصيل پرداخت. از سال 1929 به عنوان خبرنگار اقتصادي و كارشناس به خدمت يكي از موسسه هاي مالي بزرگ لندن درآمد. از سال 1937 با همسرش به ايالات متحده كوچيد و به عنوان خبرنگار اقتصادي مطبوعات بريتانيا و نماينده برخي موسسه‌هاي آن كشور كار را آغاز كرد. سپس به كار تحليل، مشاوره و تدريس پرداخت و از سال 1971 در كالج كلرمونت كاليفرنيا به آموزش دانشجويان رشته هاي بازرگاني در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري مشغول شد.
دراكر را به حق پيشكســـوت، نظريه پرداز و مرشد در رشته مديريت ناميده اند.
از جمع 37 كتاب او هفت يا هشت كتاب تاكنون به فارسي ترجمه و منتشر شده است. از او بيش از صدها جستار و خطابه در موضوع مديريت در دست است كه فقط شماري از آنها به فارسي درآمده است.
در فصل «عصر ناپيوستگي» از «صد كتاب» گري همل، كه خود از پيشكسوتان پرآوازه مديريت است، شرحي كوتاه در باره دراكر نوشته كه خواندني است. او مي نويسد: «پيتر دراكر گرچه به عنوان نظريه پرداز مديريت شهرت يافته ولي پيامبر مديريت هم بوده است. او در سال 1969 به روشني برآمدن عصر اقتصاد مبتني بر دانايي را پيش بيني كرد. من مي خواهم مرشدان آينده مديريت را به چالشي فراخوانم.
«سعي كنيد چيزي بگوييد كه نخستين بار دراكر نگفته باشد و خوب و كامل نگفته باشد.»
اين كار شمار كتابهاي مديريتي انباشته شده در قفسه كتابفروشي ها را به ميزاني چشمگير كاهش مي دهد-
پيش از پرداختن به كتابشناسي توصيفي دراكر يادآوري اين نكته ضرور است كه در برگردان عنوان كتابهاي او – در مورد آن دسته كه به فارسي درآمده است – همان عنوان انتخاب شده كه مترجمان گرامي برگزيده اند.
عناوين كتابهايي كه پيش روي شماست معرفي همه كتابهاي دراكر نيست. كل كتابها در كتابي به نام «روزشمار دراكر» (Daily Drucker 2004) معرفي شده كه توسط سازمان فرهنگي فرا زير چاپ است.
164-14-2.jpg

«فرجام انسان اقتصادي»، 1995 (چاپ اول نيويورك، 9391)
اين اثر نخستين كار تمام عيار دراكر است. اين كتاب بررسي تشخيص دولت تمامت‌خواه و نخستين كتابي است كه به ريشه‌يابي تمامت خواهي پرداخته است. دراكر در اين كتاب دلايل برآمدن فاشيسم را برشمرده، از نبود و ناتواني نهادهاي جاافتاده كه به برآمدن فاشيسم منجر شد سخن مي گويد. او از عوامل تحرك جامعه توتاليتر شناختي به دست داده و كمك كرده انگيزه ها و آرمانهاي تمامت خواهي را بشناسيم تا بتوانيم مــــانع حدوث چنين فاجعه اي در آينده شويم. ايجاد يا پروراندن نهادهاي اجتماعي، ديني، اقتصادي و سياسي، به طوري كه بتوانند كارآمد و اثربخش باشند، پيدايش فضايي را كه غالبا دولت تمامت خواه از دل آن سر بر مي كشد، مانع مي شود.

«آينده انسان صنعتي»، 1995 (چاپ اول نيويورك، 2491)
در اين كتاب دراكر به توضيح مقتضيات و لوازم جامعه كارآمد، از طريق طرح نظريه‌اي براي جامعه به طور عام و براي جامعه صنعتي به طور خاص، پرداخته است. در آينده انسان صنعتي، پيتر دراكر به توضيح لوازم و بايدهاي هر جامعه مي‌پردازد تا جامعه مشروع و كارآمد گردد. چنين جامعه اي به فرد تشخص مي دهد و براي او نقش قايل مي شود. كتاب به اين پرسش پاسخ مي دهد كه: چگونه مي توان در جامعه صنعتي، باتوجه به چيرگي قدرت مديريت و بنگاههاي اقتصادي، آزادي فرد را حفظ كرد؟
اين كتاب، كه پيش از ورود ايالات متحده به جنگ جهاني دوم نوشته شده است، به آينده اروپاي پس از جنگ با خوش بيني مي نگرد و بر اميدها و ارزشهاي آن، در آن هنگامه نااميدي، تاكيد مي ورزد. كتاب اين پرسش را جسورانه به ميان مي آورد كه: «دوست داريم دنياي پس از جنگ چگونه دنيايي باشد؟»

«جامعه نوپديد»، 1993 (چاپ اول نيويورك، 0591)
پيتر دراكر در اين كتاب، نوشته هاي قبلي خود آينده انسان صنعتي و مفهوم بنگاه را بسط داده و تحليلي نظام يافته و به سامان از جامعه صنعتي، كه از دل جنگ جهاني دوم سربركشيده، به دست مي دهد. او به تحليل بنگاههاي بزرگ كسب و كار، دولتها، اتحاديه هاي كارگري و تبيين جايگاه فرد در بافت اجتماعي آن نهادها مي‌‌پردازد.
پس از نشر جامعه نوپديد جرج هگينز(G.G. HIGGINS) در مقاله اي نوشت : «دراكر چون نويسنده اي هوشمند و مدرن به واكاوي مشكلات روابط صنعتي در يك شركت يا يك بنگاه پرداخته است. او در همه مسايل علم اقتصاد، علم سياست، روان شناسي صنعتي و جــــامعه شناسي صنعتي وارد شده و به شيوه اي ستايش آميز يافته هاي هر چهاررشته را هماهنگ ساخته و به طور موفقيت آميز از آنها براي حل مشكلات (بنگاه) استفاده كرده است.»
دراكر معتقد است، علائق كاركنان، مديريت و بنگاه با علائق جامعه قابل انطباق است. او ايده «جامعه كارخانه اي» را مطرح مي كند كه در آن كاركنان تشويق به پذيرفتن مسئوليتهاي بيشتر و «مديرانه» عمل كردن مي شوند. او بقاي اتحاديه هاي كارگري را – اگر كاركنان چون مديران رفتار كنند – محل ترديد مي داند.

آيين مديريت، 1993 (چاپ اول نيويورك، 4591)
اين كتاب برجسته، نخستين كتابي است كه مديريت را چون يك آيين و يك رشته علمي تعريف مي كند. از اين رو دراكر را بايد بنيادگذار رشته مديريت مدرن دانست. سده هاست كه مديريت رايج بوده است، اما در اين كتاب مديريت به سان يك رشته علمي، كه مي توان آن را ياد گرفت و ياد داد، به طور نظام يافته تعريف مي شود. اين كتاب رهنمودي است نظام مند براي مديراني كه مي خواهند اثربخش و بهره‌وري خود را بهبود بخشند. در اين كتاب، مديريت هدف بين به مثابه يك فلسفه ناب مديريت مطرح مي شود كه علائق بنگاه را با علائق مديران و بازيگران سازمان در هم مي آميزد. او از شركتهايي چون فورد، جنرال الكتريك، سيرز، روبوك و شركا، جنرال موتورز، آي.بي.ام و اي.تي.اند تي شاهد آورده است.

«آمريكاي بيست سال بعد»، ناياب (چاپ اول، نيويورك، 5791)
پيتر دراكر در اين مجموعه جستارها در باره مقولاتي بحث مي كند كه بنابر اعتقاد او در آمريكا داراي اهميت است، از جمله كمبود نيروي كار در آينده، اتوماسيون، انباشته شدن ثروت در دست شماري اندك، تحصيل در كالج، مسايل سياسي آمريكا، و شايد مهمتر از همه، نابرابري فزاينده ميان «داراها» و «ندارها»: دراكر در اين جستارها رويدادهاي مهمي را شناسايي مي كند كه «پيش از اين روي داده» و تكليف آينده را معلوم مي كند. شناسايي «آينده اي كه پيشتر جلوه گر شده» يكي از مضامين مهمي است كه در بيشتر كتابها وجستارهاي دراكر ديده مي شود.

«نشانه هاي فردا»، 1996 (چاپ اول، نيويورك، 7591)
نشانه هاي فردا آينده اي را شناسايي مي‌كند كه پيشاپيش خود را در سه حوزه مهم زندگاني و تجربه بشر كرده است. بخش اول كتاب به بررسي تحول فلسفي تفكر ماشيني دكارتي و رسيدن به تفكر سيستمي اختصاص دارد، تفكري كه دنيا را دنياي الگو، هدف و پيكربندي مي داند. دراكر درباره نياز به سامان دادن اهل علم و دانش و مردمان صاحب تجربه مي پردازد و معتقد است تلاش مشترك آنها مولفه مهم اين تحول است. بخش دوم كتاب سخن از چهارپديده مي گويد كه مردمان جهان آزاد را به چالش مي كشد: باسوادشدن جامعه، توسعه اقتصادي، زوال اثربخشي دستگاه دولت و فروپاشي فرهنگ شرق. به نظر مي‌رسد اين چهار پديده ويژگيهاي جامعه آخر قرن بيستم است. دراكر در ديباچه اي كه بر چاپ دوم اين كتاب نوشته است. در يافته هاي مهم نشانه هاي فردا بازنگريسته و اعتبار آنها را با محك دلمشغولي هاي زمانه حاضر سنجيده است.

«عصر ناپيوستگي»، 2003 (چاپ اول نيويورك، 8691)
در اين كتاب، دراكر با فراست و وضوح تمام به شرح آن دسته از نيروهاي تحول‌‌ساز مي پردازد كه دورنماي اقتصادي را متحول ساخته، جامعه جديدي خلق مي كنند. او چهار حوزه عمده گسست را كه شالوده واقعيتهاي اجتماعي و فرهنگي معاصر را تشكيل مي دهد، معرفي مي كند: 1 – انفجار فناوريهاي جديد كه به پيدايي صنايع مهم جديد منجر مي شود، 2 – گذار از اقتصاد بين الملل به اقتصاد جهاني، 3 – پيدايش يك پديده جديد اجتماعي سياسي كه سبب برانگيختن چالشهاي بزرگ سياسي، فلسفي و روحاني مي گردد و 4 – جهان جديد كار فكري مبتني بر آموزش و استلزام هاي آن. عصر ناپيوستگي طرحي است مهم و جذاب براي ساختن آينده اي كه تا حدي زياد هم اينك باماست.

«انسان، ايده و سياست»، ناياب (چاپ اول، نيويورك، 1791)
اين كتاب مجموعه اي است از 13 جستار درباره مقولات جامعه – مردم، سياست و انديشه. علاوه براين جستارهايي در آن است درباره هنري فورد، مديريت ژاپني و رئيسان جمهور كارآمد. دو مقاله اين كتاب، به خصوص بيانگر ويژگيهاي انديشه دراكر است كه از اهميتي خاص برخوردار است. يكي از آنها جستاري است «درباره كه يركگار» كه حامي بسط خصلتهاي روحاني بشريت است.
مقاله ديگر به شرح فلسفه سياسي جان كالهون پرداخته واصول اساسي كثرت‌گرايي آمريكا و اثر آنها بر سياستها و برنامه هاي دولت را توصيف مي كند.

«فناوري، مديريت، و جامعه»، ناياب (چاپ اول، نيويورك، 1970)
در اين كتاب شرحي كلي از ماهيت فناوري مدرن و پيوندش با علم، مهندسي و دين فراهم آمده است. نيروهاي سياسي و اجتماعي موثر بر توسعه فناوري در چارچوب دگرگونيهاي وسيع سازماني تحليل شده است. موضع انتقادي پيتردراكر خوشايند فرهيختگان و دانشجوياني است كه از اتكاي فزاينده جامعه به يافتن راه‌حلهاي فناورانه براي معضلات اجتماعي و سياسي به تنگ آمده اند.

«انقلاب صندوقهاي بازنشستگي»، 1996 (چاپ اول، نيويورك، 6791)
در اين كتاب كه بار نخست با عنوان انقلاب ناپيدا منتشر شد، دراكر شرح مي دهد كه سازمانهاي سرمايه گذار، خاصه صندوقهاي بازنشستگي، چگونه به صورت مالكان مهاربردست شركتهاي بزرگ آمريكا درآمده و «سرمايه داران» كشور شده اند. او نشان مي دهد چگونه مالكيت در دست سازمانهاي بزرگ سرمايه گذار قرار گرفته و چگونه از طريق صندوقهاي بازنشستگي «مالكيت ابزار توليد» بدون «ملي شدن» اجتماعي (سوسياليزه) شده است. مضمون ديگر اين كتاب سالخوردگي نيروي كار آمريكا است. دراكر چالشهاي جديدي را كه افزايش شمار كاركنان سالمند پديد مي‌آورد، باتوجه به جايگاه بهداشت و درمان، مستمري بازنشستگي و تامين اجتماعي در اقتصاد و جامعه آمريكا، شرح داده و توضيح مي دهد كه چگونه سياست آمريكا در قبضه مسايل طبقه متوسط و ارزشها و علائق سالمندان قرار خواهد گرفت. دراكر در پي نوشت جديد خودبر كتاب، گفته است. چيرگي روزافزون صندوقهاي بازنشستگي نمايانگر يكي از حيرت انگيزترين جابه جائيهاي قدرت در تاريخ اقتصادي است، همچنين به آثار امروزي اين جابه جايي اشاره كرده است.

«ماجراهاي يك مشاهده گر» (عنوان ترجمه فارسي كتاب)، 1997 (چاپ اول، نيويورك، 8791)
اين كتاب مجموعه اي است از داستانها و نقش و نگارهاي زندگينامه خود نوشت پيتر دراكر. او ضمن به دست دادن تابلويي از سوانح عمر خويش، رويدادهاي مهم تاريخي زمانه خود را بازكرده است. دراكر به شرح زندگاني خود – از سالهاي نوجواني در وين گرفته تا دوران جنگ خانگي اروپا، دوران طرح نوي آمريكا، جنگ جهاني دوم، و دوران پس از جنگ در آمريكا – پرداخته است. بيشتر حرفها از زبان شماري چهره هاي برجسته و صميمي – دوستان و آشنايان دراكر در آن سالها- گفته مي شود.
ما در كنار بانكداران، روسپيان درباري، هنرمندان، اشراف، مبشران و پيشگامان، و امپراتوري سازان با چهره اعضاي خاندان دراكر و حلقه دوستان نزديكش آشنا مي‌شويم و از آن جمله با چهره هايي چون زگموند فرويد، هنري لوس، آلفرد اسلون، جان لوئيز، و باك مينستر فولر. اين كتاب بر دوره اي پرآشوب و مهم، پرتوي از نور افكنده و خود دراكر را شخصيتي تصوير مي كند كه به انسان، ايده هاي نو و تاريخ دلبسته است.

«مديريت در زمانه اي پرآشوب»، 1993 (چاپ اول، نيويورك، 0891)
اين كتاب مهم و مغتنم به بحث درباره آينده نزديك كسب و كار، جامعه و اقتصاد پرداخته است. دراكر مي گويد«ما در حال ورود به عصري جديد، با گرايشهاي جديد، بازارهاي جديد، اقتصادي جهاني، فناوريهايي نو و نهادهايي نو هستيم. مديران و مديريت با تلاطم حاصل از اين واقعيتهاي نوپديد چگونه روبه رو مي‌شوند؟ دراكر مي گويد" اين كتاب بيشتر به عمل پرداخته تا شناخت، به تصميم تا تحليل». كتاب درباره راهبردهاي لازم براي پديدآوردن آمادگي براي تغيير و استحاله دگرگونيهاي بزرگ به فرصتها، تبديل تهديد ناشي از تغيير به عمل‌زايا و سودآور سخن مي گويد كه رويهمرفته بر جامعه، اقتصاد و فرد اثرمثبت دارند. به گفته دراكر سازمان بايد طوري ساخته شود كه در برابر توفان و تلاطم محيط تاب آورد.

«به سوي اقتصاد جديد»، ناياب (چاپ اول، نيويورك، 1891)
دراكر در اين جستارها به انواع مقولات كسب و كار، مديريت، اقتصاد و جامعه پرداخته است. همه اين مقولات به تعبير دراكر مرتبط با «بوم شناسي اجتماعي» و به خصوص مرتبط با سازمانهاست. اين جستارها بازتاب «آينده اي است كه هم اينك خود را به ما نمايانده است» اين جستارها بازتاب باور دراكر به اين نكته است كه در دهه 1970 دگرگونيهايي بنيادي در ساختار جمعيت و عوامل تحرك آن، در نقش سازمانها، در رابطه ميان علوم و جامعه و در نظريه هاي بنيادي اقتصاد و جامعه – كه مدتها وحي منزل پنداشته مي‌شد – پديد آمده است.

«دنياي متحول مدير»، ناياب (چاپ اول، نيويورك، 1982)
اين جستارها كه نخست در وال استريت ژورنال چاپ شده است مشتمل است بر انواع عناوين. عمده بحثها درباره دگرگونيهاي نيروي كار است – شغل و توقعات آنها – نيروي كاري كه با «جامعه كاركنان» پيوند نيرومند دارد. هم از اين زاويه به دگرگونيهاي فناوري و اقتصاد جهاني نگريسته است. اين جستارها گرفتاريها و چالشهاي روياروي سازمانهاي بزرگ، از جمله بنگاههاي اقتصادي، مدرسه‌ها، بيمارستانها و سازمانهاي دولتي را برشمرده به بحث گذاشته است. اين جستارها بار ديگر در وظيفه و كار مديران، در عملكرد ايشان و سنجش و نقد آن عملكرد، و در حقوق و مزاياي مديران تامل مي كند. گرچه جستارها گونه گونه اند. اما يك مضمون مشترك دارند: دنياي متحول مدير – كه در درون سازمان به سرعت تغيير مي كند؛ تغييري با نگاه به چشم اندازها، آرزوها و حتي باتوجه به ويژگيهاي كاركنان، مشتريان و همه ذينفعان؛ دگرگونيهاي بيرون سازمان، مثل دگرگونيهاي اقتصادي، فناوري، اجتماعي و سياسي.

«نوآوري و كارآفريني»، 1993 (چاپ اول نيويورك، 5891)
نخستين كتابي است كه نوآوري و كارآفريني را به سان رشته اي نظام يافته معرفي كرده است. كتاب به شرح و تحليل چالشها و فرصتهاي برآمده از اقتصاد كارآفرينانه در سازمانهاي بخش خصوصي و عمومي پرداخته است. خواندن اين كتاب كمكي است موثر به مديران كارآمد، سازمان و اقتصاد. كتاب سه بخش دارد: 1– آيين نوآوري، 2 – آيين كارآفريني، و 3 – راهبردهاي كارآفريني. نويسنده نوآوري و كارآفريني را همچون رشته و آيين درنظر گرفته است و به جاي تاكيد بر خلق وخو و روان شناسي كارآفرين به كار و عمل او توجه دارد. به زعم دراكر، همه سازمانها – و از جمله دولتي ها – براي بقا و بهروزي در اقتصاد بازار بايد رفتاري كارآفرينانه داشته باشند. كتاب مختصري از سياستهاي كارآفرين و چشم اندازي از فرصتهاي ابداع اسلوبهاي نوآورانه در سازمانهاي جاافتاده يا نوپديد را به خواننده عرضه مي كند.

«واقعيتهاي نوپديد»، 2003 (چاپ اول، نيويورك، 9891)
واقعيتهاي نوپديد، كتابي است درباره «سده آينده». نظر كتاب اين است كه سده آينده فرارسيده و ما در آن پيش رفته ايم. دراكر در اين كتاب سخن از «ساختار بزرگ اجتماعي» مي گويد، از سياست و دولت، از جامعه، اقتصاد، از سازمانهاي اجتماعي و جامعه دانشي جديد. او محدوديتهاي دولت و خطرهاي «جذبه» در رهبري را شرح مي‌دهد. او معتقد است سازمان آينده مبتني بر اطلاعات خواهد بود. گرچه كتاب را نمي توان در زمره كارهاي پيشگويانه و طالع بينانه قلمداد كرد اما تلاش دارد به دلمشغولي ها، مسايل، و مشاجراتي بپردازد كه در آينده جامه واقعيت مي پوشند. دراكر مي كوشد نشان دهد امروز چه بايد كرد تا به استقبال فردا برويم. مي كوشد تا در قالب محدوديتهاي خودساخته اسلوب رويارويي با پاره اي از دشوارترين گرفتاريهاي امروزين، برآمده از كاميابيهاي ديروزين، را نشان دهد.

«چشم انداز زيست بوم شناسي»، 1993
31 جستار اين كتاب طي بيش از 40 سال نوشته شده و شامل انواع مباحث است. اما وجه اشتراك آنها يكي است: جستار در «اكولوژي اجتماعي» و بحث درباره محيط برساخته انسان. همه اين جستارها، به طريقي، به تعامل ميان فرد و جامعه مي‌پردازد و همه آنها اقتصاد، فناوري، و هنر را ابعاد تجربه اجتماعي و توصيف كننده ارزشهاي اجتماعي مي دانند. آخرين جستار اين گلچين، يعني «درباره كه يركگار» درواقع تاكيدي است بر بعد هستي‌شناسانه، روحي و فردي مخلوق، دراكر اين جستار را نوشت تا بگويد جامعه به تنهايي كافي نيست، حتي به خاطر خود جامعه. نوشت تا تاكيدي باشد بر اميد. اين كتاب از جهت جستارهايي كه در آن گرد آمده در خور اهميت است.

«جامعه پس از سرمايه داري»، 2005 (چاپ اول، نيويورك، 3991)
پيتر دراكر در جامعه پس از سرمايه داري نشان مي دهد كه در هر چند صدسال يك بار تحولي تند در جامعه پديد آمده و برآن – بر ديدگاهش به جهان، بر ارزشهاي پايه‌اش، بر كسب وكار و اقتصادياتش، و بر ساختار اجتماعي و سياسي اش – اثر گذاشته است. بنابه گفته دراكر ما در ميانه زمانه دگرگوني تند ديگري قرار داريم. اين تحول گذر از عصر «سرمايه داري» و «ملت – كشور» و ورود به عصر جامعه دانشي و جامعه سازمانها است.
در جامعه پساسرمايه داري منبع شماره يك دانش است و گروههاي پيشرو اجتماعي «كاركنان دانشي» خواهند بود. دراكر با نگاه به پس وپيش درباره انقلاب صــنعتي، انقلاب بهره وري، انقلاب مديريت و حاكميت بر شركتهاي سهامي به بحث مي‌پردازد. او از وظايف جديد سازمانها، مباني اقتصادي دانش و بهره وري چون اولويتي اجتماعي و اقتصادي ياد مي كند. همچنين درباره تحول دولت ملي و پديدآمدن مگااستيت. كثرت گرايي جديد سياسي و تحول لازم در دولت مباحثي آمده است و عاقبت دراكر در بحث دانش وارد جزئيات شده و نقش و كاربست دانش در جامعه پساسرمايه داري را توضيح مي دهد. كتاب كه به سه بخش تقسيم شده: جامعه، حكومت و دانش، ضمن نگاه جستجوگر به آينده، گذشته را به خوبي تحليل مي كند و چالشهاي اين دوران گذار را برمي شمرد و راه آفرينش آينده اي جديد را، در صورت شناخت آن چالشها و نشان دادن واكنش مناسب به آنها، پيش ما مي گشايد.

«درباره آسيا»، ناياب (چاپ اول)، توكيو، 5991
اين كتاب حاصل گفت وشنودي است طولاني ميان دو تن از برجستگان عالم كسب وكار: پيتر دراكر و ايسائو ناكااوچي. در كانون گفت وشنود آنها دگرگونيهاي پديدآمده در اقتصاد جهان و چالشهاي كنوني روياروي بازارهاي آزاد و بنگاههاي آزاد باتوجه خاص به ‌چين و ژاپن قرار دارد. معناي اين دگرگونيها نزد ژاپني ها چيست؟ ژاپن چه بايد بكند تا به «سومين اعجاز اقتصادي» دست يابد؟ معناي اين دگرگونيها نزد جامعه، شركت مستقل، حرفه اي مستقل، و مدير چيست؟ اينها پرسشهايي است كه دراكر و ناكااوچي در بحث درباره آينده آسيا با دل آگاهي و تيزبيني به آن پاسخ مي دهند.

گزيده ها
«مباني فكري دراكر»، 2001

بنابه گفته دراكر «در اين كتاب كه ديباچه‌اي است جامع بر مديريت، پاسخ پرسشي داده مي شود كه همواره از من پرسيده اند: خواندن كدام نوشته تو واجب است؟».
كتاب حاوي 26 مطلب برگزيده درباره مديريت در سازمان. مديريت و فرد، و مديريت در جامعه است. در اين مجموعه اصول پايه و دلواپسي هاي مديريت و گرفتاريهايش، چالشها و فرصتهايش به خواننده نشان داده شده و ابزار ايفــــاي وظايف را به مديران، مجريان و حرفه اي‌ها داده تا با آن نيازهاي جامعه امروز و فردا و نيز مقتضيات اقتصادي را برآورند.

«جامعه كارآمد»، 2003
در اين جستارها دراكر گزيده هايي از ميان نوشته هاي پرشمار خود درباره انجمنها و جمعيتها، جامعه و ساختار سياسي گرد آورده است. آنچه ذهن دراكر را بيشتر متوجه خود ساخته جامعه كارآمد است، جامعه اي كه فرد در آن جايگاه و نقشي دارد. بخشهاي يك و دوي كتاب از نهادهايي سخن مي گويد كه مي توانند بار ديگر همبستگيهايي را پديد آورند كه فروپاشي آنها به پيدايش تمامت خواهي در اروپا انجاميد. اين منتخبات در جريان جنگ جهاني دوم نوشته شده است. بخش سه به محدوديتهاي كفايت و شايستگيهاي دولت در قلمرو اجتماع و اقتصاد پرداخته است. در اين بخش تفاوت ميان دولت حجيم و دولت كارآمد مشخص شده است.

داستانهاي كوتاه
- آخرين جهان ممكن، 2891 ، ناياب
- وسوسه كار نيك، 4891، ناياب0


مطالب مشابه :


جزوه آموزشي استاتيکي غير خطي‏Pushover‏ و‏‎ ‎تحليل ديناميکي تاريخچه زماني غير خطي سازه

aminipro - جزوه آموزشي استاتيکي غير خطي‏Pushover‏ و‏‎ ‎تحليل ديناميکي تاريخچه زماني غير خطي سازه
تجزيه و تحليل قانون پارتو

مثالي از تجزيه و تحليل پارتو آقاي اميني مسئوليت يك مركز تمام روز را در خانه بمانند تا
کتابخانه همراه فاطمی

بر خانه حضرت فاطمه تحليل حوادث ناگوار زندگانى حضرت فاطمه زهرا (علامه امينى)
كتاب شناسي توصيفي پيتر دراكر

فضل الله اميني. سپس به كار تحليل، مشاوره و تدريس پرداخت و از سال 1971 در خانه
مدرسان دوره ضمن خدمت رياضي پايه هشتم

همكاري در تحليل كتاب رياضي پايه هاي هفتم و هشتم (اميني) ، دلايل خود خانه ی ریاضی. ریاضی
کتاب الغدير علامه شیخ عبدالحسین احمد امينى نجفی (ره) جلد7 ترجمه محمد باقر بهبودي -3-

کتاب الغدير علامه شیخ عبدالحسین احمد امينى به خانه شوهر نمى زبانش در تحليل برخى
تحليل فيلم"نفس عميق"

تحليل فيلم"نفس عميق" سعيد اميني (مادرش در بيمارستان است وصاحب خانه او را بيرون مي اندازد.)
برنامه‌هاي گروه رياضي استان قزوين در سال تحصيلي 94-1393

انجمن هاي رياضي و خانه هاي محمد ابراهيم اميني و زهرا و تحليل محتواي
برچسب :