نمونه برنامه سالانه و تقویم اجرایی متوسطه دوره اول

نمونه ای از برنامه سالانه متوسطه دوره اول

به نام خداوند جان وخرد

تقویم اجرایی متوسطه دوره اول

شهریور

1-تشکیل ستادبازگشایی مدرسه 2-تشکیل جلسه خودارزیابی 3-بررسی ثبت نام دانش آموزان 4-تشکیل جلسه کمیته کاری5-آماده سازی محیط فیزیکی آموزشگاه 6-درخواست کتب درسی 7-برگزاری امتحانات شهریور 8-تزئین کلاس های اول ومنظم کردن کتابخانه ، نمازخانه،آزمایشگاه 9-تعمیر سیستم نوری10-تهیه امکانات مراسم صبحگاهی 11-تشکیل اولین جلسه شورای دبیران جهت کلاس بندی وانتخاب نماینده دبیران 12-تصویب برنامه یکساله درشورای مدرسه 13-نظافت عمومی درهفته پاکیزگی وآمادگی مدرسه 14-خرید وسایل بهداشتی واداری 15-تصویب اجرای طرح های عمومی وبرخی ازطرح های اختصاصی شورسبز16-اجرای طرح تابلو اعلانات

مهر

1-برگزاری جشن شکوفه ها وبازگشایی مدرسه 2-گرامیداشت هفته دفاع مقدس 3-مراسم پرچم 4-تشکیل جلسات شورای مدرسه 5-ارائه برنامه هفتگی به دانش آموزان درروزهای اولیه مهر 6-انتخابات اعضای انجمن وبرگزاری مراسم هفته پیوند 7-پلمپ دفتر امتحانات وآمار وبستن قراردادارزشیابی وارسال فرم های ارزشیابی سال قبل  9-انجام فعالیت های تربیتی واجتماعی دانش آموزان ارقبیل تشکیل واحدهای دانش آموزی وهلال احمر 10-برگزاری جلسات پایه وارتباط با اولیاء 11-برگزاری نماز جماعت 12-انجام طرح های شور سبز 13-برنامه ریزی درایجاد فرهنگ بهره وری 14-تهیه آلبوم دانش آموزان 15-اقدامات لازم درجهت انجام بیمه حوادث دانش آموزان وهمکاران 16-انجام مناسبت های مذهبی وایام ا...

آبان

1-آماده سازی دفتر آمار جهت بررسی وممهور نمودن توسط اداره 2-تکمیل پرونده دانش آموزان وهمکاران 3-بازدید وارزشیابی از کلاس همکاران 4-تشکیل جلسات شورای آموزشگاه ها 4-انجام مناسبت ها ی مذهبی وایام ا... 5-برگزاری نماز جماعت 6-برگزاری پایه وارتباط با اولیا75-انجام فعالیت های پرورشی ،تربیتی ،اجتماعی  8-برگزاری مراسم روز دانش آموز وبسیج دانش آموزی9-آموزش بهداشت فردی به دانش آموزان وخانواده ها 10-برگزاری امتحان ماهانه 11-استفاده بچه ها از آزمایشگاه واتاق سمعی وبصری طبق برنامه تنظیم شده – 12-خرید جایزه بانک جوائز 13-انجام طرح های شورسبز  

آذر

1-اعلام نمرات ارزشیابی مستمر به اولیاء 2-بازدید وارزشیابی از کلاس همکاران 3-تشکیل جلسات شورای آموزشگاه 4-برگزاری مراسم نماز جماعت 5-برگزاری جلسات پایه وارتباط با اولیاء 6-برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی وعملی بچه ها 7-شناسایی دانش آموزان ضعیف درسی وغیرفعال درسی 8-خرید وسایل آموزش وپرورشی 9-معاینه چشم وگوش ودندان بچه ها توسط دکتر 10-تکثیر سوالات امتحانت میان نوبت اول وبرگزاری امتحانات میان نوبت اول 11-راه اندازی سیست حرارتی مدرسه 12-برگزاری اردوی دانش آموزی 13-برگزاری کلاس آموزش خانواده 14-برگزاری مراسم مناسبت ها وایام ا...15-برگزاری مسابقات علمی بین همکاران ودانش آموزان 16-ارسال گزارش سه ماهه اول سال

دی

1-آماده کردن لیست نمرات امتحانات نوبت اول وتحویل آن به همکاران 2-تشکیل جلسه توجیهی برای اولیاء دررابطه با امتحانات 3-تشکیل نمایشگاه دست آوردها ووسایل دست ساز دانش آموزان وهمکاران درمدرسه وارسال منتخبین به اداره 4-بازدید وارزشیابی ازکلاس همکاران 5-تشکیل جلسات شورای آموزشگاه 6-برگزاری مراسم نمازجماعت 7-برگزاری جلسات پایه وارتباط با اولیاء 8-تایپ وتکثیر سئوالات نوبت اول وبرگزاری امتحانات نوبت اول 9-دعوت از استاد جهت آموزش خانواده 10-برطرف کردن مشکلات عمومی مدرسه برحسب نیاز 11-برگزاری مناسبت ها وایام ا...12-ارسال برنامه امتحانی نوبت اول به اداره

بهمن

1-برنامه ریزی برای برگزاری مراسم ایام ا...دهه فجر 2-برگزاری مراسم دهه مبارکه فجر وپیروزی انقلاب اسلامی  3-فراهم نمودن مقدمات لازم برای درختکاری درمدرسه 4-اعلام نتایج امتحانات نوبت اول ودعوت از اولیاء جهت گرفتن  کارنامه  5-تجزیه وتحلیل امتحانات نوبت اول وعلت یابی وچاره جویی برای جبران افت تحصیلی 6-ارسال نمونه سئوالات نوبت اول به اداره 7- دادن جایزه به دانش آموزان موفق وتلاشگر درنوبت اول 8-برگزاری اردوی دانش آموزی 9- تشکیل جلسات شورای آموزشگاه10-برگزاری مراسم نمازجماعت 11-برگزاری جلسات پایه وارتباط با اولیاء12- بازدید وارزشیابی ازکلاس همکاران13-شناسایی دانش آموزان ایتام وبی بضاعت 14-رسم نمودارهای آموزشی ودرصد قبولی 15- برگزاری مراسم مناسبت ها وایام ا...16-اجرای طرح اختصاصی وعمومی شورسبز

اسفند

1-ارسال فرم های تکمیل شده نقل وانتقالات برون منطقه ای 2-اجرای مراسم روز درختکاری 3-تسویه حساب مالی با اداره وتنظیم تراز عملکرد 4- بازدید وارزشیابی ازکلاس همکاران5-شرکت دانش آموزان درجشن نیکوکاری 6-تمهیدات لازم به منظور حفاظت اموال مدرسه درتعطیلات عیدنوروز7- تشکیل جلسات شورای آموزشگاه 8-برگزاری مراسم نمازجماعت 9--برگزاری جلسات پایه وارتباط با اولیاء10-کمک به ایتام وبی بضاعت11-گرامیداشت روز امورتربیتی وتجلیل از مربی تربیتی 12-برگزاری مراسم های مذهبی ومناسبت ها وایام ا...13-دادن  پیک بهاری به دانش آموزان 14- اجرای طرح اختصاصی وعمومی شورسبز15-ارسال گزارش سه ماهه به اداره .

فروردین

1-بررسی پیک های بهاری و اهداء جوایز به برترین آنها 2-برگزاری هفته بهداشت جهانی و انجام مناسبت های آن 3-تشکیل جلسات شوراهای اموزشگاه 4-بازدید و ارزشیابی از کلاس همکاران 5-برگزاری جلسات پایه و ارتباط با اولیاء 6-برگزاری مراسم نماز جماعت 7-برگزاری مناسبت های مذهبی و ایام الله 8-برنامه ریزی و اقدام به منظور تشکیل کلاس های تقویتی 9-پیش بینی ظرفیت تقریبی پذیرش دانش آموزان در سال تحصیلی آینده 10-اعلام نمرات ارزشیابی مستمربه اولیاء 11-برگزاری طرح های شور سبز.

اردیبهشت

1-برگزاری مراسم بزرگداشت هفته معلم 2-ارسال فرم های تکمیل شده و انتقالات درون منطقه ای 3-تنظیم و ارسال سازمان اولیه مدرسه در سال تحصیلی آینده 4-اعلام برنامه امتحانات پایانی به دانش آموزان 5-ارسال برنامه امتحانات داخلی به اداره 6-ثبت نام دانش آموزان پایه اول بر اساس دستور العمل ها 7-تنظیم لیست نمرات ارزشیابی مستمر 8-تکثیر سوالات و برگزاری امتحانات میان نوبت دوم و امتحانات شفاهی نوبت دوم 9-بازدید و ارزشیابی از کلاس همکاران 10-تشکیل جلسات شوراهای آموزشگاه 11-برگزاری مراسم نماز جماعت 12-برگزاری جلسات پایه و ارتباط با اولیاء 13-اجرای طرح های عمومی یا اختصاصی شور سبز 14-برگزاری مناسبت های مذهبی و ایام الله.

خرداد

1-اعلام ساعت کار وروز فعالیت آموزشگاه درتابستان به اولیاء ودانش آموزان واداره 2-اجرای طرح خودارزیابی ازکاریک ساله دبیران وتمامی فعالیت های آموزشگاه 3-تکثیر سوالات امتحانی وبرگزاری امتحانات نوبت دوم 4-رسیدگی به اعتراضات امتحانات واعلام نتیجه قطعی 5-تشکیل جلسات شورای آموزشگاه 6-ارسال نتیجه امتحانات نوبت دوم با دیسکت به اداره 7-رسم نمودار درصد قبولی ومردودی 8-الصاق کلیه اعلامیه های ثبت نام از اداره درمعرض دید عموم 9-ارسال گزارش سه ماهه سوم به اداره 10-اجرای طرح شورسبز 11-تهیه کروکی ثبت نام وهماهنگی با مدیران مدارس همجوار   

تیر

1-الصاق تمبرکارنامه های قبولی 2-بایگانی اوراق امتحانی وبخشنامه ها 3-ثبت نام دانش آموزان سال تحصیلی جدید 4-تنظیم وتکمیل لیست های امتحانی 5-توجه واقدام درجهت زیبا سازی عمومی مدرسه ورنگ آمیزی وانجام تعمیرات 6-تجهیز فضاها از نظر گرمایشی وسرمایشی 7-تشکیل جلسه پروژه مهر.

مردا د

1-ثبت نام دانش آموزان سال تحصیلی جدید 2-سازماندهی فضاها واتاق های آموزشگاه برای سال جدید 3-بررسی وکنترل تدریجی مدارک ثبت نام شدگان 4-تجهیز آموزشگاه به امکانات ایمنی 5-تنظیم ارسال تراز مالی به اداره 6-بررسی وضعیت سازمان مدرسه واقدام لازم جهت تأمین نیروی موردنیاز 7-کنترل وبررسی وضعیت اموال مدرسه 8-تشکیل جلسات ستادبازگشایی وشورای مدرسه .9-برنامه ریزی برای اجرای امتحانات شهریورماه ودادن برنامه به دانش آموزان  تجدیدی 10-اجرای امتحانات شهریور ودادن نتیجه آن ها وارسال نتیجه به اداره آموزش وپرورش .

 تهیه کننده:بهرام کیانی
 

برنامه سالانه متوسطه دوره اول

 برنامه

محتوی

عنوان برنامه

علاقمند کردن دانش آموزان به تحصیل

وضعیت موجود و ضرورت اجرای برنامه

در حال حاضر بعضی از دانش آموزان دوره متوسطه معلم  علاقه چندانی به تحصیل و ادامه آن ندارند  و لازم و ضروری است که ما انگیزه از دست رفته آنها را به آنها باز گردانده  و کلیه دانش آموزان را برای بهتر درس خواندن و تحصیل علم و دانش  تشویق و راهنمایی نماییم .

اهداف برنامه

کیفی

 

1-ایجاد مدرسه ای شاداب  و جذاب برای دانش آموزان و دبیران-2-استفاده از راهنمایی های اولیاء دانش آموزان موفق و برتر -3- پیشرفت دانش آموزان در زمینه های علمی، فرهنگی ، هنری، اجتماعی ،ورزشی و... .4-ایجاد انگیزه در دانش آموزان بی علاقه با استفاده از ابزارهای تشویق، جایزه و .....

کمی

 

1- تهیه و اهداء جایزه به دانش آموزان تلاشگر به تناوب در طول سال تحصیلی .2-توجه به عوامل فیزیکی مدرسه .3-شاداب سازی  محوطه و کلاس ها  .4 –توجه به امکانات ورزشی .4-خرید سی دی های کمک آموزشی  .

شرح اجمالی فرایند(شرح عملیاتی برنامه)

1-دادن مسئولیت  به دانش آموزان و تحریک حس مسئولیت پذیری در آنها 2-مشارکت دادن دانش آموزان در اداره امورات آموزشگاه  با عناوین  کمک مدیر ، ناظم روزو... .3-توجه به فضای کلاس ها با نصب پرده های پارچه ای خوش رنگ و استفاده از گل های مصنوعی در کلاس درس.4-تهیه کارنامه ماهانه و انعکاس آن به والدین (که نتیجه مطلوبی داشته است).5-تعمیر سرویس بهداشتی  دانش آموزان.6-آسفالت کاری  محوطه آموزشگاه .6-توجه کافی به امکانات ورزشی  با خرید وسایل و تجهیزات مورد نیاز  دانش آموزان.7-اجرای  برنامه نرمش صبحگاهی  جهت حضور با نشاط دانش آموزان در کلاس .8-اختصاص نماز خانه به عنوان اتاق رشد جهت استفاده دانش آموزان از سی دی های کمک آموزشی موجود در مدرسه .9- اختصاص نمازخانه  آموزشگاه به عنوان سالن مطالعه که  با استقبال چشمگیر دانش آموزان  همراه بوده است.10-  اجرای طرح تلاش آفرین در مدرسه و دادن هدایای مختلف به دانش آموزانی که 5 بار مورد تشویق قرار گرفته اند.11-تایپ سوالات دبیران در کامپیوتر آموزشگاه    .12-اجرای نماز جماعت بصورت کلاسی و اختیاری که با استقبال گرم دانش آموزان همراه بوده است.

برآورد هزینه ها

از محل سرانه آموزشگاه

محدوده زمانی 

در طول سالتحصیلی

تجهییزات وامکانات

از تجهیزات و امکانات موجود در مدرسه استفاده گرددو در صورت نیاز تهیه شود.

مسئول ومجری برنامه

مدیر ،  مربی پرورشی و دبیران و دانش آموزان

ارزیابی

عوامل موفقیت و عدم موفقیت طرح شناسایی شود.عوامل  تاثیر گذار بر علاقمند شدن دانش آموزان شناسایی و بررسی گردد.

     

به نام خدا

     برنامه سالانه متوسطه دوره اول   

      

برنامه

                                                  محتوی

عنوان برنامه

 

   ایجادانگیزه دردانش آموزان  وعلاقه مند کردن آنها به تحصیل

وضعیت موجود وضرورت اجرای برنامه

در دوره متوسطه به دلیل شرایط خاص روحی دانش آموزان بعضی از آنها دچار افت تحصیلی و کاهش انگیزه می شوندو لازم وضروری است که انگیزه کاهش یافته آن ها تقویت شود و کلیه دانش آموزان رابرای بهتر درس خواندن وتحصیل دانش ترغیب کنیم.

                       کیفی

 

 


اهداف برنامه

                      کمی

 

1-ایجادمدرسه ای بافضای شاداب و جذاب برای دانش آموزان ودبیران2- نظرسنجی و تبادل اطلاعات با اولیای محترم3-تلاش برای پیشرفت دانش آموزان در زمینه های علمی ، فنی،فرهنگی، هنری ، اجتماعی ،ورزشی و...4-ایجاد انگیزه دردانش آموز به وسیله ابزارهای  مشوق مثل جایزه و...

 


1-تهیه کلیه احتیاجات رفاهی در مدرسه در صورت امکان2-تهیه جایزه وتقدیر از دانش آموزان تلاشگر به تناوب در طول سال تحصیلی3- شاداب و سالم سازی محیط مدرسه 4- رسیدگی به فضای سبز مدرسه 4-رفع نواقص موجود درکلاس ها وتهیه وسایل کمک آموزشی مناسب 5- توجه به امکانات ورزشی

 

 

شرح اجمالی فرایند و

شرح عملیاتی برنامه

1- دادن مسئولیت به دانش آموزان وافزایش حس مسئولیت پذیری آنها 2-مشارکت فعال دانش آموزان در امورات مدرسه ومشخص نمودن وظایف هر یک از آنها3- تهیه کارنامه مرسه وارائه آن به والدین 3-تعمیر سرویس بهداشتی- 4- تلاش برای پاکیزه نگه داشتن مدرسه 5- توجه کافی به ورزش مدرسه باخرید امکانات و وسایل مناسب ورزشی 6- اجرای به موقع مراسم صبحگاه و نرمش صبحگاهی 7- راه اندازی سالن مدرسه به عنوان کارگاه وآزمایشگاهی پویا و فعال8-اجرای طرح تلاش آفرین به صورت تقدیر از دانش آموزانی که به حد نصاب امتیاز درسی رسیده باشند9-برگزاری نماز جماعت در مدرسه 10-راه اندازی وبلاگ مدرسه-  

 

تامین هزینه ها

از محل سرانه آموزشگاه و کمکهای مردمی

محدوده زمانی

 

درطول سال تحصیلی

تجهیزات وامکانات

درحدامکان وسایل مورد نیاز از محل مدیریت آموزش وپرورش وسپس سرانه مدرسه تهیه گردد واز وسایل نهایت استفاده شود

مسئول ومجری برنامه

مدیر ، مربی پرورشی ، دبیران و دانش آموزان

ارزیابی

 

عوامل موفقیت و عدم موفقیت طرح شناسایی شود. عوامل تاثیر گذار بر علاقه مند شدن دانش آموزان شناسایی و بررسی گردد

 

تهیه وتنظیم :بهرام کیانی

 

عنوان طرح

طرح تلاش‌آفرین مدرسه

ضرورت‌های اجرای طرح

بالابردن كیفیت آموزشی دانش‌آموزان - ایجاد حس رقابت سالم بین دانش‌آموزان - تلاش دانش‌آموزان ضعیف جهت كیفیت‌بخشی به وضعیت درسی - تكریم اولیا و دانش‌آموزان

اهداف طرح

1- ایجاد حس رقابت سالم بین دانش‌آموزان 2- ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان ضعیف 3- بالابردن كیفیت آموزشی مدرسه 4- توجه به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان

امكانات یا منابع موجود

تقدیرنامه - كارت تشویق

مجری طرح

مدیر مدرسه - معاونان - انجمن اولیا و مربیان

زمان اجرای طرح

در طول سال تحصیلی

بودجه‌ی مورد نیاز

به اندازه‌ی تهیه‌ی تقدیرنامه و كارت تشویق - جوایز كوچك - پذیرایی از اولیا

شیوه‌ی نظارت و كنترل

گرفتن نمرات دانش‌آموزان ضعیف درسی به صورت هفته‌ای از دبیران - كنترل وضعیت درسی دانش‌آموزان توسط اولیای آنان - كنترل وضعیت درسی دانش‌آموزان ضعیف هر جلسه توسط مشاور مدرسه

انتظارات مورد نظر

بهبود وضعیت درسی دانش‌آموزان ضعیف - بالا رفتن سطح آموزشی مدرسه - تقویت روحیه‌ی دانش‌آموزان

عنوان طرح

 

برگزاری آزمون‌های اختصاصی

ضرورت‌های اجرای طرح

 

این آزمون در هر مرحله در سطح مدرسه انجام می‌شود. از قبل به دبیران و دانش‌آموزان اطلاع‌رسانی می‌شود و در روز مقرر با سؤالاتی كه از دبیران گرفته شده و به صورت دفترچه آماده شده آزمون گرفته می‌شود (از هر درس 10 سؤال تستی) ریاضی، علوم، زبان، ادبیّات، علوم اجتماعی، عربی و پس از تصحیح به نفرات برتر هر پایه جوایزی اهدا می‌گردد.

اهداف طرح

کیفی

تقویت بنیه‌ی علمی - آشنایی با سؤالات تستی - ایجاد رقابت

کمی

شركت كلیه‌ی دانش‌آموزان سه پایه

امكانات یا منابع موجود

 

طراحی سؤالات توسط دبیران و تكثیر آن توسط معاونین

مجری طرح

 

مدیر و معاونین و دبیران

زمان اجرای طرح

 

دی‌ماه - اردی‌بهشت ماه

بودجه‌ی مورد نیاز

 

از سرانه‌ی مدرسه خرید كاغذ جهت تكثیر و خرید جوایز

شیوه‌ی نظارت و كنترل

 

توسط دبیران

انتظارات مورد نظر

 

مطالعه‌ی دروس و آمادگی علمی جهت امتحانات ترم - ارسال به موقع نتایج به اولیاء - اهداء جوایز

عنوان طرح

 

طرح همیاری معاون در مدرسه

ضرورت‌های اجرای طرح

 

ایجاد نظم و انضباط بیشتر در آموزشگاه، ایجاد حس همكاری در دانش‌آموزان و شناسایی دانش‌آموزان ضعیف درسی و اخلاقی در آموزشگاه و كمك به حل مشكلات آنان توسط همیاران معاون، آشنا نمودن دانش‌آموزان با روش‌های حل مشكلات ایجاد شده، شناسایی دانش‌آموزان مستعد درسی و الگوی برتر اخلاقی از طریق همسالان، تقویت روحیه‌ی اعتماد به نفس و درك متقابل و ایجاد روحیه‌ی همیاری بین دانش‌آموزان، تقویت حس پذیرش و مقبولیت اجتماعی و عزت نفس دانش‌آموزان از طرف كادر اجرایی آموزشگاه (معاون)

اهداف طرح

کیفی

پیشگیری نسبی از ایجاد ناهنجاری‌های اخلاقی، انضباطی و درسی دانش‌آموزان و كمك به برقراری ارتباط با دانش‌آموزان ناهنجار اخلاقی و درسی - همكاری صمیمانه با معاونین آموزشگاه و گسترش فرهنگ تعاون و همكاری در سطح آموزشگاه - كمك به معاون در فرضیه‌ی شكافت مشكلات دانش‌آموزان

کمی

تشوق دانش‌آموزان به فعالیت بیشتر در این زمینه‌ها و كمك به آنان برای این‌كه افراد بیشتری در این طرح‌ها شركت كنند.

امكانات یا منابع موجود

 

دانش‌آموزان، كادر اجرایی آموزشگاه، كاورهای رنگی برای تفكیك مسؤولیت دانش‌آموزان

مجری طرح

 

مدیر، و معاونین آموزشی و پرورشی

زمان اجرای طرح

 

در طول سال تحصیلی

بودجه‌ی مورد نیاز

   

شیوه‌ی نظارت و كنترل

 

معاونین از طریق دانش‌آموزان انتخاب شده فعالیت آنان را زیر نظر گرفته و دفاتر انضباطی آنان را مورد بررسی قرار می‌دهند.

انتظارات مورد نظر

 

امید است بعد از اجرای این طرح، برنامه‌ی آموزشی و انضباطی آموزشگاه در سطح بالاتری قرار گیرد و روند اجرای كارها با تسریع بیشتری انجام گیرد و كادر اجرایی از مقبولیت و پذیرش بالایی از طرف دانش‌آموزان و تقسیم وظایف محوله به دانش‌آموزان به نحو مطلوب انجام گیرد.

عنوان طرح

 

برگزاری مسابقات حفظ آیات قصار قرآنی

ضرورت‌های اجرای طرح

 

برای آشنایی دانش‌آموزان با این آیات و مأنوس شدن با قرآن و به كار بردن این آیات در مقالات و انشاهای مدرسه‌ای و بهره‌مندی معنوی از آن‌ها

اهداف طرح

کیفی

تقویت بنیه‌ی معنوی دانش‌آموزان - انس هر چه بیشتر با قرآن كریم

کمی

كلیه‌ی دانش‌آموزان سه پایه

امكانات یا منابع موجود

 

استخراج آیات قصار از قرآن كریم

مجری طرح

 

معاون پرورشی

زمان اجرای طرح

 

در طول سال تحصیلی

بودجه‌ی مورد نیاز

 

هزینه‌ی تكثیر آیات و خرید جوایز

شیوه‌ی نظارت و كنترل

 

مدیر مدرسه از نحوه‌ ی اجرای آزمون بازدید كرده و در اعلام نتایج نظارت كامل دارد.

انتظارات مورد نظر

 

اجرای به موقع آزمون - اطلاع‌رسانی توسط مدرسه و همكاران

 تهیه کننده:بهرام کیانی


مطالب مشابه :


نمونه برنامه سالانه و تقویم اجرایی متوسطه دوره اول

برنامه سالانه متوسطه دوره اول برنامه . برنامه سالانه متوسطه دوره اول برنامه
برنامه اجرایی سالانه گروههای آموزشی متوسطه اول- 93/92

گروههای آموزشی جوانرود - برنامه اجرایی سالانه گروههای آموزشی متوسطه اول- 93/92 - شرح فعالیت ها
برنامه سالانه وتقویم اجرایی

برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدرسه متوسطه اول - 93) (سال تحصیلی 92 مقدمه
برنامه سالانه مطالعات اجتماعی متوسطه اول

مطالعات اجتماعی متوسطه (دوره اول) - برنامه سالانه مطالعات اجتماعی متوسطه اول - - مطالعات
برنامه سالانه گروه درسی عربی

باسمه‌تعالي. برنامه سالانه گروه آموزشي عربی دوره ی متوسطه اول. سال تحصيلي : 94-93
برنامه سالانه

گروه تكنولوژي و گروه هاي آموزشي دوره متوسطه. برنامه عملياتي ساليانه کميسيون توسعه و کاربرد
برنامه سالانه متوسطه

برنامه سالانه کارشناسی ها و فعاليت هاي آموزش متوسطه نظري ـ پايه اول تا چهارم
برنامه سالانه گروه عربی ،پیام های آسمان و قرآن

بـرنامه سـالانه گروه آموزشی: دینی ، عربی و قرآن(متوسطه اول ) ســـال تحصيلـي : 93-92
برنامه سالانه مدیران مدارس و ...

دوره اول متوسطه پیک های کلاس اول و دوم شماره ی 26; برنامه سالانه مدیران
برنامه سالانه

برنامه سالانه مرآت از پایه اول و مدیران متوسطه شهرستان سوادکوه تعلق
برچسب :