نمونه طرح درس روزانه

باسمه تعالی

نام درس:علوم تجربی     پایه:سوم         تعداد فراگیران: 18     مدرسه: ولیعصر

موضوع : بار الکتریکی     دوره:راهنمایی    زمان:45 دقیقه         نام معلم:بهادرنیا


هدف کلی:دانش آموزان با بار الکتریکی آشنا شوند

اهداف جزئی:             

1. دانش آموزان انواع بار الکتریکی را بشناسند.

2.دانش آموزان چگونگی بار دار کردن ماده را یاد بگیرند.

3. دانش آموزان به اثر بارها بر یکدیگر پی ببرند.

اهداف رفتاری:                                

دانش آموزان بتوانند:      

1. انواع بار الکتریکی را نام ببرند.                        

2. میله پلاستیکی را باردار کنند.   

3.میله شیشه ای را باردار کنند.  

4.اثر بار مثبت بر منفی را مشخص کنند. 

5.اثر بارهای هم نام را مشخص نمایند. 

6.نوع بار الکتریکی یک جسم را تعیین کنند.

وسایل آموزشی:                                                    

1.کتاب       2.تابلو        3.گچ(ماژیک)      4.پارچه پشمی و ابریشمی 

5. میله پلاستیکی وشیشه ای               6.الکتروسکوپ(برقنما)     

روش های تدریس:

آزمایش ، نمایش ، سخنرانی    

فعالیت های قبل از شروع :

سلام واحوالپرسی ، حضور و غیاب ، بررسی تکالیف         

پس از ورود به کلاس و سلام واحوالپرسی به دانش آموزان نگاه می کنیم و با خالی بودن جای یک دانش آموز از غیبت آن دانش آموز مطلع می شویم سپس از دانش آموزان علت غیبت او را بررسی می نماییم بعداز آن از دانش آموزان یک ردیف می خواهیم که تکالیف خود را با ردیف دیگر عوض کنند و بطور تصادفی چند مورد از آنها را بررسی می کنیم و آنها را به عنوان نماینده ی گروه تعیین کرده و از آنها می خواهیم اعضای گروه را مشخص کنند.

ارزشیابی تشخیصی:

ازیک دانش آموز بطور شفاهی سئوال می کنیم ،پس از جواب درست از طرف آن دانش آموز او به عنوان معلم از دانش آموز دیگر سئوال می کند وبه این ترتیب چند ذانش آموز سئوالاتی مانند نمونه تکرار می کنند. 

 1. عامل موثر در فشار مایعات را بیان کنید؟

  2. اثر دما بر فشار گازها را بیان کنید؟

ایجاد انگیزه:

یک بادکنک را باد می کنیم وبه دیوار می چسبانیم.


مطالب مشابه :


نمونه طرح درس روزانه

علوم تجربی - نمونه طرح درس وتفکر به دانش آموز ، ارزشیابی حین درس ، تشویق . فعالیت های
نمونه ای از طرح درس روزانه

نمونه ای از طرح درس روزانه گروه آموزشی علوم تجربی شهرستان فیروزکوه بیماری های
طرح درس

فصل 2 " نور ، رنگ ، بینایی " { آینه ها } طرح درس روزانه درس علوم تجربی
نمونه طرح درس دوم

گروه آموزشی علوم تجربی کاشان - نمونه طرح درس دوم - لینک های طرح درس علوم تجربي مبتني بر it.
نمونه طرح درس علوم تجربی پنجم ابتدایی (تغییر فیزیکی وتغییر شیمیایی )

نمونه طرح درس علوم تجربی پنجم ابتدایی فعالیت های قبل از تدریس(3 دقیقه ):
نمونه طرح درس

علوم تجربی استان مرکزی روش های تدریس دانلود نمونه طرح درس
نمونه ای از طرح درس ملی

گروه آموزشی علوم تجربی کاشان - نمونه ای از طرح درس ملی - لینک های نمونه ای از طرح درس
نمونه طرح درس علوم تجربی پایه دوم ابتدایی

نمونه طرح درس علوم تجربی موضوع درس: علوم تجربی می آوریم و هدف های رقتاری درس را از
برچسب :