ضرورت استفاده از فن آوري در مدارس

ضرورت استفاده از فن آوري در مدارس

اهمیت و ضرورت بررسی :

رشد روز افزون دانش ، همواره با رشد فناوری به خصوص در زمینه ی اطلاعات و ارتباطات به طور دائم فرایند های تدریس و یادگیری را در درون و بیرون مدرسه تحت تاثیر قرار می دهد . فناوری زمینه را برای یادگیری مادام العمر فراهم می کند و همه ی افراد با توجه به نیازها و توانا ئیها ی خود شان با دسترسی به فناوری مناسب به یادگیری می پردازد .

 طبیعی است معلمان نیز باید با استفاده از فناوری گوناگون ، شیوه های شیوه های تدریس و یادگیری به روش سنتی را تغییر دهند و دگرگون نمایند و با این تغییر در پیشرفت علم و اثر بخشی آن بکوشند .  توسعه ی  فناوری های  اطلاعاتی و  افزایش  امکان  دسترسی  افراد به  فناوری  اطلاعات و ارتباطات کمک خواهد کرد که آموزش در مدارس با آموزش در دیگر موسسات یکپارچه شود . در این وضعیت مرز میان هر سازمان با دیگر سازمان های همکار خارجی کمرنگ خواهد شد ، به ویژه این که روند توسعه ی فناوری دیوار مدرسه ، منزل و جامعه را از میان بر می دارد .

پیری در تحقیق خود به عنوان " موانع بهره گیری از فناوری آموزشی در فرآیند یاددهی و 
یادگیری " به نتایج متفاوتی دست یافت . از جمله این که : " استفاده از فناوری های آموزشی در تد ریس و یادگیری ، باعث خارج شدن کلاس از حالت یکنواختی ، فعال شدن دانش آموزان ، بروز خلاقیت و نو آوری و تسریع در امر یادگیری فراگیران می شود "

فناوری با ارائه ی مجموعه ی متنوعی از شیوه های آموزشی و یادگیری ، دانش آموزان را برای کسب آگاهی در زمینه ی مورد علاقه ی خودشان تشویق می کند و یادگیری معنی دار را میسر می سازد . مربیان و متخصصان قاطعانه اظهار می نمایند " فناوری آموزشی از جمله ابزار های آموزشی و وسایل و رسانه های آموزشی ، قابلیت بالایی در آموزش و یادگیری دارند و نقش معلم ، در حال حاضر با آنچه که به صورت سنتی در کلاس درس ایفا می شد ، کاملا" فرق کرده است .
بنابر این ، معلمان با آشنایی و شناخت قابلیت های فناوری می توانند از انواع فناوری های مرتبط و متناسب با درس و محتوا بهره مند شوند و فرآیند تدریس و یادگیری را اثر بخش تر و جذاب تر نمایند. 2

 همچنین در شیوه های یادگیری فعال هم ، تکنیکها در کلاس درس تاثیر بسیار زیادی بر روند یادگیری دارد ، زیرا دانش آموزان ترجیح می دهند به جای اینکه معلم تدریس کند و آنها فقط شنونده باشند  خود نیز در برخی فعالیت های آموزشی شرکت نمایند .

3. مهمترین نقشهای روش تدریس نوین با تاکید بر  IT :
              
3.1.  باز نمایی و عرضه ی مطالب

 ارائه ی ایده ها ، فرایند ها و فعالیت هایی که بدون فناوری دشوار یا غیر ممکن هستند به وسیله ی فناوری امکا ن پذیر می شود . برای مثال فناوری می تواند از طریق شبیه سازی ، فرایند هایی را که برای آموزش به زمان و مکان نیاز دارد به راحتی و در کوتاه ترین زمان در کلاس درس ارائه می دهد . یا اینکه در آزمایشگاه می توان از رایانه برای ثبت درجه ی حرارت یا دیگر متغیر ها استفاده نمود . اگر چه می توان بدون رایانه نیز چنین کاری را انجام داد ولی غالبا" در نتایج آن اختلاف نظر هایی به وجود می آید و علاوه بر آن زمان بر نیز خواهد بود .

    کاوانا اف در این خصوص می گوید
  
"
شواهد نشان می دهد ، دانش آموزان مقدار زیادی از تجزیه و تحلیل های شبیه سازی شده را می آموزند به ویزه هنگامی که با تجزیه و تحلیل های واقعی تلفیق می شوند "

  3.2 دستیابی به اطلاعات
 
با استفاده از فناوریهایی مثل اینترنت ، فراگیران می توانند به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند که قبلا" دسترسی به آنها در کلاس درس امکان نداشته است  . دسترسی به این اطلاعات به دو دلیل اهمیت دارد . اول این که مطالعه و بررسی مطالب و چیزهایی را که مورد علاقه و برانگیزنده ی دانش آموزان هستند ، ممکن می سازد و دوم اینکه محتوای مناسبی برای مدرسه هایی که منابع کم محتوا و ضعیفی دارند ، و به متون قدیمی موجود در کتاب ها وابسته اند ، فراهم کند .

 3.3ایجاد تنوع و دگرگونی :

 استفاده از فناوری در فرایند یادگیری  تغییر بنیادی ایجاد کرده است . به کمک فناوری ، فراگیران می توانند فرایند یادگیری خود را تسهیل کنند و بدون توجه به محدودیتها ی زمانی و مکانی به یادگیری بپردازند . هم اکنون شیوه های صحیح و کار آمد آموزش و یادگیری و انجام آزمایشها، جمع آوری ، تجزیه و تحلیل داده ها به دلیل اینکه زمان زیادی را نیاز دارند ، نقش زیادی را در یادگیری بازی نمی کنند.
 
فناوری با سرعت بخشیدن به زمان و ماشینی کردن تجزیه و تحلیل داده ها ، امکان درگیر شدن فراگیران را در این فرایند ها فراهم می کند . فراگیران در چنین فضایی می توانند آنچه را که دانشمندان و متخصصان انجام می دهند از جمله جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها ، آزمون فرضیه ها ، طراحی آزمایشها و نتیجه گیری انجام می دهند . زیرا استفاده از ابزار و فناوریها ، برخی از محدودیتها را در محیط کلاس کاهش می دهد و از رشد و افزایش موانع برای انجام چنین کار هایی جلوگیری می نماید .

   برای مثال روسچل ، کاپوت و استروپ می گویند " فناوری می تواند به فراگیران اجازه دهد که  از طرحها و فرایند هایی برای حساب کردن استفاده می کنند ، بدون این که قبلا" دانش ریاضی و حساب را آموخته باشند ".

 4.3 تشریک مساعی :  

یکی از نخستین استفاده های فناوری در آموزش و یادگیری ، همکاری و مشارکت در فعالیت های جمع آوری اطلاعات بوده است . با مشارکت در فعالیت های گروهی و علمی که دانش آموزان برای یادگیری انجام می دهند تلاشی انسانی و جمعی برای مفهوم سازی و یادگیری معنی دار صورت می گیری . فراگیران با همکاری یکدیگر می توانند به کمک فناوری در ارتباط با موضوعی خاص ، اطلاعات گسترده ای را  جمع آوری و به کلاس عرضه کنند .
         
 
معلم به کمک فراگیران می تواند اطلاعات را جمع آوری و دسته بندی کند و نتیجه ی این تشریک مساعی را در اختیار کلاس قرار می دهد


5.3 فراهم کردن موقعیت جدید آموزشی :

موقعیتهای به کار گرفته شده در روشهای سنتی بیشتر بر مکان های تکراری کلاس درس و روشهای قدیمی تدریس استوار هستند که فاقد هر گونه جذابیت و تنوع در کلاس می باشد و یکنواختی هم به خودی خود یکی از عوامل بازدارنده یادگیری محسوب می شود ، در حالیکه در روش کاربردی در فناوری اطلاعات و ارتباطات میتوان شاگردان را در یک موقعیت جدید از نظر آموزشی قرا می دهد و به معلم این امکان را می دهد تا مفاهیم بیشتری را به صورت عملی و تصویری و کاربردی و ماند گارتر به فراگیران القاء نماید ، واز همه مهمتر به میزان هوش تصویری و ذهنی دانش آموزان نیز در کنار هوش کلامی و شنیداری آنها تاکید دارد .

6.3 تاکید بر روی انواع هوش یادگیری :

اگر قرار باشد میزان پذیرش دانش آموزان را از طرق مختلف تحت عنوان هوش یادگیری بیان نماییم ، می توان چند نوع هوش را تقسیم بندی کرد که مهمترین آنها شامل هوش شنیداری ، هوش دیداری ،  هوش کلامی ، هوش ذهنی ، هوش تصویری، هوش منطقی و کاربردی می باشند که هر کدام از اینها با توجه به روش های یادگیری توسط نگارنده نام گذاری شده است ، و شاید از نظر تقسیم بندی روان شناسی نوع معروفی محسوب نگردد، ولی براساس تجربیات آموزشی این دسته از هوش های یادگیری  بیشتر فعال هستند  .

از آنجا که در روش یادگیری سنتی و قدیمی بیش از همه معلم به عنوان حلال مسائل و پاسخ دهنده ی نهایی و سخنران محض بوده است ، لذا هوش شنیداری یادگیرنده  تحریک می شد و لاجرم همین روش هم به عنوان تنها روش یاددهی و یادگیری محسوب و مورد نظر قرار می گرفت .

 اما در روش استفاده از روش فناوری رایانه ای می توان علاوه بر هوش شنیداری که از طریق سی دی های صوتی و تصویری امکان پذیر است ، هوش دیداری و تصویری ، هوش ذهنی و هوش کاربردی و کلامی هم در مسیر استفاده از آموزش تحریک شده و نهایتا" از تجمیع موارد فوق یادگیری بسیار دقیق و منطقی و در عین حال دائمی خواهد شد و حافظه ی بلند مدت دانش آموز بیش از پیش فعال میگردد .

4. روشهای استفاده از فناوری و IT  در جریان یاددهی و یادگیری :

با توجه به اینکه امکان دسترسی به سیستمهای پیشرفته ی فناوری اطلاعات و رایانه ای در همه ی مناطق و مدارس نمی باشد ، لذا روشهایی را می توان پیشنهاد نمود که طی آنها بتوان به صورت کاربردی تر برای اکثریت افراد استفاده از این تکنو لوژی را امکان پذیر نمود و به نوعی بتوان از روشهای مشابه و جایگزین با کمک IT  در این مدارس بهره برد . ا       

منابع و مآخذ

پیری ، موسی، (1382) موانع بهره گیری از فناوری در فرآیند یاددهی و یادگیری ، رشد تکگنولوژی آموزشی ، شماره 149، اردیبهشت ماه .

جزوه ی تکنولوژی آموزشی ، جمع آوری محمد جعفری چراتی ، دانشگاه اصفهان ، بهار 1372 .

زمانی ، بی بی عشرت ، (1384) یاددهی و یادگیری مهارت فناوری اطلاعات در برنامه ی درسی ، فصلنامه ی کتاب ، شماره ی اول ، دوره ی شانزدهم .

گودرزی، فرزانه ، (1371) سلسله مباحثی در تکنولوژی آموزشی ، دفتر اول ، تهران ، انتشارات ا نیس .

مقاله ی ایجاد نشاط در کلاس با روش فعال تدریس ، تالیف چارلز بون و جیمز ایسون ، ترجمه ی نونا حسن پور ،  رشد تکنو لوژی، ،شماره ی 177 ، مهرماه 1385 .

مقاله ی تحقیقی ، قابلیت فناوری در فرایند تدریس ، دکتر عشرت زمانی و علی افخمی ، دانشگاه اصفهان ، رشد تکنولوژی ، شماره ی 177 ، مهر ماه 85 .

 


مطالب مشابه :


اهمیت و ضرورت پرداختن به فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

اهمیت و ضرورت پرداختن به 5- پرورش حرفه ای آموزگاران مدارس در زمینۀ فناوری اطلاعات و
اهمیت هوشمندسازی مدارس

اهمیت هوشمندسازی مدارس و یادگیری در مدارس آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و
مقایسه اهمیت کار معلمان و اساتید دانشگاه

معاون اجرایی و فناوری مدارس ابتدایی مقایسه اهمیت کار ویژگی های مخاطبین معلمان در مدارس.
فناوری در آموزش و پرورش

اما در به کارگیری این فناوری در مدارس باید به برگزاری جلسات در این خصوص اهمیت
فناوری و آموزش و پرورش

با والدین و برگزاری جلسات در این خصوص اهمیت بسیار از وبلاگ فناوری در مدارس
نقش و اهمیت جایگاه فناوری جدید در آموزش و پرورش و تحقیق دانش آموزان

نقش و اهمیت جایگاه فناوری جدید در آموزش و پرورش در این مقاله برآنم که چرا تحقیق و
اصول مهم در توسعه ی فناوری اطلاعات در تربیت معلمان

اما در به کارگیری این فناوری در مدارس باید به برگزاری جلسات در این خصوص اهمیت
پرسشنامه مدارس هوشمند

نحوة به كارگيري فناوري اطلاعات درمدارس هوشمند حائز اهمیت این فناوری در
ضرورت استفاده از فن آوري در مدارس

ضرورت استفاده از فن آوري در مدارس. اهمیت آموزش در مدارس با فناوری در فرایند
مدارس هوشمند چیست ؟ Smart School

فناوری مدارس در مدارس هوشمند معلمان می‌توانند در محیط آموزش الکترونیکی اهمیت ویژه
برچسب :