نمونه سوالات بیمه ای

 

   سروران ارجمند این سوالات و سوالات صفحات دیگر به اصرار دوستان همکلاسی اینجانب جهتآشنائی با نمونه سوالات بیمه ای درج گردیده.

   چنانچه تمایل دارید اطلاعات بیشتری کسبکنید به - تنها - مرجع سوالات بیمه ای یعنی کتاب "پرسش و پاسخ بیمه ای" و یا کتاب "کلیات بیمه" هردو تالیف جنابآقای آیت کریمی منتشر شده توسط پژوهشکده بیمه مراجعه فرمائید.

 

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

1. کدامیک از گزینه های زیر اساس بیمه نامه نامیده می شود؟

الف) خسارت        

ب) موضوع بیمه        

ج) ریسک        

د) حق بیمه

 

2. تورم جزء کدام یک از ریسکهای زیر است؟

الف) ریسک های اقتصادی پویا        

ب) ریسک مدیریتی پویا        

ج) ریسک های اقتصادی ایستا        

د) ریسک های اجتماعی ایستا

 

3. تاریخچه بیمه از آغاز پیدایش تا کنون با کدامیک از مفاهیم زیر گره خورده است؟

الف) رشد اقتصادی        

ب) بیمه های مسئولیت        

ج) بیمه های زندگی       

د) تجارت بین الملل

 

4. در تمام کشورهای دنیا اولین مسئله مورد توجه در تنظیم مقررات بیمه ای معمولاً کدامیک از گزینه های زیر است؟

الف) تعیین روش های محاسبه ذخائر فنی        

ب) توانائی دادن مجوز فعالیت به شرکت های بیمه 

ج) توجه به سود دهی شرکت های بیمه          

د) منع خارجیان در امور بیمه ای

 

5. توسعه فعالیت های بیمه ای بیشتر به تکامل تدریجی کدامیک از گزینه های زیر بستگی دارد؟

الف) محیط اقتصادی

ب) محیط سیاسی

ج) محیط فرهنگی

د) محیط اجتماعی

 

6. کدامیک از شاخص های زیر معمولاً برای ارزیابی میزان اهمیت بیمه اقتصاد اهمیت دارد؟

الف) نسبت حق بیمه های دریافتی به خسارت های پرداختی         

ب) نسبت خسارت های پرداختی به تولید ناخالص داخلی

ج) نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی                 

د) رشد واقعی حق بیمه

 

7. کدامیک از گزینه های زیر بیانگر تأثیر صنعت بیمه برفعالیت اقتصاد کلان کشور است ؟

الف) نقش بیمه در جبران خسارت        

ب) نقش بیمه به عنوان یک نهاد سرمایه گذار

ج) سهم  بیمه های اتکائی در صنعت بیمه کشور        

د) الف و ب

 

8. کدام گزینه زیر ارزش افزوده بخش بیمه در اقتصاد را بیان می کند؟

الف) تفاضل حق بیمه وصولی و تعهدات محقق شده        

ب) نسبت مواد کل بیمه نامه های صادره به تولید ناخالص داخلی

ج) مجموع حق بیمه های صادره به نرخ ثابت          

د) مجموع خسارت های پرداختی و معوقه

 

9. کدامیک از گزینه های زیر مرحله بعد از شناسایی ریسک را بیان می کند ؟

الف) تأمین مالی ریسک        

ب) اندازه گیری ریسک         

ج) انتقال ریسک        

د) پذیرش یا پرهیز ریسک

 

10. در کدام مرحله از فرآیند مدیریت ریسک ، میزان جدی بودن ریسک تعیین و معلوم می شود؟

الف) اندازه گیری ریسک        

ب) ارزیابی ریسک             

ج) انتقال ریسک        

د) تأمین منابع مالی ریسک

 

11. کدامیک از گزینه های زیر پایه های علمی تجزیه و تحلیل ریسک را تشکیل می دهد؟

الف) تحلیل های آماری        

ب) توزیع نرمال        

ج) قانون اعداد بزرگ        

د) مورد الف و ج

 

12. تصمیمات مالی نظیر تصمیمات مدیریت ریسک باید با کدامیک از گزینه های زیر در بنگاه اقتصادی هماهنگ و سازگار باشد؟

الف) برنامه ریزی کوتاه مدت         

ب) درآمدهای بنگاه        

ج) هزینه های بنگاه        

د) استراتژی کلی بنگاه

 

13. کدام گزینه زیر شرطی برای وجود قرارداد بیمه را بیان می کند؟

الف) حادثه محتمل        

ب) اطلاعات کافی         

ج) وجود تعداد زیادی از واحدهای در معرض خسارت        

د) وجود ریسک های خاص

 

14. اساسی ترین عمل برای تصمیم گیری کارآمد در مدیریت ریسک چیست؟

الف) برآوردن خسارت های انتظاری        

ب) توزیع های فراوانی خسارت        

ج) شدت خسارت        

د) همه موارد

 

15. کدامیک از مخاطرات زیر ناشی از یک عمل آگاهانه است، فراوانی یا شدت خسارت انتظاری را افزایش می دهد؟

الف) خطر طبیعی        

ب) خطر فاجعه انگیز        

ج) خطر اخلاقی         

د) هزینه های مبادلاتی

 

16. این مطلب که طرفین قرارداد بیمه باید کلیه اطلاعات واقعی ریسک و پوشش آن را در اختیار یکدیگر قراردهند مربوط به کدامیک از گزینه های زیراست؟

الف ) قاعده نسبی سرمایه         

ب) حد اعلای حسن نیت         

ج ) اصل جانشینی بعد از وقوع خسارت        

د) هزینه های مبادلاتی

 

17. شرطی که به موجب آن ، خسارت های کمتر از مبلغ تعیین شده قابل پرداخت نیست ولی چنانچه خسارتی از حد تعیین شده تجاوز کند تمام خسارت قابل پرداخت است ، مربوط به کدام گزینه است؟

الف) کاستنی         

ب) بیمه مشترک          

ج) پرداخت مشترک          

د) فرانشیز

 

18. حق بیمه ای که بیمه گذار برای مدت زمان طی شده می پردازد چه نام دارد؟

الف) حق بیمه صادره         

ب) حق بیمه عاید شده        

ج) حق بیمه معوقه        

د) حق بیمه خالص

 

19.کدام گزینه زیر در مورد « نفع قابل بیمه » صحیح است؟

الف) نوعی از نفع مالی است که فرد باید داشته باشد تا قانوناً پوشش بیمه ای قابل اجرا باشد

ب) بیمه کردن یک دارایی که بیمه شونده هیچ نفع قابل بیمه نداشته باشد، بی اثر است

ج) در بیمه اموال، فرد زمانی نفع قابل بیمه در دارایی دارد که بر اثر از بین رفتن یا صدمه دیدن آن دارایی شخص ممکن است متحمل خسارت و بلافاصله شود

د) هر سه مورد

 

20. نخستین گام در فروش بیمه کدام است؟

الف) انتخاب مشتری بالقوه و تحقیق درباره وی         

ب) دعوت مشتری برای مصاحبه       

ج) ترتیب دادن نخستین مصاحبه و بررسی امکان مصاحبه های موفقیت آمیز     

د) تدارک نخستین مصاحبه با مشتری و مطالعه درباره خصوصیات شخصی و نیاز مشتری انتخاب شده

 

21. فروشنده برای موفقیت در کار فروش به چه چیزی نیاز دارد؟

الف) گزینش مشتریان خود         

ب) تماس با گروه کثیری از مردم         

ج) اطلاعات جامع در خصوص محصول و خدمتی که عرضه می کند 

د) ب و ج

 

22. نخستین حرکت مهم در زمینه مقررات بیمه ای چیست؟

 

 

23. حد میانی نرخ گذاری بر مبنای طبقه بندی ریسک و نرخ گذاری های فردی کدامیک از روش های زیر می باشد؟

الف) نرخ گذاری استحقاقی         

ب) نرخ گذاری بر طبق جدول         

ج) نرخ گذاری تجربی          

د) نرخ گذاری ناظر بر گذشته

 

24. کدام یک از گزینه های زیر در مورد نرخ گذاری بیمه صحیح است؟

الف) نرخ گذاری، تعیین حق بیمه مناسب برای هر پوشش بیمه ای

ب) نرخ گذاری نیازمند طبقه بندی ریسک ها بر اساس مجموعه ویژگی های مورد نظر و استفاده مناسب از اطلاعات آماری موجود در دسترس شرکت است

 ج) نرخ گذاری عامل مهمی در قابلیت های رقابتی بیمه گر در بازار است           

د) هر سه مورد

 

25. کدام گزینه زیر دو منبع درآمدی اصلی یک شرکت بیمه را بیان می کند؟

الف) درآمدهای بیمه گری- درآمدهای سرمایه گذاری

ب) بازیافت خسارت - درآمدهای سرمایه گذاری

ج) بازیافت خسارت- درآمدهای بیمه گر

د) کارمزد- درآمدهای ناشی از عملیات اتکایی

 

 26. قراردادهای بیمه اموال و مسئولیت همواره جزء کدامیک از قراردادهای بیمه ای می باشند؟

الف) فراردادهای اجباری         

ب) قراردادهای اختیاری        

ج) قراردادهای جبران خسارت         

د) قراردادهای

 

27. از نظر بیمه گر، خطر انتخاب نامساعد ، ناشی از کدامیک از گزینه های زیر است؟

الف) امکان طبقه بندی نادرست ریسک       

ب) طبقه بندی نادرست بیمه گذاران         

ج) امکان ارزیابی ریسک

د) موارد الف و ب

 


  برای تهیه کتاب های مرتبط با بیمه میتوانید به ساختمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آدرس تهران خیابان افریقا نبش خیابان ناهید شماره ۹۵ مراجعه و یا با شماره های ۲۲۰۵۰۰۰۱ الی ۲۲۰۵۰۰۰۵ و یا فاکس شماره ۲۲۰۵۴۰۹۶ تماس بگیرید.

 

                                                                                                           موفق باشید

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات بیمه ای

تعیین روش های محاسبه ذخائر فنی توسعه فعالیت های بیمه ای بیشتر به ** با حرفه ای ها
زمان دریافت کارت بیمه کارگران ساختمانی

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید افرادی که در آزمون عملی کارت بیمه کارگران ساختمانی مرکز
اعتراض تشکل‌های صنفی کارگری به افزایش سن بازنشستگی

بهداشت حرفه ای مجموعه آیین نامه های حفاظت فنی اعتراض تشکل‌های صنفی کارگری به
نظر به مصوبه ششمین جلسه هماهنگی بیمه شدگان

بهداشت حرفه ای مرکز هماهنگی بیمه های بهداشت کارگری و کمیته های حفاظت فنی و
آغاز ثبت نام بیمهکارگر ساختمانی

صدور دفترچه تامین اجتماعی ،خدمات درمانی ،بیمه کارگری فنی و حرفهای فنی این استان
کارت ورود به جلسه ازمون ادواری وصنعت ساختمان فنی وحرفه ای شهرستان بهشهر

صنعت ساختمان ( بیمه کارگری) منبع خبر : اقای ناصری رابط اداره پست و سازمان فنی وحرفه ای.
برچسب :