تعبیر خواب

* توجه:هرگونه نقل مطلب باید با ذکر منبع صورت پذیرد والا مسئولیت شرعی دارد!

بخش دوّم: علوم غریبه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تعبیر خواب

۱- تعبیر خواب شبهای مختلف ماه قمری

*بدان که خواب را اول بايد وقتش معلوم شود که چندم ماه ديده شده است. توجه شود که در فرهنگ اسلامی ابتدا شب و سپس روز داريم . به عنوان مثال شب سوم ماه شبی است که فردای آن روز سوم ماه قمری است.

تعبير خواب حضرت امام صادق عليه السلام:

- خواب شب  اول و دهم و بيست و يکم دروغ است .
- خواب شب ششم و هفتم و پانزدهم و هيجده ام و نوزده ام راست است.
- خواب شب هشتم و نهم و يازدهم و دوازدهم و بيست و دوم و بيست و سوم و بيست و هشتم تعبيری نيک دارد.
- خواب شب چهارم و پنجم و شانزدهم و هفدهم بتاخير می افتد .
- خواب شب بيستم و بيست و پنجم و بيست و ششم تعبير ندارد.
- خواب شب دوم و سوم و بيست وچهارم نتيجه بعکس ميبخشد.
- خواب شب سيزدهم و چهاردهم نه خير دارد و نه ضرر.

از: سرالمستتر

تعبير خواب حضرت يوسف عليه السلام:

 خواب اول ماه :راست و درست است .

خواب دوم و سوم ماه :خوب و صحيح است .

خواب چهارم و پنجم ماه : بعد از يکسال اثرش ظاهر مي شود و بايد صبر کرد .

خواب ششم ،هفتم و هشتم و نهم ماه :بسيار خوب و نيک است.

خواب دهم ،يازدهم و دوازدهم ماه: بسيار خوب و نيک است. 

خواب سيزدهم و چهاردهم ماه : نه خوب است نه بد است بلکه ميانه است.

خواب پانزدهم ماه :درست و زود اثر است .

خواب شانزدهم و هفدهم ،هيجدهم و نوزدهم ماه : بسيار درست و خوب و زود اثر است.

خواب بيستم و بيست و يکم ماه : صحيح نيست و باطل مي باشد.

خواب بيست و دوم ماه:صحيح و درست است و زود اثر مي باشد.

خواب بيست و سوم، بيست وچهارم ماه ، بيست و پنجم  و بيست وششم ماه : بسيار بد مي باشد و تعبير و اثر ندارد.

خواب بيست و هفتم و بيست وهشتم ماه :از آن خواب محروم و مأ يوس خواهد ماند.

خواب بيست و نهم و سي ام ماه :درست و خوب است.

تعبیر خواب ابن بابویه:

شبهایی که خواب صحیح است : ۶-۷-۲۳

شبهایی که خواب غیر صحیح است : ۱-۱۰-۱۳-۱۴-۲۰-۲۱-۲۵-۲۶

شبهایی که خواب صحیح است اما تعبیرش به تاخیر افتد :۴-۵-۱۱-۱۲-۱۶-۱۷

شبهایی که  تعبیر خواب نتیجه به عکس دارد :۲-۳-۲۴-۲۸

شبهایی که تعبیر خواب همان است که دیده :۸-۹-۱۱-۱۸-۱۹-۲۷

شبی که تعبیرخواب در نهایت خوبی است:۲۲

۲- تعبیر خواب با قرآن مجید:

گویند تعبیر خواب به روش قرآن مجید به این طریق است که هرگاه کسی خوابی بیند و تعبیر آن را نداند باید ملاحظه کند که چند روز از ماه قمری گذشته است و به عدد روزها از ابتدای قرآن سوره ها را بشمارد و به هر سوره ای که رسید به عدد آن روز آیه ها بشمارد وآیه آخر تعبیر خواب اوست.

منبع : سرالمستتر

تعبیر خواب منظوم از مولانا شیخ بهاءالدین عاملی

ابتدا می کنم به نام خدا*****خالق وصانع زمین و سماء

داور کردگار بی مانند*****که بود فارغ از زن و فرزند

بعد از آن مدح احمد مرسل*****باز گویم مفصّل و مجمل

بعد از آن مدح حیدر صفدر*****گویم از روی صدق شام وسحر

سرور مومنان علی ولی*****منبع منضی حنفی و جلی

بعد از اوصاف حیدر ولولاء*****یاد دارم چنین من از استاد

که بود یوسف آن وجیه انام*****علم تعبیر خواب را زنظام

گفت آن برگزیده دوران*****اینچنین از برای خلق جهان

که دروغ است خواب اوّل شب*****که نیاید ظهور و نیست عجب

نصف شب هرکسی که بیند خواب*****دیر یابد ظهور او زحجاب

خواب هنگام صبح معتبر است*****در همان روز می دهد اثرش

گفت یوسف که بود پیغمبر*****از برای جمیع نوع بشر

ابله و کودک ومنافق و جفت*****خواب بر چند کس نباید گفت

یا بمجنون که هست لایعقل*****خواب گفتن بد است ای عاقل

خواب بر اهل علم اوّل بار***** گر بگویی نیکو شود اطوار

خواب در ظهر معتبر باشد*****از برای بدن ضرر نبود

خواب مهجورسست وبیمعنی ست*****اکثرش راازاوظهوری نیست

شب شنبه اگر ببینی خواب*****دور باشد ظهور او از حجاب

شب یکشنبه گر تو دیدی خواب*****زود باشد ظهور و هست صواب

در دوشنبه شبی که خواب بدید*****زود یابد اثر و هست سعید

در سه شنبه چو خواب دید کسی******زود بیند جفا و جور بسی

چهارشنبه ظهور و خواست نیکوست*****زود گردد زیاده اسبابت

شب جمعه ز دور از نزدیک***** اثر خواب را ببینی نیک

تعبیر الرویاء

خواب دیدن ز جمله اهل بشر***** خوب تعبیر باید او یا شر

گر ببیند یه خواب اوج سماء***** یابداز لطف دوست برگ ونوا

ص۱۴۸ سرالمستتر...در حال تهیه


مطالب مشابه :


تعبیر دیدن 'جماع (نزدیکی) ' در خواب

تعبیر دیدن 'جماع (نزدیکی) ' در خواب. ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند که با زن خود یا
تعبیر ' بوسه دادن یا بوسیدن ' در خواب

تعبیر ' بوسه دادن یا بوسیدن ' در خواب. ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند شخصی را بوسید
تعبیر ' ازدواج کردن ' در خواب

تعبیر ' ازدواج کردن ' در خواب. ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب ببیند زن گرفت شرف و بزرگی
خواب و رویای جنسی

دست نوشته های یک روانشناس - خواب و رویای جنسی - - دست نوشته های یک روانشناس . تعبیر خواب.
عذاب جهنم

تعبیر خواب ---از انسان تا خدا کسي بوده که بدن خود را براي نامحرم نمايش مي داده است .
تعبیرخواب قاضی زاده..شماره تلفن برای تعبیرخواب قم..شرایط تعبیرخواب..معبرخواب

اگر در خواب ديدي ماه و ستاره در اگه درخواب دیدی همسرت جلوی نامحرمان لخته یا نامحرم
تعبیر خواب

گویند تعبیر خواب به روش قرآن مجید به این طریق است که هرگاه کسی خوابی بیند و تعبیر آن را
تعبیر خواب

آیدین گونش = روشن مثل آفتاب - تعبیر خواب - درمان ناملایمات روزگار با دعا و آیات قران
تعبیر خواب

تعبیر خواب. ازمن و عشق بازی و بوسیدن نامحرم! فک میکردم تعبیر خیلی خیلی بدی داشته
روش جدید بغل کردن نامحرم...

عشق عروسکی - روش جدید بغل کردن نامحرم - دوستان عزیزامیدوارم به کارتون بیاد ونهایت
برچسب :