دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌ سال‌ 1388

دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌ سال‌ 1388

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور بدين‌ وسيله‌ به‌ اطلاع‌ كليه‌ متقاضيان شركت كننده در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشدناپيوسته‌ داخل‌) سال‌1388 و المپياد علمي دانشجويي كشور مي رساند كه ثبت نام براي شركت در آزمون مذكورو از طريق اينترنت از ساعت 9 صبح روز يكشنبه 12/8/87 آغاز و در پايان‌ روز دوشنبه20/8/1387 پايان‌ مي‌پذيرد، لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي‌ ثبت نام كه داراي شرايط عمومي واختصاصي ذيل مي باشندمي توانند در آزمون مذكور ثبت‌نام و شركت نمايند.

1 - شرايط عمومي‌ و اختصاصي‌ داوطلبان‌ :

داوطلبان‌ لازم‌ است‌ داراي‌ شرايط عمومي‌ و اختصاصي‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ بوده‌ و برادران از لحاظ مقررات‌ وظيفه‌ عمومي‌ منعي‌ نداشته‌ باشند.

1-1- شرايط عمومي‌:

الف‌- اعتقاد به‌ اسلام‌ يا يكي‌ از اديان‌ تصريح‌ شده‌ در قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.

ب‌- ملتزم‌ بودن‌ به‌ احكام‌ عملي‌ اسلام‌ (انجام‌ دادن‌ واجبات‌ و پرهيز كردن‌ از محرمات‌).

تبصره‌1. ملاك،‌ وضع‌ كنوني‌ داوطلب‌ در هنگام‌ ثبت‌نام‌ است‌.

تبصره‌2. اقليتهاي‌ ديني‌ (اديان‌ رسمي‌) مندرج‌ در قانون‌ اساسي‌ از اين‌ شرط مستثني‌ هستند.(به‌ شرط عدم‌ تجاهر به‌ نقض‌ احكام‌ اسلام‌).

ج- عدم‌ احراز عناد (نه‌ اعتراض‌) نسبت‌ به‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.

تبصره‌. در صورتي‌ كه‌ داوطلب‌ سابقاً با نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ عناد داشته‌، بايد تغيير نظر او احراز شود.

د- نداشتن‌ سابقه‌ عضويت‌ در ساواك‌ و فراماسونري‌ و اعقاب‌ آن‌.

هـ. - عدم‌ احراز فساد اخلاقي‌.

و- عدم‌ اشتهار به‌ ارتكاب‌ اعمال‌ خلاف‌ شئون‌ شغلي‌ و تحصيلي‌ در طول‌ تحصيل‌ يا زمان‌ اشتغال‌ (در صورت‌ اشتغال‌ فعلي‌).

ز- برخورداري‌ از توانايي‌ جسمي‌ به‌ تناسب‌ رشته‌ انتخابي‌ و عدم‌ اعتياد به‌ مواد مخدر.

ح- كاركنان رسمي دولت واعضاي هيات علمي دانشگاهها براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي ادامه تحصيل در داخل كشور نيازي به طي مراحل گزينش ندارند‌، لذا اين دسته از داوطلبان در زمان انتخاب رشته ( درصورت مجاز به انتخاب رشته بودن) بايد برگ اشتغال بكار خود رااز كارگزيني دستگاه يا دانشگاه متبوع دريافت وبه نحوي كه اعلام مي گردد به اين سازمان ارسال نمايند

2-1-شرايط اختصاصي :

الف‌- داشتن‌مدرك‌كارشناسي‌(ليسانس‌) يا كارشناسي‌ ارشد(فوق‌ ليسانس‌ يا دكتري‌ حرفه‌اي‌) يا اشتغال‌ به‌ تحصيل‌ در سال‌ آخر مقطع‌ كارشناسي‌ كه‌ مدرك‌ مذكورموردتاييدشوراي‌عالي‌انقلاب‌ فرهنگي‌ يا وزارت‌ علوم‌ ، تحقيقات‌ وفناوري‌ ويا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ باشد.

تبصـره‌1- شركت‌ مجدد فارغ‌التحصيلان‌ دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ويادكتري در همان رشته و دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دانشجويان دوره دكتري ممنوع مي‌باشد و حق ثبت‌نام و شركت در اين آزمون را ندارند. لذا فارغ التحصيلان با توجه‌ به‌ ضوابط مندرج‌ در دفترچه‌ راهنما در رشته‌اي‌ كه‌ فارغ‌التحصيل شده‌اند در صورتي كه از لحاظ نظام وظيفه مشكلي نداشته باشند مي‌توانند در يكي از رشته‌هاي مندرج در دفترچه آزمون شركت نمايند.‌ ضمناً لازم است به تذكرمندرج دربند«ج» صفحه يك دفترچه راهنما توجه نمايند.

تبصـره2- فارغ‌التحصيلان‌ و دانشجويان‌رشته‌هاي‌ گروه‌پزشكي‌ متقاضي‌شركت‌ دراين‌آزمون‌، قبل‌ از اقدام‌ به‌ ثبت‌نام‌ بايدتوجه‌ داشته‌ باشند كه‌ از لحاظ طرح‌تعهد خدمت‌ به‌ وزارت‌بهداشت‌، درمان‌و آموزش‌پزشكي‌، وضعيت‌خودرا مشخص‌ وازنظروزارت‌ مذكورمنعي‌ براي‌ثبت‌ نام‌ و شركت‌ درآزمون‌ و در صورت قبولي براي ادامه تحصيل نداشته باشند. در غير اين‌ صورت‌ عواقب‌ مترتب‌ بر آن‌ به‌ عهده‌ شخص‌ متقاضي‌ خواهد بود .

تبصره‌3- فارغ‌التحصيلان‌ ودانشجويان‌ رشته‌هاي‌ دبيري‌ بايدقبل‌ ازثبت‌نام‌ موافقت‌ كتبي‌ وبدون‌ قيد وشرط وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ را مبني‌ بر ادامه‌ تحصيل ‌دريافت‌ و آنرا نزد خود نگاهدارندتا بهنگام‌ قبولي‌ در دانشگاه‌ ارائه‌ نمايند.بديهي‌ است‌ درصورت‌ قبولي‌ بايد مجدداً به‌ وزارت‌ آموزش‌ وپرورش‌ تعهدخدمت ‌بسپارند.

شرايط استفاده ازامتياز دبيران : فرهنگيان‌ شركت‌ كننده‌ در آزمون‌ علاوه بر دارا بودن شرايط ذيل ازطريق‌ سازمان‌ آموزش‌ وپرورش‌ محل‌ خدمت‌ خود از رشته‌هاي‌ مورد نياز آموزش‌ وپرورش‌ مطلع‌ وباتوجه‌ به‌ اين‌ نيازها درآزمون‌ شركت‌ نمايند. ضمناً فهرست رشته‌هاي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2 )آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1388 متعاقباً اعلام و داوطلباني كه مجاز به انتخاب رشته شوند مي   توانند از امتياز دبيري استفاده نمايند. اين دسته از داوطلبان ضمن علامتگذاري بند مربوط در تقاضانامه، بايد شرايط ذيل را نيزدارا باشند .

1- در استخدام رسمي (قطعي- آزمايشي)و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش ودرحال اشتغال به كارباشند.

2-رشته تحصيلي انتخابي آنان در دوره‌هاي كارشناسي ارشد با رشته تحصيلي قبلي در دوره كارشناسي ( حسب نياز آموزش و پرورش ) و يا رشته تدريس موظف ( حداقل 12 ساعت ) و يا پست مورد تصدي مرتبط باشد.

3- ادامه تحصيل كاركنان آموزش وپرورش دررشته‌هاي غيرمرتبط وغيرموردنيازممنوع مي باشد، مگردرمواردي كه افرادمجوزثبت نام وادامه تحصيل در رشته‌هاي غيرمرتبط را ازشوراي برنامه‌ريزي سازمان آموزش و پرورش استان كسب نموده باشند.

4-فرم تكميل شده شماره2(مبني برموافقت باثبت نام واستفاده ازامتيازدبيران دررشته مورد نظردردوره‌كارشناسي ارشد) را از سازمان و يا اداره آموزش وپرورش محل‌خدمت دريافت و نزدخود نگهدارند. بديهي‌است درصورت نياز، ‌نحوه ارسال متعاقباً به اطلاع داوطلبان خواهدرسيد . (نمونه فرم درصفحه 28 دفترچه راهنما درج گرديده ‌است).

5- استفاده ازماموريت آموزشي تابع مقررات مربوط مي باشدوشركت وپذيرش درآزمون براي متقاضي بمنزله موافقت باماموريت آموزشي نخواهدبود.

نكته مهم: دارندگان‌ مدرك‌ كارشناسي‌ مراكز ضمن‌ خدمت‌ فرهنگيان‌ مجاز به‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در اين‌ آزمون‌ نمي‌باشندمگراينكه درآزمون جامع دارندگان مدرك معادل كارشناسي سال1384، 1385، 1386ويا1387 شركت وحدنصاب لازم را كسب نموده باشند.

تبصره‌4- داوطلبان‌ شاغل‌ در وزارتخانه‌ ها، سازمانها و نهادهاي‌ دولتي‌ بايد قبل‌ از ثبت‌ نام‌ موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط محل كار‌ خود را مبني‌ بر ادامه‌ تحصيل‌ دريافت‌ و آنرا نزد خود نگاهدارند.

ب‌- براساس‌ مصوبه‌ جلسه‌ 334 مورخ‌ 7/11/75شوراي‌عالي‌ برنامه‌ريزي‌ به‌ فارغ‌التحصيلان‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌عالي‌ معتبر خارجي‌ كه‌ به‌ دليل‌ كيفيت‌(اعتبار دانشگاه‌ و محتوي‌ درسي‌) به‌ مدرك‌ فارغ‌التحصيلي‌ ارزشيابي‌ شده‌ آنان‌ عنوان‌ معادل‌ تعلق‌ گرفته‌ است‌، اجازه‌ داده‌ مي‌شود كه‌ در اين‌ آزمون‌ ثبت‌نام‌ وشركت‌ نمايند. بديهي‌ است‌ چنانچه‌ حداقل‌80 درصد نمره‌ حدنصاب گزينش آزاددررشته‌ امتحاني و درسهميه‌ آزاد (غيرازكدرشته محلهاي بورسيه‌ و هر نوع‌ سهميه ‌ديگر) را كسب‌ نمايند، عنوان‌ معادل‌ از مدرك‌ تحصيلي‌ آنان‌ حذف‌ و مجاز به ادامه تحصيل خواهند بود .

ج‌- براساس‌ مصوبه‌ جلسه368مورخ‌3/11/74شوراي عالي‌ انقلاب فرهنگي‌درمورد مدارك‌ تحصيلي‌ صادرشده‌ توسط مديريت‌ حوزه‌ علميه‌ قم، فضلا و طلاب ‌حوزه‌هاي علميه كه براساس‌ مدرك‌ صادرشده‌توسط مديريت حوزه علميه قم‌دوره‌سطح‌2راگذرانده‌اندو يا تا تاريخ 31/6/88 فارغ‌التحصيل‌ مي‌شوند،‌ منحصراً مي‌توانند در هريك‌ ازكدرشته‌هاي ‌امتحاني گروه علوم انساني ثبت‌ نام‌ ودر آزمون‌ آن‌ شركت‌ نمايند و در صورت پذيرفته‌شدن مشروط به گذراندن دروس پيش‌نياز به تشخيص گروه آموزشي ادامه تحصيل دهند. بديهي‌ است ‌ اين‌دسته‌ از داوطلبان‌ بايد تصوير مدرك‌ فراغت‌ از تحصيل‌ خودراكه‌ توسط مديريت‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ صادر گرديده‌است‌ دراختيارداشته باشند.

د- كليه‌ فارغ‌التحصيلان‌ رتبه‌ اول‌‌ دوره‌ كارشناسي‌ دانشگاهها وموسسات‌ آموزش‌عالي‌ موظفند براساس‌ مفادآيين‌نامه‌ ادامه‌ تحصيل‌ فارغ‌التحصيلان‌ رتبه‌ اول‌ دوره‌ كارشناسي‌(مصوب‌ 28/2/84 وزارت‌ علوم، تحقيقات‌ و فناوري)‌ دراين‌ آزمون‌ ثبت‌ نام‌ وشركت‌ نمايند.بديهي‌ است‌ درصورت‌ عدم‌ ثبت‌نام‌ و شركت‌درآزمون‌ ازمفاد آيين‌ نامه‌ مذكور بهره‌مند نخواهند شد.

تبصره1‌- امتيازاستفاده‌ ازمفادآيين‌نامه‌ ادامه‌ تحصيل‌ فارغ‌التحصيلان‌ رتبه‌ اول‌ دوره‌ كارشناسي‌ مصوب‌ 28/2/84، منحصرا‍‍‌ً براي‌ فارغ‌التحصيلا ن دوره‌كارشناسي‌ مؤسسات‌آموزش‌عالي‌ تحت‌ پوشش‌ وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ مي‌باشدو شامل‌ فارغ‌التحصيلان‌ رتبه‌ اول‌ دوره‌ كارشناسي‌ موسسات‌ آموزش‌عالي‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌

نمي باشد .

توضيح‌: دانش‌آموختگان‌ رتبه‌اول ‌دوره ‌كارشناسي درصورت شركت درآزمون كارشناسي‌ارشد ناپيوسته‌‌وكسب حداقل90%حدنصاب گزينش آزاد در رشته محل منتخب خود، به عنوان پذيرفته شده درآن رشته محل درصورتي كه بالاترين نمره را دربين رتبه اولي‌هاي متقاضي دانشگاه مربوط را داشته باشد محسوب مي‌شوند و ازسوي سازمان سنجش به عنوان ظرفيت مازاد آن رشته محل معرفي خواهندشد.

تبصره2: حداكثرمدت‌ تحصيل براي دانش‌آموختگان رتبه‌اول دوره كارشناسي‌پيوسته هشت نيمسال، براي دانش آموختگان دوره كارشناسي‌ناپيوسته چهارنيمسال وبراي دانش‌آموختگان دانشگاه‌ پيام‌نور و همچنين دوره‌هاي نيمه‌حضوري ياغيرحضوري ده نيمسال‌ ميباشدوضمناً به لحاظ ميانگين كل، داوطلب بايدحائز بالاترين ميانگين درمقايسه با دانشجويان هم‌ رشته وهم ورودي درموسسه محل تحصيل خود (براي دانشجويان دانشگاه پيام نوردركليه واحدها و مراكزدرسطح كشور)باشد.

تبصره3: مشمولان اين آيين نامه مجازندحداكثرطي مدت دوسال پس اززمان تحصيل صرفاً براي يكبارازتسهيلات آن

بهره مندشوند.

هـ - به منظوراجراي‌ قانون‌ اعطاي‌ مدرك‌ كارشناسي‌ و بالاتر به‌حافظان‌كل‌ قرآن‌ مجيد مصوب‌ سال‌ 1375 مجلس‌ محترم‌ شوراي‌ اسلامي‌ و آيين‌نامه ‌اجرايي‌ قانون‌ مذكور مصوب‌ هيات‌ محترم‌ وزيران‌ (5/11/76) ،حافظان كل‌ قرآن‌ مجيدكه‌خواهان‌ استفاده‌ ازمزاياي‌ درنظرگرفته‌ شده‌ هستند، ضرورت دارد‌ با توجه به توضيحات ذيل رشته‌ علوم‌ قرآن‌ و حديث‌ (كد 1111) راانتخاب‌و بند مربوط درتقاضانامه ثبت نام اينترنتي راعلامتگذاري نمايند.

1 - داوطلبان‌داراي‌ مدرك‌رسمي كارشناسي‌ علوم‌ قرآني ‌به منظور ثبت‌نام ‌لازم است باعلامتگذاري بند مربوطه درتقاضانامه، حافظ قرآن بودن خودرا اعلام نمايند.

تبصره‌ . ازدارندگان مدرك كارشناسي علوم قرآني(فقط علوم قرآني)‌ پس ازاعلام نتايج آزمون كارشناسي ارشد، براي‌ احرازصحت‌ حفظ كل‌ قرآن‌ مجيد و ترجمه‌ اجزاي‌اول‌ وسي‌ام‌، دعوت‌ بعمل خواهدآمد. لذا اين افراد لازم است به هنگام مراجعه مدرك كارشناسي خود راكه حداكثر تا تاريخ 31/6/88 دريافت داشته اند را ارائه نمايند .

2 - داوطلبان حافظ‌ كل‌ قرآن‌ مجيد داراي مدرك ديپلم ياگواهي پيش دانشگاهي يا فاقدديپلم‌ به منظور ثبت نام لازم است بند مربوطه در تقاضانامه اينترنتي را علامتگذاري نمايند.

3 - داوطلبان حافظ‌ كل‌ قرآن‌ مجيد داراي مدرك ديپلم ياگواهي پيش دانشگاهي يا فاقدديپلم، لازم است آخرين معدل احراز شده خود را در بند 27 تقاضانامه اينترنتي درج نمايند. ضمناً كد محل فارغ‌التحصيلي خود را در بند 22 تقاضانامه كد 248 درج نمايند.

تبصره‌ 1- براساس‌مصوبه‌مجلس‌محترم‌شوراي‌اسلامي داوطلبان مي‌بايستي‌درآزمون ترجمه وتفسير و دروس اختصاصي علوم‌قرآني‌درسطح ‌كار شناسي كه همزمان با آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1388 برگزار خواهد شد شركت نمايند

تبصره‌ 2- ازمتقاضيان مدرك كارشناسي باتوجه به حدنصاب نمره علمي جهت آزمون صحت حفظ كل قرآن مجيد وترجمه اجزاي اول وسي‌ام دعوت خواهند شد.

تبصره‌ 3- آزمون‌ شفاهي‌ صحت حفظ قرآن‌ مجيد همه‌ ساله‌ بعداز برگزاري آزمون ويژه و استخراج اسامي نهايي حافظان، برگزار مي‌شود.

و- پذيرفته‌شدگان‌نهايي دوره روزانه ‌آزمون‌ورودي‌تحصيلات‌تكميلي سال1387 حق‌ثبت‌نام‌وشركت‌دراين‌آزمون‌را ندارند ..

تبصره: پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي تحصيلي دوره شبانه، نيمه حضوري، دانشگاه پيام نور، موسسات آموزش‌عالي غيرانتفاعي وغيردولتي و دوره مجازي درآزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1387 درصورت عدم ثبت نام در رشته قبولي ويا انصراف ازآن بارعايت سايرشرايط وضوابط مي توانند درآزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال1388 ثبت نام و شركت نمايند.

ز- دانشجويان سال‌آخرو‌يا فارغ‌التحصيلان مقطع‌كارشناسي و يا كارشناسي‌ناپيوسته‌ ورودي سال 1376 به بعدكه‌معدل آنان كمتراز 12 مي‌باشد حق ‌ثبت‌نام ‌و شركت‌ دراين‌ آزمون‌را ندارند.

ح- پذيرفته‌شدگان‌ موظف‌ به‌ رعايت‌ همه‌ مقررات‌ دانشگاه‌ محل‌ تحصيل‌ خود هستند.

ط‌- پذيرفته‌شدگان‌ با توجه‌ به‌ تعهدات‌ آموزش‌ رايگان‌ بايد برابر طول‌ مدت‌ تحصيل‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد، در موقع‌ ثبت‌نام‌ تعهد بسپارند تا در محلي‌ كه‌ وزارت‌علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ در صورت‌ نياز تعيين‌ مي‌كند به‌ خدمت‌ اشتغال‌ ورزند.

تبصره‌- پذيرفته‌ شدگان‌ شاغل‌ دروزارتخانه‌ ها، سازمانها ونهادهاي‌ دولتي‌ باتوجه‌ به‌ تعهدات‌ آموزش‌ رايگان‌ بايدبرابرطول‌ مدت‌ تحصيل‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد ، درموقع‌ ثبت نام‌ به‌ وزارتخانه‌ ، سازمان‌ و يا نهاد دولتي‌ مربوط تعهد خدمت‌ بسپارند.

ي‌- وزارت‌ علوم‌ ، تحقيقات‌ وفناوري‌ به‌ هيچ‌ يك‌ از دانشجويان‌ مقطع‌ كارشناسي‌ ارشد بورس‌ تحصيلي‌ اعطا نمي‌نمايد.

ك- بهره‌مندان‌ ازمزاياي‌ صندوقهاي‌ رفاه‌ دانشجويان‌ چنانچه‌ قصدادامه‌تحصيل‌ درمقطع‌ بالاترراداشته‌ باشند،مي‌توانندباسپردن‌ تضمين‌ كافي(به‌تشخيص ‌صندوقهاي‌ رفاه‌ دانشجويان‌)به‌صندوقهاي‌مذكور ،انجام‌تعهد خود را به‌ بعد از خاتمه‌ مقطع‌ تحصيلي‌ جديد موكول‌ نمايند.

تبصره‌- چنانچه‌ هريك‌ از فارغ‌التحصيلان‌ پس‌ از اشتغال‌ و كسب‌ درآمد نسبت‌ به‌ پرداخت‌ اقساط وام‌ خود اقدام‌ ننموده‌ باشند، مشمول‌ تسهيلات‌ موضوع‌ اين‌ بند نخواهند شد و لازم‌ است‌ قبل‌از ثبت‌نام ‌درمقطع ‌تحصيلي‌جديد با صندوقهاي ‌رفاه‌ دانشجويان‌ تسويه‌ حساب‌ نمايند.

كارشناسان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري:

بر اساس مصوبه بيست و پنجمين شوراي نظارت و برنامه‌ريزي آزمونهاي تحصيلات تكميلي، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در صورت موافقت مي توانند كارشناسان حوزه خود را براي برخورداري از تسهيلات مربوط فقط براي دوره‌هاي شبانه و پيام نور معرفي نمايند. شرايط و ضوابط مربوط در دفترچه شماره 2 درج خواهد شد.

لازم به توضيح است اين كارشناسان براي بهره‌مندي از شرايط و ضوابط مذكور مي بايست در آزمون تحصيلات تكميلي سال 1388 ثبت نام و در آزمون شركت نمايند.

شرايط و ضوابط ثبت‌نام اتباع خارجي:

داوطلبان شركت‌كننده اتباع خارجي،بايدعلاوه برشرايط عمومي واختصاصي اين آزمون،داراي شرايط ذيل بوده وبندمربوط در تقاضانامه ثبت نامي راعلامتگذاري نمايند.

1-ثبت‌نام اتباع خارجي مقيم ايران در اين آزمون منوط به داشتن يكي از مدارك اقامتي يا شناسايي معتبر ذيل مي‌باشد:

الف- دفترچه پناهندگي صادره از نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

ب- گذرنامه كه داراي پروانه اقامت با حداقل اعتبار شش‌ماه باشد.

ج-كارت هويت ويژه اتباع خارجي صادره ازدفتراموراتباع ومهاجرين خارجي استانداريها.

د- برگ تردد خروجي مدت‌دارمرحله سوم طرح آمايش صادره از دفتراموراتباع ومهاجرين خارجي استانداريها.

2-داشتن حداقل معدل 14 براي رشته‌هاي فني و مهندسي و حداقل معدل 16 براي ساير رشته‌هاي تحصيلي در دوره مورد نظر الزامي است.

3-داوطلبان واجدشرايط ثبت‌نام به استثناء مناطق ممنوعه ترددواسكان اتباع خارجي مجازبه ثبت‌نام درساير مناطق كشور مي‌باشند (توضيح مناطق ممنوعه تردد،دراطلاعيه اين سازمان درهفته‌نامه پيك سنجش13/8/87 و20/8/87ودرسايت اينترنتي سازمان به نشاني: www.sanjesh.org درج خواهد شد).

4-درهرمرحله‌اي مغايرت شرايط داوطلب با شرايط اعلام شده از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشورتشخيص داده شود، از ادامه مراحل گزينش يا تحصيل داوطلب جلوگيري بعمل خواهد‌آمد.

5-به استثناي دارندگان دفترچه پناهندگي،ثبت‌نام قطعي و ادامه تحصيل پذيرفته‌شدگان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالي كشور منوط به انجام تشريفات قانوني خروج از كشور و اخذ گذرنامه با رواديد تحصيلي معتبر مي‌باشد.

6-جمهوري اسلامي ايران تعهدي درخصوص صدورمجوزاقامت براي خانواده پذيرفته‌شدگان (به استثناي همسروفرزند مقيم دانشجو) در كشورندارد.

7-پذيرش اتباع خارجي دررشته‌هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسلامي ايران شود (ازجمله تعهدات استخدامي) اكيداً ممنوع مي‌باشد.

8-جمهوري اسلامي ايران تعهدي نسبت به ادامه اقامت دانش‌آموختگان خارجي ندارد واتباع مذكور‌بايدپس ازتحصيل به كشورمتبوع خويش برگردند.

لازم است داوطلبان واجدشرايط فوق براي شركت درآزمون فرم مشخصات مندرج در اطلاعيه اين سازمان درهفته‌نامه پيك سنجش 13/8/87 و 20/8/87 ونيز درسايت اينترنتي سازمان به نشاني: www.sanjesh.org تكميل و به آدرس: تهران: خيابان ولي‌عصر(عج)، بالاتر از ميدان ونك، روبروي ميرداماد غربي، جنب شيرخوارگاه آمنه، كدپستي: 1996614413 ساختمان اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور ارسال نمايند.

3-1- مقررات‌ وظيفه‌ عمومي‌:

براساس‌ اعلام‌ رسمي‌ سازمان‌ وظيفه‌ عمومي‌ نيروي‌ انتظامي‌، داوطلب‌ مرد لازم‌ است‌ يكي‌ از شرايط زير را دارا باشد.

(1)كارت‌ پايان‌ خدمت‌.

(2)كارت‌ معافيت‌ كفالت‌ يا پزشكي‌ دايم‌ و يا كارت‌ معافيت‌ دايم‌ زمان‌ صلح‌ با فرم‌ كامپيوتري.

(3) متولد سال‌ 1354 و قبل‌ از آن‌ ( تبصره‌: فارغ‌التحصيلان‌ رشته‌هاي‌ گروه‌ پزشكي‌ ورشته‌ دامپزشكي‌ متولد سال‌1344 و يا قبل‌ از آن‌)

(4) داشتن دفترچه آماده به‌خدمت‌بدون مهرغيبت‌كه مهلت اعزام مندرج در آن در زمان ثبت نام سپري نشده باشد .

تبصره1‌- پذيرفته شدگاني كه به هنگام ثبت نام در دانشگاه مدت 6 ماه از تاريخ فراغت از تحصيل آنان در دوره كارشناسي سپري نشده باشد نيازي به ارائه برگ اعزام به خدمت ندارند .

تبصره2‌- اين‌ افرادلازم‌ است‌ درتاريخي‌ كه‌ توسط سازمان وظيفه‌ عمومي‌ نيروي‌ انتظامي‌ اعلام‌ مي‌شود به‌ خدمت‌ اعزام‌ شوند. بديهي‌ است‌ در صورت‌ پذيرفته‌ شدن‌ ودارابودن‌ سايرشرايط وضوابط، درهرمرحله‌اي‌ از خدمت‌ وظيفه‌ترخيص‌ خواهند شد. در غير اين‌ صورت‌ غايب‌ محسوب‌ شده‌ و قبولي‌ آنان‌ «كان‌لم‌يكن‌» تلقي‌ مي‌گردد.

(5) فارغ‌التحصيلان‌ دوره هاي كارشناسي‌ و يا كارشناسي‌ ارشد متعهد خدمت‌ سازمانها و يا وزارتخانه‌ها با ارائه‌ گواهي‌ از ارگان‌ مربوط مبني‌ بر اين‌كه‌ دوران‌ خدمت‌ وظيفه‌آنان‌ يا طرح‌ تعهد خدمت‌ آنان‌ به‌ سازمان‌ و يا وزارتخانه‌ مربوط تا31/6/1388به‌ پايان‌ برسد .

تبصره‌- ثبت‌نام و شركت مشمولين وظيفه عمومي متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش در مقطع كارشناسي (ليسانس) و با رعايت قوانين موضوعه، درصورت موافقت وزارتخانه ذيربط ضمن منفك شدن ازانجام تعهد وشروع مجددآن پس از پايان تحصيل، براي رشته موردنياز وزارت مذكور بلامانع است.

(6) دانشجوي‌ سال‌ آخر كه‌ تا تاريخ31/6/1388فارغ‌التحصيل‌ شود.

(7) پرسنل‌ شاغل‌ رسمي‌ در نيروهاي‌ نظامي‌ و انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ با ارائه‌ گواهي‌ موافقت‌ از يگان‌ مربوط.

(8) طلبه‌ دارنده‌ مدرك‌ ليسانس‌ ( كارشناسي‌) مورد تاييد، به‌ شرطي‌ كه‌ شوراي‌ مديريت‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ تاييد نمايد كه‌ معافيت‌ تحصيلي‌ وي‌ در حوزه‌،پوششي‌ براي‌تحصيل‌ در دانشگاه‌ نيست‌ وطلبه‌ قادر است‌ ضمن‌ اشتغال‌ به‌ تحصيل‌ در حوزه‌، به‌ موازات‌ آن‌ در دانشگاه‌ نيز تحصيل‌ كند، با همان‌ معافيت‌ تحصيلي‌ حوزه‌، اشتغال‌به‌ تحصيل‌ وي‌ در دانشگاه‌ بلامانع‌ است‌ . بديهي‌ است‌ هر موقع‌ حوزه‌ علميه‌ معافيت‌ تحصيلي‌ طلبه‌اي‌ راخاتمه‌يافته‌اعلام‌ كند، مشمول‌ ديگر نمي‌تواند به‌ عنوان‌دانشجو از معافيت‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌ استفاده‌ نمايد و بايد به‌ خدمت‌ اعزام‌ شود.

تبصره‌- افراد مشمول‌ بند 8 فوق‌ قبل‌ از ثبت‌نام‌ درآزمون‌ بايد موافقتنامه‌ مذكور را دريافت‌ و به‌ هنگام‌ قبولي‌ در دانشگاه‌ ارائه‌ نمايند.

(9) فارغ‌التحصيلان‌ دوره هاي‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ ارشد كه حداكثرتا31/6/1388 دوران خدمت وظيفه آنان به پايان برسد با ارائه كارت پايان خدمت به هنگام قبولي دردانشگاه.

تبصره‌- فارغ‌التحصيلان‌ دوره هاي‌ كارشناسي‌ و كارشناسي‌ ارشد كه حداكثرتا30/11/1388 دوران خدمت وظيفه آنان به پايان برسد، منحصراً مي توانندكدرشته محلهاي تحصيلي نيمسال دوم را ( در صورت وجود ) انتخاب نمايند

2- ثبت‌نام‌:

الف‌- هرداوطلب ‌بر اساس‌علاقه ‌فقط مي‌تواند دردو كد رشته‌ امتحاني (اصلي وشناور)‌، ثبت‌نام‌ و در امتحانات‌ مربوط شركت‌ كند.

كليه‌ فارغ‌ التحصيلان‌ دوره‌هاي كارشناسي‌ مورد تاييد(بدون‌ توجه‌ به‌ نوع‌ مدرك‌ تحصيلي‌) مي‌تواننددرآزمون‌ ورودي‌ دوره‌هاي كارشناسي‌ارشد ناپيوسته ‌داخل رشته‌هاي‌ گروه‌ علوم‌انساني‌، علوم پايه، فني و مهندسي، كشاورزي و هنر( بجز گروه پزشكي وكدرشته‌هاي امتحاني كه شرط عنوان مدرك تحصيلي درآنان اعمال ودر جدول رشته‌هاي امتحاني درج گرديده ) ثبت‌ نام‌ و شركت‌ كنند.تحصيل‌ در دوره‌ كارشناسي‌ ارشد منوط به‌ قبولي‌ درامتحان ‌ورودي‌ وگذراندن دروس پيش‌نياز به ‌تشخيص‌گروه آموزشي ‌مربوط بوده و هزينه دروس پيش‌نياز نيز توسط دانشجو پرداخت مي‌شود.

تبصره‌: داوطلبان‌ ‌درصورت‌ داشتن‌ شرايط، علاوه ‌ بر انتخاب رشته‌اصلي‌ مي‌توانند متقاضي‌ شركت‌ دريكي‌ از 61 كدرشته‌ امتحاني شناور شامل رشته هاي :

سنجش‌ازدورو سيستم ‌اطلاعات‌جغرافيايي(كد1103)،فرهنگ و زبانها ي باستاني‌(كد1109)،مجموعه زبان‌ شناسي(كد1110) ، علوم‌كتابداري‌واطلاع‌رساني(كد1119)،مجموعه علو م تربيتي3(كد1123)، مجموعه مديريت جهانگردي(كد1125)،مجموعه‌ ايرانشناسي(كد1127)، آموزش زبان ژاپني(كد1128)، زبان وادبيات اردو (كد1129)،مجموعه مطالعات‌ زنان‌(كد1137)، مجموعه علوم‌ ارتباطات‌ اجتماعي‌(كد1138)،مددكاري‌اجتماعي‌(كد1139)،پژوهش‌علوم اجتماعي(كد1140)،برنامه‌ريزي،مديريت‌وآموزش محيط زيست(كد1146)، مجموعه مديريت‌اجرايي‌(كد1148)،مجموعه ژئوفيزيك و هواشناسي(كد1202)،مجموعه فوتونيك(كد1205)،علوم كامپيوتر(كد1209)، علوم محيط زيست (كد1215)، مجموعه‌زيست شناسي دريا(كد1216)،علوم‌دريايي‌واقيانوسي(فيزيك دريا) (كد1217)، مجموعه‌تاريخ‌وفلسفه علم(كد1218)،مجموعه مهندسي نفت‌(كد1253)،مجموعه مهندسي پليمر (كد1255)، مجموعه ‌مهندسي‌ معماري ‌كشتي(كد1256)،‌مهندسي شيمي-مخازن‌هيدروكربوري(كد1258)، مهندسي صنايع(كد1260)،مديريت درسوانح طبيعي(كد1262)،مهندسي‌مواد- نانومواد(كد1273)، مجموعه مهندسي‌فناوري ‌اطلاعات‌( IT ) (كد1276)، مجموعه مهندسي هوافضا(كد1279)، مهندسي‌ شيمي،بيوتكنولوژي و مهندسي داروسازي(كد1285)،مهندسي پليمر-صنايع رنگ(1286)، مهندسي طراحي محيط زيست(كد1287)،مديريت‌نساجي(كد1288)، مهندسي‌فرآوري ‌وانتقال ‌گاز(كد1289)،مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون (كد1290)، مهندسي مكاترونيك(كد1291)، مهندسي‌ايمني وبازرسي فني(كد1292)،مهندسي توليدات گياهي(كد1310)،مهندسي‌ ‌كشاورزي-حشره ‌شناسي‌ كشاورزي(كد1314)،هواشناسي كشاورزي(كد1320)، مهندسي كشاورزي-مكانيزاسيون‌كشاورزي(كد1322)، مهندسي منابع ‌طبيعي‌-بيابان ‌‌زدايي‌(كد1323)،مهندسي كشاورزي-بيوتكنولوژي دركشاورزي‌(كد1324)،مهندسي كشاورزي- توسعه ‌روستايي (كد1325)، مهندسي كشاورزي- شناسايي‌ ومبارزه‌ باعلفهاي هرز(كد1326)، مديريت‌كشاورزي(كد‌1327)، برنامه‌ريزي شهري ‌و منطقه‌اي ‌(كد1350)، طراحي‌شهري (كد1351)، مرمت‌واحياءبناهاوبافتهاي‌ تاريخي‌(كد1353)،مجموعه پژوهش‌هنر (كد1359)، مديريت پروژه وساخت‌(كد1361)، بيوشيمي باليني(كد1403)، ويروس‌شناسي(كد1409)، ايمني‌شناسي پزشكي (كد1411)، فيزيولوژي (1416)،هماتولوژي‌(كد1419)،بيوتكنولوژي‌پزشكي(كد1420)،انگل‌شناسي دامپزشكي (كد1501)وفيزيولوژي دامپزشكي (كد1502) نيزشوند.

لازم به ذكر است رشته‌هاي فوق در جداول شماره 3 تا 8 در صفحات 12 تا 25 دفترچه راهنما با علامت ستاره ( * ) مشخص شده است.

تذكر مهم: آن‌ دسته‌ ازداوطلباني‌كه‌ كد رشته‌ امتحاني‌ اصلي‌ ( يا به‌ عبارتي‌كد رشته‌ امتحاني‌ اول‌ آنان‌ يكي‌ از 61 كد رشته‌ امتحاني‌(شناور) مندرج‌ درتبصره‌2بند«ج» صفحه يك دفترچه راهنما مي‌بـاشـد،بـه ‌هيـچ عنوان‌حق ‌انتخاب‌يكي‌ ديگر از60كدرشته‌ امتحاني‌ مندرج‌ در تبصره‌ فوق‌ را ندارند وسيستم ثبت نام اينترنتي اجازه انتخاب كد رشته امتحاني دوم‌ انتخابي را براي‌ باردوم به اين قبيل از داوطلبان نخواهد داد.

ب‌-.داوطلبان لازم است پس ازمطالعه دقيق دفترچه شخصاً به سايت اين سازمان( www.sanjesh.org ) به ‌منظورثبت‌نام‌، مراجعه ونسبت به تكميل تقاضانامه ثبت نامي اينترنتي اقدام نمايند .

  3- شرايط و ضوابط برگزاري‌ ‌ المپياد علمي‌ دانشجويي‌ كشور:

همزمان ‌بابرگزاري‌ امتحانات‌ آزمون ‌ورودي تحصيلات‌ تكميلي (دوره‌هاي‌كارشناسي‌ارشد ناپيوسته ‌داخل‌) سال1388، اولين ‌مرحله آ زمون المپياد علمي دانشجويي‌ كشوردررشته‌هاي ‌زبان ‌وادبيات‌فارسي‌(كد1101)،مجموعه‌ علوم ‌اقتصادي (كد1105)، ‌الهيات‌ و معارف‌ اسلامي-علوم ‌قرآن وحديث(كد1111)،مجموعه‌‌حقوق(كد1126)، مجموعه شيمي‌ (كد1203) ،فيزيك‌ (كد1204)، مجموعه ‌زيست‌شناسي (كد1206) ،مجموعه‌آمار(كد1207)،‌مجموعه رياضي ‌(كد1208)،مجموعه‌مهندسي‌برق‌(كد1251)، مجموعه ‌مهندسي ‌شيمي(كد1257)، مجموعه ‌مهندسي‌عمران(كد1264)، مجموعه ‌مهندسي ‌مكانيك‌ (كد1267)، مجموعه‌ مهندسي ‌كامپيوتر (كد1277)، مهندسي كشاورزي(كد1303) و طراحي صنعتي(كد1358) به شرح ذيل برگزارمي‌گردد.

الف- دانشجويان سال سوم به بالارشته‌هاي فوق‌الذكرمي‌توانند متقاضي‌ المپياد باشندودرصورت پذيرفته شدن درمرحله‌ اول‌ المپياد،‌ قبولي‌ آنان درآزمون‌ كارشناسي ارشدتازمان‌فارغ‌التحصيلي‌ازدوره‌كارشناسي محفوظ خواهدماند.اين‌دانشجويان‌باتاييداداره آموزش‌ محل‌ تحصيل‌ خود مي‌تواننددر المپياد علمي ‌دانشجويي‌كشورشركت‌نمايند.لذا درصورت‌ تمايل‌بايدفرم‌تقاضانامه‌ ثبت‌نام ‌اينترنتي را همانند سايرداوطلبان‌ شركت‌كننده‌ درآزمون‌ ورودي‌ تحصيلات ‌تكميلي ‌(دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشدناپيوسته‌ داخل‌) سال‌1388، تكميل‌ نموده و بند‌ مربوط در فرم‌ تقاضانامه‌ ثبت‌نام‌ اينترنتي را علامتگذاري‌ نمايند.

ب- مواد امتحاني‌ رشته‌هاي‌ المپياد همانند رشته‌هاي‌ دوره‌ كارشناسي‌ ارشد اين‌ رشته‌ها خواهد بود.

ج‌- انتخاب‌ متقاضيان‌ المپياد دررشته‌هاي فوق، مرحله‌ اول‌ براساس‌ نمرات‌ اكتسابي‌ داوطلب‌ درآزمون رشته‌هاي مذكور‌، بدون‌ احتساب‌ نمره‌ معدل‌ كارشناسي‌ آنهاخواهدبود.

د- مرحله‌ دوم‌ المپياد علمي‌ دانشجويي‌ كشور، به‌ صورت‌ تشريحي‌ از بين‌ انتخاب‌ شدگان‌ مرحله‌ اول‌ برگزار مي‌شود.

تبصر-‌ دانشجويان‌ متقاضي بايد ضمن‌ تكميل‌ همه‌ قسمت‌هاي‌ فرم‌ تقاضانامه‌ ثبت نامي اينترنتي، همانند ساير داوطلبان‌ از اداره‌ كل‌ آموزش‌ محل‌ تحصيل‌ گواهي‌ مبني‌ بر دانشجو بودن‌ خود را دريافت‌ ونزدخود نگهدارند.

4-ثبت‌نام‌ براي‌ شركت‌ در آزمون‌:

1- هر داوطلب بايد بامراجعه به باجه‌هاي پستي نسبت به خريدكارت اعتباري داراي نام كاربر و رمز عبوربه منظور ورودبه سيستم نرم افزاري ثبت نام اينترنتي، به مبلغ 000/80ريال ودريافت يك جلد دفترچه راهنماي ثبت نام در آزمون كه براي توزيع آن 5000ريال توسط پست از داوطلب دريافت مي گردد اقدام نمايند.

2- پس‌ از مطالعه‌ دقيق‌ دفترچه‌ راهنما چنانچه‌ واجد شرايط شركت‌ در آزمون‌ باشند مدارك لازم را كه دردفترچه راهنما درج شده است تهيه و نسبت به تكميل پيش نويس تقاضانامه (مندرج در صفحه 29 دفترچه راهنما) ، طبق بند ح مندرج در صفحات 7و 8 دفترچه راهنما اقدام نمائيد.

3- ثبت نام براي شركت درآزمون ورودي تحصيلات تكميلي(دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال1388تنها ازطريق ثبت نام الكترونيكي(اينترنتي) از ساعت 9 صبح روز يكشنبه 12/8/87 آغاز و در پايان روز دوشنبه 20/8/87 پايان مي پذيرد، لذا داوطلبان بايد براي ثبت‌نام به سايت سازمان سنجش‌آموزش‌كشور( www.sanjesh.org ) مراجعه و اقدام نمايند.

4- داوطلباني كه علاوه بررشته‌ انتخابي‌ يا امتحاني‌ اصلي(رشته‌ اول‌)علاقه‌مند به‌ انتخاب‌ يكي‌ از 61 كدرشته‌ امتحاني‌ مندرج‌ درتبصره 2بند(ج)صفحه يك دفترچه راهنما به‌ عنوان‌ رشته‌ امتحاني‌ دوم‌مي‌باشند، ضرورت‌ دارد كه‌ كد رشته‌ امتحاني دوم را نيزدر مربع بند مربوط درتقاضانامه درج ‌نمايند. اين دسته از داوطلبان مي‌بايست براي رشته امتحاني‌دوم يك‌كارت اعتباري ديگر داراي نام كاربر و رمز عبور به منظور ورود به سيستم نرم افزاري ثبت نام اينترنتي، به مبلغ 000/80 ريال علاوه بركارت اعتباري اول خريداري نمايند.

5-. تاريخ‌ برگزاري‌ آزمون‌ :

آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشدناپيوسته‌ داخل‌) سال‌ 1388براساس‌ برنامه‌ زماني‌ پيش‌بيني‌ شده‌ و اعلام شده قبلي انشاءالله‌ درروزهاي چهارشنبه‌ 23/11/87 ، پنج شنبه‌ 24/11/87 ، جمعه 25/11/87 و شنبه 26/11/87 برگزار خواهد شد.

تذكر :

1.هرگونه‌ تغييري‌ ازطريق‌ نشريه پيك‌ سنجش‌(هفته‌نامه خبري‌ واطلاع‌رساني‌ سازمان‌سنجش‌)سايت سازمان سنجش و درصورت لزوم ‌از طريق رسانه‌هاي گروهي ‌اعلام‌خواهدشد.

2.درصورت‌ لزوم‌ داوطلبان مي‌توانند باشماره تلفنهاي 9-8923595‌8-021باروابط عمومي‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشورتماس‌ حاصل‌ نمايند

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور


مطالب مشابه :


مجلس عدم تعيين ضريب حقوق كاركنان را بررسي مي‌كند

و نوجوانان بي‌سرپرست را با تشكيل جلسه‌اي در محل شيرخوارگاه آمنه، بررسي مي سايت تمزها
تهران در آئینه محلات -2

نيروي انتظامي، وزارت مسكن و شيرخوارگاه آمنه شهرسازي و هتل هما و سازمان سايت حوزه
بدون شرح پر درد

سلام زندگی پسر من هم سندرم داون داره - بدون شرح پر درد - زندگی نامه و اطلاعات عمومی در مورد
دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌ سال‌ 1388

سايت اقتصادي Access ، بالاتر از ميدان ونك، روبروي ميرداماد غربي، جنب شيرخوارگاه آمنه
دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌ سال‌ 1388

، بالاتر از ميدان ونك، روبروي ميرداماد غربي، جنب شيرخوارگاه آمنه سايت سازمان سنجش
مصاحبه ای خواندنی با مازیار فلاحی

مشکل خانواده‌اي که يک عضو خواننده دارد، اين است که در سايت نيت فقط شيرخوارگاه آمنه
شرايط وضوابط ، تاريخ و نحوه‌ ثبت‌ نام‌ در آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌(دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد نا

، بالاتر از ميدان ونك، روبروي ميرداماد غربي، جنب شيرخوارگاه آمنه سايت سازمان سنجش
برچسب :