نمونه سوال روش تحقیق جهت دانشجویای علوم ارتباطات

پژوهشگری قصد دارد ، عوامل اجتماعی موثر در میزان علاقه خرید روزنامه را در بین 1200 دانشجوی دختر و 800 دانشجوی پسر بررسی نماید. مطلوبست پاسخ به موارد زیر:

 

الف: برای موضوع فو.ق مسئله تحقیق بنویسید.

ب: به نظر شما برای انجام این تحقیق از چه منابع یا حوزه های علمی باید بهره جست؟

ج: دو فرضیه همبستگی ، دو فرضیه وابستگی ، و دوفرضیه تفاوت آماری بنویسید.

د: متغیرهای درون فرضیه ها را تعریف نظری و عملیاتی کنید

ه: به نظر شما مناسب ترین روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ها برای این تحقیق کدام است؟ چرا ؟ استدلال کنید.

و: مطلوبست برآورد حجم نمونه مناسب و معرفی مناسب ترین روش نمونه گیری . استدلال کنید.

ز: به نظر شما مناسب ترین روش افزایش اعتبار  ( validity)  و روایی کدام است ؟ چرا ؟ استدلال کنید.

ح: مناسب ترین ضرایب همبستگی ، وابستگی ، و آزمون های تفاوت آماری برای این تحقیق ( فرضیه های 6 گانه ) کدامند ؟ چرا ؟ استدلال کنید.

پاسخ ها :

الف:  (نکته: دقت کنیم که برای نوشت مسئله تحقیق باید از کل به جزء برسیم . )

یکی از عوامل موثر بر پدیده های اجتماعی ، وسایل ارتباط جمعی می باشند که در اینمیان روزنامه به عنوان یکی از مهم ترین وسایل ارتباط جمعی شناخته می شود. عوامل نختلفی بر میزان علاقه برای خریدن روزنامه وجود دارد که می توانند متاثر از شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و... باشند. در این تحقیق پرسش اصلی این است که : چه عوامل اجتماعی بر میزان علاقه علاقه خرید روزنامه موثرند؟

 

ب:  اگر اسم  کتاب یا منابع را در یاد داشته باشیم می نویسیم در غیر این صورت به حوزه مرتبط با آن اشاره می کنیم . مانند اقتصاد ارتباطات

 

ج:ابتدا متغیرهای خود را از میان عوامل اجتماعی تعیین می کنیم همانند شغل ، تحصیلات ، سن ، جنسیت ، تحصیلات پدر ، تحصیلات مادر و...

سپس فرضیه های تحقیق  را می نویسیم ( البته استاد مرحمت فرمودند که همان دو متغیر فرضیه های وابستگی را می توان در فرضیه های وابستگی و تفاوت آماری نیز استفاده کرد.)

 

فرضیه های همبستگی :

بین وضعیت شغلی پاسخگویان و میزان علاقه خرید روزنامه همبستگی وجود دارد.

بین مقطع تحصیلی پاسخگویان و میزان علاقه خرید روزنامه همبستگی وجود دارد.

 

فرضیه های وابستگی :

بین وضعیت شغلی پاسخگویان و میزان علاقه خرید روزنامه وابستگی وجود دارد.

بین مقطع تحصیلی پاسخگویان و میزان علاقه خرید روزنامه وابستگی وجود دارد.

 

فرضیه های تفاوت آماری :

بین وضعیت شغلی پاسخگویان و میزان علاقه خرید روزنامه رابطه وجود دارد.

بین مقطع تحصیلی پاسخگویان و میزان علاقه خرید روزنامه رابطه وجود دارد.

 

د: تعریف نظری میزان علاقه خرید روزنامه: یعنی تمایل فرد به خرید روزنامه

تعریف عملیاتی میزان علاقه خرید روزنامه: یعنی تمایل فرد به خرید روزنامه چقدر است ؟  کم     متوسط      زیاد

 

تعریف نظری اشتغال: یعنی بررسی اینکه فرد شاغل است یا شاغل نیست

تعریف عملیاتی اشتغال: فرد شغل دارد یا نه

 

تعریف نظری تحصیلات مادر: بررسی اینکه مادر فرد دارای تحصیلات است یا خیر

تعریف عملیاتی تحصیلات مادر: تحصیلات مادر چقدر است ؟ زیر دیپلم         دیپلم تا لیسانس     بالاتر از لیسانس

 

و بقیه متغیرها هم به همین صورت تعریف می شوند

 

ه:   از روش تحقیق پیمایشی استفاده می کنیم  . ( چون جمعیت وسیع است )  بنابراین از ابزار  پیمایش یعنی پرسشنامه استفاده می کنیم ( تمام کارهایی که بر روی پرسشنامه انجام می شود را می نویسیم)

 

و: درصورت مشخص نبودن  درصد اطمینان در صورت مسئله ، براساس اطمینان 95% نمونه را برآورد می کنیم .

N=2000

1200= تعداد خانمها

800= تعداد آقایان

برای تعیین واریانس از روش pq   استفاده می کنیم

واریانسpq =  نسبت زنان به کل  *نسبت مردان به کل   = ./4 * ./6 = ./24

 

برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده می کنیم.

 

 

 

 


           N z2 s2

n= ---------------

       N d2 + z2 s2

 

              2000(1.96)2 * (./24)                    1844

n= --------------------------------------         = ----------- = 311

       2000 (./05)2 + (1.96)2 * (./24)           5.92

 
                                                         

برای انتخاب مناسب ترین روش نمونه گیری:

·         اگر لیست دانشجویان را داشته باشیم از روش تصادفی ساده استفاده می کنیم.

·         اگر دانشجویان در 5 رشته تحصیل می کنند و لایه بندی شده اند از روش طبقه بندی استفاده می کنیم.

·         اگر اسامی نداشته باشیم نمونه گیری در دسترس و سهمیه ای براساس نسبت اعلام شده زنان و مردان

·         و... به صورت کامل استدلال می کنیم

 

ز :   چهار روش برای افزایش اعتبار و چهار  روش برای افزایش روایی وجود دارد .

 

اعتبار سازه : چون تئوری قوی نداریم ، نمی شود

اعتبار تجربی : از کسانی که روزنامه خریده اند همان جا و کنار کیوسک روزنامه فروشی سئوال کنیم.

اعتبار صوری : پرسشنامه را با رویت و مطالعه چند استاد و صاحب نظر اعتبار دهیم.

 

در روش های روایی بهترین روش تست ری است که می بایست این روش بصورت کامل توضیح داده شود.

 

ح : در فرضیه اول همبستگی  :

سطح اندازه گیری متغیر وضعیت اشتغال "اسمی" است

سطح اندازه گیری متغیر  میزان علاقه "رتبه ای" است

 لذا از ضریب همبستگی فی استفاده می شود

 

در فرضیه دوم همبستگی :

سطح اندازه گیری متغیر وضعیت تحصیلات "رتبه ای" است

سطح اندازه گیری متغیر  میزان علاقه "رتبه ای" است

 لذا اگر n  بالاتر از 30 نفر باشد از  ضریب همبستگی  اسپیرمن  و اگر کمتر 30 نفر باشد از ضریب همبستگی  کندال  استفاده می شود

 

در فرضیه اول وابستگی  :

سطح اندازه گیری متغیر وضعیت اشتغال "اسمی" است

سطح اندازه گیری متغیر  میزان علاقه "رتبه ای" است

 لذا از ضریب همبستگی لاندا استفاده می شود

 

در فرضیه دوم وابستگی :

سطح اندازه گیری متغیر وضعیت تحصیلات "رتبه ای" است

سطح اندازه گیری متغیر  میزان علاقه "رتبه ای" است

لذا از ضریب وابستگی گودمن استفاده می شود

 

 در فرضیه اول تفاوت آماری:

سطح اندازه گیری متغیر وضعیت اشتغال "اسمی" است

سطح اندازه گیری متغیر  میزان علاقه "رتبه ای" است

 لذا از آزمون تفاوت آماری خی 2  استفاده می شود

 

در فرضیه دوم تفاوت آماری:

سطح اندازه گیری متغیر وضعیت تحصیلات "رتبه ای" است

سطح اندازه گیری متغیر  میزان علاقه "رتبه ای" است

لذا از آزمون تفاوت آماری من رایت می استفاده می شود
تعریف واژگان کلیدی  

هدف : منظور ، خواست ، قصد یا آرمان مشخص

برنامه: برنامه بیانی روشن ، مستند و مشروح از مقاصد وتصمیمات است

برنامه سندی است که با توجه به هدف و یا اهدافی خاص حاوی مجموعه ای از عملیات و تصمیمات منظم (از نظر سلسله مراتب زمانی) و مربوط به هم (از نظر سلسله مراتب تقدم و تاخر اجرا) جهت تحقق اهداف مورد نظر است. به عبارت دیگر برنامه عبارت است از مجموعه حقایق و ارقام مرتبطی که مشخص کننده مطلوب ترین راه تحقق اهداف است

فعالیت :فعالیت مجموعه به هم پیوسته ی اقدامات هم راستا و هم هدف را میگویند. در واقع فعالیت ها مراحل مختلف تحقق برنامه های مارا مدنظر قرار می دهند

اقدامات :اقدامات به مراحل اجرایی هریک از فعالیت های تحقق اهداف می گویند که کوچکترین واحد عملیاتی در این مجموعه می باشند.

فرایند : فرایند مجموعه ای از غعالیت های مربوط به هم و پیوسته است که یک نقطه آغاز و یک نقطه پایان مشخص دارد و حداقل یک درونداد به یک برونداد (نتیجه یا محصول نهایی ) تبدیل می گردددر تعريف فرضيه مى‌توان گفت:

 فرضيه عبارت است از حدس يا گمان انديشمندانه درباره ماهيت، چگونگى و روابط بين پديده‌ها، اشياء و متغيرها، که محقق را در تشخيص نزديکترين و محتمل‌ترين راه براى کشف مجهول کمک مى‌نمايد؛ بنابراين، فرضيه گمانى است موقتى که درست بودن يا نبودنش بايد مورد آزمايش قرار گيرد. فرضيه براساس معلومات کلى و شناخت‌هاى قبلى يا تجارب محقق پديد مى‌‌آيد. اين شناخت‌ها ممکن است براساس تجارب يا مطالعات قبلى باشد، از منابع شفاهى بدست آمده باشد، يا در جريان مطالعهٔ ادبيات تحقيق حاصل شده باشد


تدوین فرضیه:

پس از انتخاب و تعريف و تبيين مسئله بايد محقق تصويرى ذهنى از چگونگى متغيرها و نحوهٔ ارتباط آنها با يکديگر ارائه دهد تا براساس آن تلاش کاوشگرانهٔ خود را آغاز کند و از صحت و سقم آن اطمينان حاصل نمايد؛ بنابراين، اقدام به تدوين و تبيين قضاياى فرضى و پيشنهادى در چارچوب مسئله تحقيق خود مى‌نمايد، به‌نحوى‌که چگونگى متغير يا پديده و نيز روابط آنها را با يکديگر توضيح دهد. فرضيه‌سازى يکى از مراحل حساس تحقيق را تشکيل مى‌دهد؛ چرا که فرضيه‌ها نقش راهنما را دارند و به فعاليت‌هاى تحقيقاتى جهت مى‌دهند. فرضيه‌ها به محقق کمک مى‌کنند تا از بين طرق فراوان رسيدن به مقصد تنها چند مورد آن را که بيش از همه نزديک‌تر به مقصد بنظر مى‌رسد، برگزيند و سهل‌الوصول‌ترين راهها و محتمل‌ترين جهت‌ها را براى رسيدن به هدف تحقيق انتخاب کند


روش های تحقیق:

روش های تحقیق در علوم عبارت از کلیه وسایل ومراحل جمع آوری منظم اطلاعات وشیوه تحلیل منطقی آن ها برای نیل به یک هدف است. این هدف بطور کلی کشف حقایق است به همین جهت اصولی کلی آن در کلیه علوم یک سان میباشد.محدودیت های تحقیق

همواره پژوهشگران در تحقیقات خود با محدودیت هایی مواجه هستند که بخشی از آنها حتی در ابتدای کار نیز خود را نشان می دهند . از عمده ترین ارکان تحقیق و پژوهش دسترسی به آمار و اطلاعات است . در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که موجب شده خدمات تحقیقاتی از قبیل دسترسی به کتب ، مجلات ، آمار ، بانکهای اطلاعاتی  و ... در کشور به راحتی ممکن نباشد . بخشی از این مشکل ناشی از فقدان یا کمبود هر یک از خدمات تحقیقات فوق است و از سوی دیگر فرهنگ غلط ، سبب خصوصی تلقی کردن این موارد شده و در نتیجه افراد و موسسات بنوعی از انتقال یافته های خویش به دیگران خودداری می کنند .  از سوی دیگر متغییرهای ناخواسته که ممکن است حاصل طرحها و روش های ویژه ای باشند که در تحقیق بکارگرفته می شوند ، غالبا به گونه های مختلف ، اعتبار درونی و بیرونی تحقیق را به مخاطره می اندازند . باید آگاه بود که در تحقیقات علوم رفتاری ، کنترل یا حذف کامل این نوع عوامل غیر ممکن است . اما به هر حال سعی پژوهشگران بر آن است که این عوامل را حد الامکان پیش بینی ، شناسایی و تمام احتیاط های لازم را به منظور کاهش آنها بکار برند

از جمله موارد محدود کننده تحقیق عبارتند از

کمبود و يا فقدان منابع علمي قابل دسترس و استفاده
منابع علمي بسيار کم و محدودي )حداقل به صورت فارسي( در اين زمينه موجود است که به طور مستقيم به موضوع مورد مطالعه و تحقيق مربوط باشد. به همين دليل نيازمند استفاده از منابع لاتين مي باشم که خود مشکلات ديگري همچون محدودبودن زمان استفاده از اينترنت در دانشکده، برگردان درست متون لاتين به فارسي و يک دست کردن  آنها را به همراه دارد.

نبود کار مشابه در اين زمينه
با وجود تلاش بسيار محقق موفق به پيدا کردن پژوهشي که به طور مستقيم به اين موضوع پرداخته باشد، نشد.
ـ فقدان بودجه لازم براي انجام و پيشبرد کار
هر کار تحقيقي در مراحل مختلف خود نيازمند صرف هزينه هاي مالي است که مسلما تحقيقات دانشجويي به دليل شرايط خاص محقق ازاين موضوع مستثني نيستبحث و نتيجه گيري كلي و پيشنهادات:

بحث و نتيجه گيري: در اين مبحث نتايج ارايه شده در فصل قبل را مورد بحث قرار دهيد. از زياد يا كم بودن يك عامل در يك دسته بيمار چه نتيجه‌اي مي گيريد؟ چگونه آن را توجيه مي كنيد؟ تا چه حد در اثبات فرضيه (فرضيات)خود موفق بوده ايد؟ وجوه تشابه و تناقض يافته هاي شما با ساير مطالعات انجام شده در اين زمينه چه مي باشد و چگونه آنرا توجيه مي كنيد؟ با توجه به مجموعة شواهد به چه نتيجة كلي دست يافته ايد؟

نتيجه گيريها و بحثهاي شما مي تواند بر حسب گستردگي موضوع و تعداد متغيرهاي مورد بررسي بسيار مفصل يا محدود و مختصر باشد. به هر حال در اينجاست كه اطلاعات خود را درباره موضوع مورد تحقيق و مهارت خود را در تأمين ارتباط بين عوامل و تعميم نتايج به نمايش مي گذاريد.

در تدوين اين مبحث به نكات زير توجه فرماييد:

·         تنها نتايجي مورد بحث قرار مي گيرند كه در فصل يافته ها (4) به آن اشاره شده است.

·         مقايسه يافته ها با ساير مطالعات انجام شده و تعميم آنها به جامعه هدف با توجه به روش مطالعه و طراحي آن امكان پذير است.

پيشنهادات: اين قسمت را با توجه به نتايجي كه گرفته ايد در قالب اجزاي زير تدوين نماييد.

·         پيشنهادات در رابطه با بكارگيري يافته هاي تحقيق

·         پيشنهادات بر اساس زمينه هاي جديدي كه براي تحقيقات بعدي ايجاد شده است

فهرست منابع: ذكر منابع علاوه بر اعتبار بخشيدن به تحقيق انجام شده، نشانگر رعايت اخلاق تحقيق نيز مي باشد.
مطالب مشابه :


آزمون ناپارامتريك فريدمن جهت رتبه بندي عوامل

وبلاگ جامع تحقیق و پژوهش Araştırma - آزمون ناپارامتريك فريدمن جهت رتبه بندي عوامل - روش تحقیق
روش تحقیق

در شناسایی مسئله تحقیق پژوهشگر سعی بر آن دارد تا شواهدی جهت دار 2)بدون 2- مقیاس رتبه ای
رتبه بندی رسانه های تبلیغاتی

رتبه بندی تحقیق حاضر بر اساس هدف که در این نوع تحقیق، پرسشنامه جهت جمع آوری
نقد پایان نامه/منیره خاتمی

روش تحقیق - نقد پایان هدف پژوهش جهت ازمودن فرضیه با ورود و توزیع رتبه بندی انتخاب روش
پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی - طراحی مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه های عصبی

پایان نامه مدیریت تحقیق طراحی مدل رتبه بندی آماده سازی داده های ورودی جهت رتبه سنجی
روش تحقیق ارشد

روش تحقیق را جدا گانه رتبه بندی را در مسیر فرضیه و هدف تحقیق جهت داده و
دانشگاه تهران در میان 200 دانشگاه برتر در حوزه آمار و تحقیق در عملیات

تحقیق درعملیات استناد به هر مقاله، و شاخص h از جمله شاخص­هایی هستند که کیو اِس جهت رتبه
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی الکترونیکی بانکهای ایرانی با روش تحلیل سلسله مراتبی (AH

محسن خواجوئی - شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بازاریابی الکترونیکی بانکهای ایرانی با روش
نمونه سوال روش تحقیق جهت دانشجویای علوم ارتباطات

ارشد حسابداری علوم تحقیقات خراسان رضوی - نمونه سوال روش تحقیق جهت دانشجویای علوم ارتباطات
برچسب :