متن ادبی فوق العاده درباره امام زمان(عج)

 

جويبار رحمت
سلام بر تو اى همه ى خوبى! اى پاک ترين بهار! تو عصاره ى زيبايى هاى خلقتى، چکيده اى از شاهکار آفرينشى، پاکى وزلالى، در آفرينش تو معنا شد؛ عشق با حضور تو سامان يافت؛ راستى در تو زاده شد؛ مهر از چشمه ى وجود تو جارى شد وايمان از دريچه ى چشمان تو تابيد.
آرى، روزى که خداوند دست خلقت در تو برد، از همه ى خوبى ها، لبريزت کرد تا آينه ى همه ى صفات نيکويش باشى، آن گونه که آفرينش، هميشه در حسرت شناختنت بماند. من کجا به مدح تو مى رسم؛(1) که پيمانه را سنجيدن دريا نشايد وآينه ى دل زنگار زده سزاوار تصوير تو نباشد ومن تنها به قدر تشنگى از زلال نامت مى نوشم.
اى از تمام خوبى ها لبريز! درياى علمى(2) وسلطان وادى حلم.(3) کرم، دست طلب نزد دامن بخشايشت دراز کند؛ که پايه ى کرامتى.(4) بردبارى، به تحير صبر تو بنشيند؛(5) که منتهاى صبرى. صدق، نسيم هميشگى کلام توست ورحمت، جويبارى هميشه جارى در وجودت.(6)
آن چه در تصوير عمل بنشانى حق است(7) وصواب؛ که تو ترجمان قرآنى(8) وقرآن ناطق.
اى موعود الهى! اى سبزترين بهار موعود! بيا وبا کلامت به راه نورمان بخوان که آن چه تو بدان بخوانى، سعادت است ورستگارى.(9)
اى آينه ى آيات الهى! اى تجلى گاه صفات خدا! بيا وبه راه نورمان بخوان که کلامت نور است ووعده ات راست.(10) بيا تا به تماشاى همه ى خوبى هاى آفرينش بنشينيم وچشم به نور کلامت روشن کنيم؛ اى سرچشمه ى همه ى نکوکارى ها!(11) کجاست آن نگاه مهربانت تا دل ها را شيفته ى رستگارى کند وکجاست آن آينه ى محمد خصلتت تا پايه هاى نيکى را بنا نهد(12) وستون خيمه ى خير وخوبى شود؟(13) چشمان دورانديش(14) تو کجاست تا به نگاهى پرچم افتخار وفجر بر وادى اسلام زند ودر همه ى سبزه زارهاى زمين جويبار رحمت جارى کند وآن چه قهر وبى دينى است، به نگاه خشمى براندازد؟ کجاست شوکت الهى تو تا هيبت پوشالى ستمکاران را براندازى.(15)
وروح حيات بر ايمان واهل ايمان بدمى؟
کجايى اى مهربان ترين، صالح ترين وصادق ترين!(16) اى ايستاده بر قله ى حلم!(17) اى گنجينه ى بى پايان دانايى!(18) اى کريم ترين ونکوکارترين!(19) در کلام من چه مى گنجد؟ که تو دريا دريا خوبى را در گوشه اى از وجود جارى دارى. احسان مهمان هميشه ماندگار وجود توست(20) وبخشندگى همراه با حضور تو.(21)
اى ريسمان مدد الهى! اى رحمت واسعه ى حق!(22) اى بر رحمت خدايى! از پرده ى غيب برون آى وباران مهر ببار که عطشمان سخت طولانى شد.(23) بيا وتاريکى را به نور نکويى هايت بشکاف. بيا وزشتى ها را به زلال خوبى هايت بشوى. بيا تا خوبى معنا يابد وکرم رواج گيرد، صداقت مشترى يابد واحسان در خانه ى همه ى مستمندان ونيازمندان را بکوبد. بيا تا پا به پاى نماز شبت اشک بريزم وپشت به پشت قامت سروسانت به نماز بايستيم. بيا تا ايمان واخلاص را از دست هاى نورانى کلام تو به ارمغان بگيريم وبه نگاه مهربان تو راه راست را بيابيم. بيا اى موعود سراسر خوبى! اى خوب ترين وسبزترين!.

خيال روى تو در هر طريق همره ماست

نسيم موى تو پيوند جان آگه ماست

به رغم مدعيانى که منع عشق کنند

 


مطالب مشابه :


متن ادبی فوق العاده زیبا درباره امام زمان(عج)

متن ادبی فوق العاده زیبا درباره امام زمان(عج) عطر
متن ادبی فوق العاده زیبا درباره امام زمان(عج)

باسلام و سپاس فراوان از این که به عشق آقا امام زمان به ستاره سهیل تشریف آوردید. از دانش
متن ادبی درباره امام زمان(عج)

باسلام و سپاس فراوان از این که به عشق آقا امام زمان به ستاره سهیل تشریف آوردید. از دانش
متن ادبی زیبا درباره امام زمان(عج)

باسلام و سپاس فراوان از این که به عشق آقا امام زمان به ستاره سهیل تشریف آوردید. از دانش
متن ادبی امام زمان

این گونه در گوش زمان ماندگار خواهیم ماند - متن ادبی امام زمان - آموزش فن بیان و گویندگی و متون
متن ادبی زیبا درباره امام زمان(عج)

متن ادبی زیبا درباره امام زمان متن ادبی زیبا درباره امام زمان
متن ادبی زیبا راجع به امام زمان (عج)

این گونه در گوش زمان ماندگار خواهیم ماند - متن ادبی زیبا راجع به امام زمان (عج) - آموزش فن بیان
متن ادبی فوق العاده درباره امام زمان(عج)

باسلام و سپاس فراوان از این که به عشق آقا امام زمان به ستاره سهیل تشریف آوردید. از دانش
برچسب :