قرارداد سیمانکاری


این قرارداد فی مابین شرکت..........به نمایندگی............به نشانی .............................................. تلفن................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شد ازیکطرف وآقای.............فرزند ........... .... به شماره شناسنامه................... وبه نشانی. .................................... تلفن .....................که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق باشرایط ومشخصات ذیل امضاء ومبادله گردید.

ماده1-محل اجرا

محل اجرای پروژه واقع در..............................می باشد.

ماده2-موضوع قرارداد


اجرای کلیه کارهای سیمانکاری داخلی وخارجی.............................جهت تکمیل...............................................

ماده3-اسناد ومدارک قرارداد

شامل موارد زیرمی باشد که به رویت وامضاء پیمانکاررسیده است.

3-1-قرارداد حاضر

3-2-نقشه های کلی وتفصیلی واجرایی به شرح ذیل:

دستور کار، صورت مجلس ها، موافقت نامه ها وهرنوع سند دیگری که در مدت قرارداد تنظیم گردد وبه امضاء طرفین برسد.

ماده4-مبلغ قرارداد 

مبلغ اولیه قرارداد بالغ بر..................ریال به شرح نرخنامه ذیل تنظیم می گردد:

سیمانکاری به صورت تخته ماله ای (قائم)آستری ورویه از قرارهر متر مربع....................................................ریال.

تگرگی روی سطوح تخته ماله ای (قائم) ازقرارهر متر مربع.......................................................................ریال.

در پوش یک طرف از قرارمتر طول................................................................................................. ریال.

سیمانکاری به صورت تخته ماله ای(افقی)آستری ورویه از قرار هرمترمربع.....................................................ریال.

تگرگی روی سطوح تخته ماله ای(افقی)از قرارداد هرمتر مربع....................................................................ریال.

توری زیر سطوح تخته ماله ای درصورت نیاز ازقرار هرمتر مربع..............................................................ریال.   

4-1-مبلغ کل قرارداد پس از اتمام موضوع قرارداد ومتراژ دقیق محاسبه خواهد شد وبه این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق        نمی گیرد.

4-2-قیمتها به صورت خالص میباشد.

4-3-اجرای کاربصورت دستمزدی می باشد.

ماده5-مدت قرارداد 

مدت قرارداد...........................از تاریخ امضاءقرارداد می باشد.تاخیرات مجاز که به تایید کارفرما می رسد به مدت قرارداد اضافه می گردد:

ماده6-نحوه پرداخت 

6-1-پرداختها برحسب پیشرفت فیزیکی وباتوجه به صورت وضعیت تنظیمی با تایید نظر مربوطه پس ازرسیدگی وکسر کسورات انجام می گیرید.

6-2-پرداخت موقت به پیمانکار به صورت علی الحساب فقط درارائه صورت وضعیت ازسوی پیمانکاربرپایه درصدی از مبلغ صورت وضعیت وتائید کارفرما قابل پرداخت می باشد.

ماده7-حسن انجام کار

ازهر صورت وضعیت به میزان10درصد آن به عنوان سپرده حسن انجام کارکسر ونزد کارفرما باقی می ماند که 50درصدآن پس ازتحویل موقت و تنظیم وتایید صورت وضعیت قطعی درصورت بدهکار نبودن پیمانکار مسترد خواهد شد ومابقی پس ازگذشت دوره تضمین وتنظیم صورت جلسه تحویل قطعی قابل پرداخت می باشد.

چناچه درمدت دوره تضمین، عیوبی درکار مورد قرارداد مشاهده شود پیمانکار موظف است باتقبل هزینه های مربوطه نسبت به رفع عیوب اقدام نماید، درغیر این صورت راسا توسط کارفرما اقدام وهزینه های آن برابرصورت حسابهای صادره به علاوه20 درصد از وجوه باقیمانده و تضامن حسن انجام کار کسر خواهد شد.  

ماده8بیمه ومالیات تضمین عملیات 

8-1-جرائم:به ازاء هرروز دیر کرد مبلغ................ریال به عنوان جریمه دیر کرد از صورت وضعیت پیمانکار ویا ازمحل سپرده حسن انجام کار ویاسایر مطالبات ایشان یااز محل تضامن پیمانکار کسر می گردد.

8-2-تضمین عملیات:پیمانکار جهت تضمین عملیات خود وانجام کلیه مفاد این قرارداد یک فقره چک به شماره..................... به عهده بانک...............به مبلغ ..................ریال معادل 5%کل قرارداد پس از ابلاغ قرارداد به کارفرما تحویل نمود.

چک تضمینی پیمانکارپس ازاتمام قرارداد وتسویه حساب کامل مسترد می گردد.

ماده9-تعهدات پیمانکار

9-1-پیمانکار اقرار واعتراف می نماید که کلیه اسناد ومدارک ونقشه های موضوع قرارداد را کاملا مطالعه واز مفاد آن اطلاع کامل دارد وهمچنین شرایط کامل را بررسی نموده واز کیفیت کار اطلاعات کافی کسب نموده است.

9-2-پیمانکار متعهد است کلیه عملیات انجام کارهای موضوع این قرارداد را بانظارت کارفرما انجام دهد، بطوریکه در حین انجام ودر پایان کار هیچگونه عیوب فنی مشاهده نگردد.

9-3-پیمانکار متعهد است قبل از شروع عملیات شخص واجد صلاحیتی راکه مورد قبول کارفرما می باشد کتبا به عنوان نماینده خود معرفی نماید.وپیمانکار ویانماینده معرفی شده از ناحیه متعهد به حضور مداوم در محل کارگاه می باشند.                                            

9-4-پیمانکار متعهد است در حین انجام کار همکاریهای لازم را با ناظرین فنی معرفی شده درامر نظارت اجرای کار انجام داده و چناچه عیوب فنی در کارهای مورد قرارداد مشاهده و عنوان گردد  پیمانکار ملزم به رفع عیوب فنی مشهود و عنوان شده می باشد. در صورت تخریب، هزینه مصالح به هدر رفته محاسبه وازصورت وضعیت پیمانکار با سایر مطالبات کسر می گردد.

9-5-پیمانکار مسئولیت اجرای کلیه کارهای موضوع این قرارداد را بر اساس مشخصات ونقشه های فنی بعهده داشته و نظارتی که از طرف کارفرما ویا نمایندگان معرفی شده در حین اجرای کارها میگردد به هیچ وجه از میزان مسئولیت وی نمی کاهد.

9-6-پیمانکار بدون کسب موافقت کارفرما حق واگذاری تمام ویا قسمتی از انجام کارهای مورد قرارداد را به غیر نخواهد داشت.

9-7-پیمانکار متعهد و ملزم به اجرای قانون کار و قانون تامین اجتماعی و بیمه جهت کارگران وعوامل تحت پوشش خود می باشد، وپرداخت بیمه، مالیات کارکنان تحت امرپیمانکار وجبران هر گونه خسارات وارده به کارگران تحت پوشش پیمانکار، به عهده پیمانکار می باشد.و کلیه جرائم متعلقه به عهده پیمانکار بوده، و از محل صورت وضعیت، یا سپرده حسن انجام کارویا سایر تضمین های موجود پیمانکار کسر خواهد شد.

9-8-پیمانکار متعهد وملزم است که کلیه موارد ایمنی بهداشت در کارگاه را رعایت وآموزش های لازم را پرسنل خود بدهد، و مسئولیت هرگونه حوادث وسوانح ناشی از سهل انگاری وعدم احتیاط و عدم اجرای مقررات ایمنی وبهداشتی و نظامات دولتی برای پرسنل خود و اشخاص ثالث را عهده دار خواهد بود، وشخصا وراسا می بایست از عهده خسارت وارده به اشخاص ثالث برآید وکسب رضایت شاکیان خصوصی و پاسخگویی در نزد مقامات قضایی ازنظر حقوقی و جزائی به عهده پیمانکار خواهد بود. بدیهی است در حال هیچگونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.

9-9-پیمانکار متعهد است که کلیه تدابیر لازم برای جلوگیری از وارد شدن خسارات وآسیب رسیدن به مصالح وهمچنین جلوگیری از وارد شدن هر گونه خسارت به محل اجرای قرارداد را اتخاذ نماید.در صورت مشاهده کارفرما در خصوص تلف نمودن ویا به هدر دادن مصالح و یا درست استفاده نشدن مصالح از سوی پیمانکارویا وارد شدن هرگونه خسارت ازطرف پیمانکار مربوطه به محل اجرای قرارداد، کلیه خسارات ناشی از این بی توجهی از صورت وضعیت وسایر مطالبات پیمانکار کسر می گردد. 

9-10-تهیه کلیه ابزار آلات و لوازم ایمنی کار به عهده پیمانکارمی باشد وپیمانکار ملزم می باشد، ورود ابزار آلات متعلق به خود را در دفتر حفاظت پروژه به ثبت رسانده و رسید دریافت نماید.خروج ابزار آلات فقط با ارئه رسیدهای وارده وبا تائید حفاظت پروژه و کافرما انجام می گیرد.

9-11-خسارت ناشی از بی توجهی کارگران به اموال، ماشین آلات وتجهیزات کار فرما در طول اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.         

9-12-سکونت کارگران پیمانکار در محل اجرای پروژه فقط با ارائه لیست آنها وتایید وموافقت کتبی کارفرما امکان پذیر است، ودر صورت نیاز هزینه ساخت محل سکونت آنها به عهده پیمانکار خواهد بود مگر آنکه کتبا شرایط دیگری توافق گردد.    

9-13-از نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجرای خدمات دائم یا موقت به هزینه وبرای پیمانکار خدمات انجام می دهند کارگران پیمانکار شناخته می شوند، پیمانکار متعهد می گردد که کارگرانی را انتخاب نماید که دارای صلاحیت فنی واخلاقی باشند.

9-14-پیمانکار متعهد میگردد که از به کارگیری کارگران خارجی بدون مجوز کار از اداره اتباع خارجی و وزارت کار وامور اجتماعی خودداری نماید.     

9-15-پیمانکار متعهد میگردد ضوابط جمهوری اسلامی را در محیط کار رعایت کند.

9-16-هر گاه به هر دلیلی کارفرما تشخیص دهد یک یا چند نفر از کارگران پیمانکار دارای کفایت و صلاحیت اخلاقی یا فنی نباشد ویا باعث کندی کاری می گردند، کارفرما مراتب را کتبا به اطلاع پیمانکار رسانده وپیمانکارموظف به تسویه حساب با آنها وجایگزینی افراد دیگر می باشد.

9-17-پیمانکار موظف به تهیه برنامه زمان بندی تفصیلی ونقدینگی مورد نیازبصورت هفتگی وبه هنگام کردن هرماه یکبارآن بوده ومی بایستی کار را بر اساس برنامه زمانبندی پیش بینی شده که به امضای طرفین رسیده اجرا نماید،در صورتی که پیمانکار نسبت به جبران تاخیر خود اقدام ننماید کارفرما مجاز خواهد بود به هرنحو که خود صلاح می داند اقدام کند. 

ماده10-تعهدات و اختیارات کارفرما

10-1-تهیه و تحویل مصالح درپای کار به عهده کارفرما می باشد.

10-2-در صورت نیاز تامین داربست مورد لزوم به عهده کارفرما می باشد.

10-3-کارفرما می تواند با شرایط ضوابط مندرج در متن قرارداد میزان کارهای محوله را تا میزان 25درصد کل مبلغ پیمان را کم یا زیاد نماید وپیمانکار ملزم به اجرای آن می باشد،در این صورت مدت پیمان نیز به همان نسبت تغییر خواهد کرد.به هر صورت متراژ کار انجام شده با توجه به صورت وضعیت تائید شده توسط کارفرما با توجه به قیمتها ملاک محاسبات قرارخواهد گرفت.

10-4-قیمتهای پیمانکاری خالص بوده وکلیه کسورات شامل 5درصد بعنوان مالیات و 67/16درصد بعنوان بیمه و2% به عنوان صندوق کارآموزی به عهده کارفرما می باشد.

ماده11-تحویل موقت

پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید،پیمانکار می تواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت نماید ونماینده خود را جهت عضویت درز هیئت تحویل معرفی نماید,دستگاه نظارت مراتب را مورد رسیدگی قرارداده و در صورت تائید با تعیین تاریخ آن را به اطلاع پیمانکار می رساند، در تاریخ تعیین شده کمیسیون تحویل وبازدید از محل،فهرستی از معایب و نقایص کارها را تنظیم و با تعیین مهلتی جهت رفع نواقص به پیمانکار ابلاغ نماید. درز انتهای مهلت مقرر چنانچه طی بازدید و تایید دستگاه نظارت هیچگونه عیب و نقصی در کار باقی نمانده بود صورت مجلس تحویل موقت به انضمام گواهی رفع نقص توسط کارفرما تایید و به پیمانکار ابلاغ میگردد،شروع دوره تضمین از تاریخ گواهی رفع نقص است.

12-صورت وضعیت قطعی

پس ازتحویل موقت کلیه کارها، پیمانکار نسبت به تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده حداکثر ظرف مدت 15روز اقدام خواهد نمود.

ماده13-تحویل قطعی    

پس از گذشت مدت تضمین حسن انجام کار(سه ماه پس از تحویل موقت)کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تایید دستگاه نظارت اعضای هیات تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیات را تعیین وبه پیمانکار ابلاغ می کند.هیات تحویل قطعی پس از بازدید کارها هرگاه عیب ونقصی که ناشی از کار پیمانکار می باشد مشاهده ننماید موضوع پیمان را تحویل قطعی می گیردو سپس به پیمانکار ابلاغ می نماید.                                                                                                             

ماده14-مواردفسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

14-1-تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار.

14-2-تاخیر در ادامه برنامه زمان بندی تفصیلی.

14-3-تاخیر در تجهیز کارگاه در شروع عملیات بیش از یک هفته از انعقاد پیمان وتاخیر در اجرای کارهای مورد قرارداد.

14-4-رها کردن در کارگاه بدون سرپرست یا تعطیل کردن بدون اجازه کارفرما بیش از سه روز.

14-5-انتقال پیمان به شخص ثالث بدون اجازه کارفرما.

 14-7-عدم اجرای دستورات سرپرست کارگاه به رفع نقایص وتجدید یا اصلاح کارهای انجام شده معیوب در مهلتی که برای پیمانکارتعیین می شود.

14-8-رعایت نکردن موازین اسلامی و انضباطی.

14-9-در صورتی که پیمانکار در انجام تعهدات خود در مدت قرارداد قصور نماید.

14-10-تخلف پیمانکار از هر یک از شرایط و موارد مندرج در این قرارداد به تشخیص کارفرما.

تبصره:کارفرما اختیار دارد به هر دلیلی که تشخیص بدهد در هر مرحله از کار این قرارداد را بطوریک جانبه وبا اعلام کتبی فسخ نماید،وپیمانکار ملزم به تهیه صورت وضعیت کار انجام شده حداکثر ظرف10روز می باشدکه پس از تایید دستگاه نظارت وکارفرما با پیمانکار تسویه حساب می شود،وپیمانکار حق هرگونه ادعا یا اعتراضی را از خود سلب می نماید ودر صورت عدم تهیه صورت وضعیت از سوی پیمانکار، کارفرما شخصا نسبت به تهیه صورت وضعیت اقدام خواهد نمود که مورد تایید پیمانکار می باشد.

ماده 15-اقدامات پس از فسخ 

کارفرما می تواند در صورت فسخ قرارداد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیشتر بیت المال بلافاصله کارگاه را تصرف و طی صورتجلسه ای وسایل و مدارک واسباب و اثاثیه و مصالح و موجود را جمع آوری و موضوع قرارداد را به هر طریقی که مصلحت می داند انجام دهد.

ماده16-حل اختلاف

کلیه اختلافات که ممکن است بین طرفین بروز نماید خواه مربوط به اجرایعملیات موضوع قرارداد خواه مربوط به تفسیر و تعبیر هریک از موارد قرارداد باشد در صورتی که از طریق مذاکرات مستقیم مرتفع نشودهریک از طرفین می تواند،رسیدگی به اختلاف را از طریق مراجع قانونی حل نماید.

ماده17-ممنوعیت های قانونی  

پیمانکار اعلام می دارد که مشمول قوانین ممنوعیت مصوبه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.

ماده18-اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه قرارداد ذکر گردیده وهر یک از طرفین تعهد نمودند که تغییرات احتمالی اقامتگاه خود را یک هفته قبل از تغییرکتبا به اطلاع طرف دیگر برسانند.در غیر این صورت نشانی قبلی از نظر ابلاغ اوراق معتبر می باشد.

تبصره:هرگونه مراسلات پستی که به نشانی پیمانکار معمول گردد به منزله ابلاغ تلقی و معتبر خواهد بود.

ماده19

درخصوص موارد احتمالی که در این قرارداد پیش بینی نشده است شرایط عمومی پیمان منتشره از سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی  کشور حاکم می باشد.

 ماده20

این قرارداد در 20ماده ودو تبصره ودر چهار نسخه تنظیم گردیده که هرکدام حکم واحدی دارند.


مطالب مشابه :


نمونه قرارداد برق پیمانکاری تاسیسات برق ساختمان

نمونه قرارداد برق پیمانکاری تاسیسات برق ساختمان نمونه قرارداد برق پیمانکاری
قرارداد پیمانکاری ساختمان

دانلود تخصصی حسابداري و حسابرسی - قرارداد پیمانکاری ساختمان قرارداد پیمانکاری
دانلود رایگان 23 نمونه آماده قرارداد پیمانکاری ساختمان (مهندس حسن فراهانی)

دانلود رایگان 23 نمونه آماده قرارداد پیمانکاری ساختمان متن. باشگاه قرارداد پیمانکاری
دانلود 23 نمونه آماده قرارداد پیمانکاری ساختمان

دانلود 23 نمونه آماده قرارداد پیمانکاری ساختمان 23 نمونه آماده قرارداد پیمانکاری
قرارداد تاسیسات مکانیکی

تاسیسات مکانیکی نظام مهندسی و فرم قرارداد پیمانکاری ادارات هوشمند ساختمان
نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان pdf ...

پیمانکار (سایت تخصصی پیمانکاری) نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان لینک دانلود :
قرارداد سیمانکاری

مشاوره های شغلی و مشاوره و مشاركت در صنعت ساختمان متن قرارداد پیمانکاری
قرارداد اجرای ساختمان بدون مصالح یا دستمزدی

نظارت بر اجرای ساختمان به عهده دانلود 23 نمونه آماده قرارداد پیمانکاری ساختمان
برچسب :