منابع درس انقلاب اسلامی

درآمدی تحلیلی برانقلاب اسلامی ایران دکتر عیوضی وهراتی قم نشرمعارف 1389. 1 

2.         آئينه وند، صادق، تاريخ اسلام، قم: مركز نشر معارف، 1382.

3.         --، انقلاب اسلامي در پايان نامه هاي دانشگاهي جهان، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1378.

4.         مجموعه مقالات آموزه(كتاب سوم)؛حيات و انديشه سياسي عالمان عصر مشروطه.قم:موسسه اموزشي و پژوهشي امام خميني،چاپ اول،1382

5.         آباديان،حسين.دو دهه واپسين حكومت پهلوي.تهران:موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي،چاپ اول،1383

6.         آموزگار، جهانگير، فراز و فحرود دودمان پهلوي، ترجمه اردشير لطفعليان، تهران: مركز ترجمه و نشر كتاب، 1375.

7.         احتشامي، انوشيروان، سياست خارجي ايران در دوران سازندگي، ترجمه متقي و پوستين چي، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1378.

8.         اسپوزیتو، جان، انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، ترجمه محسن مدیر شانه چی، تهران: مرکز بازشناسی ایران و اسلام، 1382.

9.         اطاعت، جواد، ژئوپليتيك و سياست خارجي ايران، تهران، نشر سفير، 1376.

10.       الگار، حامد، نهضت بيدارگري در جهان اسلام، ترجمه محمد مهدي جعفري، تهران: شركت انتشار، 1362.

11.       پارسا نيا، حميد، حديث پيمانه، تهران: دفتر نشر معارف، 1379.

12.       تبريزي شيرازي، محمدرضا، زندگاني سياسي-اجتماعي سيد ضياء الدين طباطبائي، تهران: موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1379.

13.       تركمان، محمد، اسناد نقض بيطرفي ايران در شهريور 1320، تهران، انتشارات كوير، 1370.

14.       جمال زاده، محمد علي، تاريخ روابط ايران وروس، تهران: بنياد موقوفات دكتر افشار، 1372.

15.       جعفريان، رسول. جريانها و سازمانهاي مذهبي سياسي ايران(1320-1357). تهران:پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،چاپ چهارم،1382

16.       جهان بين، فرزاد. بررسي علل اختلاف علماي مشروطه خواه و مشروعه خواه در قبال مشروطه و مفاهيم مرتبط با آن. تهران: فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، شماره 38،تابستان 1385

17.       حبيبي، حميد، گروگان گيري و آغاز جنگ ايران و عراق، قم، دفتر نشر معارف، 1382.

18.       حشمت زاده، محمد باقر، چهارچوبي براي تحليل و شناخت انقلاب اسلامي درايران،

19.       حقيقت، سيد صادق، مسئوليت هاي فراملي در سياست خارجي دولت اسلامي، تهران:مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1376.

20.       داوري اردكاني، رضا، انقلاب اسلامي و وضع كنوني عالم، تهران: مركز فرهنگي علامه طباطبايي، 1361.

21.       دهشيري، محمد رضا، درآمدي بر انديشه سياسي امام خميني،

22.       ذوقي، ايرج، ايران و قدرت هاي بزرگ در جنگ جهاني دوم، تهران: پاژنگ، 1367.

23.       زيباكلام، صادق، مقدمه اي بر انقلاب اسلامي، روزنه، 1378

24.       رهنورد، زهرا، دولت اسلامي با الهام از انديشه امام خميني، تهران: دانشگاه آزاد اسلامي، 1374 (پايان نامه دوره دكترا)

25.       سليمي بني، صادق، ارمغان دمكراسي: جهت گيري سياست خارجي ايالات متحده آمريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران، قم: دفتر نشر معارف، 1383.

26.       شفيعي فر، محمد، مدخلي بر انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن، قم: انتشارات تهذيب، 1378.

27.       شكوري، ابوالفضل، فقه سياسي اسلام، بي جا، بي تا، 1361

28.       طاهراحمدی، تاریخ شفاهی مسجد همت تجریش، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1386

29.       عظيمي، رقيه سادات، نهضت جنگل، تهران: مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1377.

30.       عيوضي.جريان شناسي اپوزوسيون در عصر پهلوي دوم.تهران ، نشر قومس ،چاپ اول ،1385

31.       فلاحي،اكبر.سالهاي تبعيد امام خميني.تهران:مركز اسناد انقلاب اسلامي،چاپ اول،1385

32.       فراتي، عبدالوهاب، انديشه سياسي امام خميني، تهران: دفتر نشر معارف، 1380.

33.       فراتي، عبدالوهاب، انقلاب اسلامي، چالشها و بحرانها، قم: دفتر نشر معارف، 1381.

34.       فولادوند، مرجان، فرهنگ انقلاب اسلامی برای نوجوانان، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1383.

35.       عميد زنجاني، عباسعلي، انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن، نشر كتاب سياسي، 1369

36.       قادري، حاتم، تحليلي از انقلاب اسلامي ايران، تهران: وزارت آموزش و پرورش، 1367.

37.       قادري، سيد علي، مجموعه مقالات اولين سمينار بررسي تحول مفاهيم، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1370

38.       قمري، داريوش، تحول ناسيوناليسم در ايران، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1380.

39.       کالورت، پیتر، انقلاب و ضد انقلاب، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1382.

40.       كاووسي عراقي، محمد حسن، جهاديه، فتاواي جهدييه علما و مراجع در جنگ جهاني اول، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1375.

41.       كدي، نيكي، ريشه هاي انقلاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهي، انتشارات قلم، 1369.

42.       گلدستون، جک، مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب ها،  ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر، 1385

43.       لوباس، هاینتس، "انقلاب چیست؟"، نشریه اطلاع رسانی معارف، ویژه نامه درس انقلاب اسلامی، آذر 1381.

44.       محمدي، منوچهر، انقلاب اسلامي، زمينه ها و پيامدها، تهران: دفتر نشر معارف، 1380.

45.       محمدي، منوچهر، انقلاب اسلامي در مقايسه با انقلاب هاي فرانسه و روسيه، تهران: مولف، 1374.

46.       مدني، جلال الدين، تاريخ سياسي معاصر ايران، قم: دفتر انتشارات اسلامي، 1361.

47.       مركز بررسي اسناد، انقلاب اسلامي به روايت اسناد ساواك، وزارت اطلاعات، 1376.

48.       مطهرنيا، مهدي، مقدمه اي بر تحليل ادبيات گفتماني انقلاب اسلامي، تهران: پرسمان، 1382.

49.       معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي، انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن: مجموعه مقالات، قم: نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، 1374. جلد اول و دوم.

50.       مک کی، ساندرا، ایرانی ها: ایران، اسلام و روح یک ملت، ترجمه شیوا رویگریان، تهران: اتشارات ققنوس، 1380

51.       ملكوتيان، مصطفي، انقلابهاي متعارض معاصر، تهران: انتشارات دانشكده حقوق و عاوم سياسي دانشگاه تهران، 1381.

52.       موثقي، احمد، جنبشهاي اسلامي معاصر، تهران: سمت، 1377.

53.       نجاتي، غلامرضا، تاريخ بيست و پنج ساله ايران، تهران: رسا، 1371.

54.       نخعي، هادي، توافق و تزاحم منافع ملي و مصالح اسلامي، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1376.

55.       نقيب زاده، احمد، دولت رضاشاه و نظام ايلي، تهران: مركز انسناد انقلاب اسلامي، 1379.

56.       واحد، سينا، قيام گوهرشاد، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1366.

57.        ورهرام، غلامرضا، نظام سياسي و سازمانهاي اجتماعي ايران در عصر قاجار، تهران: انتشارات معين، 1367

58.       ولايتي، علي اكبر، ديدگاه هاي جهاني جمهوري اسلامي ايران، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1373.

59.       همایون کاتوزیان، قیام ها و انقلاب ایران، نشریه اطلاع رسانی معارف، ویژه نامه درس انقلاب اسلامی، آذر 1381.

60.       هنري لطيف پور، يدالله، فرهنگ سياسي شيعه و انقلاب اسلامي، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1379.

 

 

عناوين مناسب براي نگارش مقاله تحقيقي:

1.          نقش معلمين در پیروزی انقلاب اسلامی

2.          نظريه انقلاب مركزي و انقلاب هاي وابسته به آن

3.          آيا انقلاب را مي توان پيش بيني نمود؟

4.          مدل انقلاب از نگاه كارل ماركس و لنين

5.           نظريه ساختاري انقلاب

6.          بررسي نظريات مربوط به چگونگي پيدايش جنبش هاي توتاليتر

7.          بررسي نظريات افزايش انتظارات

8.          مقايسه انقلاب اسلامي ايران، انقلاب فرانسه و انقلاب روسيه

9.          بررسي نظريات آيت الله سيد محمد باقر صدر درمورد انقلاب

10.        بررسی نظریات امام موسی صدر در مورد انقلاب اسلامی

11.        بررسي نظريات آيت الله مطهري در مورد انقلاب اسلامی

12.        انقلاب اسلامي از ديدگاه امام خميني

13.        انقلاب اسلامي از ديدگاه مقام معظم رهبري

14.        دکتر شریعتی و نقش او در آماده نمودن جامعه ایرانی برای انقلاب اسلامی

15.        ريشه هاي مكتبي و عقيدتي انقلاب اسلامي

16.        ريشه هاي اقتصادي و اجتماعي انقلاب اسلامي

17.        ماهيت اسلامي انقلاب ايران

18.        مباني فكري انقلاب اسلامي

19.        بررسي پايه هاي فكري شيعي در انقلاب ايران

20.        زمينه هاي بوجود آمدن انقلاب اسلامي

21.        اشكال تصميم گيري در جريان انقلاب اسلامي ايران

22.        تاثير انقلاب اسلامي بر حركت هاي انقلابي در مصر

23.        تاثير انقلاب اسلامي بر حركت هاي انقلابي در عراق

24.        تاثير انقلاب اسلامي بر حركت هاي انقلابي در كشورهاي حاشيه خليج فارس

25.        تاثير انقلاب اسلامي بر نظريه هاي روابط بين الملل

26.        تاثير انقلاب اسلامي بر نظريه هاي انقلاب

27.        پيشينه تاريخي حركت هاي انقلابي در ايران: جنبش تنباكو

28.        پيشينه تاريخي حركت هاي انقلابي در ايران: انقلاب مشروطيت

29.        پيشينه تاريخي حركت هاي انقلابي در ايران: نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران

30.        بررسي كودتاي 28 مرداد 1332

31.        پيشينه تاريخي حركت هاي انقلابي در ايران: قيام 15 خرداد 1342

32.        شیوه رهبری امام خمینی در انقلاب اسلامی

33.         امام خمینی و نفی نظریه سلطنت شاهنشاهی

34.          امام خمینی و نظریه ولایت فقیه

35.        مردم سالاري ديني و ليبرال دمكراسي؛رهيافت تطبيقي

36.         از ولایت فقیه تا جمهوری اسلامی(تحول، تفاوت و مقایسه)

37.        واکنش گروهها و جریانهای چپ  و مارکسیستی نسبت به طرح جمهوری اسلامی

38.        واکنش گروهها و جریانهای لیبرال و ملی گرا نسبت به طرح جمهوری اسلامی

39.        واکنش دولت بختیار نسبت به طرح جمهوری اسلامی

40.        واکنش گروهها و جریانهای مختلف نسبت به نحوه رفراندوم جمهوری اسلامی

41.        روابط آمريكا و ايران از 1332 تا 1357

42.        سياست حقوق بشر كارتر و تاثير آن بر جامعه ايران

43.        روابط آمريكا و ايران بعد از انقلاب اسلامی

44.        گروگانگيري در سفارت آمريكا در تهران

45.        موضع آمریکا در جنگ عراق علیه ایران

46.        بررسي تطبيقي مواضع شورای امنیت سازمان مللدر ارتباط با جنگ عراق علیه ایران و كويت

47.        علل و عوامل شروع جنگ عراق علیه ایران

48.        علل خاتمه نیافتن جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر در سال 1361

49.         دلایل قبول قطعنامه 598 شورای امنیت ملل متحد در سال 1367  

50.        انقلاب اسلامي ايران و مسئله فلسطين

51.        انقلاب اسلامي ايران و تاثير احتمالي آن بر فروپاشي اتحاد شوروي

52.        انقلاب اسلامي و نهضت هاي آزاديبخش

53.        شرايط جهاني در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي

54.        انقلاب اسلامي ايران و تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

55.        واکنش گروهها و جریانهای مختلف در تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

56.        نحوه طرح و تدوین اصل ولایت فقیه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

57.        بررسي كارنامه اصلاحات ارضي

58.        بررسي انقلاب سفيد و نتايج آن در جامعه ايران

59.        بررسي سياست هاي مدرنيزه كردن كشور در دوران پهلوي

60.        بررسي سياست هاي اسلام زدائي رضا پهلوي

61.        بررسي سياست هاي اسلام زدائي محمد رضا پهلوي

62.        نقش عزيمت حضرت امام از عراق به فرانسه در پيروزي انقلاب اسلامي

63.        بررسي شعارهاي مطرح در جريان انقلاب اسلامي ايران

64.        نقش روحانيت در پيروزي انقلاب اسلامي

65.        نقش نيروهاي مسلح در پيروزي انقلاب اسلامي

66.        نقش روشنفكران در پيروزي انقلاب اسلامي

67.        نقش روستائيان در پيروزي انقلاب اسلامي

68.        نقش طبقه متوسط شهري در پيروزي انقلاب اسلامي

69.        نقش دانشگاهيان در پيروزي انقلاب اسلامي

70.        نقش زنان درانقلاب اسلامي

71.        تحليلي بر نهادهاي برآمده از انقلاب اسلامي

72.        صورت بندی نیروهای سیاسی و اجتماعی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

73.        اختلافات نیروهای مکتبی و غیر مکتبی در دوره دولت موقت

74.        علل و عوامل سقوط دولت موقت مهندس بازرگان

75.        زمینه های شکل گیری دو جناح چپ و راست در دهه 1360

76.        آسیب شناسی انقلاب اسلامی

77.         دستاوردهای انقلاب اسلامی

78.        بررسي كارآمدي نظام جمهوري اسلامي

79.         بررسی نقش چریکهای فدایی خلق در فرایند انقلاب اسلامی

80.        بررسی نقش سازمان مجاهدین خلق در فرایند انقلاب اسلامی

81.        سرانجام سازمان مجاهدین خلق بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

82.        بررسی نقش جبهه ملی در فرایند انقلاب اسلامی

83.        بررسی نقش نهضت آزادی در فرایند انقلاب اسلامی

84.        بررسی نقش جمعیت موتلفه در فرایند انقلاب اسلامی

85.        بررسی نقش حزب ملل اسلامی در فرایند انقلاب اسلامی

86.        بررسی نقش جامعه روحانیت مبارز در فرایند انقلاب اسلامی

87.        علل و عوامل انشعاب در جامعه روحانیت مبارز

88.        بررسی نقش جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در فرایند انقلاب اسلامی

89.        نحوه شکل گیری و تحولات سازمان مجاهدین انقلاب  اسلامی

90.        نحوه شکل گیری و تحولات حزب جمهوری اسلامی

91.        بررسي دوره موسوم به سازندگي در پس از انقلاب اسلامي ايران

92.        بررسي دوره موسوم به اصلاحات در پس از انقلاب اسلامي

93.        بررسی دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد


مطالب مشابه :


subdomain

70 تجهیزات ورزشی ایراتان Iratanco. 71 شرکت پرشیا در Persia Door Co. 72 شرکت عطر برگ
منابع درس انقلاب اسلامی

پاژنگ، 1367. 23. 70. نقش زنان درانقلاب تاریخ : جمعه سی ام تیر
«جمشید فلک» در شعر خاقانی و حافظ*

70) ترکیب و مشیانه که جانشین داستان جم و خواهرش جمگ شده­است، و از یسنه­ی سی و دوم پاژنگ
دوئل ابتهاج و میلسپو

بعداً در تاریخ 14 تیر 1314 به سی حالی که 70 نفر کارشناس انتشارات پاژنگ
معروف کرخي

پاژنگ، 1375 30. 70. لوح خرید سی دی های فوق العاده جامع التفاسیر و
ایران و جنگ جهانی دوم

سلام قدر زمان حال را بدانیم ،که گذشته بر نمی گردد و آینده شاید نیاید. ×××××××××××× دیروز
برچسب :