اصول طراحی تیر ها و ستونهای بتنی

برای طراحی سازه بتنی در نرم افزار بروش ACI از روش مقاومت نهایی  در آیین نامه CSA مشابه آیین نامه آبا از روش حالت حدی(LRFD)  استفاده میشود. به جهت یکی شدن روش طراحی سازه بتنی و نیز شباهت بیشتر آیین نامه CSA کانادا از این آیین نامه در طراحی سازه بتنی با Etabs و Safe استفاده میکنیم برای طراحی دستی اعضای سازه بتنی به نتایج حاصل از پوش لنگر و برش تیر و ستون سازه بتنی نیازمندیم.

طراحی تیرها بر اساس حداکثر لنگر مثبت و منفی میلگرد مورد نیاز را در بالا و پایین مقطع محاسبه می کند.همچنین خاموت مورد نیاز بر اساس حداکثر برش موجود در مقطع محاسبه می شود.درصورت عدم کفایت فولاد کششی جهت طراحی خمشی تیر،برنامه از میلگرد فشاری استفاده می کند و در صورت عدم جوابدهی مقطع پیغام عدم کفایت مقطع صادر می شود.

معیار آیین نامه برای رسیدن تار فشاری به مقدارکرنش حداکثر 0.0035 میباشد که این مقدار در آیین نامه ACI 0.003 میباشد که توصیه میشود برای همخوانی در طراحی سازه بتنی از آیین نامه CSA که در اینمورد مشابه آیین نامه آبا میباشد استفاده شود.

طراحی ستون ها براساس منحنی اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی انجام میشود.برنامه با محاسبه نسبت نیروی موجود به ظرفیت مقطع تمام ترکیبات بار را انتخاب میکند و از بین آنها ترکیب بار بحرانی مشخص می شود.در طراحی و محاسبه میلگرد ستون ها برنامه چند مساحت مختلف را آزمایش میکند و از روی نتایج حاصل مساحت متناظر با نسبت ظرفیت CR=1 را بدست می آورد.

برنامه Etabs نواحی صلب انتهایی را بطور خودکار محاسبه میکند.توصیه شده است برای اصلاح ماتریس سختی برنامه( بر اساس نواحی صلب انتهایی) تنها نصف ناحیه صلب لحاظ شود.

لازم به ذکر است در سازه بتنی بر خلاف سازه فولادی جهت انجام طراحی با درنظر گرفتن پی دلتا تغییراتی در پیش فرض آیین نامه ای نیازنیست انجام گیرد.


مطالب مشابه :


دانلود نرم افزار طراحی ستون بتنی Rcolumn

دانلود نرم افزار طراحی ستون بتنی Rcolumn. Technical Support About Privacy FAQ Home Excel
مجموعه نرم افزارهای مهندسی عمران تحت اکسل

نرم افزار طراحی ستون بتنی تحت برنامه تحت اکسل محاسبه و کنترل تیر بتنی برنامه تحت اکسل
اصول طراحی تیر ها و ستونهای بتنی

و برش تیر و ستون سازه بتنی فولاد کششی جهت طراحی خمشی تیر،برنامه از میلگرد
برنامه طراحی ستون بتنی و خاموت تیر و ستون . . .

عمران و معماری ( s a m y a n ) - برنامه طراحی ستون بتنی و خاموت تیر و ستون . . . -
نرم افزارهای عمران - تحت فایل اکسل

برنامه طراحی اتصالات ساده تیر به ستون. برنامه طراحی بادبند طبق بتنی. برنامه طراحی
طراحی ستون بتنی مطابق مبحث نهم با استفاده از نرم افزار اکسل

طراحی ستون بتنی مطابق مبحث طراحی ستون با استفاده از نرم مسوول واحد آمار، طرح و برنامه
طراحی ستون بتنی مطابق مبحث نهم با استفاده از نرم افزار اکسل

طراحی ستون بتنی مطابق مبحث طراحی ستون با استفاده از نرم مسوول واحد آمار، طرح و برنامه
ورژن جدید نرم افزار ایرانی طراحی صفحه ستون

ورژن جدید نرم افزار ایرانی طراحی صفحه ستون سازه های بتنی با برنامه نویسی در محیط
در طراحی و آنالیز با نرم افزار ETABS در ساختمان های بتنی با قاب خمشی

"مطابق آئین نامه aci ممان اینرسی ستون ها در سازه های بتنی باید برنامه برای طراحی بر
برچسب :