چگونه يك (HIS) يا سیستم اطلاعات بیمارستانی راه اندازي كنيم؟

                         HOSPITAL INFORMATION SYSTEM              

سيستم اطلاعات بيمارستاني

HOSPITAL INFORMATION SYSTEM

HIS يكي از مهمترين دغدغه هاي مديران بيمارستانهاي كشور است. سيل پيشرفت تكنولوژي در حوزه علوم پزشكي ، بيمارستانها را با خود مي برد و بنظر مي رسد مديران ما در اين سيل دست و پا مي زنند. نبود يك تيم فني و واحدي بنام IT در چارت سازماني بيمارستانها ،‌ مديران را در انتخاب نرم افزار HIS و راه اندازي صحيح و علمي آن ، به چالش كشيده است. وزارت بهداشت كشور در حال آماده سازي زيرساخت پرونده الكترونيكي سلامت هست كه بيمارستانها از طريق HIS مي توانند به آن بپيوندند ليكن براي شروع مشكلاتي دارند و نمي دانند از كجا و چگونه شروع كنند. اين مقاله راهنمائي است براي ايشان از ديد بنده بعنوان فردي كه چند سال در اين زمينه مطالعه و تجربه دارم.

 تارسيدن به يك EHR كامل ( ELECTRONIC HEALTH RECORD ) يا پرونده الكترونيكي سلامت براي هر بيمار و كمك به تصحيح و ارتقاء سيستمارجاع الكترونيكي بيماردر سطح بهداشتي درماني كشورمان فاصله زيادي داريم. اين راه ، همت همه افراد مرتبط با اين كار را مي طلبد. HIS هموارترين راه بسوي EHR ميباشد. كارشناسان و متخصصين علوم پزشكي ، علوم كامپيوتر و مديريت در انجاماين رسالت شاخص ترين نيروها بحساب مي آيند. براي نوشتن يك HIS ،تيمي متشكل از تحليلگر سيستم ، مهندس نرم افزار ، كارشناس مدارك پزشكي ،كارشناس ارشد مديريت بهداشتي درماني ، كارشناس امور مالي و پزشك عموميپيشنهاد مي شود.

  HIS چيست ؟

 سيستم اطلاعات بيمارستاني. در معناي گسترده تر HIS راسيستم اطلاعاتي بهداشتي هم مي گويند. واقعيت آن است كه امروزه يكبيمارستان نمي تواند همچنان بصورت سنتي كار پروسه پرونده بستري يا سرپائيبيمار را انجام دهد. پائين آوردن زمان پذيرش ، زمان ترخيص ، زمان انتقالبيمار ، زمان ORDER نويسي ودرخواستهاي پاراكلينيكي ، زمان اخذ جوابها ، زمان مراجعه به اطلاعات قبليپرونده ، بالا بردن ميزان دقت در درج اطلاعات و درخواستها كه در حالت دستيناخوانا و ... هست ، تسريع ارتباطات بين بخشي و در نهايت بالابردن ميزانرضايت بيمار ، ارائه خدمات بهتر ، دريافت آمار و گزارشات روزانه و زماني ،اطلاع از وضعيت درآمد و هزينه بيمارستان ، تعديل نيروها و غيره مسائليهستند كه نياز بيمارستان به HIS را دو چندان مي كنند. برايافزايش دقت و تسريع در ارائه خدمات به بيمار ، تسريع در تشكيل و گردشپرونده دربيمارستان ، بازيابي سريع پرونده براي اهداف گوناگون همچونتحقيقات و مطالعه دانشجويان ذيربط و امكان استفاده آسان از مدارك پزشكي و ... وجود HIS درهر بيمارستاني ضروري است. HIS تمامي اين مسائل را براي بيمارستان حل مي كند و بيمارستان را از يك سازمان سنتي به يك مركز مدرن درماني تبديل مي كند.

 اما HIS بايد بر اساس استانداردهاي معتبرجهاني باشد. يك HIS اگر بدون توجه به استانداردهاي فناوري و علوم پزشكي جهاني نوشته شده باشد و فقط LOCAL كار كند جوابگوي آينده بيمارستان نخواهد بود. استانداردهاي HL7 (پروتوكل استاندارد بين المللي تبادل اطلاعات بهداشتي ودرماني) و DICOM (استاندارد انتقال تصاوير پزشكي ) ازجمله استانداردهاي لازم براي يك HIS مي باشد. همچنين از جمله خصوصيات لازم براي يك HIS ، به WEB BASE بودن آن مي توان اشاره كرد. يك HIS بايد داراي بانك اطلاعاتي غني بر اساس آخرين متد مانند SQL و داراي قابليت نصب روي آخرين سيستم عامل مثل WIN XP و VISTA باشد.

 براي تهيه و راه اندازي HIS در يك بيمارستان از كجا بايد شروع كرد؟

 براي راه اندازي سيستم HIS سه گزينه مهم بايد مد نظر قرار گيرد:

بسترسخت افزاري و شبكه نرم افزار ( HIS ) كاربران

 قبل از پرداختن به سه مورد مذكور، بيمارستان بايد يك تيم براي پيگيري اينكار تشكيل دهد. مدير بيمارستان در راس اين تيم خواهد بود. در اين تيم رئيسامور مالي ، مترون بيمارستان يا يك پرستار ، مدير دفتر كيفيت ، يك كارشناسكامپيوتر و يك كارشناس مدارك پزشكي حداقل افراد خواهند بود. كارشناس ارشديا كارشناس مدارك پزشكي بعنوان مدير سيستم HIS انتخاب مي شود. ( بسته به توانائي نيروي موجود در بيمارستان ، مدير سيستم انتخاب مي شود.

 تيم مذكوركار تحقيقاتي خود را بر اساس يك برنامه ريزي منسجم با برقراريجلسات منظم ، شروع مي كند. اولين كار ، پيدا كردن يك مشاور باتجربه برايپيشبرد اهداف تيم مي باشد. دستور كار اين تيم ، مطالعه وضعيت و شرايطفيزيكي و ميزان پذيرش HIS از طرف پرسنل بيمارستان و نيز مطالعه و بررسي تغيير سيستم دستي موجود در بيمارستان به سيستم الكترونيكي HIS و يافتن يك HIS استانداردمي باشد. در جريان گذاشتن مسئولين كليه واحدها و ايجاد زمينه براي تغييرسيستم در آينده ، بستر نگرش فرهنگ سازماني به سيستم جديد را ايجاد خواهدكرد. در كنار كار فرهنگ سازي و آماده نمودن پرسنل براي تغيير سيستم و حتيمشاركت دادن پرسنل كه كاربران آينده سيستم جديد خواهند بود ، از طريقدرخواست پيشنهاد و غيره ، مي توان كار تحقيق روي سخت افزار را نيز آغازكرد.

بسترسخت افزاري و شبكه

 قرارداد با يك شركت معتبر براي راه اندازي يك شبكه در بيمارستان ، مطابقبا آخرين تكنولوژي موجود در كشور اولين گام در جنبه سخت افزاري سيستم هستدر اين شبكه آينده نگري هاي خاص و امكان UPGRADE نمودن آن در آينده نيز بايد مد نظر قرار گيرد . براي داشتن يك شبكه استاندارد و BACKBONE مناسب، از نظرات مشاور و امكانات شركت طرف قرارداد بايد نهايت بهره را برد. تهيه توپوگرافي شبكه براساس نقشه ساختماني بيمارستان لازم هست. در اين كاربايد تعداد NODE هاي لازم و نيز تعداد NODE هايفعال برآورد شود. با توجه به سيال بودن برخي واحدها در بيمارستان و احتمالتغيير مكانهاي متعدد لازم است تقريبا كليه اتاقهاي بيمارستان با صلاحديدمشاور و تيم ، داراي NODE شبكه حتيبصورت غير فعال باشند. شايد در اين مرحله كه مقدمه تغيير سيستم مي باشد ،لازم باشد در چند مكان تغيير كاربري داده شود. بهتر است يك واحد جديد بنام "مديريت سيستم HIS " يا " مركز فناوري اطلاعات بيمارستان " به چارت سازماني بيمارستان اضافه شود. اين واحد محل قرار گرفتن SERVER ، ADMINISTRATOR ، RACK مركزي و حتي UPS هاي مركزي خواهد بود.

 كار بعدي در اين مرحله برآورد تعداد NODE هاي فعال و خريداري كامپيوتر به همين تعداد و نيز لوازم جانبي كامپيوتر مي باشد. البته خريداري سخت افزار بويژه SERVER ، مي تواند بعد از انتخاب نرم افزار و بر اساس سازگاري با نرم افزار نيز باشد.

نرم افزار ( HIS )

 با توجه به عدم آشنائي مسئولين دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستانهاي كشور از HIS ،كه ناشي از عدم برنامه ريزي استراتژيك شفاف از طرف واحد زيربط در وزارتمحترم بهداشت و درمان ( لااقل تا اين لحظه ) مي باشد ، همچنين نبود واحدفناوري اطلاعات در بيمارستانهاي كشور ، اين مرحله مهمترين مرحله بحساب ميآيد. از نظر اينجانب دو روش براي تهيه نرم افزار پيشنهاد مي شود كه هيئترئيسه و بويژه مدير بيمارستان بايد با كمك تيم HIS بيمارستان تصميم بگيرد كه كدام روش با سياستهاي مديريتي بيمارستان سازگار است.

خريد يك نرم افزار( HIS ) آماده

 براي اين كار تيم فوق الذكر بايد تحقيق كند و اطلاعات كافي از سيستم هاي موجود داخل كشور كسب كند. تعداد نرم افزارهاي ( HIS ) موجود داخلي از تعداد انگشتان دو دست فراتر نرفته. بنابر اين ارتباط با شركتهاي توليد كننده ( ASP ها) ، HIS زياد دشوار نيست.

 براي اين كار مي توان يك فراخوان خريد HIS داد تا شركتها خود به سراغ شما بيايند و يا به تك تك شركتها مراجعه نمود. در هر حال نبايد صرفا به DEMO نرمافزار از طرف شركت اكتفا نمود چرا كه دموي برنامه ايده آل هست و با برنامهدر عمل فاصله دارد. بهترين حالت اين است كه از شركت بخواهيم خود ، موفقترين سايت يا بيمارستان تحت پوشش خود را معرفي نمايد. تيم HIS بيمارستانبه سايت مذكور مراجعه مي كند و به دقت يك سايت تجربه شده را مورد بازديد وبررسي قرار مي دهد. مشاهده سيستم از نزديك ، مصاحبه با كاربران و مديرانعملياتي و تشكيل جلسه و بحث و گفتگو با مديران مياني و ارشد بيمارستان وحتي دانشگاهي كه سيستم را راه اندازي كرده اند و استفاده از تجارب ونظريات آنها بسيار به نتيجه گيري و تصميم گيري در مورد آن HIS كمك خواهد كرد. براي چند نرم افزار منتخب مي توان اين مرحله را انجام داد و پس از مقايسه فني ، استانداردها ، USERFRIENDSHIP بودن، نوع قرارداد پشتيباني ، اعتبار شركت ارائه دهنده و نيز بودجه صرف شده ميتوان بهترين برنامه را انتخاب و باشركت مربوط قرارداد بست.

  

داشتن يك HIS در انحصار دانشگاه و بيمارستان

 در اين روش دانشگاه بجاي تحقيق روي برنامه هاي آماده روي شركتهاي نرمافزاري بومي تحقيق كرده و معتبرترين و باتجربه ترين شركت محلي را انتخابمي كند و يك قرارداد استراتژيك في ما بين منعقد مي شود. بيمارستان شماپايلوت قرارمي گيرد و شركت يك دفتر در بيمارستان براي چند سال ايجاد ميكند و برنامه نويسان شركت در بيمارستان مقيم بوده و در ارتباط با تيم HIS بيمارستانشروع به تحليل سيستم و برنامه نويسي مي كنند. بعد از آماده بودن اولين فازاز برنامه ، تست برنامه با همكاري تيم ، آغاز مي شود و اين كار فاز به فازانجام مي شود و بر اساس خواست بيمارستان تغييرات لازم در برنامه داده ميشود تا به فاز نهائي برسد. تنها عيب اين روش در كنار مزاياي زياد آن ،زمانبر بودن آن مي باشد. با اتمام برنامه نويسي و تست نهائي ، برنامه بطورواقعي راه اندازي مي شود. موفقيت برنامه در اين روش كمك بزرگي به دانشگاهمي كند چراكه صاحب يك HIS مي شود كه مي تواند آن را در بيمارستانهاي تابعه خود نيز نصب و راه اندازي كند و مهمتر از آن ، مي تواند در صدد LINK بيمارستانهايخود برآيد. از مزاياي اين روش اين است كه دانشگاه از يك سيستم يكپارچه دربيمارستانهاي خود استفاده مي كند و جابجائي نيروها در سطح دانشگاه و بينبيمارستانها مشكلي ايجاد نمي كند. از طرفي سيستم ارجاع بيمار در سطحبيمارستانهاي دانشگاه و حتي در سطح استان الكترونيكي و سهل الوصول مي شود.

 

  3. كاربران

 كاربران صاحبان و نگهدارنده هاي واقعي نرم افزار محسوب مي شوند و بازيگرانواقعي سيستم مي باشند. بدون همكاري كاربران ، هيچ سيستمي جواب نخواهد داد. مهمترين مسئله در اين خصوص ، مقاومت كاربران مي باشد. آنچه مسلم است ايناست كه هر تغييري مقاومتي در پي دارد و تغيير سيستم دستي به سيستمالكترونيكي مانند HIS ، با مقاومت شديدتري توام است كه ناشي از دلايلي ذيل است :

  1. عادت كاربران به سيستم دستي

  2. ترس از اينكه با سيستم الكترونيكي نتوانند كار كنند

  3. ترس از از دست دادن موقعيت فعلي با رسيدن سيستم جديد

  4. ترس از از دست دادن گروه مورد علاقه فعلي

  5. عدم اطمينان از مقاصد مسئولين در تغيير سيستم .

  6. و ...

 بنابراين براي غلبه بر مقاومت كاركنان بايد تدابير ويژه اي از قبل از راهاندازي سيستم بايد اتخاذ نمود.كاربران قبل از راه اندازي سيستم آگاهي ازتغيير سيستم داشته باشند تا در مرحله راه اندازي مقاومتشان به حداقل برسد. مي توان قبل از راه اندازي سيستم كلاسهاي آشنائي با سيستمهاي كامپيوتريبراي كاركنان داير كرد. برگزاري كلاسهاي ICDL براي كاركنان موثرترين گزينه مي باشد.

 بعد از راه اندازي سيستم ، آموزش كامل نرم افزار به كاربران بايد توسط مدير سيستم و همكاران وي در واحد HIS وبا همكاري شركت ارائه دهنده نرم افزار داده شود. يك برنامه مدون آموزشينيز بايد از طرف مدير سيستم تهيه و به واحدها و بخشها ارائه شود تا آموزشمستمر در طول سال نيز داشته باشد. هرچه آگاهي كاربران نسبت به برنامه وكار با آن و پيامهاي برنامه ، همچنين آگاهي كاربران نسبت به كامپيوتر ،بيشتر باشد سيستم موفق تر خواهد بود. يكي از مهمترين مسائل در موردكاربران ايجاد و حفظ انگيزه در كاربران براي ادامه كار با سيستم ، تا زمانوابستگي كامل آنها به سيستم مي باشد. اين كار بايد از طرف مديريتبيمارستان صورت گيرد. بويژه در زمانهاي آزمايشي برنامه و موازي كاري دستيالكترونيكي سيستم ، كه كار كاربران زيادتر از زمان قبلي است ، حمايتهاي تشويقي زيادي را مي طلبد.

  تجربه من

 بيمارستان وليعصر(عج) دانشگاه علوم پزشكي زنجان ( WWW.ZUMS.AC.IR ) محلي است كه يك HIS تقريبا موفق در آن راه اندازي شده و اين تجربه من بعنوان Administrator يا مدير سيستم آنجا مي باشد.

 نوشته مهندس علی نیک مرام

نكته :

دوستاني كه از مقاله من استفاده مي كنند، این مقاله حاصل ۱۰ سال تجربه و مطالعه خودم هست و از هيچ منبعي استفاده نكرده ام بلكه نظر شخصي من مي باشد.

لطفا در كپي ،از نام نویسنده و یا وبلاگ بعنوان منبع اينترنتي نام ببريد.


مطالب مشابه :


حوزه های عملکردی بيمارستان

ر يزي فيزيكي بيمارستان مورد كلي بيمارستان ،‌ هر يك از در برنامه فيزيكي روش
برنامه بهداشت محيط بيمارستان

بيمارستان: يك جمع آوري زباله بيمارستان : اعمال برنامه ارزيابي وضعيت فيزيكي
چگونه يك (HIS) يا سیستم اطلاعات بیمارستانی راه اندازي كنيم؟

براي تهيه و راه اندازي his در يك بيمارستان از بر اساس يك برنامه و شرايط فيزيكي و
توانبخشي قلب

خود برگردند اما فعاليت فيزيكي كه طي يك برنامه صحيح توانبخشي قلبي و در بيمارستان:
برنامه حوادث غير مترقبه بيمارستاني و سامانه فرماندهي حادثه بيمارستان

حادثه غير مترقبه‌اي كه خارج از فضاي فيزيكي بيمارستان رخ مي با يك برنامه آموزشي
مديريت بحران در بيمارستان

فضاي فيزيكي بيمارستان يك يا چند محل فيزيكي بيمارستان داراي برنامه
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

حادثه غير مترقبه‌اي كه خارج از فضاي فيزيكي بيمارستان يك برنامه بيمارستان با برنامه
سيستم اطلاعات بيمارستاني

براي تهيه و راه اندازي his در يك بيمارستان از يك برنامه ريزي فيزيكي و ميزان
تلاش براي رهايي از عفونتهاي بيمارستاني

به دليل ساختار فيزيكي بيمارستان‌ها، عفونت صورت يك برنامه منسجم از اواخر
استاندارهاي مراقبت و درمان كودكان در بيمارستان ها

در توضيح استاندار يك بيمارستان خوب برنامه‌ي جمعي فيزيكي ، روحي و
برچسب :