پذیرش مقاله نویسنده مسئول در کنگره روانشناسی اجتماعی ایران

ویژگی­های شخصیتی (روان‌رنجوری، برون­گرایی، گشودگی، باوجدان بودن و توافق) و اعتیاد به اینترنت دانشجویان

چکیده: هدف از این مطالعه، رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با اعتیاد به اینترنت دانشجویان است.با توجه به ماهیت موضوع واهداف آن تحقیق حاضر به شیوه ی تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی اجرا شده است. جامعه آماری شامل 903 نفر از دانشجویان رشته علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی است. نمونه ی این پژوهش، شامل 269 دانشجوی رشتة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی بود که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه ی اعتیاد به اینترنت یانگ، پرسشنامه ی ویژگیهای شخصیتی NEO استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ویژگیهای شخصیتی (روانرنجوری، گشودگی و باوجدان بودن) با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معنیداری نشان داد. اما ویژگیهای شخصیتی (توافق و برونگرایی) با اعتیاد به اینترنت رابطه‌ای نشان ندادند.

 برای دریافت مجموعه مقاله کامل این کنگره به قسمت پیوند- سایت انجمن روانشناسی اجتماعی مراجعه کنید.

واژه هایکلیدی:ویژگیهای شخصیتی، اعتیاد به اینترنت، دانشجویان

نویسندگان مقاله: محمد مهدی بابائی، دکترعلی خالق خواه

منبع: مجموعه مقالات دومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران، 14-15 اسفند تهران


مطالب مشابه :


پذیرش مقاله نویسنده مسئول در کنگره روانشناسی اجتماعی ایران

تحقیقات در علوم - پذیرش مقاله نویسنده مسئول در کنگره روانشناسی اجتماعی ایران - تحقیقات آموزشی
همایش127- سومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران

پزشکی بالینی - همایش127- سومین کنگره سراسری هنردرمانی در ایران -
چارت درسی

گروه فوق لیسانس و دکتری روانشناسی بروجرد - چارت درسی - اطلاعیه ها و مطالب گروه روانشناسی
کورت لوین

روانشناسی - کورت لوین به روانشناسان گرد آمده در کنگره بین المللی روانشناسی در تحصیلی 92
پیام امروز ( 25/2/92 )- آخرین اخبار دومین کنگره هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته

دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته مشهد (هتل پارس )- دوم تا چهارم
همایش ها و کنفرانس های روانشناسی

دانشکده روانشناسی دانشگاه بیرجند اولین کنگره روانشناسی اجتماعی 92/11/30. 92/09/01 - 92/09/30.
کتب مورد تدریس اساتید در ترم اول 93-92

گروه فوق لیسانس و دکتری روانشناسی بروجرد - کتب مورد تدریس اساتید در ترم اول 93-92 - اطلاعیه ها و
پیام امروز ( 23/1/92 ) - سخنرانان دومین کنگره بین المللی هیپنوتیزم

هیپنوتیزم درماني ودکتر سعادت الله روحانی - پیام امروز ( 23/1/92 ) - سخنرانان دومین کنگره بین
فهرست همایش های پزشکی سال 1392

پزشکی بالینی - فهرست همایش های پزشکی سال 1392 -
برچسب :